Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Realizace Strategie MAS prostřednictvím ESI fondů (IROP, OPZ, PRV)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Realizace Strategie MAS prostřednictvím ESI fondů (IROP, OPZ, PRV)"— Transkript prezentace:

1 Realizace Strategie MAS prostřednictvím ESI fondů (IROP, OPZ, PRV)
Strategie MAS a její realizace z ESI fondů Pracovní setkání Zájmová skupina Veřejná správa Realizace Strategie MAS prostřednictvím ESI fondů (IROP, OPZ, PRV)

2 Nebude podporováno (ani z EU, ani přes MAS):
sportoviště kulturní zařízení cestovní ruch a rekreace vzhled obcí místní komunikace Senioři Projekty z oblasti ŽP (zeleň, krajina, voda, úspory energie, odpady apod.) jen formou individuálních projektů – obec žádá přímo u ŘO příslušného OP

3 Realizace projektů – získávání dotací
individuální projekty (max. 85% dotace) územní dimenze - prostřednictvím IPRÚ KV ... (max. 85% dotace) prostřednictvím MAS KH … max. 95% dotace Prostřednictvím MAS lze žádat o dotaci z následujících operačních programů (OP): IROP – integrovaný regionální operační program OPZ – operační program Zaměstnanost PRV – Program rozvoje venkova

4 Předpokládaná alokace pro MAS KH (95 % dotace):
Alokace stanovena ŘO na základě statistických dat (stejný výpočet pro všechny MAS) IROP 64,437 mil. Kč (67,828 mil. Kč … 100%) OPZ 14,060 mil. Kč (14,800 mil. Kč … 100%) PRV 26,292 mil. Kč (27,675 mil. Kč … 100%) max. výše projektů mil. Kč doba realizace Strategie – do r. 2023 délka projektů …. n+2 podmínka: soulad s SCLLD a operačními programy nutnost předfinancování projektů ze strany žadatele (příjemce) projekty podléhají stejným pravidlům, jako projekty mimo MAS není možné podporovat jiné projekty, než umožňují prioritní osy OP žadatelem není MAS, ale Partner či subjekt v území MAS

5 IROP Integrovaný regionální operační program

6 Prioritní osa 4 - Komunitně vedený místní rozvoj
SC 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu - stavební projekty SC 4.2 Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS - provozní náklady MAS spojené s administrací žádostí podporované budou aktivity uvedené ve strategiích komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) z IROP mohou být podporované projekty ze SC: 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1 a 3.3

7 Prioritní osa 1 - Infrastruktura
SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy přestupní terminály pro veřejnou dopravu aplikace moderních technologií v dopravě nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel, plnicí a dobíjecí stanice zvýšení bezpečnosti železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy rozvoj cyklodopravy (cyklotrasy, cyklostezky, pruhy pro cyklisty) Příklady projektů přes MAS: Cyklostezka z města do sousední obce cyklostezka propojující město se sousední obcí, převedení každodenního intenzivního cyklistického provozu ze silnice I. třídy na samostatnou cyklostezku, povede ke zvýšení bezpečnosti. Bezpečné a bezbariérové chodníky v obci výstavba bezbariérových chodníků podél stávající hrany silnice III třídy, zvýšení bezpečnosti chodců, přizpůsobení osobám s omezenou schopností pohybu a orientace

8 473 mil. EUR v IROP na individuální projekty
Terminál autobusové dopravy uzlového bodu v obci do obyvatel Realizace aktivit předkládaného projektu přispěje ke zlepšení podmínek dopravní obslužnosti a dostupnosti obce a jejího spádového území, zklidnění a zvýšení bezpečnosti dopravy v centrální části obce. Malý terminál autobusové dopravy nahrazující nevyhovující autobusové zastávky v blízkosti křižovatky silnice I. třídy a dvou silnic III. třídy, zabezpečení stání linek do 4 směrů 473 mil. EUR v IROP na individuální projekty

9 SC 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof
modernizace stanic složek IZS pro zajištění jejich odolnosti při mimořádné události technika a prostředky pro řešení mimořádných událostí pouze ve vybraném území, kde dochází ke kumulaci negativních jevů (sucha, přívalové deště, mráz, orkány, havárie nebezpečných látek apod.) - viz příloha č. 6 PD IROP platí také pro ORP Ostrov i ORP Karlovy Vary

10 151 mil. EUR v IROP na individuální projekty
Příklady projektů přes MAS: Zodolnění stanice vůči účinkům mimořádné události: nutné souhlasné stanovisko HZS krajů. Stav nevyhovující funkční zázemí zbrojnice, nutnost zajistit přijatelnou reakční dobu pro nasazení složek, dovybavení zbrojnice. Zajistit stavební úpravy zbrojnice a výměna garážových vrat Pořízení specializované techniky nutné souhlasné stanovisko HZS krajů Území s vysokým výskytem požárů, SDH nedisponuje s velkokapacitní požární cisternou na dopravu vody. Účelem projektu je dovybavit zbrojnici o velkokapacitní požární cisternu na dopravu vody. 151 mil. EUR v IROP na individuální projekty

