Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

trpícím a strádajícím lidem vycházející z křesťanských hodnot.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "trpícím a strádajícím lidem vycházející z křesťanských hodnot."— Transkript prezentace:

1 trpícím a strádajícím lidem vycházející z křesťanských hodnot.
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA KŘESŤANSKÉ SOCIÁLNÍ PRÁCE Prof. ThDr., ThLic., Dipl.-Psych. Heinrich Pompeÿ Možnosti pomoci trpícím a strádajícím lidem vycházející z křesťanských hodnot. Pardubický kraj Diecézní katolická charita Hradec Králové Sdružení Creatio Pardubice 8. dubna 2013

2 „Já jsem přišel, aby měli/y život a měli/y ho v hojnosti!" (J 10,10),
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA KŘESŤANSKÉ SOCIÁLNÍ PRÁCE Prof. ThDr., ThLic., Dipl.-Psych. Heinrich Pompeÿ Církev nemůže své poslání k lidem chápat jinak, než jak Ježíš chápal své poslání: Už Ježíše se svého času ptali: „Proč jsi tady? Co chceš?“ „Já jsem přišel, aby měli/y život a měli/y ho v hojnosti!" (J 10,10), Pro církev jakožto následníka Ježíše stojí tato životní diakonie na prvním místě; tzn. charitní angažmá pro trpící, lidi bez domova, seniory, postižené, chudé, nemocné atd. O toto se dnes ve značné míře zasazuje papež František. = životní diakonie znamená umožnit vést naplněný život, jenž zahrnuje život na zemi i život věčný.

3 To je to nejdůležitější a první přikázání.
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA KŘESŤANSKÉ SOCIÁLNÍ PRÁCE Prof. ThDr., ThLic., Dipl.-Psych. Heinrich Pompeÿ 2. Když se pak jeden zákoník Ježíše zeptal, „jak“ je možné dosáhnout zdařilého a plnohodnotného života (Lk 10,25) objasňuje Ježíš tento cíl diakonie krátce: „ Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší , celou svou silou a celou svou myslí (Lk 10,27). To je to nejdůležitější a první přikázání. Stejně důležité je to druhé: Miluj svého bližního jako sám sebe."(Mt 22, „To čiň a budeš živ“ Lk 10,28 Jde o charitativní „posílení“ Vztahové kompetence k Bohu, k bližním a k sobě samému.

4 Ježíš zdůrazňuje lásku jako prvořadou sociální kompetenci.
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA KŘESŤANSKÉ SOCIÁLNÍ PRÁCE Prof. ThDr., ThLic., Dipl.-Psych. Heinrich Pompeÿ 3. Jak vypadá tato biblicko-charitativní vztahová kompetence vzhledem ke spolupůsobení v této diakonii lásky v praxi? Ježíš zdůrazňuje lásku jako prvořadou sociální kompetenci. Konkretizuje lásku jako životní kompetenci a taky pojmem „Milosrdentsví“ a zaručuje ji skrze vztah k Bohu: „Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec.“ (Lk 6,36); tzn. učiňte Boha měřítkem pro lidskost Podobenství o milosrdenství O milosrdném Samařanu, Lk. 10,20-37; O milosrdném otci, Lk 15,11-32). Ježíš Kristus říká: „Jdi a jednej také tak“ (Lk. 10,37).

5 c. Milosrdenství je výjimečným vyjádřením víry a lásky.
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA KŘESŤANSKÉ SOCIÁLNÍ PRÁCE Prof. ThDr., ThLic., Dipl.-Psych. Heinrich Pompeÿ c. Milosrdenství je výjimečným vyjádřením víry a lásky. Ve skutcích tělesného a duchovního milosrdenství nachází charitativní diakonie konkrétní vyjádření. Podle skutků milosrdenství je na konci posuzována intenzita naší víry. „Cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mně jste neučinili“ (Mt 25,31-46) Neboť pouze na out-putu víry, na tom, že máme srdce pro chudé, se rozpozná v očích Kristových naše podobnost Bohu a jemu samému.

