Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRACOVNÍ SETKÁNÍ ŘEDITELEK A ŘEDITELŮ ŠKOLSKÝCH ORGANIZACÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRACOVNÍ SETKÁNÍ ŘEDITELEK A ŘEDITELŮ ŠKOLSKÝCH ORGANIZACÍ"— Transkript prezentace:

1 PRACOVNÍ SETKÁNÍ ŘEDITELEK A ŘEDITELŮ ŠKOLSKÝCH ORGANIZACÍ
OTROKOVICE Lenka Janalíková oddělení organizační a správní odboru ŠK

2 ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ – NOVELA ŠZ
Novela školského zákona (www.senat.cz – tisk č. 41) trojí účinnost základní: 1. den kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení Upozornění na některé změny: nové pojetí „speciálních vzdělávacích potřeb“ (≠ uzavřený výčet hendikepů) + nový systém podpory vzdělávání d/ž/s se speciálními vzdělávacími potřebami, podpůrná opatření 1. až 5. stupně, 1. stupeň bez finančních nároků (§16) – účinnost základní náležitosti činnosti školského poradenského zařízení ve vztahu k poskytování podpůrných opatření (nový § 16a) – účinnost zavedení pravidel revize výstupů činnosti školských poradenských zařízení (nový § 16b) – účinnost

3 ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ – NOVELA ŠZ
školní řád má upravovat podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve Š/ŠZ (§30 odst. 1 písm. a) – účinnost shodná s úč. zákona nejasné ustanovení o řediteli jako zprostředkovateli smluv mezi žákem a fyzickou nebo právnickou osobou (§30 odst. 5) – účinnost shodná s úč. zákona opatření proti reklamě a prodeji potravin a nápojů, které jsou v rozporu se zásadami zdravé výživy, ve Š/ŠZ (§32 odst. 2) – podrobnosti budou ve vyhlášce – účinnost od výjimka z administrativních povinností stanovených zákonem č. 218/2000 Sb. (registrace) pro programy spolufinancované z rozpočtu EU, jsou-li zacílené na rozvoj vzdělávání a školských služeb (§32a odst. 7) – účinnost shodná s úč. zákona

4 ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ – NOVELA ŠZ
rozšiřuje se cílová skupina dětí, pro které mohou být zřizovány přípravné třídy ZŠ pro děti v posledním roce před zahájením PŠD – na děti, u nichž to může vyrovnat jejich vývoj, zejména pro děti s odkladem – ne soukromý zřizovatel (§47 odst. 1) – účinnost od pro ZŠ speciální – podmínkou pro zařazení žáka není už jen souhlas ZZ, ale žádost ZZ (§48 odst. 1) – účinnost shodná s úč. zákona MŠMT je zmocněno stanovit pravidla pro organizaci zápisů k PŠD (§56) – bude doplněna vyhláška č. 48/2005 – účinnost shodná s úč. zákona nově možnost zpětvzetí zápisového lístku i pro uchazeče, který ho již uplatnil v oborech s talentovou zkouškou n. v konzervatoři a byl následně přijat na „běžný“ obor (§60a odst. 7) – dle přechodného ustanovení se poprvé použije v PŘ ve šk. roce 2015/2016

5 ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ – NOVELA ŠZ
závěrečné zkoušky v oborech s VL – využití jednotných zadání jako povinnost – připravuje a školám zpřístupňuje ministerstvem pověřená právnická osoba (NÚV) – škola je povinna zabezpečit dokumentaci proti zneužití (§74 odst. 3) profilová část MZ – zavádí se možnost nahrazení jedné povinné zkoušky z CJ výsledkem standardizované zkoušky z tohoto CJ – za stanovených podmínek je na rozhodnutí ŘŠ (§81 odst. 6) – účinnost od předsedy komisí pro SJZ nově jmenuje KÚ, předsedy zkušebních komisí pro jednotlivé jazyky nově jmenuje ŘŠ (§110) – účinnost shodná s úč. zákona středisko výchovné péče nebude školským poradenským zařízením (§116) – účinnost shodná s úč. zákona školská poradenská zařízení nově povede v rejstříku MŠMT (143 odst. 2) – účinnost shodná s úč. zákona

6 ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ – NOVELA ŠZ
Nová úprava jmenování a pracovního poměru ŘŠ (§166 + přechodné ustanovení k novele) – účinnost shodná s úč. zákona noví ŘŠ budou jmenováni opět na dobu neurčitou stávající ŘŠ - PP na 6 let se změní na PP na dobu neurčitou ze zákona - dosavadní doba trvání PP na dobu určitou se započítá do „funkčního“ období šestileté „funkční“ období – zachováno v rámci PP na dobu neurčitou v období od začátku 6. měsíce do konce 4. měsíce před uplynutím období 6 let výkonu práce na pracovním místě ŘŠ může zřizovatel vyhlásit na toto pracovní místo konkurs – v takovém případě odvolá ředitele k poslednímu dni šestiletého období zřizovatel vyhlásí konkurs vždy, obdrží-li před začátkem lhůty pro vyhlášení konkursu návrh na jeho vyhlášení od ČŠI nebo ŠR

