Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pracovní setkání ředitelů PO ZK Adamantino 8. 4. 2014 - společná část Lenka Janalíková oddělení organizační a správní odboru ŠK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pracovní setkání ředitelů PO ZK Adamantino 8. 4. 2014 - společná část Lenka Janalíková oddělení organizační a správní odboru ŠK."— Transkript prezentace:

1 Pracovní setkání ředitelů PO ZK Adamantino společná část Lenka Janalíková oddělení organizační a správní odboru ŠK

2 Směrnice Zásady řízení PO ZK  https://www.zkola.cz/management/sekce-pro-reditele/Stranky/Směrnice-ZK---Zásady-řízení- příspěvkových-organizací-Zlínského-kraje.aspx https://www.zkola.cz/management/sekce-pro-reditele/Stranky/Směrnice-ZK---Zásady-řízení- příspěvkových-organizací-Zlínského-kraje.aspx  Upravuje vztahy mezi zřizovatelem a PO, účinná od  VPO – do jeho působnosti spadají PO podle zaměření hlavní činnosti  SMO – specializovaná oblast působnosti – pro všechny PO kraje (KŘ, EKO, INV, ŘDP, ŘLZ)  Odbor ŠK plní roli VPO i SMO  VPO koordinuje komunikaci PO s orgány kraje a SMO  Práva a povinnosti PO ve vztahu ke zřizovateli (ředitel PO)  Základní pravidla vzájemné komunikace – komunikace mezi PO a zřizovatelem probíhá zejména prostřednictvím VPO

3 Zřizovací listiny  Dokument, který je třeba respektovat ve všech částech  Nejčastěji PO nerespektují povinnosti při nakládání s majetkem  Chybějící „předchozí písemný souhlas zřizovatele“ nelze zhojit dodatečným krokem (pokud by RZK pouze „vzala na vědomí“, povinnost dle ZL tím není splněna) Návrhy na změny ZL v roce 2014:  Výpůjčky movitého majetku postavit na roveň nájmu movitého majetku  Zjednodušit pronájem majetku „malého rozsahu“  Do doplňkové činnosti zařadit „pronájmy“ (nyní realizováno jako realitní činnost v rámci „volné“ živnosti) Činnost zájmových kroužků: ŠD/ŠK v hlavní činnosti X doplňková činnost

4 Projednávání v RZK a ZZK  Návrhy a materiály, které jsou předkládány radě nebo zastupitelstvu, je třeba předjednávat a připravovat s předstihem   Plán práce RZK duben – srpen 2014: uzávěrkazasedání RZKzasedání ZZK ČT ÚT ČT PO ST 7. 5.PO materiály na ZZK ČT PO ČT PO ČT PO ČT PO materiály na ZZK

5 Mimořádné události – Směrnice SM/44/01/11 Přehled mimořádných událostí u organizací – příloha č. 2 směrnice: Obecné 1Požár u organizace se škodou vyšší než ,- Kč 2Evakuace v souvislosti s mimořádnou situací 3Podezření ze spáchání nebo spáchání trestného činu 4Úmrtí n. těžké zranění zaměstnance v prac. procesu Specifické pro školství 5 Zjištění přechovávání v množství větším než malém, výroby, šíření, nabízení, zprostředkování, prodávání nebo jiný způsob opatřování omamných a psychotropních látek nebo alkoholu ve Š/ŠZ 6Zjištění závažných forem šikanování 7Úmrtí n. těžké zranění žáka ve Š/ŠZ 8Trestná činnost páchaná na dětech a mládeži

6 Školské rady  uplyne třetí tříleté funkční období členů ŠR při ZŠ, SŠ a VOŠ – uplynutím funkčního období členství ve ŠR automaticky zaniká; to platí i pro členy jmenované nebo zvolené v průběhu tříletého období  Aktuální Volební řád pro školy zřiz. ZK byl schválen RZK – k dispozici na → Přehled školských předpisů → Různéwww.zkola.cz  Povinnosti ředitele školy – volební řád (vč. informační povinnosti)  S předstihem připravit a realizovat volby na začátku listopadu  Předcházení stížnostem – informovat volitele s dostatečným předstihem  Návrhy na členy ŠR jmenované zřizovatelem

7 Systém navrhování změn vzdělávací nabídky a dalších změn s dopadem do rejstříku Š/ŠZ  Koncepční návrhy X ad hoc návrhy  Harmonogram iniciování a projednávání koncepčních návrhů změn: Iniciování případných změn ze strany ředitelů – zaslání zpracovaných návrhů do Zpracování souhrnného materiálučerven 2014 Projednání v RZK – schválení změn, které bude ZK jako zřizovatel navrhovat září 2014 „Oficiální“ podání návrhů změn v rejstříku Š/ŠZ zřizovatelem (KÚ → MŠMT) do 30. září 2014 → říjen 2014 Rozhodnutí příslušného orgánunejpozději leden 2015 Účinnostod

