Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přednáška v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0383 Inovace studijního oboru Dopravní a manipulační technika s ohledem na potřeby trhu práce KKS/DKS KKS/DKS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přednáška v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0383 Inovace studijního oboru Dopravní a manipulační technika s ohledem na potřeby trhu práce KKS/DKS KKS/DKS."— Transkript prezentace:

1 Přednáška v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0383 Inovace studijního oboru Dopravní a manipulační technika s ohledem na potřeby trhu práce KKS/DKS KKS/DKS Design strojů a zařízení garant předmětu: Doc. Ing. Jiří Staněk, CSc. 3. a 4. přednáška Konstruování a design technických produktů jako tvůrčí řešení problému Prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc. Plzeň, 2014 17.02.2014

2 1 Obecné základní operace konstruování 1 Obecné základní operace konstruování 2 Poznatky k obec. zákl. operacím konstruování 2 Poznatky k obec. zákl. operacím konstruování Konstruování a design technických produktů jako tvůrčí řešení problému OBSAH © S. Hosnedl 2 DŮLEŽITÉ POTŘEBNÉ K INFORMACI PRO ÚPLNOST

3 Struktura základních operací (dílčích procesů) konstrukčního úkolu: Tak jako celý konstrukční proces i jeho jednotlivé konstrukční fáze a jejich konstrukční operace se obecně řeší pomocí opakujících se základních konstrukčních operací, které se skládají z posloupnosti postupových operací: A. Zpřesnění úkolu B. Hledání řešení C. Hodnocení řešení a Rozhodování D. Sdělování řešení které jsou podporovány průběžnými operacemi: E. Vyhledávání a zpracování informací F. Zobrazování G. Kontroly Další důležitou podporou je průběžná operace: X. Management, které se však nepodílí přímo na odborném řešení, proto se jím zde nebudeme dále zabývat. © S. Hosnedl 1 Obecné základní operace konstruování DŮLEŽITÉ OBECNÉ ZÁKLADNÍ OPERACE KONSTRUKČNÍHO ÚKOLU (1)  3 25.02.2014 Konstruování a design technických produktů jako tvůrčí řešení problému

4 Obr.: Obecné základní operace (dílčí procesy) konstrukčního procesu zobecněného jako řešení problému (Problem Solving) - znázorněny na úrovni celého DesP, uplatňují se však v téže struktuře i na kterékoli nižší hierarchické úrovni ve fázích, operacích i krocích B. HLEDÁNÍ ŘEŠENÍ C1. HODNOCENÍ C2. ROZHODNUTÍ D. SDĚLOVÁNÍ ŘEŠENÍ X. ŘÍZENÍ E. VYHLEDÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ F. ZOBRAZOVÁNÍ G. KONTROLY A. UPŘESNĚNÍ ÚKOLU 01.03.2015 © S. Hosnedl DŮLEŽITÉ OBECNÉ ZÁKLADNÍ OPERACE KONSTRUKČNÍHO ÚKOLU (2) Zadání úkolu (návrhu TS) Řešení (dokumentace) úkolu (návrhu TS) Ohodnocené alternativy/varianty řešení (návrhů TS) Specifikace požadavků (na TS) Suboptimální alternativa/varianta řešení (návrhu TS) Alternativy/var. řešení (návrhuTS)  4 1 Obecné základní operace konstruování Konstruování a design technických produktů jako tvůrčí řešení problému

