Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Diagnostika žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Klenková, Gajzlerová, Girglová, Sychrová 2011, MU Projekt FRVŠ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Diagnostika žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Klenková, Gajzlerová, Girglová, Sychrová 2011, MU Projekt FRVŠ."— Transkript prezentace:

1 Diagnostika žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Klenková, Gajzlerová, Girglová, Sychrová 2011, MU Projekt FRVŠ

2 Speciálněpedagogická diagnostika Součást speciální pedagogiky; Cíl: –co nejhlubší poznání člověka s postižením, vadou či jiným handicapem –získání co nejvíce informací o osobě daného jedince (jeho možnostech, schopnostech, vzdělavatelnosti, vychovatelnosti) –snažíme se získat také co nejvíce informací o prostředí, ve kterém jedince žije

3 Terminologická vymezení Diagnostika – zkoumá průběh dosavadního vývoje jedince společně s jeho etiologií; Její poznatky slouží: –k výchově a vzdělávání jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami, –k umožnění co největšího možného rozvoje osobnosti, –možnosti jejich socializace ve společnosti. Diagnóza je výsledkem diagnostiky jako procesu odhalování vady, choroby, handicapu. –probíhá komplexně, –interdisciplinárně

4 Pojetí a cíle speciálněpedagogické diagnostiky Diagnostika v lékařství: –stanoví druh choroby a následnou terapii; X –ve speciální pedagogice je diagnóza východiskem pro pedagogické vedení a působení –cílem není léčba, ale výchova a vzdělávání Diagnostika v psychologii : –koncentrace na psychické vlastnosti, procesy a stavy (včetně postoje k vlastnímu postižení) X –speciální pedagog sleduje spíše kvalitu a úroveň vzdělání, výchovy a možnosti zařazení do společnosti

5 Pojetí a cíle speciálněpedagogické diagnostiky Diagnostika v sociální oblasti: –zhodnocení činitelů spolupůsobících na utváření osobnosti, které ovlivňují výchovu, postoje a vztahy postiženého ke světu i sobě samému –orientace na osobní a rodinnou anamnézu, rodinu, užší i širší sociální prostředí Diagnostika pedagogická: –zabývá se zdravým jedincem, může tak probíhat individuálně i skupinově X –speciálněpedagogická diagnostika vyžaduje výhradně přístup individuální

6 Speciálněpedagogickou diagnostiku dělíme dle druhu postižení na diagnostiku: somatopedickou - zabývá se tělesným postižením a zdravotním oslabením psychopedickou - zabývá se mentální retardací surdopedickou - zkoumá poruchy a postižení sluchu logopedickou - zaměřuje se na poruchy a vady řeči i řečové komunikace oftalmopedickou - zkoumá poruchy a postižení zraku etopedickou - pracuje v oblasti poruch chování –do této skupiny řadíme i specifické vývojové poruchy

7 Z etiologického hlediska rozlišujeme diagnostiku: Kauzální –známe příčinu vzniku Symptomatickou –příčina není známa –diagnóza se omezuje na příznaky Z hlediska časového sledu diagnostiku: Vstupní Průběžná Výstupní

8 Podle rozsahu sledovaných cílů diagnostiku: Globální –zaměřena na zjišťování nejvýznamnějších vlastností postiženého vzhledem k výchovnému a vzdělávacímu procesu jako celku Parciální –zaměřena ve vztahu k určitým aktuálním projevům Diferenciální diagnostika –v případě, kdy zjištěné charakteristiky dostatečně nenaznačují, o kterou diagnózu by mohlo jít

9 Úkoly diagnostiky v jednotlivých obdobích vývoje: Raný a předškolní věk –včasné zachycení poruchy a zahájení speciálně výchovné péče –komplexní přístup pracovníků různých oborů –realizace diagnostiky v přirozeném prostředí dítěte –v předškolním věku zaměření na oblasti: hrubé a jemné motoriky, lateralitu, sebeobslužné činnosti, rozumové schopnosti, verbální schopnosti, citovou oblast a sociabilitu. –vždy je třeba zachovávat individuální přístup (požadavek dlouhodobosti)

10 Úkoly diagnostiky v jednotlivých obdobích vývoje: Diagnostika v období školního věku: –současná legislativa zajišťuje možnost integrace –kromě běžného typu škol existuje i nabídka speciálního školství Diagnostika v dospělosti: –většinou tělesné postižení jako následek úrazu a poškození mozku –důležitým úkolem je určení prognózy dalšího uplatnění člověka ve společnosti –primární důležitost má pracovní a sociální rehabilitace Diagnostika ve stáří –velký podíl mozkových příhod + podobná problematika jako v období dospělosti

11 Diagnostické metody: Požadavky na kvalitu metod: –validita (zda měří opravdu to, co má); –reliabilita (spolehlivost v čase) Při interpretování výsledků je nutné brát na zřetel to, že se jedná o aktuální, nikoliv neměnný stav diagnostikovaného jedince.

12 Základní diagnostické situace: Hra –sledujeme její: charakter, odraz skutečnosti, úmyslná pozornost, úroveň motoriky, úroveň řečového projevu, úroveň společenského chování, citové zaujetí, volní projevy a povahové rysy, zájmy dítěte, lateralita, funkce smyslových orgánů –typy her: manipulační, tematické, konstruktivní, intelektové, senzorické, napodobivé, slovní, rytmicko- hudební, dramatické Kresba –sledujeme: téma, provedení, kolektivní kreslení

13 Základní okruhy diagnostické činnosti pedagoga: vstup dítěte do školy projevy slabosti nervové soustavy a projevy specifických poruch učení a chování zařazování a přeřazování dětí školní výkonnost a úspěšnost poruchy chování u starších žáků dynamika sociálních vztahů ve třídě diagnostika rodinných vlivů profesionální orientace autodiagnostika učitele

14 Nejčastější příčiny odkladu školní docházky: –problém v oblasti řeči a komunikačních dovedností –problémy s pozorností a soustředěním –problémy v rozvoji grafomotoriky –problémy pracovního tempa (pomalost) –problém vědomostního rázu (orientace ve světě) Individuální vzdělávací plán (IVP) vychází z: –diagnostiky odborného pracoviště (PPP nebo SPC) –pedagogické diagnostiky učitele –respektuje závěry z diskuze se žákem a rodiči –je vypracován pro ty předměty, kde se handicap výrazně projevuje –vypracovává je vyučující daného předmětu

15 POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE PIPEKOVÁ, J. a kol. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3. vyd. Brno: Paido, 2010. ISBN: 978-80-7315-198-0 VÍTKOVÁ, M. a kol. Integrativní speciální pedagogika (Integrace školní a sociální). 2. vyd. Brno: Paido, 2004. 463 s. ISBN 80-7315-071-9 PŘINOSILOVÁ, D. Připravenost pro školu u dětí se specifickými vzdělávacími potřebami z pohledu pedagogické diagnostiky. Předškolská výchova, 4/1999-2000, s. 29-30 PŘINOSILOVÁ, D. Vybrané okruhy speciálně pedagogické diagnostiky a využitím v praxi. Brno: MU, 1997, ISBN 80-210-1595-0 ČERNÁ, L., TUMPACHOVÁ, L. Specifické poruchy učení. Pražská pedagogicko- psychologická poradna, 2007. ISBN 8071799548 BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V. Školní zralost. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2569-4 BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V. Diagnostika dítěte předškolního věku. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1829-0


Stáhnout ppt "Diagnostika žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Klenková, Gajzlerová, Girglová, Sychrová 2011, MU Projekt FRVŠ."

Podobné prezentace


Reklamy Google