11 Prioritní osa 2 - Lidé SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi zřizování a rekonstrukce zařízení pro dosažení deinstitucionalizované péče – transformace sociálních ústavů zřizování a rekonstrukce zařízení komunitní péče zřizování a infrastruktura komunitních center pořízení bytů a bytových domů pro soc. bydlení (nebudou podporovány ubytovny, substandardní a segregované bydlení) infrastruktura pro terénní, ambulantní a nízkokapacitní pobytové formy sociálních, zdravotních a návazných služeb Příjemci: nestátní neziskové organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, církve, církevní organizace

12 Příklady projektů přes MAS:
Polyfunkční centrum Rekonstrukce bývalého nákupního střediska v centru jedné z nejstarších sociálně vyloučených lokalit. Komunitní centrum s dostatkem prostor pro aktivity a služby. Lidé zde najdou truhlárnu, zámečnickou dílnu, kuchyň pro výuku, PC učebnu, keramickou dílnu, knihovnu, sklady atd. Celý objekt je řešen jako bezbariérový. Sociální bydlení Rekonstrukce bytové jednotky, půdní vestavba bytů, potřeba změnit dispozice bytových jednotek, pořízení kuchyňské linky. Byty se nachází na území ORP se sociálně vyloučenou lokalitou s dostupnou občanskou vybaveností. žadatel:NNO 338 mil. EUR v IROP na individuální projekty

13 SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání
výstavba, rekonstrukce, rozšíření a vybavení sociálních podniků na vymezeném území návaznost na aktivity OP Zaměstnanost zavedení systému podpory startu, rozvoje a udržitelnosti sociálních podniků; vzdělávání osob sociálně vyloučených a osob ohrožených sociálním vyloučením na trhu práce s cílem podpory vzniku nových podnikatelských aktivit zaměřených na sociální podnikání Příjemci: osoby samostatně výdělečné činné, malé a střední podniky, obce, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace

14 26 mil. EUR v IROP na individuální projekty
Příklady projektů přes MAS: Zpracování bylin a ovoce V projektu byla podpořena nová podnikatelská aktivita, jejímž cílem bylo vytvořit 5 nových pracovních míst. Na tato místa byly přijaty osoby z cílových skupin. Nákup nemovitostí a technologií pro sušení bylin, ovoce, moštování ovoce a jejich další zpracování. Podnik poskytuje služby jak místním občanům (např. moštováním ovoce zejména místním drobným pěstitelům), tj. Balené ovocné šťávy a bylinné čaje, bylinné sirupy a jablečné octy atd. Společnost se tak orientuje na regionální produkci, suroviny získává především z regionálních zdrojů, tím také podporuje a prezentuje místní ekonomiku. 26 mil. EUR v IROP na individuální projekty

15 SC 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví
pořízení přístrojů a nezbytné stavební úpravy pro vysoce specializovanou péči (síť onkogynekologických a perinatologických pracovišť) modernizace přístrojového vybavení nemocnic pro návaznou péči opatření směřující k transformaci psychiatrické péče (např. centra duševního zdraví, zázemí pro mobilní týmy, psychiatrické ordinace) 284 mil. EUR v IROP na individuální projekty

16 SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
výstavba v odůvodněných případech a rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání výstavba v sociálně vyloučených lokalitách a rozšiřování kapacit základních škol výstavba, rekonstrukce a vybavení učeben, laboratoří, dílen a pozemků pro výuku přírodovědných, technických, jazykových a počítačových oborů a předmětů úpravy budov a učeben, vybavení pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami rozvoj vnitřní konektivity škol a školských zařízení, připojení k internetu doplňková zeleň v okolí budov nelze podporovat všeobecnou vzdělávací infrastrukturu návaznost na měkké aktivity z OP VVV

17 473 mil. EUR v IROP na individuální projekty
Příklady projektů přes MAS: Rozšíření kapacit MŠ Potřeba rekonstrukce mateřské školy vyplynula ze zhoršujícího technického stavu původní budovy a zastarávání jejího vybavení a dále zvyšující počet obyvatel v obci. Přístavba MŠ, kde vznikne nová třída pro 20 dětí, dojde k vybavení školky včetně SVP pro děti s cílem usnadnit jejich integraci. V rámci školky také dojde ke stavebním úpravám, které umožní přístup dětem s omezenou pohyblivostí. Dojde k rozšíření jídelních prostor a úpravám venkovního prostranství Podpora infrastruktury vzdělávání v ZŠ Nevyhovující stav učebny včetně vybavenosti. chemie a fyziky. Projekt se zaměřuje na rekonstrukci a vybavení odborných učeben, dále dojde k rekonstrukci stávajících prostor za účelem vytvoření vhodných podmínek pro žáky se speciálními potřebami výuky a omezenou pohyblivostí a orientací Příjemci: školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi 473 mil. EUR v IROP na individuální projekty