5 B. HLEDÁNÍ ŘEŠENÍ - Syntéza Alternativy/var. řešení (návrhuTS) C1. HODNOCENÍ - Analýza - Evaluace C2. ROZHODNUTÍ - Selekce D. SDĚLENÍ ŘEŠENÍ - Detailování řeš. a dokumentování úkolu - Prezentace a předání dokumentace úkolu - Archivace dokumentace úkolu I. ROZPRACOVÁNÍ ZAD ÁNÍ IV. DETAILNÍ PROPRACOVÁNÍ. Specifikace požadavků (na TS) Zadání úkolu (návrhu TS) Ohodnocené alternativy/varianty řešení (návrhů TS) Suboptimální alternativa/varianta řešení (návrhu TS) II. KONCIPOVÁNÍ / PROJEKTOVÁNÍ III. NAVRHOVÁNÍ / „TVAROVÁNÍ X. ŘÍZENÍ E. VYHLEDÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ F. ZOBRAZOVÁNÍ G. KONTROLOVÁNÍ Řešení (dokumentace) úkolu (návrhu TS) 6. Detailování úplné stavební strruktury TS 5. Návrh úplné staveb. struktury TS 4. Návrh hr.stavební struktury TS 3. Návrh orgánové strukt.TS 2. Návrh funkční strukt. TS A. UPŘESNĚNÍ ÚKOLU - Analýza problému - Formulace úkolu 1. Vyjasnění a rozprac. požadavků na vlastnosti TS 01.03.2015 „Seriové“ operace/kroky (v cyklech a iteracích) : A. UPŘESNĚNÍ ÚKOLU I. ROZPRACOVÁNÍ ZADÁNÍ 1. Vyjasnění a rozpracování požadavků na vlastnosti TS - ANALÝZA PROBLÉMU  zjišťování požadavků na vlastnosti TS (vč. analýzy konkurenčních TS, patentových rešerší, ap.) - FORMULACE ÚKOLU  stanovení požad. na vlastn. TS (vč. hodnoc.konkurencesch.,SWOT,rizik,realizovat.a čas.plánu úkolu ap.) B. HLEDÁNÍ ŘEŠENÍ - SYNTÉZA  Návrh/stanovení stavební struktury TS II. KONCIPOVÁNÍ / “PROJEKTOVÁNÍ“ („kvalitativní fáze“) 2. Návrh funkční struktury TS 3. Návrh orgánové struktury TS III. NAVRHOVÁNÍ / “TVAROVÁNÍ“ („kvalitativní fáze“) 4. Návrh hrubé stavební struktury TS 5. Návrh úplné stavební struktury TS C. HODNOCENÍ A ROZHODNUTÍ C1. HODNOCENÍ - ANALÝZA a. Výběr kritérií pro hodnocení  výběr vlastnosti a jejich indikátorů TS pro hodnocení b. Stanovení měřítek kritérií  převzetí standardních stupnic, příp. vytvoření speciálních pro stavy indikátorůvybraných vlastností TS c. Zjišťování hodnot kritérií  predikce docílených hodnot indikátorů vlastností (navržených alternativ/variant) TS - EVALUACE d. Zpracování jednotlivých hodnot do dílčích hodnocení a/nebo do celkového hodnocení  hodnocení docílených vlastností a jejich indkátorůa celkové hodnocení (navržených alternativ/variant) TS C2. ROZHODNUTÍ (ROZHODOVÁNÍ) - SELEKCE e. Rozhodnutí o nejlepší (sub-optimální) alternativě/variantě  výběr a rozhodnutí o sub-optimální alternativě/variantě TS D. SDĚLENÍ ŘEŠENÍ IV. DETAILNÍ PROPRACOVÁNÍ 6. Detailování úplné stavební struktury TS a dokumentace řešení (včetně prezentace, předání a archivace) - DETAILOVÁNÍ ŘEŠENÍ a DOKUMENTOVÁNÍ ÚKOLU  detailování úplné staveb. strukt. TS, dokumentování návrhu TS (často jen popis deskript. vlastn. TS) - PREZENTACE A PŘEDÁNÍ DOKUMENTACE ÚKOLU  sdělení návrhu TS a předání /přenos dokumentace k řešení návrhu TS - ARCHIVACE DOKUMENTACE ÚKOLU  uložení dokumentace k řešení návrhu TS „Paralelní“ operace/ kroky (průběžně doprovázející „seriové “ operace/kroky) : E. VYHLEDÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ F. ZOBRAZOVÁNÍ (všeho druhu) G.KONTROLOVÁNÍ (správnosti postupů!) X. ŘÍZENÍ I. ROZPRACOVÁNÍ ZAD ÁNÍ IV. DETAILNÍ PROPRACOVÁNÍ. II. KONCIPOVÁNÍ / PROJEKTOVÁNÍ III. NAVRHOVÁNÍ / „TVAROVÁNÍ 5 © S. Hosnedl  Obr.: Souvislost instruktivního popisu řešení (konstrukčního) úkolu (I. – IV.) s tradičním instruktivními modelem řešení problému ( A. – D. – X.) a s teoreticky podloženým (EDS-TTS) Obecným modelem postupu konstruování (GPMD) (fáze 1. – 6. a pozn.  ) [Hubka 1995, 1996, Eekels 1995, Pahl 1996, Eder 2004 aj. => Hosnedl 2012] 3 Obecný model postupu konstruování DŮLEŽITÉ Konstruování a design technických produktů jako tvůrčí řešení problému OBECNÉ ZÁKLADNÍ OPERACE KONSTRUKČNÍHO ÚKOLU (3)

