Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

30.11. - odevzdání přihlášek do oborů s talentovou zkouškou 2.1. – 15.1. - přijímací zkoušky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou 15.1. – 31.1. - talentová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "30.11. - odevzdání přihlášek do oborů s talentovou zkouškou 2.1. – 15.1. - přijímací zkoušky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou 15.1. – 31.1. - talentová."— Transkript prezentace:

1

2 30.11. - odevzdání přihlášek do oborů s talentovou zkouškou 2.1. – 15.1. - přijímací zkoušky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou 15.1. – 31.1. - talentová zkouška v konzervatořích 31.1. - ředitelé SŠ zveřejní kritéria pro přijetí do jednotlivých oborů a stanoví termíny přijímacích zkoušek, termíny jsou dva pro každý obor 15.2. - vydání seznamu přijatých uchazečů u oborů s talentovou zkouškou 15.3. - odevzdání přihlášek přímo SŠ, na kterou se uchazeč hlásí 22.4. – 30.4. - přijímací zkoušky

3 1 – 2 přihlášky ( na ZŠ, v prodejnách SEVT, na web MŠMT ) doklady související s kritérii přijímacího řízení ( …, doporučení PPP, u cizinců mimo zemí EU potvrzení o oprávněnosti pobytu ) ověřené kopie vysvědčení nebo ověřený prospěch na zadní straně přihlášky odevzdáte osobně nebo poštou na daných SŠ do 15. března

4 Domů žáci obdrží dotazník pro vyplnění přihlášek. Na základě informací z dotazníku výchovná poradkyně žákům vyplní 2 přihlášky. Rozhodující jsou známky z 8. r., 1. i 2. pol., a 1. pol. 9. r.

5 Uchazeč se může přihlásit do jakékoli střední školy v České republice, tzn. i mimo region, ve kterém bydlí. Za řádné vyplnění, včasné podání přihlášky a další náležitosti odpovídá uchazeč nebo jeho zákonný zástupce. V základních školách si mohou rodiče a žáci domluvit pomoc třídních učitelů a výchovných poradců. Přihlášku s dalšími požadovanými doklady, např. vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče, podává uchazeč/zákonný zástupce řediteli vybrané střední školy ve stanoveném termínu.

6 Do 30. 11. - umělecké obory v konzervatoři a obory s talentovou zkouškou: (ve skupině oborů 82 Umění a užité umění, 4letý obor 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou) Do 5. 2. - odevzdání dotazníků s podklady pro vyplnění přihlášek výchovné poradkyni -> Do 15. 3. - pro denní formu vzdělávání

7 O formě přijímacího řízení a hodnocení výsledků rozhoduje ředitel střední školy a je povinen je veřejně zpřístupnit: o pro obory umělecké a s talentovou zkouškou nejpozději do 30.října 2013, o pro ostatní obory nejpozději do 31. ledna 2014.

8 Je-li kritériem přijímacího řízení určena zkouška, vyhlásí ředitel školy pro první kolo dva volitelné termíny pro její vykonání v období, které stanovuje právní předpis platný pro všechny střední školy bez ohledu na zřizovatele. Uchazeč si zvolí vhodný termín a uvede jej na přihlášku ke studiu (nemůže se účastnit obou najednou).

9 Pozvánku s pokyny a dalšími požadavky obdrží uchazeč nejpozději 14 dní před jejím konáním.

10 2. – 15. ledna 2016 - obory s talentovou zkouškou: - skupina oborů 82 Umění a užité umění - 4letý obor 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou (platí pro denní i jiné formy vzdělávání) 15. – 31. ledna 2016 - umělecké obory v konzervatořích (platí pro denní i jiné formy vzdělávání) 22. – 30. dubna 2016 - denní i jiné formy vzdělávání,

11 Ředitel střední školy může pro přijímací řízení určit jiná kritéria, než je přijímací zkouška, např. studijní výsledky ze základní školy, mimořádné úspěchy z vědomostních žákovských soutěží a olympiád. Zvolená kritéria jsou pak posuzována podle předem stanoveného bodového hodnocení té které školy. Přesné informace o stanovených kritériích přijímacího řízení získají zájemci výhradně na webových stránkách škol.

12 Výsledky přijímací zkoušky vyhodnotí ředitel střední školy do 3 pracovních dnů po konání zkoušky v posledním termínu a rozhodnutí neprodleně oznámí uchazeči. Způsob oznámení se liší podle toho, zda byl ke studiu přijat, nebo nepřijat. Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí písemně, seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn přímo ve škole a na webových stránkách školy. Výsledky podle jiných kritérií(pokud se zkouška nekoná) zašle ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí a zveřejní seznam přijatých nejdříve 22. dubna 2016.

