Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRACOVNÍ SETKÁNÍ ŘEDITELEK A ŘEDITELŮ ŠKOLSKÝCH ORGANIZACÍ Lenka Janalíková oddělení organizační a správní odboru ŠK OTROKOVICE 9. 4. 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRACOVNÍ SETKÁNÍ ŘEDITELEK A ŘEDITELŮ ŠKOLSKÝCH ORGANIZACÍ Lenka Janalíková oddělení organizační a správní odboru ŠK OTROKOVICE 9. 4. 2015."— Transkript prezentace:

1 PRACOVNÍ SETKÁNÍ ŘEDITELEK A ŘEDITELŮ ŠKOLSKÝCH ORGANIZACÍ Lenka Janalíková oddělení organizační a správní odboru ŠK OTROKOVICE 9. 4. 2015

2 ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ – NOVELA ŠZ Novela školského zákona (www.senat.cz – tisk č. 41)  trojí účinnost  základní: 1. den kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení Upozornění na některé změny:  nové pojetí „speciálních vzdělávacích potřeb“ (≠ uzavřený výčet hendikepů) + nový systém podpory vzdělávání d/ž/s se speciálními vzdělávacími potřebami, podpůrná opatření 1. až 5. stupně, 1. stupeň bez finančních nároků (§16) – účinnost 1. 9. 2016  základní náležitosti činnosti školského poradenského zařízení ve vztahu k poskytování podpůrných opatření (nový § 16a) – účinnost 1. 9. 2016  zavedení pravidel revize výstupů činnosti školských poradenských zařízení (nový § 16b) – účinnost 1. 9. 2016

3 ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ – NOVELA ŠZ  školní řád má upravovat podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve Š/ŠZ (§30 odst. 1 písm. a) – účinnost shodná s úč. zákona  nejasné ustanovení o řediteli jako zprostředkovateli smluv mezi žákem a fyzickou nebo právnickou osobou (§30 odst. 5) – účinnost shodná s úč. zákona  opatření proti reklamě a prodeji potravin a nápojů, které jsou v rozporu se zásadami zdravé výživy, ve Š/ŠZ (§32 odst. 2) – podrobnosti budou ve vyhlášce – účinnost od 1. 9. 2015  výjimka z administrativních povinností stanovených zákonem č. 218/2000 Sb. (registrace) pro programy spolufinancované z rozpočtu EU, jsou-li zacílené na rozvoj vzdělávání a školských služeb (§32a odst. 7) – účinnost shodná s úč. zákona

4 ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ – NOVELA ŠZ  rozšiřuje se cílová skupina dětí, pro které mohou být zřizovány přípravné třídy ZŠ pro děti v posledním roce před zahájením PŠD – na děti, u nichž to může vyrovnat jejich vývoj, zejména pro děti s odkladem – ne soukromý zřizovatel (§47 odst. 1) – účinnost od 1. 9. 2015  pro ZŠ speciální – podmínkou pro zařazení žáka není už jen souhlas ZZ, ale žádost ZZ (§48 odst. 1) – účinnost shodná s úč. zákona  MŠMT je zmocněno stanovit pravidla pro organizaci zápisů k PŠD (§56) – bude doplněna vyhláška č. 48/2005 – účinnost shodná s úč. zákona  nově možnost zpětvzetí zápisového lístku i pro uchazeče, který ho již uplatnil v oborech s talentovou zkouškou n. v konzervatoři a byl následně přijat na „běžný“ obor (§60a odst. 7) – dle přechodného ustanovení se poprvé použije v PŘ ve šk. roce 2015/2016

5 ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ – NOVELA ŠZ  závěrečné zkoušky v oborech s VL – využití jednotných zadání jako povinnost – připravuje a školám zpřístupňuje ministerstvem pověřená právnická osoba (NÚV) – škola je povinna zabezpečit dokumentaci proti zneužití (§74 odst. 3)  profilová část MZ – zavádí se možnost nahrazení jedné povinné zkoušky z CJ výsledkem standardizované zkoušky z tohoto CJ – za stanovených podmínek je na rozhodnutí ŘŠ (§81 odst. 6) – účinnost od 1. 9. 2015  předsedy komisí pro SJZ nově jmenuje KÚ, předsedy zkušebních komisí pro jednotlivé jazyky nově jmenuje ŘŠ (§110) – účinnost shodná s úč. zákona  středisko výchovné péče nebude školským poradenským zařízením (§116) – účinnost shodná s úč. zákona  školská poradenská zařízení nově povede v rejstříku MŠMT (143 odst. 2) – účinnost shodná s úč. zákona