6 Obsah: A. Upřesnění úkolu B. Hledání řešení C. Hodnocení řešení a Rozhodování D. Sdělování řešení E. Vyhledávání a zpracování informací F. Zobrazování G. Kontroly © S. Hosnedl DŮLEŽITÉ POZNATKY K OBECNÝM ZÁKLADNÍM POZNATKŮM KONSTRUKČNÍHO ÚKOLU  6 25.02.2014 2 Poznatky k obecným základním operacím konstruování Konstruování a design technických produktů jako tvůrčí řešení problému

7 Význam: „Správné zpřesnění/stanovení úkolu je polovina řešení“ Účel: Doplňuje a vyjasňuje zadání úkolu Cíl: Specifikace požadavků na (požadovaný výsledek) TS Požadavek (potřeba nebo očekávání) na TS [CSN-EN-ISO-9000 2006, 3.12.1]: - stanovený (zákazníkem, managementem, apod.) - obecně předpokládaný (zákazníkem, výrobcem, společností, apod.) - závazný (zákonem, předpisem, patentem, licencí, apod.) Poznámka: - Specifikovaný požadavek: takový požadavek, který je uveden v dokumentu [CSN-EN-ISO-9000 2006, 3.7.3] © S. Hosnedl DŮLEŽITÉ A. UPŘESNĚNÍ ÚKOLU (1) i  7 25.02.2014 2 Poznatky k obecným základním operacím konstruování Konstruování a design technických produktů jako tvůrčí řešení problému

8 Struktura: A. Upřesnění úkolu I. Vyjasnění zadání 1. Vyjasnění a rozpracování požadavků na vlastnosti TS (vč. hodnocení dosavadního a srovnatelných řešení, naplánování řešení) - Analýza: Zjišťování požadavků na vlastnosti TS a jejich indikátory (vč. realizovatelnosti řešení) - Syntéza: Stanovení požadavků na vlastnosti TS a jejich indikátory (vč. časového naplánování úkolu) Poznámky: A. – X. … Základní operace řešení úkolu (platí zcela obecně i pro všechny „dílčí“ úkoly) I. – IV. … Tradiční etapy řešení konstrukčního úkolu [VDI-2221 1986], [BS-7000 1989], apod. 1. – 6. … Klíčové konstrukční fáze systémového řešení na bázi teorie technických systémů [Hubka&Eder 1988] © S. Hosnedl A. UPŘESNĚNÍ ÚKOLU (2) POTŘEBNÉ i  8 2 Poznatky k obecným základním operacím konstruování Konstruování a design technických produktů jako tvůrčí řešení problému 01.03.2015

9 Význam: Ústřední krok celého řešení úkolu Účel: Hledání technických prostředků, které odstraňují nedostatky, a umožňují pomocí svých účinků docílit požadovaný stav přeměňovaného M, E, I objektu Cíl: Návrh definičních (elementárních) konstrukčních vlastností (tj. stavební struktury) TS tak, aby byly optimálně splněny požadavky na vlastnosti TS. DŮLEŽITÉ © S. Hosnedl B. HLEDÁNÍ ŘEŠENÍ (1)  9 2 Poznatky k obecným základním operacím konstruování Konstruování a design technických produktů jako tvůrčí řešení problému 01.03.2015

10 Struktura: B. Hledání řešení - Syntéza: II. Koncipování („Kvalitativní“ fáze) 2. Návrh funkční struktury TS 3. Návrh orgánové struktury TS III. Navrhování/“tvarování“ („Kvantitativní“ fáze) 4. Návrh hrubé stavební struktury TS 5. Návrh úplné stavební struktury TS POTŘEBNÉ © S. Hosnedl B. HLEDÁNÍ ŘEŠENÍ (3) Poznámky: A. – X. … Základní operace řešení úkolu (platí zcela obecně i pro všechny „dílčí“ úkoly) I. – IV. … Tradiční etapy řešení konstrukčního úkolu [VDI-2221 1986], [BS-7000 1989], apod. 1. – 6. … Klíčové konstrukční fáze systémového řešení na bázi teorie technických systémů [Hubka&Eder 1988] i  10 25.02.2014 Konstruování a design technických produktů jako tvůrčí řešení problému 2 Poznatky k obecným základním operacím konstruování