13 Je-li uchazeč přijat ke studiu, nedostane již rozhodnutí písemně. Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem, pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení a hodnotící kritéria budou zveřejněny na přístupném místě ve škole a na školním webu po dobu alespoň 15 dnů.

14 Přijatý uchazeč do denního studia je povinen svůj zájem potvrdit odevzdáním vyplněného zápisového lístku řediteli dané školy. Musí tak učinit nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. V případě, že uspěje na dvou školách, má právo si vybrat jednu z nich a do té podá zápisový lístek. Pokud se uchazeč touto formou ke studiu nezapíše, vzdává se svého práva stát se žákem dané školy.

15 Zapsaný uchazeč již nemůže změnit své rozhodnutí. Výjimkou je skutečnost, že byl přijat do druhé školy na základě odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Zápisový lístek je mu vrácen po předložení výsledku odvolání a není rozhodující, ve kterém kole řízení úspěšné odvolání proběhlo.

16 Jeden tiskopis zápisového lístku obdrží uchazeč ve své základní škole v době podání přihlášky. Uchazeč, který není žákem základní školy (např. cizinec, dřívější absolvent – starší uchazeč) a je přijat k dennímu studiu, získá lístek na krajském úřadě podle místa pobytu, případně sídla školy, na kterou se hlásí. Platný je pouze originál tiskopisu s příslušnými znaky. Při jeho ztrátě nebo poškození je nutné požádat o vydání duplikátu instituci, od které žadatel obdržel originál.

17 Nepřijatým uchazečům se rozhodnutí oznámí písemně. Není-li možné oznámení o nepřijetí doručit, ukládá se u provozovatele poštovních služeb na dobu 5 dnů, poté je považováno za doručené. V případě, že má uchazeč vůči rozhodnutí vážné výhrady, má právo se odvolat u ředitele střední školy do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání na veřejné škole, kterou zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, se postupuje správnímu řízení – ředitel školy předá odvolací dopis odboru školství příslušného krajského úřadu, který ve věci rozhodne. V soukromých a církevních školách se jedná o občanskoprávní vztah na základě uzavírané smlouvy a proces odvolání se řídí povinnými vnitřními předpisy příslušné školy.

18 Žáci, kteří neuspějí v přijímacím řízení do nižšího stupně víceletých gymnázií, budou pokračovat ve vzdělávání v původní základní škole.

19 Žák, který nebude přijat do oboru s talentovou zkouškou, obdrží písemné rozhodnutí nejpozději do 20. ledna 2016 a má právo účastnit se přijímacího řízení na středních školách jiného typu. Pokud u talentové zkoušky uspěje, pokračuje v přijímacím řízení a konečné rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke studiu obdrží nejpozději do 15. února, uchazeči do oborů s talentovou zkouškou v konzervatoři do 10. února. Nepřijatý uchazeč má právo znovu podat v předepsaném termínu přihlášku na alternativní školu jiného neuměleckého zaměření.

20 Střední školy, které plně neobsadí 1. ročníky v prvním kole, vyhlásí druhé, případně další kola přijímacího řízení. Pro vykonání zkoušky se stanovuje již jen jeden termín. Stejně jako v prvním kole by uchazeči měli sledovat, aby se jim zkoušky v různých školách nepřekrývaly. V tomto případě nemá uchazeč právo požádat o náhradní termín. Na druhé a další kola je nutné podat znovu přihlášku řediteli střední školy, včetně lékařského posudku a dalších dokumentů, přičemž počet přihlášek již není omezen.

21 Volná místa v jednotlivých oborech školy bezprostředně oznámí příslušnému krajskému úřadu a zveřejní na svých školních webových stránkách. Klíčovým zdrojem informací však budou stránky krajských úřadů www.urady.cz. Na těchto adresách získají neúspěšní uchazeči z prvního kola ucelený přehled o vzdělávací nabídce škol v dalších kolech přijímacího řízení.

22

23 Kde Kariérovou poradnu naleznete? http://aceducation.cz/karierova-poradna/


Stáhnout ppt "30.11. - odevzdání přihlášek do oborů s talentovou zkouškou 2.1. – 15.1. - přijímací zkoušky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou 15.1. – 31.1. - talentová."

Podobné prezentace


Reklamy Google