Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krok za krokem na SŠ Pro vycházející žáky a jejich rodiče Mgr. Josef Pokorák.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krok za krokem na SŠ Pro vycházející žáky a jejich rodiče Mgr. Josef Pokorák."— Transkript prezentace:

1 Krok za krokem na SŠ Pro vycházející žáky a jejich rodiče Mgr. Josef Pokorák

2 Spolupráce při výběru školy

3 Na co brát při výběru školy zřetel Osobní zájmy dítěte Reálné šance (nabídka/poptávka) Představy o povolání Obecné schopnosti, dovednosti Osobnostní vlastnosti Školní prospěch Zdravotní stav Finanční náklady Vzdálenost školy Uplatnitelnost oboru na trhu práce

4 Kde získat informace o studiu Výchovný poradce na základní škole IPS na Úřadech práce ČR – burza škol Poradenská zařízení (PPP ÚK, SPC…) Atlasy školství, letáky středních kol Dny otevřených dveří Internetové stránky SŠ Další internetové zdroje Osobní zkušenosti st. žáků

5 Kdo a co mi poskytne za pomoc? Výchovný poradce školy: kompletní poradenský servis a informace o PŘ PPP Ústeckého kraje: profiorientace, ped. a psych. služby, zprávy o SPU, SPCH… http://www.pppuk.cz/soubory/teplice_setreni_profiorientace.pdf http://www.pppuk.cz/soubory/teplice_setreni_profiorientace.pdf IPS Úřadu práce: informace o školách a oborech, volná místa na SŠ… SPC: profiorientace, spec.ped. a psych. služby

6 Možnosti studia po základní škole Gymnázia (4 r. - > maturita) (všeobecné vzdělání, příprava ke studiu na VŠ, VOŠ), Střední odborné školy (4 r. -> maturita) (střední odborné vzdělání s maturitou, možnost pokračovat ve studiu na VŠ, VOŠ), Střední odborná učiliště (2 či 3 r. -> výuční list, 4 r.-> maturita) (střední odborné vzdělání s maturitou, střední odborné vzdělání s VL, možnost nástavbového studia zakončeného MZ), Konzervatoře (4 r. -> maturita; 6 r. -> absolutorium) (střední odborné vzdělání s MT nebo vyšší odborné vzdělání ukončené absolutoriem)

7 Přihlášky ke studiu Do 1.kola přijímacího řízení – 2 přihlášky Obory s talentovou Ostatní studijní zkouškou: 30.11.2015obory: 15.3.2016

8

9 Přihlášky ke studiu Podává žák a zákonný zástupce žáka (není povinností ZŠ) SŠ většinou nevyžadují předepsaný formulář, ZŠ využívají tisk z aplikace Bakaláři, příp. internet Změna: http://www.msmt.cz/vzdelavani/nove-formulare-prihlasek- vzoryhttp://www.msmt.cz/vzdelavani/nove-formulare-prihlasek- vzory Budeme vyplňovat společně Ředitel ZŠ potvrzuje správnost údajů Zákonný zástupce stvrdí podpisem souhlas Potvrzení lékaře - vybrané obory (zajišťuje a hradí žák a zákonný zástupce) Důraz na správnost a úplnost vyplněných údajů (název školy, kód oboru, název oboru, kontaktní údaje, podpis…), Doručení na SŠ – osobně, příp. poštou – žák, zákonný zástupce

10 Zdravotní způsobilost (pokud je vyžadována) Zprávy z PPP (individuálně) Doporučení sportovního klubu (vybrané obory) Doporučení specialisty nebo zájmového oddílu (dle povahy oboru) Diplomy, ocenění… (olympiády, soutěže, umělecká činnost) Další doporučení a přílohy (dle kritérií SŠ) Přílohy k přihlášce

11 Přijímací řízení na SŠ

12 Přijímací řízení ředitele SŠ Ředitel střední školy je povinen pro první kolo přijímacího řízení vyhlásit nejméně 2 termíny pro konání přijímací zkoušky, pokud o jejím konání rozhodl (§ 60 odst. 2 školského zákona). Stanovení termínů dalších kol přijímacího řízení (včetně případných přijímacích nebo talentových zkoušek) je v kompetenci ředitele střední školy nebo konzervatoře a mohou jím být vyhlášeny, pokud bude znát počet volných míst (§ 60 odst. 22). Informace o dalších kolech přijímacího řízení mají za povinnost zveřejnit také krajské úřady. V těchto kolech přijímacího řízení není počet přihlášek omezen.

13 Výběr termínů Pokud se však budou termíny přijímacích zkoušek na jednotlivé školy (popř. obory vzdělání) překrývat, což se může při velkém počtu středních škol stát, uchazeč bude muset zvolit, na kterou přijímací zkoušku se dostaví (viz § 60 odst. 9 školského zákona, kde je zakotveno, že stejný termín pro konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo jiné škole, do kterých uchazeč podal přihlášku, není důvodem pro stanovení náhradního termínu konání přijímací nebo talentové zkoušky).