11 © S. Hosnedl DŮLEŽITÉ C. HODNOCENÍ ŘEŠENÍ A ROZHODOVÁNÍ (1) Význam: Poslední klíčová operace (krok) řešení úkolu Účel: Ohodnotit alternativy/varianty řešení a vybrat pro dané podmínky optimální řešení Cíl: Hodnocení kvality alternativ/variant řešení TS pomocí zvolených kritérií, za optimální řešení je pak považováno to, které má nejlepší hodnocení  podklad pro objektivní (nebo alespoň objektivizované) rozhodnutí  11 25.02.2014 Konstruování a design technických produktů jako tvůrčí řešení problému

12 Struktura : C. Hodnocení a rozhodnutí (C1. Hodnocení) - Analýza: a. Stanovení kritérií pro hodnocení řešení výběr a stanovení hodnocených vlastností TS a jejich indikátorů b. Stanovení měřítek pro hodnocení řešení podle jednotlivých kritérií převzetí standardních, případně vytvoření speciálních stupnic/měřítek pro hodnocení (hodnot indikátorů) vlastností TS - Evaluace: c. Hodnocení (alternativ/variant) řešení podle jednotlivých kritérií hodnocení (zjištěných) hodnot stanovených indikátorů vlastností TS d. Zpracování jednotlivých hodnocení do dílčích a do celkového hodnocení: zprac. hodnocení dílčích skupin vlastností a celkového hodnocení alt./var. TS (C2. Rozhodnutí) - Selekce: e. Rozhodnutí o (sub)optimální (alternativě/variantě) řešení výběr a rozhodnutí o (sub)optimální alternativě/variantě TS C. HODNOCENÍ ŘEŠENÍ A ROZHODOVÁNÍ (2) DŮLEŽITÉ  12 © S. Hosnedl 01.03.2015 Konstruování a design technických produktů jako tvůrčí řešení problému 2 Poznatky k obecným základním operacím konstruování

13 Základní poznatky o krocích Hodnocení řešení a rozhodování: C.a.C.a. Stanovení kritérií pro hodnocení řešení C.b.C.b. Stanovení měřítek pro hodnocení řešení podle jednotlivých kriterií C.c.C.c. Hodnocení (alternativ/variant) řešení podle jednotlivých kritérií C.d.C.d. Zpracování jednotl. hodnocení do dílčích a celk. hodnocení (alt./var.) řeš. C.e.C.e. Rozhodnutí o (sub)optimální alternativě/variantě řešení DŮLEŽITÉ C. HODNOCENÍ ŘEŠENÍ A ROZHODOVÁNÍ (3)  13 © S. Hosnedl 25.02.2014 Konstruování a design technických produktů jako tvůrčí řešení problému 2 Poznatky k obecným základním operacím konstruování

14 VÝBĚR KRITÉRIÍ: -Výběr je složitý, snaha charakterizovat TS co nejkomplexněji mnoha kriterii, ale pak problém jak „spojit“ hodnoty různorodých kritérií, tj. charakteristiky rozdílných typů vlastností TS (např. výkon a vzhled) - Nutné respektovat zjistitelnost (tj. predikovatelnost) hodnot kriterií v dané fázi návrhu (např. spolehlivost, příp. vzhled TS prakticky nelze hodnotit ve funkčním stadiu návrhu TS). DŮLEŽITÉ C. a. STANOVENÍ KRITÉRIÍ PRO HODNOCENÍ ŘEŠENÍ  14 © S. Hosnedl 25.02.2014 Konstruování a design technických produktů jako tvůrčí řešení problému 2 Poznatky k obecným základním operacím konstruování

