Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dotace 2014-2020 JAK SE PŘIPRAVIT NA ČERPÁNÍ DOTACÍ V NOVÉM PROGRAMOVÉM OBDOBÍ PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ NA VENKOVĚ DOMAŽLICE 7.4. 2015 Ing. Stanislav Šlehofer.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dotace 2014-2020 JAK SE PŘIPRAVIT NA ČERPÁNÍ DOTACÍ V NOVÉM PROGRAMOVÉM OBDOBÍ PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ NA VENKOVĚ DOMAŽLICE 7.4. 2015 Ing. Stanislav Šlehofer."— Transkript prezentace:

1 Dotace 2014-2020 JAK SE PŘIPRAVIT NA ČERPÁNÍ DOTACÍ V NOVÉM PROGRAMOVÉM OBDOBÍ PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ NA VENKOVĚ DOMAŽLICE 7.4. 2015 Ing. Stanislav Šlehofer Odborné poradenství pro čerpání dotačních titulů z fondů EU IČ: 687934 99. Adresa: Lipová 481, 339 01 Klatovy tel.: +420 606 769 813, e-mail: sslehofer@seznam.cz

2 Dotace 2014-2020 V programovém období 2014 až 2020 bude mezi jednotlivé operační programy rozděleno z evropských fondů necelých 24 miliard eur, zhruba 650 miliard korun. Oproti minulému programovému období tak celková alokace finančních prostředků pro Českou republiku klesla zhruba o dvě miliardy eur

3 Dotace 2014-2020 Společné výchozí předpoklady Místo realizace Činnost žadatele Podnikatelský záměr

4 Dotace 2014-2020 Místo realizace Moravskoslezský a Ústecký kraj Regiony se soustředěnou podporou státu Ostatní regiony kromě Prahy

5 Dotace 2014-2020 Činnost žadatele Zpracovatelský průmysl (kromě Annexu) Zpracovatelský průmysl (Annex) Obce a organizace jimi zřizované Mikropodnik = do 10 zaměstnanců (45%) Malý podnik = do 50 zaměstnanců (45 %) Střední podnik = do 250 zaměstnanců (35%) Velký podnik = nad 250 zaměstnanců (25%)

6 Dotace 2014-2020 Podnikatelský záměr Existence záměru nezávislého na podpoře z fondů EU Předmětem podpory je podnikatelský záměr nikoliv např. stroje a zařízení. Ty jsou pouze prostředkem k realizaci záměru Výběrová řízení ŽOPL, udržitelnost projektu, kontroly projektu

7 Dotace 2014-2020 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR-VIZE ŽADATELE 1.CHTĚL BYCH ŽÁDAT O DOTACE, ALE NEVÍM JAK NA TO A NA CO MÁM ŽÁDAT 2.MÁM NÁPAD, ALE K JEHO REALIZACI POTŘEBUJI DALŠÍ INFORMACE, EKONOMICKOU REALIZOVATELNOST, DOPADY 3.MÁM JASNOU PŘEDSTAVU, NEZVLÁDÁM VŠAK ADMINISTRATIVU PROJEKTU

8 Dotace 2014-2020 ZÁMĚR SMĚŘUJCÍ KE KONKRÉTNÍ VÝZVĚ PROGRAMU REALIZACE DEFINOVANÁ PROJEKTEMFINANCE DEFINOVANÉ PROJEKTEM UPRAVENÝ ZÁMĚR PO KONFRONTACI UPRAVENÁ REALIZAČNÍ ČÁSTFINANCE S OHLEDEM NA DOTACI PŮVODNÍ ZÁMĚR REALIZAČNÍ ČÁSTFINANČNÍ ČÁST

9 Dotace 2014-2010 ZÁMĚR ŽADATELE KONKRÉTNÍ VÝZVA DOTAČNÍHO PROGRAMU

10 Dotace 2014-2010 Příklad úspěšného projektu - ŠKOLICÍ STŘEDISKO PEKASS Doba realizace projektu: 2009 – 2010 Rozpočet – způsobilé výdaje: 11 190 758,- Kč Dotace: 6 239 000,- Kč (56%) Podporované aktivity  1. Výstavba školicího střediska  2. Vybavení školicího střediska