14 Nedostavení se ze závažných důvodů Uchazeč, který se pro vážné důvody k přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce v určeném termínu nemůže dostavit, může nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací nebo talentovou zkoušku svoji neúčast řádně písemně omluvit řediteli školy (tím fakticky žádá o stanovení náhradního termínu pro její vykonání). Přijímací nebo talentová zkouška v náhradním termínu se může konat nejpozději do 1 měsíce po termínu konání řádné přijímací nebo talentové zkoušky

15 Kritéria řízení Jednotná kritéria přijímacího řízení, stanovená ředitelem školy, musí být vyhlášena prokazatelným způsobem (např. vyvěšení na veřejně přístupném místě ve škole a zveřejnění na webových stránkách) nejpozději do 30. října 2014 pro obory vzdělání s talentovou zkouškou, pro ostatní obory vzdělání do 31. ledna 2015, pro ostatní kola nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení (§ 60 odst. 4 písm. a) školského zákona).Vyhlášením se kritéria přijímání stávají závaznými pro příslušné kolo přijímacího řízení a nemůže docházet k jejich změně (tu lze považovat za porušení § 60 odst. 3 písm. a) školského zákona).

16 První kolo přijímacího řízení Pro prvé kolo přijímacího řízení se stanoví jednotně termín přijímací zkoušky ve středních školách (pokud je vyhlášena) v pracovních dnech od 22. dubna do 30. dubna 2016 (týká se i nižšího stupně víceletých gymnázií). Dny konání zkoušky stanoví ředitel školy.

17 Hodnocení uchazečů Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po posledním dni konání přijímací zkoušky, stanoví jejich pořadí, zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí. V případě, že se přijímací zkoušky nekonají, zašle ředitel školy rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí bez zbytečného odkladu, nejdříve ale v prvním kole přijímacího řízení dne 22. dubna 2016 (§ 60 odst. 16 a 17 školského zákona).

18 Talentové zkoušky Pro studium některých oborů středních škol je nutné v přijímacím řízení vykonat tzv. talentové zkoušky. Uchazeč má prokázat schopnosti a dovednosti ve zvoleném oboru nad rámec „běžných“ požadavků (studijní průměr a podobně). Termín podání přihlášky ke studiu s talentovou zkouškou je stanoven na 30.11. 2015. Náplň a termín talentových zkoušek je ředitel střední školy povinen zveřejnit do 30.10. 2015. V našem regionu se tal entové zkoušky budou konat u některých studijních oborů těchto škol: Podkrušnohorské gymnázium, Most Střední odborná škola, Litvínov-Hamr Konzervatoř, Teplice Střední škola obchodu a služeb, Teplice

19 Talentové zkoušky - termíny Talentové zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou budou konány v pracovních dnech od 2. do 15. ledna 2016. Dny konání zkoušky stanoví ředitel školy. Součástí přijímacího řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou může být (ale nemusí) i přijímací zkouška (postupuje se podle vyhlášky č. 671/2004 Sb. a podle § 60 a 60b školského zákona, s odlišnostmi upravenými v § 62 odst. 1 až 3).

20 Talentové zkoušky Uchazeč, který nebyl přijat ke vzdělávání v konzervatoři nebo do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, má i nadále možnost podat do 15. března 2016 přihlášku do oborů vzdělání podle § 60 školského zákona a účastnit se přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole.

21 Konzervatoře – 6 a 8leté Do prvního ročníku šestiletých vzdělávacích programů v konzervatoři se přijímají uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky. Do prvního ročníku osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře se přijímají uchazeči, kteří úspěšně ukončili pátý ročník základní školy. Přijímací řízení ke vzdělávání v konzervatoři se koná formou talentové zkoušky. Talentové zkoušky v konzervatoři se konají od 15. do 31. ledna 2016 v termínu stanoveném ředitelem školy. Po vyhodnocení talentové zkoušky vydá ředitel školy nejpozději do 10. února 2016 rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke vzdělávání v konzervatoři.

22 Zápisový lístek Vydává ZŠ (1 žák/1lístek) Účel: potvrzení nástupu žáka ke studiu vybraného oboru Doručit SŠ do 10 pracovních dnů po obdržení „Rozhodnutí o přijetí“ Náhradní ZL – čestné prohl. http://www.zslubnice.cz/jak- vyplnit-prihlasku-ke-studiu-a- zapisovy-listek/d- 1186/p1=1168 http://www.zslubnice.cz/jak- vyplnit-prihlasku-ke-studiu-a- zapisovy-listek/d- 1186/p1=1168

23 Zápisový lístek K potvrzení zájmu uchazeče o vzdělávání na střední škole, je zaveden zápisový lístek (§ 60 odst. 20 a § 60a školského zákona), kterým uchazeč potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Zápisový lístek vydá zákonnému zástupci žáka ZŠ do 15. 3. 2016.