15 Cíl: Charakterizovat míru vhodnosti TS pro stanovené požadavky Prosté bodové hodnocení: V technické praxi lze dobře využít „čtyřbodové“ hodnocení [VDI 2225]: Vyhovuje velmi dobře (ideálně) 4 b. Vyhovuje dobře3 b. Vyhovuje uspokojivě2 b. Vyhovuje postačujícím způsobem1 b. Vyhovuje nepostačujícím způsobem0 b. Existuje i desetibodová stupnice, avšak stanovení objektivního hodnocení je v ní natolik problematické, že přináší spíše pouze komplikace. 04.01.2010 DŮLEŽITÉ C. b. STANOVENÍ MĚŘÍTEK PRO HODN. ŘEŠENÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH KRITERIÍ  15 © S. Hosnedl Konstruování a design technických produktů jako tvůrčí řešení problému 2 Poznatky k obecným základním operacím konstruování

16 Význam: Zpětná vazba při hledání řešení Účel: Co nejpřesněji, nejdříve a nejekonomičtěji ohodnotit vlastnosti konstruovaného TS. Cíl: Predikce (kvantitativních nebo kvalitativních) hodnot indikátorů vlastností TS a jejich hodnocení v porovnání s hodnotami „referenčními“, tj. s dosavadními, požadovanými, konkurenčními, příp. „ideálními“. DŮLEŽITÉ C. c. HODNOCENÍ (ALTERN./VARIANT) ŘEŠENÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ  16 © S. Hosnedl Konstruování a design technických produktů jako tvůrčí řešení problému 2 Poznatky k obecným základním operacím konstruování 25.02.2014

17 Metody: Existuje řada metod: - od jednoduchého sečtení bodových hodnocení - až po komplikované metody zpracování Pro hodnocení relativní „konstrukční konkurenceschopnosti“ uvažovaných alternativ / variant TS je např. nutné zpracovat „dílčí celková“ hodnocení odděleně pro: - docílené hodnoty charakteristik „užitných“ vlastností – posuzované kvality Q, (tj. ne pouze technické, ale např. i provozní ekonomické, apod. !!!) - docílené hodnoty charakteristik časových vlastností – vynaloženého času T - docílené hodnoty charakteristik nákladových vlastností – vynaložených nákladů C a porovnat je např. pomocí názorného diagramu „konstrukční konkurenceschopnosti“ POTŘEBNÉ C. d. ZPRACOVÁNÍ JEDNOTL. HODNOCENÍ DO DÍLČÍCH/CELKOVÝCH HODNOT (1)  17 © S. Hosnedl 25.02.2014 Konstruování a design technických produktů jako tvůrčí řešení problému 2 Poznatky k obecným základním operacím konstruování

18 Zpracování dílčího/celkového hodnocení s váhami kritérií: Další zkvalitnění hodnocení – každému kritériu se podle jeho významnosti přiřadí „váha“. Pro technickou praxi rovněž vhodné čtyřbodové hodnocení: Velmi důležité kritérium4 b. Středně důležité kritérium 3 b. Málo důležité kritérium 2 b. Minimálně důležité kritérium 1 b. Nedůležité kritérium 0 b. Vážené hodnocení k danému kritériu: součin prostého bodového hodnocení a váhy daného kritéria. POTŘEBNÉ C. d. ZPRACOVÁNÍ JEDNOTL. HODNOCENÍ DO DÍLČÍCH/CELKOVÝCH HODNOT (2)  18 © S. Hosnedl 25.02.2014 Konstruování a design technických produktů jako tvůrčí řešení problému 2 Poznatky k obecným základním operacím konstruování

19 Objektivní rozhodnutí: Nejlepší, tj. (sub)optimální variantou (TS) je obvykle takové řešení: - které získá nejvyšší celkové hodnocení, - příp. nejvhodnější kombinaci „dílčích celkových“ hodnocení, a to nejčastěji docílené komplexní kvality Q a vynaloženého času T a nákladů C Poznámka: Příklady neobjektivních rozhodovacích kritérií: - Kritérium „setrvačnosti“ - Instituce založená na výšce postavení ve funkci - Kritérium založené na síle autority - Kritérium spočívající v „překřičení“ - Kritérium založené na oblíbencích - Kritérium založené na „prvním nápadu“ - Kritérium předstírané objektivity - Kritérium „co je od jinud, je nejlepší“ - Kritérium „moudřejší ustoupí“ - Kritérium nejmenšího odporu, nejmenší námahy - Kritérium „kdo maže, ten jede“ DŮLEŽITÉ C. e. ROZHODNUTÍ O (SUB)OPTIMÁLNÍ ALTERNATIVĚ/VARIANTĚ ŘEŠENÍ i  19 © S. Hosnedl 25.02.2014 Konstruování a design technických produktů jako tvůrčí řešení problému 2 Poznatky k obecným základním operacím konstruování