18 SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení
zateplení obvodového pláště, stěnových, střešních, stropních a podlahových konstrukcí, výměna a rekonstrukce oken a dveří prvky pasivního vytápění a chlazení, stínění a instalace systémů řízeného větrání s rekuperací odpadního vzduchu výměna a pořízení šetrných, ekologických zařízení pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody výměna rozvodů tepla a vody Příjemci: vlastníci bytových domů a společenství vlastníků bytových jednotek - budovy se čtyřmi a více bytovými jednotkami 623 mil. EUR v IROP – pouze INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY

19 Prioritní osa 3 – Instituce
SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví revitalizace a zatraktivnění památek na Seznamu UNESCO a památek zařazených na Indikativní seznam UNESCO revitalizace a zatraktivnění národních kulturních památek k a památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních fondů a jejich zpřístupnění (státní a krajská muzea a knihovny) Příjemci: vlastníci památek, muzeí a knihoven nebo subjekty s právem hospodaření (dle zápisu v katastru nemovitostí), kromě fyzických osob nepodnikajících 425 mil. EUR v IROP na individuální projekty

20 SC 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT rozšíření, propojení, konsolidace datového fondu, zajištění úplného elektronického podání a elektronizaci agend (např. eCulture, eHealth, eJustice, eProcurement) modernizace informačních a komunikačních systémů pro specifické potřeby subjektů veřejné správy a složek integrovaného záchranného systému kybernetická bezpečnost (bezpečné sdílení dat) Příjemci: organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, státní org. 330 mil. EUR v IROP - pouze INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY

21 SC 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje
Územní plány a změny územních plánů (jen Ostrov) Regulační plány (jen Ostrov) Územní studie (pro celé ORP pořizuje Ostrov) Příjemci: obce se rozšířenou působností 46,4 mil. EUR v IROP na individuální projekty

22 HARMONOGRAM VÝZEV IROP 2015 pro individuální projekty (mimo MAS)
Výzvy, kde jsou příjemci obce – termín vyhlášení výzvy SC 1.2 Podpora veřejné dopravy 12/2015 SC 1.3 Technika pro integrovaný záchranný systém 12/2015 SC 2.1 Deinstitucionalizace sociálních služeb 09/2015 SC 2.2 Sociální podnikání v soc.vyloučených lokalitách 09/2015 SC 2.2 Sociální podnikání10/2015 SC 2.4 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání11/2015 SC 2.4 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání v SVL 11/2015 SC 2.5 Energetické úspory v bytových domech 12/2015 SC 3.1 Revitalizace souboru vybraných památek 11/2015 SC 3.2 Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání 09/2015 SC 3.2 Kyberbezpečnost 10/2015 SC 3.3 Územní plány 07/2015 SC 3.3 Regulační plány 09/2015 SC 3.3 Územní studie 10/2015

23 OPZ Operační program Zaměstnanost

24 Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti sociálního začleňování ve venkovských oblastech Podpora vytváření nových pracovních míst na lokální úrovni Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů Vzdělávání venkovského obyvatelstva v oblastech relevantních pro zvýšení lokální zaměstnanosti a poradenství pro získání zaměstnání Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím aktivit zaměřených na prevenci sociálního vyloučení osob, služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou, podpora komunitní sociální práce Vznik a rozvoj specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách (zohledňující rovněž kriminalitu a veřejný pořádek) s využitím znalosti lokálního prostředí Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni

25 Podporované aktivity v oblasti podpory zaměstnanosti:
Zvyšování uplatnitelnosti osob ohrožených soc.vyloučením / osob soc.vyloučených ve společnosti a na trhu práce (poradenské a motivační programy, rozvoj základních kompetencí, příprava k práci osob se zdravotním postižením, podpora získání či obnova pracovních návyků apod.) Bilanční a pracovní diagnostika, ergo-diagnostika (realizace oprávněnou osobou) Rekvalifikace a další profesní vzdělávání (rekvalifikační programy podle zákona o zaměstnanosti) Zprostředkování zaměstnání (podmínkou je povolení ke zprostředkování zaměstnání nebo nákup služeb od agentury práce) Podpora vytváření nových pracovních míst, podpora umístění na uvolněná pracovní místa Podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu práce (aktivita by měla mít vždy konkrétní výstupy spojené se zprostředkováním zaměstnání, tvorbou pracovních míst nebo s vytvořením a realizací systému prostupného zaměstnávání) Podpora zahájení podnikatelské činnosti (formou zdělávání a poradenství) Doprovodné aktivity umožňující začlenění podpořených osob na trh práce (příspěvek na zapracování, jízdní výdaje, stravné, ubytování, příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby, jiné nezbytné náklady CS)