6 ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ – NOVELA ŠZ Nová úprava jmenování a pracovního poměru ŘŠ (§166 + přechodné ustanovení k novele) – účinnost shodná s úč. zákona  noví ŘŠ budou jmenováni opět na dobu neurčitou  stávající ŘŠ - PP na 6 let se změní na PP na dobu neurčitou ze zákona - dosavadní doba trvání PP na dobu určitou se započítá do „funkčního“ období  šestileté „funkční“ období – zachováno v rámci PP na dobu neurčitou  v období od začátku 6. měsíce do konce 4. měsíce před uplynutím období 6 let výkonu práce na pracovním místě ŘŠ může zřizovatel vyhlásit na toto pracovní místo konkurs – v takovém případě odvolá ředitele k poslednímu dni šestiletého období  zřizovatel vyhlásí konkurs vždy, obdrží-li před začátkem lhůty pro vyhlášení konkursu návrh na jeho vyhlášení od ČŠI nebo ŠR

7 ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ – NOVELA ŠZ  nedojde-li k vyhlášení konkursu a odvolání ředitele ve výše uvedeném období, začne po skončení „funkčního“ období běžet další šestileté období ↑ neuvedeny všechny změny ŠZ!  pozor na přechodná ustanovení a účinnosti jednotlivých §§ Tento zákon mění kromě ŠZ tyto další zákony:  z. o poskytování dotací soukromým Š/ŠZ č. 306/1999  z. o PP – v §22 se ruší odstavec o odborné kvalifikaci učitelů neslyšících d/ž/s  z. o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 – v souvislosti s opatřením proti nezdravým potravinám – vůči provozovatelům - dozorování KHS – správní delikty – účinnost od 1. 9. 2015  z. o specifických zdravotních službách č. 373/2011 - §51- posuzování zdravotní způsobilosti ke vzdělávání – úprava = legalizace stávajících mírnějších výkladů – účinnost shodná s úč. zákona

8 ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ - JINÉ Některé další novinky (resort školství):  nová vyhl. č. 3/2015 Sb. (o některých dokladech o vzdělání) a zrušení dosavadní vyhl. č. 223/2005 Sb. – účinnost od 1. 1. 2015 přechodné ustanovení – do 30. 9. 2017 lze používat tiskopisy podle vyhl. 223/2005 v posledním účinném znění  změna vyhl. č. 107/2005 Sb. (školní stravování) – účinnost od 1. 2. 2015 možnost dietního stravování dopis náměstka ministra – do 31. 8. 2015 „přechodné období“  Metodické doporučení k provádění některých činností souvisejících s realizací dietního stravování v zařízeních školního stravování  Metodické doporučení k bezpečnosti d/ž/s ve Š/ŠZ – Minimální standard bezpečnosti (20. 2. 2015)  Metodický pokyn k zajištění výuky plavání v ZŠ (15. 1. 2015)

9 ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ – V PŘÍPRAVĚ Připravuje se (resort školství):  další novela školského zákona – základní účinnost od 1. 1. 2016 + několik dalších účinností povinnost předškolního vzdělávání od 1. 9. 2017 a z toho vyplývající změny a opatření posunutí zápisu dětí k PŠD na duben – úč. od 1. 1. 2017 kompletní nová úprava týkající se PŘ na SŠ – povinná PZ z ČJL a M do maturitních oborů (u oborů s talentovou zkouškou je na rozhodnutí ŘŠ) – podrobnosti k PZ z ČJL a M budou ve vyhlášce – úč. od 1. 9. 2016 úpravy MZ: centrální hodnocení písemek z ČJ od 1. 1. 2017; povinná M (mimo obory skup. 82) pro žáky, kteří úspěšně ukončí poslední ročník po 31. 8. 2018; další zmocnění pro vyhlášku (maturitní práce a její obhajoba)

