Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektronizace zadávání veřejných zakázek Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování RNDr. Jiří Svoboda ISSS 2008, Hradec Králové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektronizace zadávání veřejných zakázek Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování RNDr. Jiří Svoboda ISSS 2008, Hradec Králové."— Transkript prezentace:

1 Elektronizace zadávání veřejných zakázek Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování RNDr. Jiří Svoboda ISSS 2008, Hradec Králové

2 Obsah prezentace: 1.Trh veřejných zakázek 2.Legislativní rámec 3.Národní plán zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006-2010

3 1. Trh veřejných zakázek

4 Trh veřejných zakázek a porovnání k HDP rok/ sledovaná hodnota 2001200220032004200520062007 HDP* (v mld. Kč, běžné ceny) 2 3522 4642 5772 8152 9883 2323 558 15 % z HDP353370387422448485534 20 % z HDP470493515563598646712 finanční objem zadaných VZ** (v mld. Kč včetně DPH) 61858968183***349***251 * zdroj ČSÚ ** zdroj ISVZ *** výpočet z údaje bez DPH, odhadováno 15 % DPH Údaje platné ke dni 19. 3. 2008

5 2. Legislativní rámec

6 Elektronizace – legislativní rámec  Směrnice Evr. Parlamentu a Rady 2004/17/ES – zadávání veřejných zakázek v odvětví vodohospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb  Směrnice Evr. Parlamentu a Rady 2004/18/ES – zadávání zakázek na stavební práce, dodávky a služby  Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (§ 149) – účinnost od 1. 7. 2006  Zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení, ve znění pozdějších předpisů – účinnost od 1. 7. 2006 Elektronizaci VZ ovlivňují i další související zákony: zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové služby, ve znění pozdějších předpisů

7 Novela ZVZ a KZ 2008 – příprava novely ZVZ a KZ sběr podnětů od zadavatelů a široké odborné veřejnosti důvod: Směrnice EP a Rady 2007/66/ES z 11.12. 2007 – novela dohledových směrnic cíl: - transpozice Směrnice, zjednodušení procesu zadávání veřejných zakázek, zvýšení dohledu, účelnosti vynakládání veřejných prostředků a transparentnosti veřejných zakázek zrušení povinného atestu el. nástrojů zpracovává se RIA

8 Harmonogram novely ZVZ a KZ červenec 2008 – vypracování paragrafovaného znění zákona včetně RIA srpen – říjen 2008 – vnější připomínkové řízení konec října 2008 – předložení návrhu zákona vládě únor – květen 2009 – schvalovací proces v Parlamentu ČR červen 2009 – podpis prezidenta červenec 2009 – účinnost novely

9 Související legislativa – nové zákony a novely zákon o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi dokumentu (e-Government Act) – předp. účinnost od 1. 1. 2009 novela zákona o archivnictví a spisové službě novela zákona o rejstříku trestů předp. účinnost od 1. 7. 2008

10 3. Národní plán zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006 - 2010

11 Národní plán zavedení elektronického zadávání VZ (1)  NP je reakce na Sdělení Komise …  Akční plán provádění nového právního rámce v oblasti elektronického zadávání VZ  Národní plán zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006-2010  smyslem Národního plánu je vytvořit rámec pro elektronické zadávání veřejných zakázek  úspory, efektivnost z elektronického zadávání veřejných zakázek dle Akčního plánu EU pokles cen předmětů VZ : 10 – 20 % ( 5%) pokles nákladů na proces zadávání : 40 – 70 % zrychlení zadávání snížení organizační náročnosti

12 Národní plán zavedení elektronického zadávání VZ (2)  NP … schválen Usnesením vlády ČR č. 500/2006 ze dne 10. května 2006 Zpráva o plnění Národního plánu za rok 2006 (schválena usnesením vlády ČR č. 357/2007) – Zpráva na Portálu veřejných zakázek a koncesí Zpráva o plnění Národního plánu za rok 2007 (předložena ke schválení na schůzi vlády – duben 2008) – pracovní verze Zprávy na Portálu veřejných zakázek a koncesí

13 Elektronické nástroje pro zadávání veřejných zakázek Elektronické nástroje dle ZVZ: –musí splňovat požadavky § 149 ZVZ a vyhlášky č. 329/2006 –musí mít atest dle vyhlášky č. 326/2006 Sb.