20 Význam: Závěrečný krok řešení každého úkolu Účel: Předání a prezentace výsledků řešení, jejich archivace Cíle: - včasné a správné předání informací o navrženém TS - spolehlivá archivace informací o navrženém TS Způsoby (metodické principy): - grafické, popisové (textové) -stále větší význam datové počítačové modely - doplnění slovními informacemi (prezentací) Klíčový význam pro řešení konstrukčního úkolu má pro svoji názornost a efektivnost vyjádření informací grafické zobrazování / geometrické modelování. DŮLEŽITÉ D. SDĚLOVÁNÍ ŘEŠENÍ (KONSTRUKČNÍHO) ÚKOLU (1)  20 © S. Hosnedl 25.02.2014 Konstruování a design technických produktů jako tvůrčí řešení problému 2 Poznatky k obecným základním operacím konstruování

21 Struktura: D. Sdělování řešení IV. Detailní zpracování (a předání) 8. Detailování a popis vlastností úplné stavební struktury TS (včetně prezentace a předání) - Úplné zdokumentování úplný popis vlastností TS na médiích - Prezentace a předání dokumentace, archivace popis, přenos a archivace informací o vlastnostech TS pomocí médií Poznámky: A. – X. … Základní operace řešení úkolu (platí zcela obecně i pro všechny „dílčí“ úkoly) I. – IV. … Tradiční etapy řešení konstrukčního úkolu [VDI-2221 1986], [BS-7000 1989], apod. 1. – 6. … Klíčové konstrukční fáze systémového řešení na bázi teorie technických systémů [Hubka&Eder 1988] i D. SDĚLOVÁNÍ ŘEŠENÍ (KONSTRUKČNÍHO) ÚKOLU (3) POTŘEBNÉ  21 © S. Hosnedl Konstruování a design technických produktů jako tvůrčí řešení problému 2 Poznatky k obecným základním operacím konstruování 25.02.2014

22 Význam: Průběžná podpora prací na každém (konstrukčním) úkolu. Účel: Mít k dispozici správné informace ve správný čas. Cíl: Racionální poskytování všech informací nezbytných pro všechny (konstrukční) práce. Způsoby (metodické principy): - pro vyhledávání určité informace - pro systematický sběr informací k tomu je třeba: -mít odpovídající znalosti - mít potřebné informace k dispozici. Je výhodné a doporučeno si budovat osobní informační systém. DŮLEŽITÉ E. VYHLEDÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ KE (KONSTRUKČNÍMU) ÚKOLU (1)  22 © S. Hosnedl Konstruování a design technických produktů jako tvůrčí řešení problému 2 Poznatky k obecným základním operacím konstruování 25.02.2014

23 Význam: Druhá průběžná podpora řešení každého (konstrukčního) úkolu Účel: Účelové zobrazování (popis, reprezentace) vlastností TS pro potřeby: představy, uchování nebo sdělování řešení Cíl: Racionální tvorba optimálního způsobu zobrazení Způsoby (techniky): - zobrazení ikonické: tvarové a rozměrové zobrazování představy nebo originálu (skica, výkres, fotografie, datový model) - zobrazení symbolické: zobrazování s použitím přesně definovaných symbolů (znaky včetně písma) - zobrazení diagramové: zobrazování vztahů (tabulky, grafy, nomogramy) Pro konstruování má zvláštní význam ikonické zobrazování (reprezentace), neboť má vysoký informační obsah a je nejnázornější pro zobrazení TS. DŮLEŽITÉ F. ZOBRAZOVÁNÍ (KONSTRUKČNÍHO) ÚKOLU  23 © S. Hosnedl 25.02.2014 Konstruování a design technických produktů jako tvůrčí řešení problému 2 Poznatky k obecným základním operacím konstruování

