Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pracovní setkání ředitelů PO ZK Adamantino 8. 4. 2014 - společná část Lenka Janalíková oddělení organizační a správní odboru ŠK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pracovní setkání ředitelů PO ZK Adamantino 8. 4. 2014 - společná část Lenka Janalíková oddělení organizační a správní odboru ŠK."— Transkript prezentace:

1 Pracovní setkání ředitelů PO ZK Adamantino 8. 4. 2014 - společná část Lenka Janalíková oddělení organizační a správní odboru ŠK

2 Směrnice Zásady řízení PO ZK  https://www.zkola.cz/management/sekce-pro-reditele/Stranky/Směrnice-ZK---Zásady-řízení- příspěvkových-organizací-Zlínského-kraje.aspx https://www.zkola.cz/management/sekce-pro-reditele/Stranky/Směrnice-ZK---Zásady-řízení- příspěvkových-organizací-Zlínského-kraje.aspx  Upravuje vztahy mezi zřizovatelem a PO, účinná od 30. 1. 2014  VPO – do jeho působnosti spadají PO podle zaměření hlavní činnosti  SMO – specializovaná oblast působnosti – pro všechny PO kraje (KŘ, EKO, INV, ŘDP, ŘLZ)  Odbor ŠK plní roli VPO i SMO  VPO koordinuje komunikaci PO s orgány kraje a SMO  Práva a povinnosti PO ve vztahu ke zřizovateli (ředitel PO)  Základní pravidla vzájemné komunikace – komunikace mezi PO a zřizovatelem probíhá zejména prostřednictvím VPO

3 Zřizovací listiny  Dokument, který je třeba respektovat ve všech částech  Nejčastěji PO nerespektují povinnosti při nakládání s majetkem  Chybějící „předchozí písemný souhlas zřizovatele“ nelze zhojit dodatečným krokem (pokud by RZK pouze „vzala na vědomí“, povinnost dle ZL tím není splněna) Návrhy na změny ZL v roce 2014:  Výpůjčky movitého majetku postavit na roveň nájmu movitého majetku  Zjednodušit pronájem majetku „malého rozsahu“  Do doplňkové činnosti zařadit „pronájmy“ (nyní realizováno jako realitní činnost v rámci „volné“ živnosti) Činnost zájmových kroužků: ŠD/ŠK v hlavní činnosti X doplňková činnost

4 Projednávání v RZK a ZZK  Návrhy a materiály, které jsou předkládány radě nebo zastupitelstvu, je třeba předjednávat a připravovat s předstihem  http://www.kr-zlinsky.cz/plan-prace-rzk-a-zzk-na-rok-2014-cl-2615.html http://www.kr-zlinsky.cz/plan-prace-rzk-a-zzk-na-rok-2014-cl-2615.html  Plán práce RZK duben – srpen 2014: uzávěrkazasedání RZKzasedání ZZK ČT 10. 4.ÚT 22. 4. ČT 24. 4.PO 5. 5. ST 7. 5.PO 19. 5.materiály na ZZK 18. 6. ČT 29. 5.PO 9. 6. ČT 12. 6.PO 23. 6. ČT 26. 6.PO 7. 7. ČT 14. 8.PO 25. 8.materiály na ZZK 17. 9.

5 Mimořádné události – Směrnice SM/44/01/11 Přehled mimořádných událostí u organizací – příloha č. 2 směrnice: Obecné 1Požár u organizace se škodou vyšší než 50.000,- Kč 2Evakuace v souvislosti s mimořádnou situací 3Podezření ze spáchání nebo spáchání trestného činu 4Úmrtí n. těžké zranění zaměstnance v prac. procesu Specifické pro školství 5 Zjištění přechovávání v množství větším než malém, výroby, šíření, nabízení, zprostředkování, prodávání nebo jiný způsob opatřování omamných a psychotropních látek nebo alkoholu ve Š/ŠZ 6Zjištění závažných forem šikanování 7Úmrtí n. těžké zranění žáka ve Š/ŠZ 8Trestná činnost páchaná na dětech a mládeži

6 Školské rady  31. 12. 2014 uplyne třetí tříleté funkční období členů ŠR při ZŠ, SŠ a VOŠ – uplynutím funkčního období členství ve ŠR automaticky zaniká; to platí i pro členy jmenované nebo zvolené v průběhu tříletého období  Aktuální Volební řád pro školy zřiz. ZK byl schválen RZK 5. 3. 2012 – k dispozici na www.zkola.cz → Přehled školských předpisů → Různéwww.zkola.cz  Povinnosti ředitele školy – volební řád (vč. informační povinnosti)  S předstihem připravit a realizovat volby na začátku listopadu  Předcházení stížnostem – informovat volitele s dostatečným předstihem  Návrhy na členy ŠR jmenované zřizovatelem

7 Systém navrhování změn vzdělávací nabídky a dalších změn s dopadem do rejstříku Š/ŠZ  Koncepční návrhy X ad hoc návrhy  Harmonogram iniciování a projednávání koncepčních návrhů změn: Iniciování případných změn ze strany ředitelů – zaslání zpracovaných návrhů do 31. 5. 2014 Zpracování souhrnného materiálučerven 2014 Projednání v RZK – schválení změn, které bude ZK jako zřizovatel navrhovat září 2014 „Oficiální“ podání návrhů změn v rejstříku Š/ŠZ zřizovatelem (KÚ → MŠMT) do 30. září 2014 → říjen 2014 Rozhodnutí příslušného orgánunejpozději leden 2015 Účinnostod 1. 9. 2015