6 Zobrazení Posledního soudu na středověkých hlavních průčelích chrámů, např. chrámu svatého Víta v Praze

7 Než věřící opustí na konci bohoslužby přes hlavní průčelí chrám,
loučí se diákon/jáhen s věřícími zvoláním: „Ite missa est“, tzn. Jděte, propouštím vás. tzn. myslete na skutky milosrdenství a přineste moudrost víry, jež jste slyšeli v bohoslužbě slova a sílu víry, jež jste přijali při večeři Páně , k chudým, vyloučeným apod., aby mohli žít svůj život navzdory utrpení a bídě. To je požadavek na každého křesťana.

8 d. Skutky tělesného milosrdenství
objasňují, co Ježíš konkrétně myslel charitativním „posílením“ vztahu k bližnímu i k Bohu Vizita: Navštěvovat nemocné K tomu patří správa a organizace domovů důchodců, sociálních stanic, hospiců atd. Dále také: Jak je v obci provozována návštěvní služba nemocných a seniorů, jak to vypadá v obci s kulturou integrace postižených občanů? Přeprava osob atd. 2. poto: Napájet žíznivé 3. cibo: Nasycovat hladové Jedná se o konkrétní pomoc při podávání pití u těžce nemocného pacienta, o krmení dítěte či ochrnutého člověka např. ve vlastní rodině, návštěvní služby seniorů apod. Dnes vyžaduje tento skutek vzhledem k stavu nouze kvůli suchu v Africe (Etiopie a sahelská zóna), Asii a jiných oblastech širší využití, hladomory na jižní polokouli např. odborná pomoc při svépomocném vybudování efektivního zemědělství atd.

9 4. redimo: Osvobozovat zajaté
znamená dostat závislé na drogách, lécích a alkoholu z jejich životní situace a vyprostit je z těchto pout. Navštívit je v odborných léčebných ústavech. A také pečovat o osoby ve výkonu trestu. Tyto skutky jsou vykonávány dále v rámci mimocírkevních aktivit organizace Amnesty International nebo např. v katolických církevních kancelářích: Vicaria de la Solidaridad pro ochranu osob politicky pronásledovaných v Chile. 5. tego: Odívat toho, kdo nemá co na sebe Trpělivé, uctivé mytí a oblékání nemocných lidí, např. staršího, křehkého člověka. Šatníky pro oblečení, kojenecké potřeby, hračky atd. Tento skutek je celosvětově realizován organizací Caritas Internationalis atd., která podporuje samozásobování rozvojových zemí.

10 6. colligo: Přijímat do domu pocestné
znamená poskytnout pomoc nemajetným, nezaopatřeným, nepojištěným lidem při financování pobytu v odborném léčebném ústavu či v zařízení následné péče. Přátelské kontakty se zahraničními dělníky, studenty atd. či spolupráce při pomoci bezdomovcům. Tento skutek je dnes také vykonáván Organizací pro pomoc uprchlíkům či skrze integraci osob politicky pronásledovaných, azylantů, vystěhovalců a. j. 7. condo: Pohřbívat mrtvé Poslední služba pro člověka. Stále více lidí umírá v nepřítomnosti příbuzných a přátel. Nové hospicové hnutí se ujímá této služby a doprovází umírající/je při umírání. Z úcty k jejich osobě, jejich životním příběhům a jejich mrtvým tělům je nezbytné účastnit se pohřbu zemřelých.

11 e. Skutky duchovního milosrdenství
consule: Dobře radit a nechat jiné podílet se na vlastní životní zkušenosti respektive radit pochybujícím. 2. carpe: Říkat něco jasně a čestně; Napomínat hřešící Buďme pravdiví v lásce (Eph 4,15) Transparence, čestnost, zodpovědnost Veritas Homicida (Augustin) Psychologicky: Pravost a úcta církevní tradice"correctio fraterna" 3. doce: Učit nevědomé Zprostředkovat scházející znalosti a chybějící informace o životě a poučit o možnostech pomoci. Podat svědectví o vlastním křesťanském životě a křesťanské víře, jak tomu je ve svépomocných skupinách.

