Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Školní rok 2015/2016 Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Školní rok 2015/2016 Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy"— Transkript prezentace:

1 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace 
Školní rok 2015/2016 Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy Mgr. Igor Malík, vedoucí vychovatel školní družiny

2 Zájmová činnost dětí je jedním z nejdůležitějších prostředků výchovy a tvoří hlavní obsahovou náplň výchovy mimo vyučování. Má velký význam pro individuální i společenský rozvoj dítěte a silně ovlivňuje všechny stránky jeho osobnosti

3 Provozní doba školní družiny. pondělí 11:30 -15:30. úterý
Provozní doba školní družiny pondělí 11:30 -15: úterý 11:30 -15:30 středa 11:30 -15:30 čtvrtek 11:30 -15:30 pátek 11:30 -15:30

4 Plán práce školní družiny byl zpracován na základě vzdělávacího programu pro školní družinu v souladu se školním vzdělávacím programem „S mojí školou mě baví svět“ a „Škola – místo porozumění“. Vyhlášky MŠMT ČR č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů - platné legislativy - plánu práce školy

5 Personální zabezpečení Mgr
Personální zabezpečení Mgr. Igor Malík, vedoucí vychovatel a vychovatel I. oddělení Michaela Křístková, vychovatelka II. oddělení Martina Dostálová vychovatelka III. oddělení

6 Úplata Za zájmové vzdělávání Podle - § 123 odst. 4, § 165 odst. 2 písm
Úplata Za zájmové vzdělávání Podle - § 123 odst. 4, § 165 odst. 2 písm. i a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb; o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů - § 11 – 14 vyhlášky MŠMT ČR č. 74/2005 Sb; o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů Výše poplatku - s účinnosti od stanovuji úplatu za zájmové vzdělávání takto: úplata za přihlášeného žáka – 100,-Kč/ měsíc. V Karviné, Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy

7 Technické vybavení ŠD využívá pro svou činnost vlastní prostory
Technické vybavení ŠD využívá pro svou činnost vlastní prostory. Tvoří ji 3 samostatné místnosti, kabinet a šatna. ŠD je součástí školy se samostatným vchodem. Oddělení a herna svým vybavením a uspořádáním odpovídají potřebám dětí mladšího školního věku. Umožňují příležitost k odpočinku, samostatné intelektuální aktivitě i k různým zájmovým činnostem. Do vybavení školní družiny patří stolní hry, stavebnice, sportovní náčiní, hračky, dětské časopisy, jednoduché hudební nástroje, televizor, audiovizuální technika. ŠD využívá ke své zájmové činnosti hřiště, tělocvičnu, posilovnu, učebna PC, cvičnou kuchyňku a jiné odborné učebny. Naplňuje se do počtu 30 žáků.

8 Činnost školní družiny zahrnuje následující formy vzdělávání: • pravidelná činnost - je dána týdenní skladbou zaměstnání a představuje zejména organizované aktivity zájmového či tělovýchovného charakteru. Na každý den je zařazena jedna zájmová činnost (výtvarná, pracovní, hudebně-pohybová, sportovní a přírodovědná činnost), vše vychovatel přizpůsobuje dětem a momentálním okolnostem. Příležitostné akce - nejsou zahrnuty do standardní týdenní skladby činností; jsou to např. besídky, slavnosti, exkurze a jiné • odpočinkové činnosti – klidové činnosti (poslechové činnosti, četba, různé formy relaxace, individuální, spontánní hra), aktivní odpočinek (rekreační činnosti), které kompenzují jednostrannou zátěž během školního vyučování. Jako aktivní odpočinek mohou sloužit i různé organizované zájmové činnosti (např. tělovýchovné aktivity, hudebně-pohybové aktivit). Spontánní činnosti: nabídka těchto činností je průběžná, role vychovatele spočívá nejen v zajištění bezpečnosti, ale také v navození, podněcování a motivování některých vlastních aktivit dětí, není vyloučena osobní účast na některých hrách. • příprava na oběd – prohlubování hygienických návyků, použití WC, kapesníku, zásady správného stolování • příprava na vyučování – prolíná všemi činnostmi během celého dne ve školní družině, zahrnuje didaktické hry, hádanky, soutěže, rozšiřování slovní zásoby, tematické vycházky a činnosti, jimiž upevňujeme a rozšiřujeme poznatky, které žáci získali ve školním vyučování. Vychovatelka nevypracovává s dětmi domácí úkoly.

9 Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků (BOZ )
Dítěti ve ŠD je zajištěna péče o jeho bezpečnost a zdraví v souladu s platnou legislativou. Pokud ŠD pro svoji činnost využívá odborné učebny, řídí se jejich řády. Žáci přihlášení do ŠD jsou poučeni o BOZ a záznam o poučení je uveden v třídních knihách jednotlivých oddělení. Do ŠD děti nenosí cenné předměty nebo větší obnos peněz. Ve výjimečném případě nebo na požádání je uloží vychovatel do bezpečné úschovy. Pokud dítě nebo žák není schopen mít pod osobní kontrolou například mobil, vychovatel předem nabídne možnost jeho bezpečné úschovy. V případě, že nebude tato nabídka využita, škola nezodpovídá za ztrátu (ztráta není hrazena pojišťovnou).

10 Přišel i kouzelník

11 Tvoření s rodiči

12 A stále tvoříme………..

13 Sportovní odpoledne s rodiči

14 Kdo si hraje nezlobí


Stáhnout ppt "Školní rok 2015/2016 Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy"

Podobné prezentace


Reklamy Google