8 Motivační systém pro Ř PO ZK v roce 2014 (odměny)  2 složky celkové roční odměny: cílová odměna („základní“ a „další“ cílová odměna) ← 80% mimořádná odměna ← 20% celkové maximální roční částky  Základní cílová odměna – ředitel PO splní úkoly vztahující se k výstupům hodnocení činnosti a hospodaření (zvýšení kvality) ke zvýšení efektivity čerpání finančních prostředků  Další cílová odměna – rozvojové úkoly stanoveny ve spolupráci s Ř PO cílové (rozvojové) úkoly vycházejí z koncepce rozvoje školy jsou stanoveny pro daný rok – lze je vyhodnotit v daném roce jsou měřitelné

9 Motivační systém pro Ř PO ZK v roce 2014 (odměny) cíl ↔ čeho chcete dosáhnout (zkvalitnění, zefektivnění, optimalizace) zkvalitnění vzdělávání prostřednictvím podpory ICT prostřednictvím jakých kroků toho chcete dosáhnout ↔ ukazatel vytvoření DUM a jejich účinné zavedení do výukového procesu měřítko ↔ jak to lze ověřit zpracování xy DUM; využití v xy vyučovacích hodinách v období...  Mimořádná odměna – za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu aktivita hodná zřetele, která nebyla stanovena v cílových úkolech  Vyhodnocení: v polovině května 2014 (RZK v červnu je 9. 6. a 23. 6.), za 2. pololetí v říjnu (RZK v listopadu) vypovídající hodnotící zpráva ředitele („důkazy plnění“)

10 Podpora začínajících ředitelů Profesní podpora pro nové ředitele ze strany zkušeného ředitele obdobného typu Š/ŠZ po určitou dobu (patronát)

11 Změny předpisů ve školství  Novela vyhlášky č. 47/2005 (ukončování vzdělávání ve SŠ závěrečnou zkouškou, v konzervatoří absolutoriem) účinnost novelizace od 15. 3. 2014 ŘŠ může stanovit odlišně pořadí zkoušek (písemná, praktická, ústní) Termín náhradní zkoušky může ZK po dohodě s žákem stanovit do 30. 6. nový § 10a – odměňování předsedů ZK  Nová vyhláška č. 19/2014 (o zápisu vzděl. institucí do seznamu vedeného pro účely státní sociální podpory, o studiu v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou) účinnost od 1. 2. 2014 návaznost na vrácení pomaturitních kurzů CJ do zákona o státní sociální podpoře od 1. 9. 2013

12 Změny předpisů ve školství  zákon č. 303/2013 (mění 74 zákonů v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva – nejčastěji zavedení nových pojmů) účinnost od 1. 1. 2014 mění zákon č. 109/2002 o výkonu ústavní výchovy (zejména §5 – DÚ, §24 – povinnosti ředitele, §26 – zákonní zástupci) ZP (právní úkony, smlouvy, upřesnění pojmů)  nařízení vlády č. 460/2013 (stanovení příspěvku na úhradu péče,... ve ŠZ pro výkon ústavní výchovy) účinnost od 1. 1. 2014 rozpětí pro výši kapesného v §2

13 Připravuje se  Změna zákona o pedagogických pracovnících návrh zřejmě bude obsahovat možnost zaměstnávat nadále PP, který k 1. 1. 2015 dosáhne věku 55 let a 20 let praxe na daném druhu školy + další úpravy (např. rodilý mluvčí – problém s definicí pojmu) dotazy na posouzení odborné kvalifikace – dokud není přijata novela, jsou obdobné dotazy zbytečné i přes očekávanou novelu by měl ŘŠ zvážit svůj postup již nyní (při přípravě nového školního roku) v těch případech, kdy existuje na pracovním trhu dostatečná nabídka odborně kvalifikovaných pedagogů  Změna školského zákona ???

14 Připomenutí  §24 školského zákona V období školního vyučování může ŘŠ ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce.  §21 a §22 školského zákona Žáci mají právo na vzdělávání a školské služby podle tohoto zákona. Žáci jsou povinni docházet do školy (nebo ŠZ) a řádně se vzdělávat.  §24 zákona o PP K dalšímu vzdělávání samostudiem pedagogickým pracovníkům přísluší volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce, nebrání-li tomu vážné provozní důvody (období školního vyučování X období školních prázdnin) nebo účast PP na dalším vzdělávání k udržování nebo zvyšování kvalifikace.

15 Informace k podávání zpráv o výsledcích finančních kontrol  zákon o finanční kontrole č. 320/2001(§22)  prováděcí vyhláška č. 416/2004 k zákonu  §32, 33 – struktura a rozsah zpráv o výsledcích finančních kontrol, postup a termíny jejich předkládání  § 33 odst. 6 (upraveno): Zprávu předkládá PO do 15. února následujícího roku v písemném vyhotovení nebo v elektronické podobě prostřednictvím informačního systému finanční kontroly ve veřejné správě (modul ročních zpráv)  odd. kontrolní KŘ PO upozorňuje, kontroluje zápis v elektronické podobě  písemně tedy neposílat

16 Děkuji za pozornost Lenka Janalíková pevná linka: 577 043 705 služební mobil: 731 555 178 e-mail: lenka.janalikova@kr-zlinsky.cz


Stáhnout ppt "Pracovní setkání ředitelů PO ZK Adamantino 8. 4. 2014 - společná část Lenka Janalíková oddělení organizační a správní odboru ŠK."

Podobné prezentace


Reklamy Google