12 4. solare: Těšit zarmoucené Nechat zakusit zarmoucené útěchu a teplo.
5. remitte: Ochotně odpouštět ubližujícím Neakceptovat duševní rány! To znamená psychologicky ne potlačení. 6. fer: Trpělivě snášet křivdy/otravné lidi. To mohou být starci, mládež, různí klienti. 7. ora: Modlit se za živé i mrtvé. Zahrnout klienty do vlastního vztahu k Bohu, = Skutky milosrdenství popisují konkrétně nejdůležitější možnosti láskyplné náklonnosti k těm nejslabším a jsou konkrétní formou životní diakonie

13 4. Ve své řeči na rozloučenou upozorňuje Ježíš na další aspekt:
„Jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem" (J 13,34b). * Je tedy třeba v našich obcích vytvořit nejen samotné charitativní pomocné vztahy (face-to-face), nýbrž životní prostory, společenství lásky (srov.. DCE), např. pomocí rozmanitosti dílčích společenství, jež budou naplňovat optimismem, uzdravovat a pomáhat. Svatý Otec Benedikt XVI. mluví v DCE o církvi jakožto „rodině Boží“ i „společenství lásky“, tzn. nikdo v ní nesmí trpět sám. Obce a jejich společenství mají být místy vzájemného pomáhání, zdomácnění. (DCE 32). * Nejsme spaseni jako jednotlivci, ale jako společenství (srov.. Lumen Gentium č. 9) * Křesťanská víra není osobní, nýbrž společná víra. * Neboť člověk je stvořen podle trinitářského Boha, jenž je zároveň společenstvím i osobou.

14 * Jde o to: vyjádřit lásku, dobrotu a laskavost našeho Boha (Kol. 3,12).
Tedy nemluvit o lásce, nýbrž ji žít. Farnosti a naše charitativní zařízení a služby vytvářejí toto svědectví lásky pro životní prostor. O toto se zasazují papež Benedikt XVI a papež František. „Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým“ (J 13,35) tzn. Corporate Identity Tertullian ( ): Hle, jak se navzájem milují

15 Proto se jim říká charitativní zařízení.
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA KŘESŤANSKÉ SOCIÁLNÍ PRÁCE Prof. ThDr., ThLic., Dipl.-Psych. Heinrich Pompeÿ 5. „Vždyť nás má ve své moci láska Kristova“ (2. Kor. 5,14) tzn. ve smyslu DCE 1.: „hluboce zachváceni láskou Boží se obracíme k zarmouceným.“ a. Naše podobnost s Bohem v lásce je důvodem pomáhání a solidarity. Ne nouze a bezmocnost jsou pradůvodem pomáhání, nýbrž láska k trpícím. Neboť kdo miluje, pomáhá ! (Schultes, Vídeň). Láska dává charitativní diakonii její mimořádnou kvalitu. Proto se jim říká charitativní zařízení.

16 6. Pavel objasňuje: Kdyby církev respektive jednotlivý křesťan „rozdal chudým všecko, co má, ale lásku by neměl, nic mu to neprospěje“ (srov. 1. Kor. 13,3), Kdybychom byli sociálně-pedagogicky, psychologicky atd. sebelepší, ale lásku bychom neměli, nic nám to neprospěje pro plnohodnotný úspěšný život. Ty nejlepší pomocné aspekty a vysoké materiální podpory neprospějí dlouhodobě, tzn. trvale bez lásky. = Láska dává každé sociálně-pedagogické metodě svoji specifickou kvalitu a určuje efektivnost sociálně-pedagogického chování

17 Ne buď-anebo nýbrž stejně jak-tak i: et … et.
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA KŘESŤANSKÉ SOCIÁLNÍ PRÁCE Prof. ThDr., ThLic., Dipl.-Psych. Heinrich Pompeÿ Je proto pro úspěšné pomocné vztahy v křesťanské sociální práci láska důležitější než víra? Ne buď-anebo nýbrž stejně jak-tak i: et … et. 7. „Neboť v Kristu Ježíši záleží na tom, … mít víru, která se uplatňuje láskou“ (Gal 5,6). * Láska je prožívaná víra. * Láska je tváří víry. * A naopak je víra základem lásky, srov. Benedikt XVI. DCE 31, jež musí být pěstována, tzn. substituována.

