Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora kulturních památek z evropských a národních zdrojů v gesci Ministerstva pro místní rozvoj 3. 9. 2015 PRAHA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora kulturních památek z evropských a národních zdrojů v gesci Ministerstva pro místní rozvoj 3. 9. 2015 PRAHA."— Transkript prezentace:

1 Podpora kulturních památek z evropských a národních zdrojů v gesci Ministerstva pro místní rozvoj 3. 9. 2015 PRAHA

2 Výsledky podpory památek z IOP a možnosti čerpání z IROP 2

3 IOP Oblast intervence 5.1 IOP NÁRODNÍ PODPORA VYUŽITÍ POTENCIÁLU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Cíl: povzbudit ekonomický a sociální růst využitím kulturního dědictví a kulturní infrastruktury pro poskytování veřejných služeb s vyšší přidanou hodnotou, resp. podpořit rozvoj území a zvýšit konkurenceschopnost ČR. Alokace: 213 mil. EUR (ERDF) Podporované aktivity: a) vytváření zefektivňování národních metodických center pro vybrané oblasti kulturního dědictví b) realizace vzorových projektů obnovy a využití nejvýznamnějších součástí nemovitého památkového fondu ČR c) zdokonalení infrastruktury pro moderní kulturní služby s vyšší přidanou hodnotou Celkem podpořeno 26 projektů za 5,7 mld. Kč (ERDF).

4 IOP PŘÍKLADY DOKONČENÝCH PROJEKTŮ IOP Vila Tugendhat v Brně; Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií v Jindřichově Hradci; Zpřístupnění a nové využití národní kulturní památky Vítkovice v Ostravě; Centrum sklářského umění Huť František v Sázavě; Centrum obnovy památek architektury 20. století v Brně (vila Stiassny); Národní centrum zahradí kultury v Kroměříži; Revitalizace židovských památek v ČR (Polná, Boskovice, Úštěk atd.); Zámecká jízdárna v Lednici; Barokní Velehrad – Centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy. Do konce roku 2015 zbývá dokončit 9 projektů za cca 1,3 mld. Kč (ERDF)

5 IROP Specifický cíl 3.1 IROP ZEFEKTIVNĚNÍ PREZENTACE, POSÍLENÍ OCHRANY A ROZVOJE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Cíl: zachovat, ochránit a rozvíjet potenciál kulturního dědictví a využít ho k vyváženému rozvoji území. Alokace: 425 mil. EUR (ERDF, cca 9 % celkové alokace IROP) Příjemci: muzea, knihovny, vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (dle zápisu v katastru nemovitostí), kromě fyzických osob nepodnikajících Územní zaměření podpory: území celé ČR mimo území hl. m. Prahy

6 IROP PODPOROVANÉ AKTIVITY a) revitalizace a zatraktivnění: - památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, - památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO, - národních kulturních památek (NKP) k 1. 1. 2014, - památek evidovaných v Indikativním seznamu NKP k 1. 1. 2014. Součástí projektů bude např.: - restaurování a obnova památek, - zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků odstraňování přístupových bariér, - zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení, - budování nových a rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů - obnova parků a zahrad u uvedených památek, - modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.

7 IROP b) zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních fondů a jejich zpřístupnění Podpořena budou muzea zřizovaná státem nebo krajem, která spravují spravuje sbírku dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a jejichž návštěvnost vypočítaná jako roční průměr za poslední tři roky, překročila 30 000 návštěvníků. Dále budou podporovány knihovny zřízené podle § 3b zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb. Projekty budou zaměřeny např. na: - zvýšení ochrany sbírkových a knihovních fondů, - restaurování sbírkových a knihovních fondů, - zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků a odstraňování přístupových bariér, - digitalizace sbírek a knihovních fondů, - budování nových a rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů (stavební úpravy, vybavení), - modernizace/výstavba nezbytných objektů sociálního a technického zázemí.

