Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dotace 2014-2020 JAK SE PŘIPRAVIT NA ČERPÁNÍ DOTACÍ V NOVÉM PROGRAMOVÉM OBDOBÍ PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ NA VENKOVĚ DOMAŽLICE 7.4. 2015 Ing. Stanislav Šlehofer.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dotace 2014-2020 JAK SE PŘIPRAVIT NA ČERPÁNÍ DOTACÍ V NOVÉM PROGRAMOVÉM OBDOBÍ PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ NA VENKOVĚ DOMAŽLICE 7.4. 2015 Ing. Stanislav Šlehofer."— Transkript prezentace:

1 Dotace JAK SE PŘIPRAVIT NA ČERPÁNÍ DOTACÍ V NOVÉM PROGRAMOVÉM OBDOBÍ PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ NA VENKOVĚ DOMAŽLICE Ing. Stanislav Šlehofer Odborné poradenství pro čerpání dotačních titulů z fondů EU IČ: Adresa: Lipová 481, Klatovy tel.: +420 606 769 813,

2 Dotace V programovém období 2014 až 2020 bude mezi jednotlivé operační programy rozděleno z evropských fondů necelých 24 miliard eur, zhruba 650 miliard korun. Oproti minulému programovému období tak celková alokace finančních prostředků pro Českou republiku klesla zhruba o dvě miliardy eur

3 Dotace 2014-2020 Společné výchozí předpoklady Místo realizace
Činnost žadatele Podnikatelský záměr

4 Dotace 2014-2020 Místo realizace Moravskoslezský a Ústecký kraj
Regiony se soustředěnou podporou státu Ostatní regiony kromě Prahy

5 Dotace 2014-2020 Činnost žadatele
Zpracovatelský průmysl (kromě Annexu) Zpracovatelský průmysl (Annex) Obce a organizace jimi zřizované Mikropodnik = do 10 zaměstnanců (45%) Malý podnik = do 50 zaměstnanců (45 %) Střední podnik = do 250 zaměstnanců (35%) Velký podnik = nad 250 zaměstnanců (25%)

6 Dotace 2014-2020 Podnikatelský záměr
Existence záměru nezávislého na podpoře z fondů EU Předmětem podpory je podnikatelský záměr nikoliv např. stroje a zařízení. Ty jsou pouze prostředkem k realizaci záměru Výběrová řízení ŽOPL, udržitelnost projektu, kontroly projektu

7 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR-VIZE ŽADATELE
Dotace PROJEKTOVÝ ZÁMĚR-VIZE ŽADATELE 1.CHTĚL BYCH ŽÁDAT O DOTACE, ALE NEVÍM JAK NA TO A NA CO MÁM ŽÁDAT 2.MÁM NÁPAD, ALE K JEHO REALIZACI POTŘEBUJI DALŠÍ INFORMACE, EKONOMICKOU REALIZOVATELNOST, DOPADY 3.MÁM JASNOU PŘEDSTAVU, NEZVLÁDÁM VŠAK ADMINISTRATIVU PROJEKTU

8 Dotace 2014-2020 PŮVODNÍ ZÁMĚR REALIZAČNÍ ČÁST FINANČNÍ ČÁST
UPRAVENÝ ZÁMĚR PO KONFRONTACI UPRAVENÁ REALIZAČNÍ ČÁST FINANCE S OHLEDEM NA DOTACI ZÁMĚR SMĚŘUJCÍ KE KONKRÉTNÍ VÝZVĚ PROGRAMU REALIZACE DEFINOVANÁ PROJEKTEM FINANCE DEFINOVANÉ PROJEKTEM

9 KONKRÉTNÍ VÝZVA DOTAČNÍHO PROGRAMU
Dotace ZÁMĚR ŽADATELE KONKRÉTNÍ VÝZVA DOTAČNÍHO PROGRAMU

10 Příklad úspěšného projektu - ŠKOLICÍ STŘEDISKO PEKASS
Dotace Příklad úspěšného projektu - ŠKOLICÍ STŘEDISKO PEKASS Doba realizace projektu: 2009 – 2010 Rozpočet – způsobilé výdaje: ,- Kč Dotace: ,- Kč (56%) Podporované aktivity 1. Výstavba školicího střediska 2. Vybavení školicího střediska

