Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IV. Věcné řízení Mgr. Zuzana Slimáková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IV. Věcné řízení Mgr. Zuzana Slimáková."— Transkript prezentace:

1 IV. Věcné řízení Mgr. Zuzana Slimáková

2 Obsah: Klíčové aktivity Klíčová aktivita řízení projektu Cílové skupiny Harmonogram aktivit Monitorování (indikátory) Udržitelnost projektu Publicita Veřejné zakázky Změny během realizace projektu

3 Klíčové aktivity Jednotlivé fáze projektu je nutné podrobně popsat. Popis by měl obsahovat odpovědi na otázky: Jaké činnosti budete v rámci této klíčové aktivity realizovat? Jak budete v rámci této aktivity pracovat s cílovou skupinou? Jak bude cílová skupina zapojena? V případě podrobnějšího členění cílové skupiny napište, které podskupiny se to bude týkat.

4 Klíčové aktivity Jak je tato aktivita plánována z časového hlediska? Napište, zda se jedná o jednorázovou aktivitu, či průběžnou, která se bude v projektu opakovat. Klíčová aktivita musí být vždy popsána tak, aby bylo zřejmé, ke které podporované aktivitě uvedené ve výzvě se vztahuje.

5 Klíčové aktivity V případě, že pole vyhrazené pro popis klíčové aktivity není dostatečné, uveďte stručný popis aktivity a odkažte na nepovinnou přílohu žádosti, ve které klíčovou aktivitu podrobně rozepíšete. Klíčová aktivita musí být vždy v přímé vazbě na podporované aktivity uvedené v příslušné výzvě.

6 Klíčové aktivity Dbejte na KONKRÉTNOST uvedených dat vzhledem k projektu. Veškeré uvedené skutečnosti jsou základním předmětem hodnocení projektu.

7 Klíčová aktivita řízení projektu
Řízení projektu, resp. popis realizačního týmu a způsobu řízení projektu je povinnou klíčovou aktivitou. Cílem této klíčové aktivity je nastavit předem postupy řízení projektu tak, aby zajišťovaly průběžné řízení a kontrolu realizace projektu.

8 Klíčová aktivita řízení projektu
Dále je třeba nastavit organizační strukturu daného projektu, aby byly jednoznačně a přehledně stanoveny pracovní činnosti členů realizačního týmu a jejich jednotlivé kompetence. Kvalitně nastavený systém řízení umožní včas identifikovat případná rizika a eliminovat jejich dopad na realizaci projektu.

9 Klíčová aktivita řízení projektu
Řízením projektu by měla být pověřena skupina pracovníků, která bude schopna svými činnostmi pokrývat všechny úrovně řízení projektu a zajišťovat jak veškeré manažerské a administrativní činnosti, tak činnosti odborné. Může se jednat o pracovníky organizace žadatele, resp. příjemce. V optimálním případě by měl být projektový tým složen z pracovníků, kteří již mají dostatečné zkušenosti s realizací projektů.

10 Cílové skupiny Popis cílové skupiny - je nutné podrobně popsat cílovou skupinu, na kterou se plánované aktivity projektu zaměřují, a to z následujících hledisek: - Jaké jsou potřeby této cílové skupiny? - Které její potřeby bude projekt řešit? - Jaká je velikost cílové skupiny? - Kolik osob je plánováno do projektu zapojit?

11 Cílové skupiny Zapojení a motivace cílové skupiny – jedná se o popis zapojení cílových skupin do projektových aktivit a jak budou tyto cílové skupiny motivovány. Pokud je ve výzvě stanoveno více cílových skupin, uvádí se zapojení pro každou skupinu zvlášť. Je vhodné doložit např. dotazníkové šetření o zájmu cílové skupiny účastnit se aktivit projektu (nepovinná příloha).

12 Cílové skupiny Popis by měl obsahovat odpovědi na tyto otázky:
Jak budou příslušníci cílové skupiny motivováni, aby do projektu vstoupili? Jak budou vybraní příslušníci cílové skupiny do projektu zapojeni? Jak budou příslušníci cílové skupiny motivováni, aby svou účast v projektu úspěšně dokončili?

13 Cílové skupiny Přínos pro cílovou skupinu – popsání konkrétního přínosu pro cílovou skupinu, pokud bude projekt úspěšně realizován a ukončen. Přínos je třeba popsat nejprve v širším kontextu pro celou skupinu. Pokud je to relevantní, následuje popis přínosu na konkrétním příkladu skupiny lidí či organizace.

14 Cílové skupiny Popis by měl obsahovat odpovědi na tyto otázky:
Jaké výhody bude mít cílová skupina z realizace projektu? Co účast v projektu přinese příslušníkům cílové skupiny?

15 Harmonogram aktivit Navržený harmonogram musí umožnit plynulou realizaci projektu, musí být nastaven reálně. Aktivity projektu jsou logicky provázány. Časová dotace jednotlivých aktivit je odpovídající. Posuzuje se, zda je návaznost realizovaných aktivit vhodně rozvržena vzhledem k možnostem žadatele (projektového týmu).

16 Monitorování (Indikátory)
Indikátory slouží pro monitorování průběhu a výsledku realizace projektů, specifických cílů a prioritních os programu vzhledem ke stanoveným cílům. Každý žadatel je povinen v žádosti o podporu uvést výchozí/cílové hodnoty předepsaných indikátorů projektu (výstupové/výsledkové indikátory) a popsat způsob stanovení výchozích a cílových hodnot.