10 ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ – V PŘÍPRAVĚ rejstřík Š/ŠZ – mailová adresa Š/ŠZ jako povinný údaj od 1. 1. 2016 Národní rada pro vzdělávání jako stálý poradní orgán vlády úprava kompetencí ČŠI (poradenské služby) a forem práce (elektronické zjišťování) - od 1. 1. 2017  další novela zákona o PP – omezení pracovních poměrů na dobu určitou na 10 měsíců + výjimka pro čerpání dovolené – záměr, aby platilo již při sjednávání pracovních poměrů na školní rok 2015/2016  změna NV č. 75/2005 (stanovení rozsahu PPČ) – hlavně vyrovnání rozdílů ve stanovení PPČ u Ř ZŠ + úprava strukturace u MŠ – záměr byl, aby platilo od 1. 9. 2016

11 ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ – V PŘÍPRAVĚ  nová vyhláška o některých opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví d/ž/s ve Š/ŠZ – úč. 15. dnem po vyhlášení dohled nad dětmi přejatý z vyhlášky č. 263/2007 Sb. pracovní řád pro zaměstnance Š/ŠZ vstup do budov a na pozemky – podmínky se musí upravit ve školním řádu nebo vnitřním řádu úprava vyhlášky č. 15/2005 Sb. (náležitosti výročních zpráv) – VZ o činnosti školy musí obsahovat údaje o opatřeních k zajištění bezpečnosti vč. vyhodnocení jejich účinnosti  novela vyhlášky č. 33/2005 Sb. (o JŠ s právem SJZ) – úč. navrhována od 1.7. 2015 – zohlednění současného vývoje v oblasti jazykového vzdělávání, zpřesnění zkušebního řádu

12 MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI U ORGANIZACÍ Co je mimořádná událost u organizace (SM/44/01/11 na www.zkola.cz)www.zkola.cz  požár se škodou vyšší než 50 tis. Kč  evakuace v souvislosti s mimořádnou událostí  podezření na spáchání n. spáchání trestného činu u organizace  úmrtí n. těžké zranění zaměstnance organizace v pracovním procesu  zjištění závažných forem šikanování ve Š/ŠZ  úmrtí n. těžké zranění žáka ve Š/ŠZ  trestná činnost páchaná na dětech a mládeži  zjištění přechovávání v množství větším než malém, výroba, šíření nabízení, zprostředkování, prodávání n. jiný způsob opatřování omamných a psychotropních látek nebo alkoholu ve Š/ŠZ

13 MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI U ORGANIZACÍ Postup podle směrnice: 1.ŘO neprodleně informuje zaměstnance ZK určeného do pracovní pohotovosti. Kontaktní spojení si vyžádá u operačního důstojníka KOPIS HSZ (Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru) – tel. 950 670 222, 150 nebo 112 → VPO 2.ŘO předá VPO do tří dnů od vzniku mimořádné události hlášení, které obsahuje: místo a čas vzniku mimořádné události popis mimořádné události následky (zdravotní, hmotné škody, jiné) opatření přijatá ke zmírnění následků předpokládaný další vývoj

14 ZMĚNY V REJSTŘÍKU Š/ŠZ – POSTUP 2015 Postup pro řádný termín návrhů, které zřizovatel podává v září 2015 pro další školní rok (tzn. účinnost od 1. 9. 2016) – postup se týká všech krajských Š/ŠZ:  pokyny v průběhu dubna 2015  do konce května 2015 iniciování návrhů ze strany Š/ŠZ - to znamená: provést kontrolu stavu údajů v rejstříku, zda odpovídají skutečnosti, nezapomenout např. na „oborové kapacity“ → navrhnout důvodné úpravy existuje-li koncepční záměr změny ve vzdělávací nabídce → iniciovat formou zpracovaného návrhu  zpracování souhrnného materiálu v průběhu června 2015  projednání v orgánech kraje (srpen – září 2015)  do 30. 9. 2015 oficiální podání zřizovatelem schválených návrhů  rozhodnutí příslušného orgánu nejpozději v lednu 2016

