Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obsah vzdělávacího oboru Tělesná výchova

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obsah vzdělávacího oboru Tělesná výchova"— Transkript prezentace:

1 Obsah vzdělávacího oboru Tělesná výchova
Barbora Ulrichová 360264

2 OBSAH Obsah vzdělávacího oboru tělesná výchova
Tělesná výchova v základním vzdělávání Činnosti ovlivňující zdraví Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Činnosti podporující pohybové učení Tělesná výchova v gymnaziálním vzdělávání Osnování učiva

3 Obsah vzdělávacího oboru tělesná výchova
Oblast zdraví Oblast pohybových dovedností Oblast pohybového učení -Očekávané výstupy - úroveň, které mají žáci posledního ročníku (ZŠ, SŠ) dosáhnout prostřednictvím učiva. -Výběr učiva je plně v pravomoci učitele, který je tvůrcem ŠVP.

4 Tělesná výchova v základním vzdělávání ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ
Žák a očekávané výstupy : aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností - zatěžovanými svaly odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se zdravím a sportem vhodné a bezpečné chování i v méně známém prostředí sportovišť. Učivo : význam pohybu pro zdraví – rekreační a výkonnostní sport, sport dívek a chlapců zdravotně orientovaná zdatnost – rozvoj ZOZ, kondiční programy, manipulace se zatížením prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových dysbalancí hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech

5 ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ
Žák a očekávané výstupy : zvládá osvojované pohybové dovednosti (tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech) posoudí provedení osvojované pohybové činnosti Učivo : pohybové hry – s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity gymnastika – akrobacie, přeskoky, cvičení s náčiním a na nářadí estetické a kondiční formy cvičení s hudbou a rytmickým doprovodem úpoly – základy sebeobrany, základy aikidó, judó, karatedó atletika sportovní hry - herní činnosti jednotlivce, herní kombinace, herní systémy turistika a pobyt v přírodě plavání (podle podmínek školy – zdokonalovací plavecká výuka…) lyžování, snowboarding, bruslení (podle podmínek školy)

6 ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ
Žák a očekávané výstupy : užívá osvojované názvosloví naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, organizátora sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a vyhodnotí zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody, turistické akce zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách Učivo : komunikace v TV – tělocvičné názvosloví osvojovaných činností, smluvené povely, signály, gesta, značky, základy grafického zápisu pohybu organizace prostoru a pohybových činností historie a současnost sportu pravidla osvojovaných pohybových činností – her, závodů, soutěží zásady jednání a chování v různém prostředí a při různých činnostech měření výkonů a posuzování pohybových dovedností – měření, evidence, vyhodnocování

7 Tělesná výchova v gymnaziálním vzdělávání ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ
Žák a očekávané výstupy: organizuje svůj pohybový režim , využívá v souladu s pohybovými předpoklady, vhodné a dostupné pohybové aktivity ověří jednoduchými testy úroveň zdravotně orientované zdatnosti usiluje o optimální rozvoj své zdatnosti, samostatně je upraví pro vlastní použití vybere z nabídky vhodné soubory vyrovnávacích cvičení zaměřených na kompenzaci jednostranného zatížení, na prevenci a korekci svalové nerovnováhy vhodné soubory cvičení pro tělesnou a duševní relaxaci připraví organismus na pohybovou činnost uplatňuje účelné a bezpečné chování při pohybových aktivitách i v neznámém prostředí poskytne první pomoc

8 Učivo: zdravotně orientovaná zdatnost (složky ZOZ; kondiční testy) svalová nerovnováha (příčiny, testy) organismus a pohybová zátěž – způsoby zatěžování; kompenzace jednostranné zátěže individuální pohybový režim hygiena pohybových činností a cvičebního prostředí rizikové faktory ovlivňující bezpečnost pohybových činností – zásady jednání a chování v různém prostředí první pomoc při sportovních úrazech – závažná poranění a život ohrožující stavy