11 Dotace 2014-2010 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR- Vybudování školícího střediska s kapacitou 12 míst v rámci výstavby nového areálu Vybavení školicího střediska moderní prezentační technikou, nábytkem a zejména strojním zařízením – pekárenským trenažérem Projektový záměr reagoval na situaci v pekárenství: modernizace provozů a nároky na kvalifikaci zaměstnanců

12 Dotace 2014-2010 Udržitelnost projektu Školení teoretických a praktických dovednostíOP LZZ Investiční část projektu Vybudování školicího střediska Vybavení školicího střediskaOPPI Školicí střediska

13 Dotace 2014-2020 LOGICKÝ RÁMEC PROJEKTU Definice potřeb žadatele Výběr cílových skupin Vyhledání vhodného dotačního titulu Konfrontace s podmínkami programu Projektová žádost Investiční část projektu Provozní část projektu Udržitelnost projektu

14 Dotace 2014-2020 Podnikatelský projekt roku 2010

15 Dotace 2014-2020 Nové období - Hlavní principy strategické zaměření a propojování maximální synergie globální rozvojové strategie - definované v Integrovaných plánech rozvoje měst (IPRM), Integrovaných plánech rozvoje území (IPRÚ) a Integrovaných teritoriálních investicích (ITI) kritérium konkurenceschopnosti

16 Dotace 2014-2020 Novinky- Informační systém koncového příjemce MS2014+ zjednoduší život žadatelům je napojen na všechny základní typy registrů, rejstříků a databází plná elektronizace žádosti o podporu a kompletní elektronická administrace projektu edukační videa - http://dotaceeu.cz/cs/Jak-na- projekt/Elektronicka-zadost/Edukacni-videa

17 Dotace 2014-2020 Novinky jednotné metodiky pro administraci projektů ve všech operačních programech, se stejnou terminologií, lhůtami, limity a postupy sladění postupu při přímém zadávání veřejných zakázek, napřímo do 400 000 korun, aniž by si příjemce podpory musel mapovat trh a cokoli poptávat

18 STRUKTURA OPERAČNÍCH PROGRAMŮ V rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Zaměstnanost Operační program Doprava Operační program Životní prostředí Integrovaný regionální operační program Operační program Praha – pól růstu ČR Operační program Technická pomoc

19 STRUKTURA OPERAČNÍCH PROGRAMŮ V rámci cíle Evropská územní spolupráce: Operační programy přeshraniční spolupráce Operační programy meziregionální spolupráce

20 STRUKTURA OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Pro intervence v oblasti zemědělství a rybářství: Program rozvoje venkova 2014-2020 Program Rybářství 2014-2020

21 Dotace 2014-2020 OP PIK SPECIFICKÝ CÍL 1.1: Zvýšit inovační výkonnost podniků Zavádění inovací výrobků a služeb do výroby a jejich uvedení na trh Zvýšením inovační výkonnosti se rozumí schopnost podniků uvádět nové produkty na trh, provádět vlastní výzkum a vývoj. Typovým příjemcem podpory je inovativní malý a střední podnik působící v high-tech nebo medium-tech odvětví.

22 Dotace 2014-2020 Inovací se rozumí implementace nového nebo signifikantně zlepšeného produktu/služby, procesu nebo nové organizační či marketingové metody, přičemž se musí jednat o produkty, procesy a metody, které jsou minimálně nové (či podstatně zlepšené) pro danou firmu. Inovace může vycházet z vlastních vývojových aktivit firmy, nebo může být převzata z jiné organizace.

23 Dotace 2014-2020 OP PIK SPECIFICKÝ CÍL 2.1: Zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových MSP Realizace podnikatelských záměrů začínajících podniků a rozvojových podniků prostřednictvím vhodných finančních nástrojů (úvěry, záruky za bankovní úvěry, rizikový kapitál) a dotací MSP zejména pro mikropodniky, poskytování poradenských služeb a služeb pro začínající podniky v nemetropolitních, zejména periferních regionech (např. prostřednictvím podnikatelských inkubátorů).