18 Co znamená jednota víry a lásky, máme-li na mysli
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA KŘESŤANSKÉ SOCIÁLNÍ PRÁCE Prof. ThDr., ThLic., Dipl.-Psych. Heinrich Pompeÿ Co znamená jednota víry a lásky, máme-li na mysli sociálně-pedagogický vztah? Životní diakonie znamená: a. Věřit v život a hlubokou hodnotnost klienta navzdory zoufalství z jeho fyzického, psychického, duševního, sociálního stavu = být důvěryhodný tzn. věřit za něj Doufat v pozitivní budoucnost navzdory beznaděje z důvodu chybějícího humánního vývoje. = být plný naděje.

19 skrze naši konkrétní pomoc.
Milovat klienta a jeho příbuzné navzdory jeho bezcitnosti = být přívětivý/dobrotivý/laskavý * Benedikt doplňuje v DCE tyto postoje ještě o pokoru a trpělivost. * Víra, naděje, láska znamenají božské ctnosti. Ty nás připodobňují Bohu. Tzn. vyjádřit v praxi víru v úspěch života navzdory všem problémům a nesnázím skrze naši konkrétní pomoc. * II. Vaticanum: Církev má být společenstvím víry, naděje, lásky (tzn. kontrastní společnost)

20 Proč ještě bojovat, vždyť už to nemá žádný smysl!
Zdroje víry, naděje a lásky jsou životně nezbytné. Musí existovat nebo být vytvořeny. *Na hranici života lidé říkají: Už nemám sílu, už nemohu! Proč ještě bojovat, vždyť už to nemá žádný smysl! *Pro situace na hranici života je třeba vytvořit zdroje životní síly a životní moudrosti.

21 Charita se nevychloubá a není domýšlivá.
8. Magna carta Caritatis 1. Kor. 13,4-7 Charita je trpělivá, Pomocníci jsou vytrvalí a obětaví, déle než trpící partner. Mohou nechat bezradného, jakým je, aniž by mu vnucovali vlastní představy. Charita je laskavá, Je přesvědčená o hodnotnosti klienta navzdory ………… Chce to dobré pro trpícího a ne získat něco pro sebe. Hledá to dobré, pozitivní v partnerovi. Charita se nevychloubá a není domýšlivá. Nestaví vlastní stanovisko do popředí, nevytahuje se, může zůstat přirozená, pravdivá, čestná. Nenutí. Nevyžaduje od pomocníků přehnané reakce jako důkaz důležitosti. Nemusí klientovi nic dokazovat, aby byla věro-“hodná“.

22 Charita nejedná nečestně,
Láska si nedovoluje. Respektuje klienta jako osobu. Nepřekračuje hranice intimity a integrity, neporušuje slušné, respektuje důstojnost trpícího partnera. Charita nehledá svůj prospěch, Nehledá vlastní výhodu. Je neúmyslná a bezpodmínečná, nechce mít přednostně hmotný prospěch z péče o klienta, nýbrž mu sloužit. Primární motivací je láska ke klientovi. Nežádá zvláštní vděčnost. Pomáhá klientovi myslet ohleduplně na bližní ve svém okolí. Charita nedá se vydráždit, Má emoce pod kontrolou. Připouští hněv, zklamání, ubližování ze strany bezradných, aniž by se mstila stejným způsobem Supervision

23 Charita nepočítá křivdy.
Toleruje každodenní ubližování klientů či koldgů. Chápe slabosti, nemusí odplácet stejné stejným. Charita nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Není škodolibá, když se druhým děje křivda, nýbrž se těší, když někdo činí to správné. Je reálná, zabraňuje zkreslenému vnímání, překrucování skutečností atd. Nepřikrašluje nepravé údaje, nepodporuje nemorální způsoby jednání, neodsuzuje druhé. Utvrzuje to pravé a dobré u klienta. Pomáhá rozpoznat a zachovat pravdu, aniž by sobě či zarmoucenému partnerovi něco nalhávala. Podporuje přijetí skutečnosti. Napomáhá k Ano i k nezměnitelným, hořkým skutečnostem.