8 Motivační systém pro Ř PO ZK v roce 2014 (odměny)  2 složky celkové roční odměny: cílová odměna („základní“ a „další“ cílová odměna) ← 80% mimořádná odměna ← 20% celkové maximální roční částky  Základní cílová odměna – ředitel PO splní úkoly vztahující se k výstupům hodnocení činnosti a hospodaření (zvýšení kvality) ke zvýšení efektivity čerpání finančních prostředků  Další cílová odměna – rozvojové úkoly stanoveny ve spolupráci s Ř PO cílové (rozvojové) úkoly vycházejí z koncepce rozvoje školy jsou stanoveny pro daný rok – lze je vyhodnotit v daném roce jsou měřitelné

9 Motivační systém pro Ř PO ZK v roce 2014 (odměny) cíl ↔ čeho chcete dosáhnout (zkvalitnění, zefektivnění, optimalizace) zkvalitnění vzdělávání prostřednictvím podpory ICT prostřednictvím jakých kroků toho chcete dosáhnout ↔ ukazatel vytvoření DUM a jejich účinné zavedení do výukového procesu měřítko ↔ jak to lze ověřit zpracování xy DUM; využití v xy vyučovacích hodinách v období...  Mimořádná odměna – za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu aktivita hodná zřetele, která nebyla stanovena v cílových úkolech  Vyhodnocení: v polovině května 2014 (RZK v červnu je a ), za 2. pololetí v říjnu (RZK v listopadu) vypovídající hodnotící zpráva ředitele („důkazy plnění“)

10 Podpora začínajících ředitelů Profesní podpora pro nové ředitele ze strany zkušeného ředitele obdobného typu Š/ŠZ po určitou dobu (patronát)

11 Změny předpisů ve školství  Novela vyhlášky č. 47/2005 (ukončování vzdělávání ve SŠ závěrečnou zkouškou, v konzervatoří absolutoriem) účinnost novelizace od ŘŠ může stanovit odlišně pořadí zkoušek (písemná, praktická, ústní) Termín náhradní zkoušky může ZK po dohodě s žákem stanovit do nový § 10a – odměňování předsedů ZK  Nová vyhláška č. 19/2014 (o zápisu vzděl. institucí do seznamu vedeného pro účely státní sociální podpory, o studiu v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou) účinnost od návaznost na vrácení pomaturitních kurzů CJ do zákona o státní sociální podpoře od

12 Změny předpisů ve školství  zákon č. 303/2013 (mění 74 zákonů v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva – nejčastěji zavedení nových pojmů) účinnost od mění zákon č. 109/2002 o výkonu ústavní výchovy (zejména §5 – DÚ, §24 – povinnosti ředitele, §26 – zákonní zástupci) ZP (právní úkony, smlouvy, upřesnění pojmů)  nařízení vlády č. 460/2013 (stanovení příspěvku na úhradu péče,... ve ŠZ pro výkon ústavní výchovy) účinnost od rozpětí pro výši kapesného v §2

13 Připravuje se  Změna zákona o pedagogických pracovnících návrh zřejmě bude obsahovat možnost zaměstnávat nadále PP, který k dosáhne věku 55 let a 20 let praxe na daném druhu školy + další úpravy (např. rodilý mluvčí – problém s definicí pojmu) dotazy na posouzení odborné kvalifikace – dokud není přijata novela, jsou obdobné dotazy zbytečné i přes očekávanou novelu by měl ŘŠ zvážit svůj postup již nyní (při přípravě nového školního roku) v těch případech, kdy existuje na pracovním trhu dostatečná nabídka odborně kvalifikovaných pedagogů  Změna školského zákona ???

14 Připomenutí  §24 školského zákona V období školního vyučování může ŘŠ ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce.  §21 a §22 školského zákona Žáci mají právo na vzdělávání a školské služby podle tohoto zákona. Žáci jsou povinni docházet do školy (nebo ŠZ) a řádně se vzdělávat.  §24 zákona o PP K dalšímu vzdělávání samostudiem pedagogickým pracovníkům přísluší volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce, nebrání-li tomu vážné provozní důvody (období školního vyučování X období školních prázdnin) nebo účast PP na dalším vzdělávání k udržování nebo zvyšování kvalifikace.

15 Informace k podávání zpráv o výsledcích finančních kontrol  zákon o finanční kontrole č. 320/2001(§22)  prováděcí vyhláška č. 416/2004 k zákonu  §32, 33 – struktura a rozsah zpráv o výsledcích finančních kontrol, postup a termíny jejich předkládání  § 33 odst. 6 (upraveno): Zprávu předkládá PO do 15. února následujícího roku v písemném vyhotovení nebo v elektronické podobě prostřednictvím informačního systému finanční kontroly ve veřejné správě (modul ročních zpráv)  odd. kontrolní KŘ PO upozorňuje, kontroluje zápis v elektronické podobě  písemně tedy neposílat

16 Děkuji za pozornost Lenka Janalíková pevná linka: služební mobil:


Stáhnout ppt "Pracovní setkání ředitelů PO ZK Adamantino 8. 4. 2014 - společná část Lenka Janalíková oddělení organizační a správní odboru ŠK."

Podobné prezentace


Reklamy Google