24 Dotace 2014-2020 OP PIK SPECIFICKÝ CÍL 2.2: Zvýšit internacionalizaci malých a středních podniků Služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy Sofistikované poradenské služby expertů se znalostí mezinárodního prostředí (se specifickou teritoriální znalostí)

25 Dotace 2014-2020 OP PIK SPECIFICKÝ CÍL 2.3: Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání Modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury, rekonstrukce brownfieldů (bez výdajů na odstranění ekologických zátěží) a jejich přeměna na moderní podnikatelské objekt.

26 Dotace 2014-2020 OP PIK SPECIFICKÝ CÍL 2.4: Zvýšit kapacitu pro odborné vzdělávání v MSP pořízení nových zařízení, vybudování/rozšíření školicích středisek, v rámci kterých budou mít možnost zaměstnavatelé a jejich zaměstnanci proškolení a seznámení se s rozvíjejícími se novými technologiemi, odbornostmi, procesy a novou legislativou související s podnikáním

27 Dotace 2014-2020 OP PIK SPECIFICKÝ CÍL 3.2: Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla), využití odpadní energie ve výrobních procesech

28 Dotace 2014-2020 PRV 2014-2020 Změnou v novém PRV bude jeho užší zaměření, (rozpočet minus 16 mld.). Podpora pro obce a nezemědělské podnikatele bude z ostatních OP. PRV bude zaměřen na investice do zemědělských podniků a diverzifikace činností v oblastech zpracovatelského průmyslu, maloobchodu či stavebnictví, v oblasti cestovního ruchu na podporu agroturistiky. Dále budou podporovány investice do zpracování zemědělských produktů, balení a značení výrobků včetně monitoringu kvality.

29 Dotace 2014-2020 OP Zaměstnanost Podpora opatření na trhu práce – využití pružných forem pracovního poměru, zvýšení profesní mobility, vyšší stupeň spolupráce se zaměstnavateli, jejich potřebami; Sociální začleňování – zaměření na: inkluzívní vzdělávání (zařazování všech do tzv. hlavního vzdělávacího proudu), znevýhodněné osoby a jejich sociální a pracovní integraci;

30 Dotace 2014-2020 VYBRANÉ PROGRAMY PODPORY PRO OBCE V novém programovacím období mohou obce čerpat zejména z programů: OP Životní prostředí, OP Zaměstnanost Integrovaný regionální operační program, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a z Programu rozvoje venkova

31 Dotace 2014-2020 VYBRANÉ PROGRAMY PODPORY PRO OBCE Bude významně posílen regionální aspekt předkládaných projektů Důraz na meziobecní spolupráci Uplatní se role MAS, svazků obcí a iniciativ meziobecní spolupráce.

32 Dotace 2014-2020 VYBRANÉ PROGRAMY PODPORY PRO OBCE Role MAS bude významně posílena, při realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), budou podporovány aktivity a činnosti (projekty) připravené a realizované konečnými příjemci, které naplňují cíle SCLLD, jsou vybrané danou MAS a jsou zároveň financovatelné z dotčených programů. Výše způsobilých výdajů na jeden projekt bude omezena částkou 5 mil. Kč.

33 Dotace 2014-2020 VYBRANÉ PROGRAMY PODPORY PRO OBCE OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Specifický cíl: 1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství 4.4: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 1.3: Zajistit povodňovou ochranu v intravilánu

34 Dotace 2014-2020 VYBRANÉ PROGRAMY PODPORY PRO OBCE OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Specifický cíl 1.4: Podpořit preventivní protipovodňová opatření 3.3: Zvýšit energetické využití odpadů jako zdroje surovin. 3.4: Odstranit a inventarizovat ekologické zátěže. 4.4: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 4.5: Snížit environmentální rizika způsobená geofaktory

35 Dotace 2014-2020 VYBRANÉ PROGRAMY PODPORY PRO OBCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Specifický cíl: 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 1.1: Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

36 Dotace 2014-2020 VYBRANÉ PROGRAMY PODPORY PRO OBCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Specifický cíl 2.2: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu 3.2: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů ICT 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví

37 Dotace 2014-2020 VYBRANÉ PROGRAMY PODPORY PRO OBCE OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ Specifický cíl 3.1.1 Vzdělávání k sociální integraci dětí a žáků 3.2.1 Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ 3.2.2 Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích 3.2.3 Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání 3.2.5 Zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