7 ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ – NOVELA ŠZ
nedojde-li k vyhlášení konkursu a odvolání ředitele ve výše uvedeném období, začne po skončení „funkčního“ období běžet další šestileté období ↑ neuvedeny všechny změny ŠZ! pozor na přechodná ustanovení a účinnosti jednotlivých §§ Tento zákon mění kromě ŠZ tyto další zákony: z. o poskytování dotací soukromým Š/ŠZ č. 306/1999 z. o PP – v §22 se ruší odstavec o odborné kvalifikaci učitelů neslyšících d/ž/s z. o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 – v souvislosti s opatřením proti nezdravým potravinám – vůči provozovatelům - dozorování KHS – správní delikty – účinnost od z. o specifických zdravotních službách č. 373/ §51- posuzování zdravotní způsobilosti ke vzdělávání – úprava = legalizace stávajících mírnějších výkladů – účinnost shodná s úč. zákona

8 ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ - JINÉ
Některé další novinky (resort školství): nová vyhl. č. 3/2015 Sb. (o některých dokladech o vzdělání) a zrušení dosavadní vyhl. č. 223/2005 Sb. – účinnost od přechodné ustanovení – do lze používat tiskopisy podle vyhl. 223/2005 v posledním účinném znění změna vyhl. č. 107/2005 Sb. (školní stravování) – účinnost od možnost dietního stravování dopis náměstka ministra – do „přechodné období“ Metodické doporučení k provádění některých činností souvisejících s realizací dietního stravování v zařízeních školního stravování Metodické doporučení k bezpečnosti d/ž/s ve Š/ŠZ – Minimální standard bezpečnosti ( ) Metodický pokyn k zajištění výuky plavání v ZŠ ( )

9 ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ – V PŘÍPRAVĚ
Připravuje se (resort školství): další novela školského zákona – základní účinnost od několik dalších účinností povinnost předškolního vzdělávání od a z toho vyplývající změny a opatření posunutí zápisu dětí k PŠD na duben – úč. od kompletní nová úprava týkající se PŘ na SŠ – povinná PZ z ČJL a M do maturitních oborů (u oborů s talentovou zkouškou je na rozhodnutí ŘŠ) – podrobnosti k PZ z ČJL a M budou ve vyhlášce – úč. od úpravy MZ: centrální hodnocení písemek z ČJ od ; povinná M (mimo obory skup. 82) pro žáky, kteří úspěšně ukončí poslední ročník po ; další zmocnění pro vyhlášku (maturitní práce a její obhajoba)

10 ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ – V PŘÍPRAVĚ
rejstřík Š/ŠZ – mailová adresa Š/ŠZ jako povinný údaj od Národní rada pro vzdělávání jako stálý poradní orgán vlády úprava kompetencí ČŠI (poradenské služby) a forem práce (elektronické zjišťování) - od další novela zákona o PP – omezení pracovních poměrů na dobu určitou na 10 měsíců + výjimka pro čerpání dovolené – záměr, aby platilo již při sjednávání pracovních poměrů na školní rok 2015/2016 změna NV č. 75/2005 (stanovení rozsahu PPČ) – hlavně vyrovnání rozdílů ve stanovení PPČ u Ř ZŠ + úprava strukturace u MŠ – záměr byl, aby platilo od

11 ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ – V PŘÍPRAVĚ
nová vyhláška o některých opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví d/ž/s ve Š/ŠZ – úč. 15. dnem po vyhlášení dohled nad dětmi přejatý z vyhlášky č. 263/2007 Sb. pracovní řád pro zaměstnance Š/ŠZ vstup do budov a na pozemky – podmínky se musí upravit ve školním řádu nebo vnitřním řádu úprava vyhlášky č. 15/2005 Sb. (náležitosti výročních zpráv) – VZ o činnosti školy musí obsahovat údaje o opatřeních k zajištění bezpečnosti vč. vyhodnocení jejich účinnosti novela vyhlášky č. 33/2005 Sb. (o JŠ s právem SJZ) – úč. navrhována od – zohlednění současného vývoje v oblasti jazykového vzdělávání, zpřesnění zkušebního řádu

12 MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI U ORGANIZACÍ
Co je mimořádná událost u organizace (SM/44/01/11 na požár se škodou vyšší než 50 tis. Kč evakuace v souvislosti s mimořádnou událostí podezření na spáchání n. spáchání trestného činu u organizace úmrtí n. těžké zranění zaměstnance organizace v pracovním procesu zjištění závažných forem šikanování ve Š/ŠZ úmrtí n. těžké zranění žáka ve Š/ŠZ trestná činnost páchaná na dětech a mládeži zjištění přechovávání v množství větším než malém, výroba, šíření nabízení, zprostředkování, prodávání n. jiný způsob opatřování omamných a psychotropních látek nebo alkoholu ve Š/ŠZ