24 Neexistuje gradualita cílů,
Láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. (1 Kor 13,4-7) Láska nikoho nevzdává, v každé situaci důvěřuje a doufá za druhé, všechno snáší s velkou trpělivostí (= Super-Resilience). Milující věří v sílu dobra bližního, Je si jist dobrých možností klienta, nevzdává sebe, klienta a pomocný vztah. Láska posiluje naději na nový začátek, tzn. „znovuzrození“ do nových životních možností „navzdory všemu“, především i v případě nezměnitelného utrpení tady a teď. Má skála pevnou víru (Mt 15), tzn. petrinskou víru beze strachu před branami pekla, především, když vládne peklo. Neexistuje gradualita cílů, avšak gradualita cesty.

25 Další biblická kritéria charitativní pomoci jsou:
9. „Abyste měli život v plnosti“ tzn. v celé míře. „Miluj Hospodina, Boha svého celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou*myslí.“ (Mt 22.37) Láskyplná vztahová kompetence je úplná; zahrnuje myšlení, cítění a jednání, tedy agapé + erós spoluutrpení. Proto: charitativní diakonie pomáhá, podporuje člověka v celé míře, tzn. myšlení, cítění, jednání a okolí má být životaplně inspirováno popřípadě energetizováno a zapříčinit metanoiu, tzn. změnu života,

26 nedocílí trvalost učebních efektů.
10. „Ale já jsem mezi vámi jako ten, který slouží." (Lk 22,27). Charitativní výchovná diakonie se rozumí subsidiárně, aby solidarita a pomocné chování mohly být prováděny sebezodpovědně. = pouze nesobecké sociálně-pedagogické pomáhání je kristo-logické Poroučení, indoktrinování, manipulování, dedukování nedocílí trvalost učebních efektů. Tedy nevládnout nad životem, nýbrž sloužit rozmachu života. Pouze to vyvolává/vzbuzuje a umožňuje sociální a jinou kreativitu, a tím životní představy, životní vize. * Pouze skrze nesobecké pomáhání je možné sebezodpovědné i sociální sebeovládání, tzn. Subjekt-Werdung. * Pouze skrze vlastní zkušenosti přeskočí jiskra poznání.

27 11. „Zadarmo jste dostali, zadarmo dejte.“ (Mt 10,8)
„Vším způsobem budete obohacováni, abyste mohli být velkoryse štědří“ (2 Kor 9.11). Charita znamená podle slov Kristových: účast na životě a utrpení druhých * Láska smí být pouze neúmyslná, jinak to není láska. * Nucené dárky nejsou dárky, nezůstanou dlouho v paměti. 11a. Tzn. Charita a je odvozena z řeckého caris , tzn. dárek, darovat. Neboť prodaná, účelná láska není láska, je slabá láska. Klienti i duševně postižení to vycítí hned. Je rozhodující, jestli člověk lásku daruje, nebo s ní obchoduje.

28 11b. Toto je i teologický základ
obecné prospěšnosti našich zařízení a služeb. Církev a obec darují klientům a příbuzným charitativní zaměření zařízení sociálních služeb tzn. spolufinancování a spoluúčast. Je nesporné, že Ježíš a pozdější praobec nikdy nespojovali uzdravování a pomáhání druhým s finančními zisky, např. za účelem přilepšení do společné kasy. Ježíš projevoval náklonnost, uzdravoval a dával rady bez osobních peněžních a ziskových záměrů. Tato radikálnost rozdávání je ještě dnes příkladně dodržována v církvi příslušníky řádu.