38 Dotace 2014-2020 VYBRANÉ PROGRAMY PODPORY PRO OBCE OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST Investiční priorita 2.1 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti. 2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu 2.3 Komunitně vedené strategie místního rozvoje Specifický cíl 3.1 Zvýšit efektivitu sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ Specifický cíl 4.1: Zvýšit efektivitu a transparentnost veřejné správy

39 Dotace 2014-2020 VYBRANÉ PROGRAMY PODPORY PRO OBCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 4.3.2 Lesnická infrastruktura 8.3 Podpora předcházení poškozování lesů lesními požáry, přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi. 8.4 Podpora obnovy poškozených lesů lesními požáry, přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi 8.5 Podpora investic ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů 8.6 Podpora investic do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh

40 Dotace 2014-2020 VYBRANÉ PROGRAMY PODPORY PRO OBCE OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP PIK) 2.3 Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání. Typovým projektem bude modernizace zastaralých, technicky a energeticky nevyhovujících objektů, které bude možné znovu využít pro rozvoj výrobních činností a služeb. V případě, že příjemcem podpory bude municipalita, musí být v projektu jednoznačně prokázáno, že zrekonstruovaný objekt/brownfield/ bude využit MSP, které budou v daném objektu realizovat své podnikatelské záměry.

41 OČEKÁVÁNÍ 2014- 2020 Nejméně 50% prostředků na posílení výzkumu a inovací a zvýšení konkurenceschopnosti „Nově opravené náměstí v čele se zrekonstruovanou kašnou sice zpříjemní život tamějších občanů, nicméně ke zvýšení konkurenceschopnosti daného regionu příliš nepřispěje. Receptem je spíše přestavba nevyužitého zemědělského brownfieldu na nové laboratoře ve spolupráci s místní univerzitou“.

42 OČEKÁVÁNÍ 2014- 2020 Alokace finančních prostředků pro ČR klesla a dalším omezením je podíl 50% na zvýšení konkurenceschopnosti a posílení výzkumu a inovací. Dojde tak ke značnému omezení výdajů na komunální a krajskou infrastrukturu (školství, městská centra, ČOV, místní komunikace, zdravotnictví, sportovní infrastruktura, cestovní ruch). Dojde k výraznému útlumu financování základní infrastruktury.

43 OČEKÁVÁNÍ 2014- 2020 Operační programy by měly podporovat pouze ta odvětví a sektory, kde dochází k selhání trhu, či kde tržní prostředí neexistuje. V podnikatelském prostředí by se proto kromě dotační formy pomoci měly mnohem více využívat tzv. návratné finanční nástroje. Ty budou mít podobu půjček, garancí či přímých kapitálových investic (seed a venture fondy)

44 OČEKÁVÁNÍ 2014- 2020 minimálně 20 – 25% veškerých prostředků pro daný členský stát musí být směřováno na tzv. „měkké projekty“, tj. do sociální oblasti a vzdělávání financované z Evropského sociálního fondu

45 OČEKÁVÁNÍ 2014- 2020 „Největší šanci získat dotaci z evropských fondů v programovém období 2014 až 2020 budou mít ti žadatelé, kteří budou mít jasnou a konkrétní představu o tom, na co přesně chtějí čerpat podporu, a zároveň dokážou svůj záměr jasně a srozumitelně přenést na papír“ citace Olga Letáčková, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj.

46 Dotace 2014-2020 DĚKUJI ZA POZORNOST Ing. Stanislav Šlehofer Odborné poradenství pro čerpání dotačních titulů z fondů EU IČ: 687934 99. Adresa: Lipová 481, 339 01 Klatovy tel.: +420 606 769 813, e-mail: sslehofer@seznam.cz


Stáhnout ppt "Dotace 2014-2020 JAK SE PŘIPRAVIT NA ČERPÁNÍ DOTACÍ V NOVÉM PROGRAMOVÉM OBDOBÍ PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ NA VENKOVĚ DOMAŽLICE 7.4. 2015 Ing. Stanislav Šlehofer."

Podobné prezentace


Reklamy Google