8 IROP Předpokládaný harmonogram vyhlášení výzev revitalizace památek (1. výzva): listopad 2015 muzea a knihovny: 1. čtvrtletí 2016 revitalizace památek (2. výzva): 3. čtvrtletí 2016 Velikost projektů (celkové výdaje) - max. 5 mil. EUR pro NKP, muzea, knihovny - max. 10 mil. EUR pro památky UNESCO Programový dokument IROP dostupný na: http://www.strukturalni-fondy.cz/irop

9 Programy přeshraniční spolupráce 2014 – 2020 programcelková alokace z EFRR ( EUR) Alokace na investiční prioritu, v jejímž rámci jsou i podporované aktivity k zachování, ochraně, propagaci a rozvoji kulturního a přírodního dědictví ( EUR) INTERREG V-A Česká republika-Polsko226 221 710135 733 026 INTERREG V-A Slovensko – Česká republika 90 139 46351 379 494 INTERREG V-A Rakousko - Česká republika 97 814 93331 339 488 Program spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014-2020 157 967 06751 339 297 Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 103 375 14928 744 051

10 Splnění kritérií spolupráce : společná příprava, společný management projektu, společné financování projektu, společná realizace projektu (min. 3 splnit) Princip vedoucího partnera: projekt musí být realizován min. 2 projektovými partnery z nichž min. jeden je z druhé strany hranice, (jeden z nich je vedoucí partner – celkově zodpovědný za projekt a ostatní projektoví partneři spolupracující na základě dohody o spolupráci s vedoucím partnerem ) Princip kofinancování: 85% EFRR, 5% SR, 10% vlastní příjemce Zpětné proplácení - refundace Logická provázanost projektových aktivit na obou stranách hranice Projekt musí mít přeshraniční dopad Typy příjemců: stát a jeho organizační složky, územní samospráva a její organizační složky, organizace zřizované státem, krajem, obcí, městskou částí a sdružením obcí, mimovládní NNO, komory a zájmová sdružení právnických osob, školy/vzdělávací instituce, ESÚS, podnikatelské subjekty/zaměstnavatelé (pouze v některých případech) Základní filosofie programů přeshraniční spolupráce 2014-2020

11 Investiční priorita: Podpora růstu podporujícího zaměstnanost rozvojem vnitřního potenciálu jako součásti území strategie pro konkrétní oblasti, včetně přeměny upadajících průmyslových oblastí a zlepšení dostupnosti a rozvoje zvláštních přírodních a kulturních zdrojů. Specifický cíl:Zvýšení návštěvnosti regionu prostřednictvím vyššího využití potenciálu přírodních a kulturních zdrojů Aktivity: -zachování a obnova kulturních a přírodních atraktivit směřujících k jejich využití proudržitelný rozvoj společného pohraničí -podpora využití nehmotného kulturního dědictví -infrastrukturní opatření pro přeshraniční zpřístupnění a využívání kulturního a přírodního dědictví příhraničního regionu -studie, strategie, plány směřující k využití přírodních a kulturních zdrojů Alokace: 135 733 026 EUR = 60% z celkové alokace na program (z toho 51 000 000 EUR na silniční infrastrukturu, která především zpřístupňuje kulturní a přírodní památky) INTERREG V-A Česká republika - Polsko

12 Investiční priorita: Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví Specifický cíl: Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu Aktivity: - investiční aktivity na zlepšení technického stavu přírodních a kulturních památek přeshraničního významu s cílem dalšího využití přírodního a kulturního dědictví - investiční a neinvestiční aktivity na zlepšení přístupu k přírodním a kulturním památkám realizované ve formě doplňkových aktivit (např. značení, oddychové zóny..) - plánování, příprava a budování cyklostezek a turistických chodníků s důrazem na zlepšení propojení kulturně a přírodně významných lokalit v přeshraničním regionu - investiční aktivity na zvýšení dostupnosti lokalit s přírodními a kulturními památkami prostřednictvím zlepšení stavu silnic II. a III. třídy (rekonstrukce vybraných silničních úseků) - činnosti podporující tvorbu ucelených tematických produktů založených na využívání přírodního a kulturního dědictví, tj. propojování vícerých objektů kulturního a přírodního dědictví jako ucelených produktů pro návštěvníky - podpora zavádění služeb podporujících využívání potenciálu kulturního a přírodního dědictví - aktivity na prezentaci přírodního a kulturního dědictví realizované ve formě doplňkových aktivit Alokace: 51 379 494 EUR = 57 % z celkové alokace na program INTERREG V-A Slovensko - Česká republika