17 Monitorování (Indikátory)
Hodnoty indikátorů a) Výchozí hodnota indikátoru - výchozí hodnota výsledkového indikátoru je poslední dostupná aktuální hodnota naměřená před začátkem realizace projektu. Hodnota se během realizace projektu nemění. Indikátory výstupu mají výchozí hodnotu vždy nulovou.

18 Monitorování (Indikátory)
b) Cílová hodnota indikátoru na úrovni projektů je cílová hodnota definována jako plán indikátoru, k jehož dosažení se žadatel zavázal, včetně data, kdy má být hodnoty dosaženo. V žádosti o podporu musí být současně vždy uvedeno, jakým způsobem byla cílová hodnota stanovena.

19 Monitorování (Indikátory)
c) Dosažená hodnota indikátoru - hodnota naplnění indikátoru (a to v průběhu či po ukončení realizace projektu). Dosažená hodnota je kumulativní údaj od začátku realizace projektu nebo přírůstkový údaj dle povahy indikátoru a jeho definice.

20 Monitorování (Indikátory)
Dělení indikátorů dle jejich typu: Indikátory výstupu - indikátory určené pro sledování a vyhodnocování prováděných opatření a aktivit, které charakterizují konkrétní činnost. Podávají informace o okamžitých výstupech realizace jednotlivých operací / akcí / projektů v rámci OP VVV. Každý projekt musí vykazovat nejméně jeden výstupový indikátor.

21 Monitorování (Indikátory)
Indikátory výsledku - indikátory s přímou vazbou na stanovené cíle. Slouží k prokázání, zda bylo cíle projektu / programu dosaženo a postihují okamžité pozitivní efekty podpory. Indikátory měřící výsledek jsou důležitým podkladem pro řízení projektu po celou dobu jeho realizace. Každý projekt musí vykazovat nejméně jeden výsledkový indikátor.

22 Monitorování (Indikátory)
Indikátory výstupu a výsledku by měly být mezi sebou provázané. Výčet indikátorů aktuální výzvy je uveden ve výzvě, resp. v navazující dokumentaci k výzvě – Příloha č. 1 – Indikátory výzvy KAP Při tvorbě žádosti o podporu si žadatel zvolí relevantní indikátory, u nichž uvede plánovanou hodnotu, tedy hodnotu, kterou se zavazuje projektem realizovat.

23 Monitorování (Indikátory)
Nejzazším možným datem naplnění indikátoru je datum ukončení realizace projektu (pokud výzvou není stanoveno jiné datum), které je uvedeno v právním aktu o poskytnutí podpory. Cílové hodnoty indikátorů, které jsou žadatelem uváděny v žádosti o podporu, musí korespondovat s textem žádosti o podporu (např. hodnotám uvedeným v popisu jednotlivých aktivit apod.).

24 Monitorování (Indikátory)
Vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory se indikátory, uvedené v žádosti o podporu, stávají závaznými, jejich nedodržení je sankcionovatelné a může vést k částečnému nebo i úplnému odebrání poskytnuté podpory

25 Udržitelnost projektu
Udržitelnost projektu není pro tuto výzvu stanovena.

26 Publicita Pravidla publicity nekladou na žadatele a příjemce povinnosti nad rámec těch, které vyplývají z Obecného nařízení. V rámci všech informačních a komunikačních opatření dává příjemce najevo podporu z ESIF tím, že zobrazuje znak Unie, odkaz na Unii a odkaz na fond nebo fondy, z nichž je projekt podporován.

27 Publicita V případě povinných nástrojů hrazených z jednoho programu, avšak více fondů současně, nebo z multifondového programu, budou v zóně určené pro povinnou publicitu nanejvýše dvě loga: - Logo EU; - Logo MŠMT

28 Publicita Nikde na nástroji není možné umístit žádná jiná loga. Uveden bude také odkaz na EU a ESI fondy (souhrnně) a program. Tyto informace budou již součástí loga EU (viz příklad): Příklad:

29 Publicita Dokumentace: Manuál jednotného vizuálního stylu
Manuál vizuální identity MŠMT při nedodržení pravidel v oblasti publicity bude vždy příjemce nejprve vyzván k nápravě (odlišnost od předchozího OP)

30 Veřejné zakázky Základní dokumentace: Zákon č. 137/2006 Sb.
pravidla pro výběr dodavatelů stanovená v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část a Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část

31 Veřejné zakázky Obecná pravidla:
Zadavatel je povinen při zadávání zakázky dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Principy 3E – zajištění hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti výdajů vynakládaných z veřejných zdrojů prostřednictvím OP VVV

32 Veřejné zakázky Žadatel může v žádosti o podporu uvést seznam předpokládaných veřejných zakázek, který však lze v průběhu realizace projektu upravit. Změna dolní hranice při zadávání zakázek malé hodnoty - stanoveno na Kč bez DPH

33 Změny během realizace Projekt musí být realizován v souladu s vydaným právním aktem o poskytnutí/převedení podpory, případně v souladu s právním aktem a změnami, které je příjemce oprávněn provést bez souhlasu ŘO OP VVV (nepodstatné změny), nebo se souhlasem ŘO OP VVV (podstatné změny).

34 Změny během realizace Všechny změny projektu se zapisují do IS KP14+ v podobě tzv. změnových řízení. Každé změnové řízení znamená založení žádosti o změnu. Odsouhlasení podstatných změn nelze provést se zpětnou platností. ŘO OP VVV doporučuje příjemcům podpory, aby charakter i obsah změn předem konzultovali.


Stáhnout ppt "IV. Věcné řízení Mgr. Zuzana Slimáková."

Podobné prezentace


Reklamy Google