24 Význam: Třetí průběžná podpora řešení každého (konstrukčního) úkolu Účel: Zjišťování správnosti a optimálnosti dříve provedených prací, tj. nejen nalezení chyb! Cíl: Racionální kontroly, tj. přezkoumání, verififikace a validace Poznámky: - Kontrola je hodnocení shody pozorováním a posouzením, doplněné podle vhodnosti měřením, zkoušením nebo srovnáním [CSN-EN-ISO- 9000 2006, 3.8.2]. DŮLEŽITÉ G. KONTROLY (KONSTRUKČNÍHO) ÚKOLU (1) i  24 © S. Hosnedl 25.02.2014 Konstruování a design technických produktů jako tvůrčí řešení problému 2 Poznatky k obecným základním operacím konstruování

25 Strategické principy: Základní téze: CHYBY SE VYSKYTUJÍ VŽDY ! Základní ověřovací princip: SOUBĚŽNĚ S TVORBOU  MENŠÍ ZTRÁTY Produktivnost ověřování: ÚSPORY ZBYTEČNĚ VYNALOŽENÉ PRÁCE, MOTIVACE, ŽE SE NIC NEDĚLÁ ZBYTEČNĚ DŮLEŽITÉ G. KONTROLY (KONSTRUKČNÍHO) ÚKOLU (2)  25 © S. Hosnedl 25.02.2014 Konstruování a design technických produktů jako tvůrčí řešení problému 2 Poznatky k obecným základním operacím konstruování

26 Stanovení priorit (podle FMEA): Odhad pravděpodobnosti vzniklých chyb komplexnost, originální a složité úlohy, personální, technické, informační, manažerské a okolní aktivní a reaktivní faktory Odhad důsledku vzniku chyb čím dřívější fáze tím obtížnější náprava, čím větší vliv na zákl. funkce a bezpečnost … Odhad obtížnosti objevení chyb neopominout ani obtížně objevitelné chyby…  Kritické (potenciální) chyby, které je nutné odstranit přednostně!!! DŮLEŽITÉ G. KONTROLY (KONSTRUKČNÍHO) ÚKOLU (3)  26 © S. Hosnedl 25.02.2014 Konstruování a design technických produktů jako tvůrčí řešení problému 2 Poznatky k obecným základním operacím konstruování

27 [Eder&Hosnedl 2008] Eder, W. E., Hosnedl, S.: Design Engineering, A Manual for Enhanced Creativity. Boca Raton, Florida, USA: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2008, 588 s., ISBN 978-1-4200- 4765-3 [Eder&Hosnedl 2010] Eder, W. E., Hosnedl, S.: Introduction to Design Engineering: Systematic Creativity and Management. Boca Raton, Florida, USA: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2010, 432 s., ISBN: 978-0-415-55557-9 [Hosnedl 2014] Hosnedl, S.: Systémové navrhování technických produktů. 2. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014. 208 s. ISBN 978-80-261-0125-3 (elektronická verze). [Hosnedl&al 2012] Hosnedl, S., Dvořák J. a Kopecký M.: Konstrukční a designérský návrh nemocničního lůžka pro intenzivní péči Case study. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. 60 s. ISBN 978-80-261-0135-2 (elektronická verze). [Hubka 1995] Hubka, V.: Konstrukční nauka, z “Engineering Design” (Zürich: Heurista, 1992) přel. Hosnedl, S. 2. přeprac. a dopl. vyd. Zürich: Heurista, 1995. 118 s. ISBN 80-90 1135-0-8. [Hubka&Eder 1988] Hubka, V., Eder, W.E: Theory of Technical Systems. Berlin Heidelberg: Springer - Verlag, 1988, (2. vyd. něm. 1984) ISBN 3-540-17451-6 [Hubka&Eder 1996] Hubka,V., Eder, W.E.: Design Science. London, Springer,1996, ISBN 3-540-19997-7 [ČSN-EN-ISO-9001 (2009) 2010] ČSN EN ISO 9001 (idt ISO 9000:2008 - Czech version of the European Standard EN ISO 9000:2008): Systémy managementu kvality – Požadavky (Quality management systems – Requirements). Praha: Český normalizační institut (2009), 2010 POTŘEBNÉ LITERATURA 27 © S. Hosnedl  Poznámka: - Případná další speciální, zde neuvedená literatura – viz [Hosnedl 2012] 21.02.2015 DESIGN A KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ KKS/DKS

28 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Přednáška v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0383 Inovace studijního oboru Dopravní a manipulační technika s ohledem na potřeby trhu práce KKS/DKS KKS/DKS."

Podobné prezentace


Reklamy Google