13 Investiční priorita: Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví Specifický cíl: Zhodnocení kulturního a přírodního dědictví společného regionu udržitelným způsobem Aktivity:- rekonstrukce, obnova, ochrana a propagace prvků kulturního a přírodního dědictví regionu (např. přírodní monumenty, chráněné oblasti, historické památky a muzea) - ochrana, rozvoj a propagace nehmotného kulturního dědictví přeshraničního regionu splňujícího definici UNESCO (např. vědomosti a zkušenosti týkající se přírody apod.) - informační opatření a investice malého rozsahu v oblasti veřejně přístupné turistické infrastruktury (např. informační tabule, návštěvnické systémy) s cílem udržitelného využití kulturních a přírodních památek Alokace: 31 339 488 = 32 % z celkové alokace na program INTERREG V-A Rakousko - Česká republika

14 Investiční priorita: Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví Specifický cíl: Udržení turistické infrastruktury prostřednictvím udržitelného zhodnocení společného přírodního a kulturního dědictví Aktivity: investiční opatření - rekonstrukce, revitalizace a zachování nemovitých a movitých památek, asanace,… investice do kulturních zdrojů (př. revitalizace, restaurování stávajících expozic a exponátů) investice do technických památek a starého industriálního dědictví opatření za účelem posílení kultur. identity společného pohraničí, podpora lidové kultury, propagace tradičních řemesel, opatření vázající se na církevní tradice a slavnosti (poutě), opatření za účelem zpřístupnění kulturních památek, výstavba a modernizace či rozšiřování vybrané turistické infrastruktury, která umožní zpřístupnění a přiblížení přírodního a kulturního dědictví obyvatelům a návštěvníkům, včetně dopravně-technických opatření Alokace: 51 339 297 EUR ( z toho 15 mil. EUR připadá na dopravně-technická opatření) = 32,5% celkové alokace na program Program spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014 - 2020

15 Investiční priorita: Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví Specifický cíl:Zvýšení atraktivity dotačního území prostřednictvím zachování a zhodnocení společného kulturního a přírodního dědictví v udržitelné formě Aktivity: - ochrana a zachování společného kulturního a přírodního dědictví a) obnova kulturního a přírodního dědictví (např. budovy, památníky) s bezprostředním přeshraničním významem b) koncepty pro rozvoj využívání kulturního a přírodního dědictví -zvyšování povědomí o kulturním a přírodním dědictví, jeho propagace a zpřístupnění -přeshraniční opatření v oblasti marketingu (např. turistické zhodnocení kulturního a přírodního dědictví) Alokace: 28 744 051 EUR = 27,8 % z celkové alokace na program Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014 - 2020

16 PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA

17  Cíl podprogramu: Formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi.  Příjemci podpory: Vymezeni a specifikováni pro každý dotační titul zvlášť. Obecně se však jedná o obce do 3 tis. obyvatel či svazky obcí. Podpora obnovy a rozvoje venkova

18  Dotační titul č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku  Dotační titul č. 2 - Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci  Dotační titul č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova  Dotační titul č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci Podpora obnovy a rozvoje venkova

19 Dotační titul č. 4 Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci Cílem je obnova staveb ve vlastnictví obce – např.:  kaple a kapličky,  sakrální sochy,  boží muka, křížky aj.,  úprava prostranství v bezprostřední blízkosti drobných sakrálních staveb. Příjemce dotace:  obec do 3 tis. obyvatel nebo svazek obcí. Podpora obnovy a rozvoje venkova

20 Dotační titul č. 4 Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci Výše dotace:  maximálně 300 tis. Kč,  Minimálně 50 tis. Kč,  až 70% uznatelných nákladů na akci. Podmínky:  stavby jsou ve vlastnictví obce,  stavby nejsou zapsané na Ústředním seznamu kulturních památek,  stavby nejsou ve vlastnictví církve. Podpora obnovy a rozvoje venkova

21 Název akce: Rekonstrukce kapličky Svaté trojice Příjemce dotace: Obec Držkov Kraj:Liberecký Cíl akce:  Oprava střešní krytiny  Celková oprava stavebních částí kapličky  Úprava okolí kapličky Termíny realizace akce: 1. 4. - 30. 9. 2012 Celkové náklady: 133 355,- Kč Dotace ze státního rozpočtu: 76 400,- Kč Příklad realizované akce


Stáhnout ppt "Podpora kulturních památek z evropských a národních zdrojů v gesci Ministerstva pro místní rozvoj 3. 9. 2015 PRAHA."

Podobné prezentace


Reklamy Google