13 MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI U ORGANIZACÍ
Postup podle směrnice: ŘO neprodleně informuje zaměstnance ZK určeného do pracovní pohotovosti. Kontaktní spojení si vyžádá u operačního důstojníka KOPIS HSZ (Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru) – tel , 150 nebo → VPO ŘO předá VPO do tří dnů od vzniku mimořádné události hlášení, které obsahuje: místo a čas vzniku mimořádné události popis mimořádné události následky (zdravotní, hmotné škody, jiné) opatření přijatá ke zmírnění následků předpokládaný další vývoj

14 ZMĚNY V REJSTŘÍKU Š/ŠZ – POSTUP 2015
Postup pro řádný termín návrhů, které zřizovatel podává v září 2015 pro další školní rok (tzn. účinnost od ) – postup se týká všech krajských Š/ŠZ: pokyny v průběhu dubna 2015 do konce května 2015 iniciování návrhů ze strany Š/ŠZ - to znamená: provést kontrolu stavu údajů v rejstříku, zda odpovídají skutečnosti, nezapomenout např. na „oborové kapacity“ → navrhnout důvodné úpravy existuje-li koncepční záměr změny ve vzdělávací nabídce → iniciovat formou zpracovaného návrhu zpracování souhrnného materiálu v průběhu června 2015 projednání v orgánech kraje (srpen – září 2015) do oficiální podání zřizovatelem schválených návrhů rozhodnutí příslušného orgánu nejpozději v lednu 2016

15 POZNÁMKY – PŘIPOMENUTÍ - RŮZNÉ
Jarní sběr ze školních matrik od do probíhá ostrý sběr dat k rozhodnému datu na serveru matriky – pokyny na výkazy se i nadále odevzdávají v tištěné podobě s razítkem a podpisem Ř → kontrolujte prosím hlídejte si na kapacity (i oborové!) pozor na výjimky z počtu žáků (60/17) Žádosti o souhlas KÚ – asistenti pedagoga, speciální třídy pokyny pro žádosti pro školní rok 2015/2016 zveřejněny na → Management → Informace OŠMS (12. 3.) Termín pro podání žádostí – nejpozději do

16 POZNÁMKY – PŘIPOMENUTÍ - RŮZNÉ
Pilotní ověřování organizace PŘ do oborů s MZ ve ZK zapojeno 40 krajských, 5 soukromých a 3 církevní SŠ seznam a další informace na , na , pro zapojené školy v IS Certis byla rozeslána informace k převzetí zkušební dokumentace testování 15. a , náhradní termín případná vlastní část PZ musí být dle vyhlášky – v termínu od zveřejnění výsledků (seznam přijatých uchazečů) – nejdříve

17 POZNÁMKY – PŘIPOMENUTÍ - RŮZNÉ
Pravidla správního řádu školství dnes v tomto nemá „specifika“ a výjimky (např. z pohledu soudů) vydáváte rozhodnutí, jimiž zakládáte, měníte n. rušíte práva n. povinnosti osob ↔ máte výkonnou moc platí pro všechny – nejen pro SŠ nebo VOŠ – i ostatní rozhodují o právech FO výčet ve ŠZ není zcela směrodatný – několikrát potvrzeno rozhodnutím NSS – držte se i v dalších věcech alespoň rámcově zásad řízení význam odůvodnění rozhodnutí pro účastníka řízení – nejen z pohledu zákona

18 ŠKOLSKÁ RADA - NOVÉ FUNKČNÍ OBDOBÍ
první zasedání ŠR svolává ŘŠ (termín není stanoven) ŠR na 1. zasedání stanoví svůj jednací řád (ke schválení jednacího řádu se vyžaduje nadpoloviční většina všech členů ŠR) zvolí svého předsedu Připomínáme: ŘŠ oznámí (stačí em) své metodičce zvoleného předsedu nové ŠR (jméno, adresu, telefon, ) ŠR zasedá nejméně 2x ročně, zasedání svolává její předseda volební řád je využitelný i v průběhu volebního období (např. funkce člena ŠR skončí před uplynutím volebního období): / Přehled školských předpisů / Různé

19 ŠKOLSKÁ RADA - KOMPETENCE
vyjadřuje se ke ŠVP a jejich následnému uskutečňování schvaluje výroční zprávu o činnosti školy schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy projednává návrh rozpočtu PO na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření projednává inspekční zprávy ČŠI podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, dalším orgánů st. správy podává návrh na vyhlášení konkursu (souvislost s „funkčním“ obdobím ŘŠ) podává návrh na odvolání ŘŠ ← v novele ŠZ vypuštěno

20 e-mail: lenka.janalikova@kr-zlinsky.cz
DĚKUJI ZA POZORNOST Lenka Janalíková mobil


Stáhnout ppt "PRACOVNÍ SETKÁNÍ ŘEDITELEK A ŘEDITELŮ ŠKOLSKÝCH ORGANIZACÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google