Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

sRDCE KREJČOVSKÝ ŠLACHOU HLADKÝ GLYKOGEN Osmisměrka: Svaly (Najdi 9 svalů)  P L K O M J I N H U B G Z S  Q A Y E S X R D C T F V P T  D E L T O.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "sRDCE KREJČOVSKÝ ŠLACHOU HLADKÝ GLYKOGEN Osmisměrka: Svaly (Najdi 9 svalů)  P L K O M J I N H U B G Z S  Q A Y E S X R D C T F V P T  D E L T O."— Transkript prezentace:

1

2

3 sRDCE KREJČOVSKÝ ŠLACHOU HLADKÝ GLYKOGEN

4 Osmisměrka: Svaly (Najdi 9 svalů)  P L K O M J I N H U B G Z S  Q A Y E S X R D C T F V P T  D E L T O V Ý O N A K S R E  Ě D P Á R Á P C A F J A U H  Y A S B H M Ř I R P O H E  Í C O Ř A L L E K É R P O N  Z D V I H A Č J Z A S D V Í  V R V Š K D Í O R Ž N Á A V  É V Š N Č K V T C P Í G N H  R N V Í N Ý Í B É O Z Y Ý P  Á B A F P O S P G Ý S M F Á  P Ř E D L O K T Í Á Í O M N

5 PLKOMJINHUBGZS QAYESXRDCTFVPT DELTOVÝONAKSRE ĚDPÁRÁPCAFJAUH YASB HMŘIRPOHE ÍCOŘALLEKÉRPON ZDVIHAČJZASDVÍ VRVŠKDÍORŽNÁAV ÉVŠNČKVTCPÍGNH RNVÍNÝÍBÉOZYÝP ÁBAFPOSPGÝSMFÁ PŘEDLOKTÍÁÍOMN

6


Stáhnout ppt "sRDCE KREJČOVSKÝ ŠLACHOU HLADKÝ GLYKOGEN Osmisměrka: Svaly (Najdi 9 svalů)  P L K O M J I N H U B G Z S  Q A Y E S X R D C T F V P T  D E L T O."

Podobné prezentace


Reklamy Google