26 Podporované aktivity v oblasti sociálních služeb a sociálního začleňování:
A) Podpora poskytování vybraných soc. služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., s cílem soc. začlenění a prevence soc. vyloučení osob soc. vyloučených či soc. vyloučením ohrožených Soulad se SPRSS kraje nebo obce + zařazení do krajské sítě podporovaných soc. služeb (služby pověřené poskytováním v souladu s Rozhodnutím EK 2012/2116) Jen terénní a ambulantní forma poskytování X odlehčovací služby i pobytová forma Služby soc. prevence X služby soc. péče -podpora samostatného bydlení, osobní asistence, odlehčovací služby

27 B) Podpora komunitní soc
B) Podpora komunitní soc. práce a komunitních center jako prostředků soc. začleňování nebo prevence soc. vyloučení Jen aktivity se společensky prospěšným charakterem (nikoli komerčním) s přímým dopadem na osoby z CS Aktivity nad rámec základních činností zákona č. 108/2006 Sb. Aktivity realizované v přirozené komunitě Přímá vazba na soc. začleňování/prevenci soc. vyloučení Kvalifikovaný soc. pracovník jako gestor komunitní soc. práce Komunitní centra = doplňkově i další aktivity (kulturní/multikulturní, výchovné a vzdělávací, environmentální, zapojování CS do dobrovolnické činnosti apod.)

28 C) Další programy a činnosti v rámci soc
C) Další programy a činnosti v rámci soc. začleňování nad rámec/mimo režim zákona č. 108/2006 Sb. Příklady aktivit: prevence a řešení problémů v soc. vyl. lokalitách; podpora mladým lidem ze soc. znevýhodněného prostředí; sekundární a terciární prevence pro osoby s chronickým duševním onemocněním, ohrožené závislostmi, závislé na návykových látkách; probační a resocializační programy pro osoby s alternativními tresty a opouštějícími zařízení pro VTOS; vzdělávání osob z CS; aktivizační, asistenční a motivační programy; aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability; aktivity podporující mimosoudní způsob řešení konfliktů; aktivity podporující neformální/sdílenou péči; podpora rozvoje soc., dostupného, podporovaného a prostupného bydlení; aktivity místních samospráv (podpora obcí typu I. ve výkonu soc. práce)

29 Podporované aktivity v oblasti slaďování rodinného a profesního života
Podpora zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem (školní družiny, kluby) Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost Podpora příměstských táborů v době školních prázdnin Skupinová doprava do/ze školy Zajištění doprovodu dětí na kroužky a zájmové aktivity Podpora, zahájení a rozvoje samostatné výdělečné činnosti(znevýhodněné skupiny žen na trhu práce a vracející se po mateřské či rodičovské dovolené) Obecné podmínky: CS = zahrnuje především ženy ohrožené na trhu práce, rodiče s malými dětmi, osoby pečující o jiné závislé osoby, ženy začínající podnikání / vykonávající samostatnou výdělečnou činnost Aktivity umožňují slaďování profesního a rodinného života Cílem je zlepšit postavení rodičů s malými dětmi, pečujících osob a žen začínajících podnikání na trhu práce a zvýšit jejich zaměstnanost

30 Podporované aktivity v oblasti sociálního podnikání:
Vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání = integrační sociální podnik Vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání = environmentální sociální podnik Integrační sociální podnik Podporované CS: osoby soc. vyloučené / ohrožené soc. vyloučením, a to: 1) Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané: 2) Osoby se zdravotním postižením 3) Osoby v nebo po výkonu trestu - osoby opouštějící VTOS, a to do 12 měsíců po opuštění výkonu trestu 4) Osoby opouštějící institucionální zařízení (zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy) a to do 12 měsíců od opuštění zařízení Environmentální sociální podnik - podporované CS budou definovány ve výzvě

31 Kontakty: e-mail pro strategii: strategie. maskh@seznam. cz Ing
Kontakty: pro strategii: Ing. Jana Urbánková, ředitelka MAS KH, tel Tereza Reichmanová, manažerka MAS KH, tel In.Alexandra Fürbachová, strategie MAS KH, tel.:

32 Ing. Alexandra Füurbachová, afurbachova@ostrov.cz
Děkuji za pozornost Ing. Alexandra Füurbachová,


Stáhnout ppt "Realizace Strategie MAS prostřednictvím ESI fondů (IROP, OPZ, PRV)"

Podobné prezentace


Reklamy Google