24 Důležité termíny - shrnutí 05-06.11. 2015Veletrhy vzdělávání Do 30.11.2015SŠ přijímají přihlášky na obory s TZ 02.-15.01.2016talentové zkoušky 15.-31.01.2016talentové zkoušky v konzervatoři Do 20.01.2016sdělení výsledků TZ Do 15.02.2016sdělení o přijetí/nepřijetí na obor s TZ Do 15.03.2016SŠ přijímají přihlášky na ostatní obory (+ vyzvednutí zápisového lístku) 22.04.- 07.05.2016 přijímací řízení na SŠ První kolo 22. dubna do 30. dubna 2016 Od 22.04.2016sdělení o přijetí/nepřijetí na ostatní obory Odeslaní zápisového lístku do 10 PRACOVNÍCH dnů od sdělení o přijetí na SŠ

25 Nepřijetí ke studiu v 1.kole Odvolání proti Rozhodnutí o nepřijetí ředitele SŠ (do 3 prac. dnů od doručení) Využití 2. a dalších kol PŘ: o Možnost podat neomezený počet přihlášek (nutnost potvrdit správnost základní školou, podpis zák. zástupce, vyjádření lékaře, přílohy…) o Informace o 2. a dalších kolech PŘ: ◦ Internetové stránky jednotlivých SŠ ◦ Ústecký kraj: www.kr-ustecky.cz (sekce Školství, mládež a sport)www.kr-ustecky.cz ◦ ZŠ – výchovný poradce ◦ Úřad práce ČR – pracoviště IPS

26 Kontakty Výchovný poradce školy: Mgr. Josef Pokorák mail.: josef.pokorak@seznam.cz, tel.: 412384951josef.pokorakseznam.cz Pedagogicko-psychologická poradna UK, pracoviště Rumburk: mail: rumburk@pppuk.cz, tel.: 412 332 325@pppuk.cz IPS ÚP Rumburk: mail: charlotte.bouckova@dc.mpsv.cz, tel.: 950111450 Speciálně pedagogické centrum Rumburk: mail: spec.zs.rbk@seznam.cz, tel.: 412 335 570spec.zs.rbk@seznam.cz

27 Zdroje informací www.atlasskolstvi.cz www.infoabsolvent.cz www.stredniskoly.cz www.gwo.cz www.scio.cz http://www.kr-ustecky.cz/skolstvi.asp Internetové stránky SŠ, IPS ÚP, MŠMT ….

28 Střední školy regionu – gymnázium Rumburk http://www.gymrumburk.cz/frontpage.php http://www.gymrumburk.cz/viewpage.php?p age_id=22 http://www.gymrumburk.cz/viewpage.php?p age_id=22

29 Biskupské gymnázium Varnsdorf http://www.bgv.cz/ http://www.bgv.cz/pro-studenty-a-rodice.html

30 Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk http://www.szds-oa.cz/ http://www.szds-oa.cz/prijimaci-rizeni-pro- skolni-rok-20122013-119/ http://www.szds-oa.cz/prijimaci-rizeni-pro- skolni-rok-20122013-119/

31 Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk http://www.sosmgp.cz/ http://www.sosmgp.cz/prijimaci_rizeni.html

32 Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, T. G. Masaryka 580, příspěvková organizace http://www.lesnicka-skola.cz/ http://www.lesnicka-skola.cz/cz/1304-denni- prijimaci-rizeni-.html http://www.lesnicka-skola.cz/cz/1304-denni- prijimaci-rizeni-.html

33 VOŠ a SŠ Varnsdorf http://www.vosassvdf.cz/ http://www.vosvdf.cz/cmsb/index.php?p=411 3 http://www.vosvdf.cz/cmsb/index.php?p=411 3

34 Dny otevřených dveří VOŠ a SŠ Varnsdorf Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk Podzim 2015 – kdykoliv telefonicky 412 332 320

35 Co dál po absolvování ZŠ ? Pokračovat v dalším vzdělávání +vyšší vzdělání, lepší uplatnění na trhu práce … - závislost na rodičích, finance, režim školy… Začít pracovat +finanční soběstačnost (?), vlastní režim… - nedostatečné vzdělání, nedostatek pracovních míst, omezení zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nejistá budoucnost…

36 Co dál po absolvování ZŠ ? Požádat o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání na příslušném KoP ÚP ČR +spousta volného času, nezávislost - bez nároku na podporu v nezaměstnanosti, veřejné mínění… Žádná aktivita +volný čas, žádné (?) starosti … -nutnost hradit si zdravotní pojištění 1 080 Kč / 1 měsíc, perspektiva…


Stáhnout ppt "Krok za krokem na SŠ Pro vycházející žáky a jejich rodiče Mgr. Josef Pokorák."

Podobné prezentace


Reklamy Google