14 Atestace elektronických nástrojů dle zákona č. 110/2007 Sb. provádí atestační řízení MV ČR k 31. 3. 2008 je atestováno 17 elektronických nástrojů proces atestace bude řešit i připravovaná novela ZVZ nové opatření NP: ověřování shody el. nástrojů s požadavky Směrnic, ZVZ a KZ včetně prováděcích předpisů

15 Elektronické nástroje pro zadávání veřejných zakázek Elektronické nástroje dle ZVZ: –musí splňovat požadavky § 149 ZVZ a vyhlášky č. 329/2006 –musí mít atest dle vyhlášky č. 326/2006 Sb. SW aplikace podporující el. zadávání VZ mimo rámec zákona o VZ a KZ: –elektronická tržiště (např. GEM – UV 683/2002 povinnost nákupu infor. a komunikačních technologií do 2 mil. Kč) –el. aukce – přímé použití pro VZMR

16 eAukce – praktické zkušenosti uživatelů Téma: „Praktické zkušenosti a ekonomické přínosy využívání e-technologií v nákupních procesech firem a veřejných soutěžích u veřejné správy“, určenou zástupcům vedení společností a institucí, ekonomickému managementu, nákupním týmům a controllingovým specialistům, zadavatelům výběrových řízení. prezentovány aktuální zkušenosti manažerů firem a institucí, kteří při práci používají on-line výběrová řízení na dodavatele, on-line porovnávání dodavatelských nabídek, cenová jednání a elektronické nákupní projekty. nákup v objektivizovaných tržních cenách. Výhody:  modulárně nastavitelný proces kontroly podle potřeb zadavatele  transparentnost celého procesu on-line výběrového řízení  mimořádně silný protikorupční nástroj  významné zkrácení času potřebného pro výběrová řízení  snížení transakčních obstaravatelských nákladů o více než 50 %  u prvních nákupů skokové snížení cen přesahující 10 %  protokol o celkovém průběhu e-aukce okamžitě po ukončení

17 Situace na MMR robustní, jednoduchý nástroj na vytipové fáze zadávacích řízení: –uveřejnění / vhodné uveřejnění –odesílání výzev –el. poskytování zadávací dokumentace –dodatečné informace –typové dokumenty / šablony využití všech výhod ze zákona jedno přístupové místo ke všem VZ MMR podporuje transparentnost, rovný přístup a nediskriminaci další vývoj

18 Výstupy z realizace Národního plánu Portál VZaK Národní plán elektronizace VZ urychlil práce a vytvoření Národního digitálního archivu doporučené formáty pro dlouhodobé ukládání (výstup z technologického projektu Národního digitálního archivu): –textové dokumenty (PDF/A, XML) –grafické dokumenty (TIFF, PNG) –zvukové dokumenty (AIFF, WAV) –video (MPEG-1, MPEG-2) –tabulky (Delimited Text - *.txt, *.csv) –databáze (SQL, XML) více viz str. 56-75 projektu na http://www.nacr.cz/Z- Files/nda_proj1.pdfhttp://www.nacr.cz/Z- Files/nda_proj1.pdf

19 Výstupy z realizace Národního plánu Analýza využití institutu centrálního zadavatele - závěry: –situace v oblasti centralizovaného zadávání se mezi jednotlivými resorty významně liší –zadávací postupy u většiny zadavatelů v resortu nejsou koordinovány (informační podpora, vyhodnocování nákupů) –některé resorty mají vytipovány vhodné komodity pro centrální zadávání, jsou uzavřeny smlouvy o centralizovaném zadávání –tendence k využívání institutu centrálního zadavatele včetně souvisejících postupů a institutů –doporučení řešit centralizované zadávání primárně na úrovni jednotlivých resortů –požadavek na stanovení jasných pravidel a důkladném zvažování ekonomických dopadů zavedení centralizovaného zadávání → nová opatření Národního plánu pro rok 2008