11 Dotace PROJEKTOVÝ ZÁMĚR- Vybudování školícího střediska s kapacitou 12 míst v rámci výstavby nového areálu Vybavení školicího střediska moderní prezentační technikou, nábytkem a zejména strojním zařízením – pekárenským trenažérem Projektový záměr reagoval na situaci v pekárenství: modernizace provozů a nároky na kvalifikaci zaměstnanců

12 Dotace 2014-2010 Investiční část projektu Vybavení školicího střediska
Vybudování školicího střediska OPPI Školicí střediska Udržitelnost projektu Školení teoretických a praktických dovedností OP LZZ

13 LOGICKÝ RÁMEC PROJEKTU
Dotace LOGICKÝ RÁMEC PROJEKTU Definice potřeb žadatele Výběr cílových skupin Vyhledání vhodného dotačního titulu Konfrontace s podmínkami programu Projektová žádost Investiční část projektu Provozní část projektu Udržitelnost projektu

14 Podnikatelský projekt roku 2010
Dotace Podnikatelský projekt roku 2010

15 Nové období - Hlavní principy
Dotace Nové období - Hlavní principy strategické zaměření a propojování maximální synergie globální rozvojové strategie - definované v Integrovaných plánech rozvoje měst (IPRM), Integrovaných plánech rozvoje území (IPRÚ) a Integrovaných teritoriálních investicích (ITI) kritérium konkurenceschopnosti

16 Novinky- Informační systém koncového příjemce MS2014+
Dotace Novinky- Informační systém koncového příjemce MS2014+ zjednoduší život žadatelům je napojen na všechny základní typy registrů, rejstříků a databází plná elektronizace žádosti o podporu a kompletní elektronická administrace projektu edukační videa -

17 Dotace Novinky jednotné metodiky pro administraci projektů ve všech operačních programech, se stejnou terminologií, lhůtami, limity a postupy sladění postupu při přímém zadávání veřejných zakázek, napřímo do korun, aniž by si příjemce podpory musel mapovat trh a cokoli poptávat

18 STRUKTURA OPERAČNÍCH PROGRAMŮ
V rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Zaměstnanost Operační program Doprava Operační program Životní prostředí Integrovaný regionální operační program Operační program Praha – pól růstu ČR Operační program Technická pomoc

19 STRUKTURA OPERAČNÍCH PROGRAMŮ
V rámci cíle Evropská územní spolupráce: Operační programy přeshraniční spolupráce Operační programy meziregionální spolupráce

20 STRUKTURA OPERAČNÍCH PROGRAMŮ
Pro intervence v oblasti zemědělství a rybářství: Program rozvoje venkova Program Rybářství

21 Dotace OP PIK SPECIFICKÝ CÍL 1.1: Zvýšit inovační výkonnost podniků Zavádění inovací výrobků a služeb do výroby a jejich uvedení na trh Zvýšením inovační výkonnosti se rozumí schopnost podniků uvádět nové produkty na trh, provádět vlastní výzkum a vývoj. Typovým příjemcem podpory je inovativní malý a střední podnik působící v high-tech nebo medium-tech odvětví.

22 Dotace Inovací se rozumí implementace nového nebo signifikantně zlepšeného produktu/služby, procesu nebo nové organizační či marketingové metody, přičemž se musí jednat o produkty, procesy a metody, které jsou minimálně nové (či podstatně zlepšené) pro danou firmu. Inovace může vycházet z vlastních vývojových aktivit firmy, nebo může být převzata z jiné organizace.

23 Dotace OP PIK SPECIFICKÝ CÍL 2.1: Zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových MSP Realizace podnikatelských záměrů začínajících podniků a rozvojových podniků prostřednictvím vhodných finančních nástrojů (úvěry, záruky za bankovní úvěry, rizikový kapitál) a dotací MSP zejména pro mikropodniky, poskytování poradenských služeb a služeb pro začínající podniky v nemetropolitních, zejména periferních regionech (např. prostřednictvím podnikatelských inkubátorů).