15 POZNÁMKY – PŘIPOMENUTÍ - RŮZNÉ Jarní sběr ze školních matrik  od 1. 4. do 15. 4. probíhá ostrý sběr dat k rozhodnému datu 31. 3. 2015 na serveru matriky – pokyny na www.zkola.czwww.zkola.cz  výkazy se i nadále odevzdávají v tištěné podobě s razítkem a podpisem Ř → kontrolujte prosím hlídejte si na kapacity (i oborové!) pozor na výjimky z počtu žáků (60/17) Žádosti o souhlas KÚ – asistenti pedagoga, speciální třídy  pokyny pro žádosti pro školní rok 2015/2016 zveřejněny na www.zkola.cz → Management → Informace OŠMS (12. 3.)www.zkola.cz  Termín pro podání žádostí – nejpozději do 31. 5. 2015

16 POZNÁMKY – PŘIPOMENUTÍ - RŮZNÉ Pilotní ověřování organizace PŘ do oborů s MZ  ve ZK zapojeno 40 krajských, 5 soukromých a 3 církevní SŠ  seznam a další informace na www.zkola.cz, na www.cermat.cz, pro zapojené školy v IS Certiswww.zkola.czwww.cermat.cz  byla rozeslána informace k převzetí zkušební dokumentace 14. 4. 2015  testování 15. a 16. 4. 2015, náhradní termín 14. 5. 2015  případná vlastní část PZ musí být dle vyhlášky – v termínu od 22. 4. 2015  zveřejnění výsledků (seznam přijatých uchazečů) – nejdříve 22. 4. 2015

17 POZNÁMKY – PŘIPOMENUTÍ - RŮZNÉ Pravidla správního řádu  školství dnes v tomto nemá „specifika“ a výjimky (např. z pohledu soudů)  vydáváte rozhodnutí, jimiž zakládáte, měníte n. rušíte práva n. povinnosti osob ↔ máte výkonnou moc  platí pro všechny – nejen pro SŠ nebo VOŠ – i ostatní rozhodují o právech FO  výčet ve ŠZ není zcela směrodatný – několikrát potvrzeno rozhodnutím NSS – držte se i v dalších věcech alespoň rámcově zásad řízení  význam odůvodnění rozhodnutí pro účastníka řízení – nejen z pohledu zákona

18 ŠKOLSKÁ RADA - NOVÉ FUNKČNÍ OBDOBÍ  první zasedání ŠR svolává ŘŠ (termín není stanoven)  ŠR na 1. zasedání stanoví svůj jednací řád (ke schválení jednacího řádu se vyžaduje nadpoloviční většina všech členů ŠR) zvolí svého předsedu Připomínáme: ŘŠ oznámí (stačí e-mailem) své metodičce zvoleného předsedu nové ŠR (jméno, adresu, telefon, e-mail)  ŠR zasedá nejméně 2x ročně, zasedání svolává její předseda  volební řád je využitelný i v průběhu volebního období (např. funkce člena ŠR skončí před uplynutím volebního období): www.zkola.cz / Přehled školských předpisů / Různéwww.zkola.cz

19 ŠKOLSKÁ RADA - KOMPETENCE  vyjadřuje se ke ŠVP a jejich následnému uskutečňování  schvaluje výroční zprávu o činnosti školy  schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny  schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků  podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy  projednává návrh rozpočtu PO na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření  projednává inspekční zprávy ČŠI  podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, dalším orgánů st. správy  podává návrh na vyhlášení konkursu (souvislost s „funkčním“ obdobím ŘŠ)  podává návrh na odvolání ŘŠ ← v novele ŠZ vypuštěno

20 DĚKUJI ZA POZORNOST Lenka Janalíková mobil 731 555 178 e-mail: lenka.janalikova@kr-zlinsky.czlenka.janalikova@kr-zlinsky.cz


Stáhnout ppt "PRACOVNÍ SETKÁNÍ ŘEDITELEK A ŘEDITELŮ ŠKOLSKÝCH ORGANIZACÍ Lenka Janalíková oddělení organizační a správní odboru ŠK OTROKOVICE 9. 4. 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google