29 Prodaná či koupená láska nezanechají žádnou životní sílu.
11c. V hraničních situacích (slabosti a nesmyslnosti) pomáhají pouze darovaná láska, darovaná víra, darovaná naděje a posilují klienta dlouhodobě a umožňují načerpat novou sílu. Prodaná či koupená láska nezanechají žádnou životní sílu. = pouze darovaná víra, darovaná naděje a darovaná láska rozvíjí životní sílu a životní inspiraci.

30 11d. Ale já mohu darovat pouze to, co mi patří.
* Proto jsou zapotřebí spolupracovníci s vůlí a moudrostí, tzn. se zdroji víry, naděje a lásky. Srov. Výběr prvních spolupracovníků charity v apoštolech: Apg 6,3 s vůlí a moudrostí a Apg. 6,5 s vírou a Duchem Svatým * Spolupracovníci potřebují čerpací stanice víry a lásky tzn. najít náboženský čili zpětný přístup k víře: Liturgie: např. k bohoslužbě slova darující životní inspirace a k večeři Páně dodávající životní sílu Liturgie: Benedicere + Ite missa est. .

31 vyžaduje zvrat, tzn. životní změnu.
12. Ježíš ukazuje krajně intenzivní ochotu rozprávět, obzvlášť s opovrhovanými (Žena u studny J 4,9ff; Nikodém J 3,1-21; Cesta do Emaus Lk 24,13-33); Neboť jeho úplná praxe uzdravování vyžaduje zvrat, tzn. životní změnu. = mít trpělivost a čas pro seniory, postižené atd. a jejich příbuzné

32 Po návratu učedníků z cest jim Ježíš řekl:
13. Sdílení života a utrpení, mít čas a s tím spojena intenzivní komunikace se svými učedníky je také součástí Ježíšova vedení spolupracovníků. Po návratu učedníků z cest jim Ježíš řekl: „Pojďte sami stranou na pusté místo a trochu si odpočiňte. Stále totiž přicházelo a odcházelo mnoho lidí, a neměli ani čas se najíst.“ (Mk 6,30-32).   = Soucítění se spolupracovníky umožňuje dobré vztahy v zařízení  Kvalita závisí do značné míry na kultuře . Nemůžeme sklízet, co jsme nezasadili.

33 14. „Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.“ (Mt 25,40)
* Dětská chudoba stojí v Německu na 1. místě: 1/3 všech samoživitelů, a ¼ všech vícedětných rodin od 3 dětí. * Avšak vedle materiální chudoby je osobní respektive sociální chudoba ještě více rozšířena. I když je chudým dávána přednost, ty ostatní Ježíš nevylučuje. Co to znamená pro zaměření našich služeb a zařízení. Materiální, sociální, psychická a tělesná chudoba opravňuje k podpoře a přijetí.

34 „Čiňte dobře všem, nejvíce však těm, kdo patří do rodiny víry.“
15. Uzdravení deseti malomocných (Lk 17,11-19) ukazuje další sociální kritérium pomáhání. Ježíš uzdravil všech deset, i ty nevěřící, Samařany. Jeho charita je otevřená, nezná žádných hranic. = Charitativní diakonie nezná žádné vyčleňování Ale Pavel taky říká: „Čiňte dobře všem, nejvíce však těm, kdo patří do rodiny víry.“

35 tzn. konkrétně pomoct trpícím a naplnit je
16 „Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky.“ (Mt 28,19). Chce všem přiblížit říši Boží, tzn. být misionářem, proto nemůže svoje pomáhání a hlásání/zvěstování omezit, tzn. konkrétně pomoct trpícím a naplnit je Duchem Svatým = charitativně změnit a zlepšit životní svět lidí je také úkolem charitativního zařízení církve.