24 Dotace OP PIK SPECIFICKÝ CÍL 2.2: Zvýšit internacionalizaci malých a středních podniků Služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy Sofistikované poradenské služby expertů se znalostí mezinárodního prostředí (se specifickou teritoriální znalostí)

25 Dotace OP PIK SPECIFICKÝ CÍL 2.3: Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání Modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury, rekonstrukce brownfieldů (bez výdajů na odstranění ekologických zátěží) a jejich přeměna na moderní podnikatelské objekt.

26 Dotace OP PIK SPECIFICKÝ CÍL 2.4: Zvýšit kapacitu pro odborné vzdělávání v MSP pořízení nových zařízení, vybudování/rozšíření školicích středisek, v rámci kterých budou mít možnost zaměstnavatelé a jejich zaměstnanci proškolení a seznámení se s rozvíjejícími se novými technologiemi, odbornostmi, procesy a novou legislativou související s podnikáním

27 Dotace OP PIK SPECIFICKÝ CÍL 3.2: Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla), využití odpadní energie ve výrobních procesech

28 Dotace PRV Změnou v novém PRV bude jeho užší zaměření, (rozpočet minus 16 mld.). Podpora pro obce a nezemědělské podnikatele bude z ostatních OP. PRV bude zaměřen na investice do zemědělských podniků a diverzifikace činností v oblastech zpracovatelského průmyslu, maloobchodu či stavebnictví, v oblasti cestovního ruchu na podporu agroturistiky. Dále budou podporovány investice do zpracování zemědělských produktů, balení a značení výrobků včetně monitoringu kvality.

29 Dotace 2014-2020 OP Zaměstnanost
Podpora opatření na trhu práce – využití pružných forem pracovního poměru, zvýšení profesní mobility, vyšší stupeň spolupráce se zaměstnavateli, jejich potřebami; Sociální začleňování – zaměření na: inkluzívní vzdělávání (zařazování všech do tzv. hlavního vzdělávacího proudu), znevýhodněné osoby a jejich sociální a pracovní integraci;

30 Dotace VYBRANÉ PROGRAMY PODPORY PRO OBCE V novém programovacím období mohou obce čerpat zejména z programů: OP Životní prostředí, OP Zaměstnanost Integrovaný regionální operační program, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a z Programu rozvoje venkova

31 VYBRANÉ PROGRAMY PODPORY PRO OBCE
Dotace VYBRANÉ PROGRAMY PODPORY PRO OBCE Bude významně posílen regionální aspekt předkládaných projektů Důraz na meziobecní spolupráci Uplatní se role MAS, svazků obcí a iniciativ meziobecní spolupráce.

32 VYBRANÉ PROGRAMY PODPORY PRO OBCE
Dotace VYBRANÉ PROGRAMY PODPORY PRO OBCE Role MAS bude významně posílena, při realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), budou podporovány aktivity a činnosti (projekty) připravené a realizované konečnými příjemci, které naplňují cíle SCLLD, jsou vybrané danou MAS a jsou zároveň financovatelné z dotčených programů. Výše způsobilých výdajů na jeden projekt bude omezena částkou 5 mil. Kč.

33 VYBRANÉ PROGRAMY PODPORY PRO OBCE OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Dotace VYBRANÉ PROGRAMY PODPORY PRO OBCE OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Specifický cíl: 1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství 4.4: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 1.3: Zajistit povodňovou ochranu v intravilánu

34 VYBRANÉ PROGRAMY PODPORY PRO OBCE OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Dotace VYBRANÉ PROGRAMY PODPORY PRO OBCE OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Specifický cíl 1.4: Podpořit preventivní protipovodňová opatření 3.3: Zvýšit energetické využití odpadů jako zdroje surovin. 3.4: Odstranit a inventarizovat ekologické zátěže. 4.4: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 4.5: Snížit environmentální rizika způsobená geofaktory

35 Dotace 2014-2020 VYBRANÉ PROGRAMY PODPORY PRO OBCE Specifický cíl:
INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Specifický cíl: 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 1.1: Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

36 Dotace 2014-2020 VYBRANÉ PROGRAMY PODPORY PRO OBCE Specifický cíl
INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Specifický cíl 2.2: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 3.2: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů ICT 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví

37 Dotace 2014-2020 Specifický cíl
VYBRANÉ PROGRAMY PODPORY PRO OBCE OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ Specifický cíl 3.1.1 Vzdělávání k sociální integraci dětí a žáků 3.2.1 Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ 3.2.2 Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích 3.2.3 Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání 3.2.5 Zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

38 VYBRANÉ PROGRAMY PODPORY PRO OBCE OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST
Dotace VYBRANÉ PROGRAMY PODPORY PRO OBCE OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST Investiční priorita 2.1 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti. 2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu 2.3 Komunitně vedené strategie místního rozvoje Specifický cíl 3.1 Zvýšit efektivitu sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ Specifický cíl 4.1: Zvýšit efektivitu a transparentnost veřejné správy

39 VYBRANÉ PROGRAMY PODPORY PRO OBCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
Dotace VYBRANÉ PROGRAMY PODPORY PRO OBCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 4.3.2 Lesnická infrastruktura 8.3 Podpora předcházení poškozování lesů lesními požáry, přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi. 8.4 Podpora obnovy poškozených lesů lesními požáry, přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi 8.5 Podpora investic ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů 8.6 Podpora investic do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh

40 Dotace 2014-2020 VYBRANÉ PROGRAMY PODPORY PRO OBCE
OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP PIK) 2.3 Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání. Typovým projektem bude modernizace zastaralých, technicky a energeticky nevyhovujících objektů, které bude možné znovu využít pro rozvoj výrobních činností a služeb. V případě, že příjemcem podpory bude municipalita, musí být v projektu jednoznačně prokázáno, že zrekonstruovaný objekt/brownfield/ bude využit MSP, které budou v daném objektu realizovat své podnikatelské záměry.

41 OČEKÁVÁNÍ Nejméně 50% prostředků na posílení výzkumu a inovací a zvýšení konkurenceschopnosti „Nově opravené náměstí v čele se zrekonstruovanou kašnou sice zpříjemní život tamějších občanů, nicméně ke zvýšení konkurenceschopnosti daného regionu příliš nepřispěje. Receptem je spíše přestavba nevyužitého zemědělského brownfieldu na nové laboratoře ve spolupráci s místní univerzitou“.

42 OČEKÁVÁNÍ Alokace finančních prostředků pro ČR klesla a dalším omezením je podíl 50% na zvýšení konkurenceschopnosti a posílení výzkumu a inovací. Dojde tak ke značnému omezení výdajů na komunální a krajskou infrastrukturu (školství, městská centra, ČOV, místní komunikace, zdravotnictví, sportovní infrastruktura, cestovní ruch). Dojde k výraznému útlumu financování základní infrastruktury.

43 OČEKÁVÁNÍ Operační programy by měly podporovat pouze ta odvětví a sektory, kde dochází k selhání trhu, či kde tržní prostředí neexistuje. V podnikatelském prostředí by se proto kromě dotační formy pomoci měly mnohem více využívat tzv. návratné finanční nástroje. Ty budou mít podobu půjček, garancí či přímých kapitálových investic (seed a venture fondy)

44 OČEKÁVÁNÍ minimálně 20 – 25% veškerých prostředků pro daný členský stát musí být směřováno na tzv.  „měkké projekty“ , tj. do sociální oblasti a vzdělávání financované z Evropského sociálního fondu

45 OČEKÁVÁNÍ „Největší šanci získat dotaci z evropských fondů v programovém období 2014 až 2020 budou mít ti žadatelé, kteří budou mít jasnou a konkrétní představu o tom, na co přesně chtějí čerpat podporu, a zároveň dokážou svůj záměr jasně a srozumitelně přenést na papír“ citace Olga Letáčková, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj.

46 Dotace DĚKUJI ZA POZORNOST Ing. Stanislav Šlehofer Odborné poradenství pro čerpání dotačních titulů z fondů EU IČ: Adresa: Lipová 481, Klatovy tel.: ,


Stáhnout ppt "Dotace 2014-2020 JAK SE PŘIPRAVIT NA ČERPÁNÍ DOTACÍ V NOVÉM PROGRAMOVÉM OBDOBÍ PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ NA VENKOVĚ DOMAŽLICE 7.4. 2015 Ing. Stanislav Šlehofer."

Podobné prezentace


Reklamy Google