9 ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ÚROVEŇ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ
Žák a očekávané výstupy : provádí osvojované pohybové dovednosti na úrovni individuálních předpokladů zvládá základní postupy rozvoje osvojovaných pohybových dovedností, usiluje o své pohybové sebezdokonalení posoudí kvalitu stěžejních částí pohybu, označí zjevné příčiny nedostatků a uplatní konkrétní osvojované postupy vedoucí k potřebné změně respektuje věkové, pohlavní, výkonnostní a jiné pohybové rozdíly

10 Učivo : pohybové dovednosti a pohybový výkon
pohybové odlišnosti a handicapy – věkové, pohlavní, výkonnostní průpravná, kondiční, koordinační, tvořivá, estetická a jinak zaměřená cvičení pohybové hry různého zaměření Gymnastika kondiční a estetické formy cvičení s hudbou a rytmickým doprovodem (určeno především děvčatům) úpoly – sebeobrana atletika sportovní hry – herní systémy, herní kombinace a herní činnosti jednotlivce v podmínkách utkání turistika a pobyt v přírodě – příprava turistické akce a pobytu v přírodě; orientační běh, příprava a likvidace tábořiště plavání – zdokonalování osvojených plaveckých technik, skoky do vody; branné plavání, dopomoc unavenému plavci, záchrana tonoucího lyžování – běžecké, sjezdové; snowboarding další moderní a netradiční pohybové činnosti

11 ČINNOSTI PODPORUJÍCÍ POHYBOVÉ UČENÍ
Žák a očekávané výstupy : užívá s porozuměním tělocvičné názvosloví (gesta, signály, značky) volí a používá pro osvojované pohybové činnosti vhodnou výstroj a výzbroj připraví (ve spolupráci s ostatními žáky) třídní či školní turnaj, soutěž, turistickou akci… respektuje pravidla osvojovaných sportů respektuje práva a povinnosti vyplývající z různých sportovních rolí sleduje podle pokynů (i dlouhodobě) pohybové výkony – zpracuje naměřená data, vyhodnotí je a výsledky různou formou prezentuje aktivně naplňuje olympijské myšlenky jako projev obecné kulturnosti

12 Učivo : vzájemná komunikace a spolupráce při pohybových činnostech
sportovní výzbroj a výstroj pohybové činnostní, sportovní a turistické akce – organizace, propagace, vyhodnocení, dokumentace pravidla osvojovaných pohybových činností sportovní role měřitelné a hodnotitelné údaje související s tělesnou výchovou a sportem olympismus v současném světě: jednání fair play – spolupráce ve sportu a pomoc soupeři… úspěchy našeho sportu

13 Osnování učiva výběr poznatků a činností k dosažení vyučovací cíle
významnými činiteli: tělesné, pohybové a psychické předpoklady žáků Podmínky: a, vnitřní podmínky (potřeby a zájmy) b, vnější (společenské, organizační, materiální podmínky) Učivo není děleno na základní učivo a učivo rozšiřující, nejsou vymezena cvičení doporučená pouze pro chlapce nebo dívky. učivo TV : do tematických okruhů : jako prostředek k dosažení očekávaných výstupů učivo v RVP : je doporučené k rozpracování do ročníků nebo časových období „Speciální učivo“ : soubor cviků ve zdravotní tělesné výchově, které mají zmírnit nebo úplně odstranit oslabení a poškození cvičících.

14 Učivo = soustava Učivo musí být propojeno Způsoby: a, cyklicky - k učivu, které již bylo probráno, neustále vracíme b, postupně - od učiva jednoduchého k učivu obtížnějšímu. Předchozí blok učiva je uzavírán kontrolou, zkouškou a již se k němu nevracíme. c, spirálovitě – kombinace obou předchozích způsobů


Stáhnout ppt "Obsah vzdělávacího oboru Tělesná výchova"

Podobné prezentace


Reklamy Google