36 Proč má zrovna církevní obec provozovat
Ergänzungen für das Gespräch Proč má zrovna církevní obec provozovat charitativní zařízení nebo charitativní skupinu? II. Vatikánský koncil říká ve své dogmatické konstituci o církvi: Církev je znakem a nářadím jednoty, společenství lidí s Bohem a lidí mezi sebou, tzn. církev by chtěla učinit lidi schopnými žít ve společenství a vztazích.

37 Charitativní životní diakonie se řídí ale
a) Ježíšovými pokyny, jež . b) obsahově ovlivňují lidskou kvalitu vzájemného chování, přesahujíce odborně pedagogické požadavky. ve smyslu syndukce respektive synergie Teologicky: Gratia supponit naturam et elevat/perfecit eam Rahner: Radikalizace Přitom je jasné, že se a) v případě odborně-pedagogických cílů a křesťansko-humánních cílů sociální pedagogiky nejedná o dvě rozdílné skutečnosti, nýbrž o smíchanou realitu.

38 Zjednodušeně řečeno, to „Co se děje“
určuje přednostně sociální pedagogika s ohledem na životní schopnosti, avšak ne úplně sama. a „Jak se to děje“ tzn. v jakém duchu se toto děje závisí na našich ideálech, tedy na křesťanském humánním duchu příslušného zařízení. Teologicky vzhledem k Jak a Co: Koncil v Chalkedonu 451 jednotlivě = odděleně (to božské a lidské) společně = jednota .

39 a.) Každá komunikace a každá interakce
Watzlawick: a.) Každá komunikace a každá interakce má sociálně psychologicky obsahový/komunikační aspekt (pedagog. koncept a metoda) a vztahový aspekt b.) Vztahový aspekt určuje kvalitu a je komunikován neverbálně. = prajazyk člověka/dítěte Pavel: Kdybychom neměli lásku, bylo by naše pomáhání zbytečné. Skutečnost víry má také dva aspekty *„Fides quae creditur“ a *„Fides qua creditur“, Co a Jak víry.

40 Papež Benedikt XVI neustále zdůrazňuje přednost vztahového aspektu před obsahovým aspektem víry; neboť my věříme ve vztah k Ježíši, a ne v doktrínu. 2008 Křesťanství není žádná filozofie či morální kodex, nýbrž se zakládá na osobním setkání s Kristem. 2007 „Křesťanská víra nevzniká přijetím nějaké nauky, nýbrž setkáním s jednou osobou, s Ježíšem Kristem, který zemřel a vstal z mrtvých. V našem každodenním životě, vážení přátelé, existuje mnoho příležitostí, při kterých můžeme jednoduchým a přesvědčivým způsobem zprostředkovat druhým tuto naši víru. A je naléhavější, než kdykoliv předtím, aby dnešní muži a ženy poznali Ježíše a setkali se s ním a nechali se ním – díky našemu příkladu – přijmout.“ 2006 „Víra není žádná teorie, kterou je možné převzít či odložit stranou. Víra je něco velmi konkrétního, je měřítkem, které určuje náš životní styl.“ 2012 „Na počátku křesťanského bytí“ nestojí „etické odhodlání či velký plán/velká myšlenka … nýbrž setkání s nějakou událostí, nějakou osobou, která ukáže našemu životu nový obzor a tím jeho rozhodující směr.“

41 Oba aspekty jsou důležité pro vývoj klienta,
přičemž „Fides qua creditur“ Má praktickou i teologickou přednost před „Fides quae creditur“. Oba aspekty se objevují v každé nábožensky laděné interakci a komunikaci. K docílení vztahové kompetence se křesťansko-humánní sociální pedagogika nezaměřuje pouze na člověka, jak tomu je v případě odborných věd, např. pedagogiky, nýbrž na Boha, tzn. na jeho trinitářskou Beziehungs­qualität a jak ji Ježíš zu den Menschen lebt. My proto neusilujeme o lidskou emancipaci, nýbrž o boží emancipaci člověka . My jsme podstatně radikálnější.


Stáhnout ppt "trpícím a strádajícím lidem vycházející z křesťanských hodnot."

Podobné prezentace


Reklamy Google