20 Nová opatření Národního plánu v souvislosti s analýzou institutu centrálního zadavatele  stanovení minimálních požadavků zadávacích postupů v rámci resortu,  zpracování strategie elektronizace pro jednotlivé ústřední orgány státní správy a jejich resorty (tzv. individuální plán ve smyslu Národního plánu),  příprava metodických postupů pro standardizaci a kategorizaci komodit – spolupráce SSHR,  příprava „balíku“ typových smluv (popř. smluvních podmínek) k centralizovanému zadávání,  pilotní projekt centralizovaného zadávání s implementací informační podpory pro elektronické zadávání (projekt Ministerstva zemědělství)

21 Další výstupy z realizace Národního plánu analýza právního prostředí pro dlouhodobé ukládání a archivaci el. dokumentů – problémem v oblasti dlouhodobého ukládání je stránka právní a nikoliv technická, analýza na Portálu veřejných zakázek a koncesí demonstrátory na používání rámcových smluv – součástí eLearningového portálu, postupy zadávání zakázek na základě rámcových smluv, role zadavatel a dodavatel

22 Další výstupy z realizace Národního plánu šetření o postupu elektronizace v ČR –realizace 1. Q roku 2007 a 1. Q roku 2008 –zjištěné tendence: zadavatelé vnímají elektronické zadávání veřejných zakázek jako důležité (49 % respondentů) a jeho významnost do budoucna poroste, zadavatelé nemají proveden %-ní odhad úspor, přesto vnímají tyto přínosy – zvýšení transparentnosti, kontrolovatelnosti a snížení transakčních nákladů v rámci zadávání veřejných zakázek, zadavatelé méně počítají s vývojem vlastních el. nástrojů, spíše si zakoupí licenci od komerčního provozovatele, velmi nízké procento zadavatelů (7 %) má zpracovanou strategii zavádění elektronických nástrojů.

23 Další související projekty s elektronizací veřejných zakázek návrh zákona o e-Governmentu: –doručování dokumentů (datové schránky FO a PO) –konverze dokumentů (listinná ↔ elektronická) –nevýznamové identifikátory osob CzechPoint: –jedno místo pro komunikaci občana se státní správou –získání dat z veřejných i neveřejných informačních systémů –zlepšuje a urychluje prokazování kvalifikace dodavatelů

24 Užitečné odkazy ČR www.portal-vz.cz → veřejné zakázky a koncese → legislativa → ISVZ → elektronizace → vzdělávání (eLearningový portál) → mezinárodní spolupráce → PPP → Info-forum www.isvz.cz - Informační systém o veřejných zakázkáchwww.isvz.cz www.isvzus.cz - Informační systém o veřejných zakázkách – uveřejňovací subsystémwww.isvzus.cz www.compet.cz – ÚOHSwww.compet.cz

25 Užitečné odkazy EU Internetové stránky TEDu (uveřejňování VZ) http://ted.publications.eu.int –Nově: http://ted.europa.euhttp://ted.europa.eu Internetové stránky Úřadu pro úřední tisky http://publications.eu.int –Nově: http://publications.europa.euhttp://publications.europa.eu Internetové stránky pro vyplňování formulářů pro uveřejnění v TEDu http://simap.eu.int/index_cs.html –Nově: http://simap.europa.euhttp://simap.europa.eu Internetové stránky k veřejným zakázkám http://europa.eu.int/comm/internal_market/publicprocurement. euhttp://europa.eu.int/comm/internal_market/publicprocurement. eu

26 Informace Děkuji za pozornost Jiří Svoboda Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování Praha 1, na Příkopě 3 Tel.: 234 154 307 E-mail: Jiri.Svoboda@mmr.cz


Stáhnout ppt "Elektronizace zadávání veřejných zakázek Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování RNDr. Jiří Svoboda ISSS 2008, Hradec Králové."

Podobné prezentace


Reklamy Google