Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Zaměstnanost ( )

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Zaměstnanost ( )"— Transkript prezentace:

1 Operační program Zaměstnanost (2014-2020)

2 Operační program Zaměstnanost 2014 – 2020
Operační program Zaměstnanost schválen 6.května 2015 jako třetí OP v ČR Vyhlášení prvních výzev (uzavřených) červen 2015, otevřených od srpna 2015 Národní cíl Strategie Evropa 2020: zvýšit míru zaměstnanosti na 75% v roce 2020 zachování stejného počtu osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením na úrovni roku 2008 s úsilím o snížení o osob

3 OPZ – ALOKACE A VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ
Hlavní cíl: Zaměstnanost Celková alokace cca 70mld.Kč PO1: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 61% alokace PO2:Sociální začleňování a boj s chudobou 27% alokace PO3: Sociální inovace a mezinárodní spolupráce 2% alokace PO4 Efektivní veřejná správa 6% alokace

4 UDRŽITELNÝ ROZVOJ V OPZ
Operační program Zaměstnanost nemá vzhledem ke spolufinancování z ESF a primárně podpoře nehmotných investic přímý dopad na ochranu životního prostředí a změny klimatu. OPZ má však zásadní význam pro budování sociálního a ekonomického pilíře udržitelného rozvoje. V širším kontextu podpory udržitelného rozvoje jako dosahování rovnováhy mezi ekonomickou, sociální a environmentální oblastí je téma podpory udržitelného rozvoje zakomponováno do kritérií pro výběr projektů. Projekt, u nějž bude v rámci hodnocení identifikován negativní dopad na udržitelný rozvoj, nebude moci být podpořen z prostředků OPZ.

5 UDRŽITELNÝ ROZVOJ V OPZ
V rámci monitorování budou sbírána mj. data o případném příspěvku intervencí OPZ k udržitelnému rozvoji tak, aby bylo možné podporu vykazovat a v rámci evaluací vyhodnocovat. Případná doporučení vzešlá z evaluací k problematice udržitelného rozvoje pak budou zohledněna při nastavování parametrů výzev a podmínek pro realizaci projektů a pro případné úpravy aplikace horizontálního tématu udržitelný rozvoj v průběhu realizace operačního programu.

6 UDRŽITELNÝ ROZVOJ V OPZ
Sociální pilíř je nedílnou složkou procesu rozvoje území na všech úrovních – je součástí územní dimenze. Proto se objevuje v tzv. integrovaných nástrojích ITI,(integrované územní investice, IPRÚ Integrované plány rozvoje území,CLLD Komunitně vedený místní rozvoj. Obsah sociálního pilíře: Demografická struktura a vývoj, zdravotní stav, Vzdělanostní struktura, kvalita vzdělávání, celoživotní učení Sociální prostředí, úroveň a dostupnost sociálního zabezpečení, sociální péče a zdravotnictví, kriminalita, exkluze různých skupin obyvatelstva

7 UDRŽITELNÝ ROZVOJ V OPZ
Zaměstnanost, nezaměstnanost, neaktivní občané, zdravotně postižení, trh práce, mobilita pracovní síly Rovné příležitosti – ženy/muži, menšiny,vyznání, hendikepovaní aj. Životní úroveň, sladění rodinného a pracovního života Kvalita a dostupnost bydlení Občanská společnost, dostupnost veřejných služeb, komunitní aktivity, spolupráce veřejného, soukromého a neziskového sektoru Kompetence MPSV – OPZ nabízí řešení MMR - IROP komplementarita

8 PO1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 1/2
Investiční priorita 1.1 Přístup k zaměstnání pro uchazeče a neaktivní osoby realizace nástrojů APZ: rekvalifikace, veřejně prospěšné práce, společensky účelná místa, zprostředkování zaměstnání, poradenství atd. Investiční priorita 1.2 Rovnost žen a mužů,  sladění pracovního a soukromého života rozvoj služeb péče o děti, vzdělávání, poradenství, podpora zavádění flexibilních forem práce, odstraňování projevů diskriminace na základě pohlaví atd. Dětské skupiny, dětské kluby, příměstské tábory Investiční priorita 1.3 Přizpůsobení pracovníků, podniků a podnikatelů změnám další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli, tvorba a realizace podnikových vzdělávacích programů a stáží ve firmách, spolupráce podniků a vzdělávacích institucí atd.

9 PO1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly 2/2
Investiční priorita 1.4 Modernizace a posílení institucí trhu práce,zvýšení kvality systému dalšího vzdělávání zejména vzdělávání zaměstnanců institucí trhu práce, tvorba a rozvoj nových nástrojů a opatření APZ, podpora partnerství při realizaci politiky zaměstnanosti, analyzování a prognózování potřeb trhu práce, rozvoj systému dalšího vzdělávání atd. Investiční priorita 1.5 Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (15-29 let) v Ústeckém a Karlovarském kraji zprostředkování zaměstnání, poradenství, rekvalifikace, získání pracovních návyků a zkušeností (VPP, SÚPM, odborné praxe, stáže), podpora náboru mladých pracovníků, podpora zahájení podnikání, motivační aktivity atd. Cílové skupiny v PO1: zejména uchazeči a zájemci o zaměstnání, neaktivní osoby, ženy ohrožené na trhu práce, zaměstnanci a zaměstnavatelé, instituce trhu práce a jejich zaměstnanci, nezaměstnaní a neaktivní lidé mladší 30 let věku v Ústeckém a Karlovarském kraji

10 PO2 sociální začleňování a boj s chudobou
Investiční priorita 2.1 Aktivní začleňování sociální služby pro osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením; aktivizační a motivační programy; programy pro osoby opouštějící ústavní zařízení; programy sociálně právní ochrany; podpora služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou; podpora komunitních služeb Podpora sociálního podnikání Investiční priorita 2.2 Zlepšení přístupu k dostupným, udržitelným a kvalitním sociálním službám transformace a deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb, zdravotnických služeb (psychiatrická péče) a zařízení ústavní péče o děti zefektivňování procesů v sociálních službách; rozvoj a rozšiřování systémů kvality a standardizace činností v sociálních službách; vzdělávání pracovníků sociálních služeb Investiční priorita 2.3 Komunitně vedené strategie místního rozvoje vyčleněno výhradně na podporu zaměstnanosti a sociálního začleňování metodou komunitně vedeného místního rozvoje Primárně určeno pro MAS (Místní akční skupiny) možný žadatel i NNO v rámci dané MAS Cílové skupiny v PO2: zejména osoby sociálně vyloučené a osoby ohrožené sociálním vyloučením, znevýhodněné skupiny obyvatel, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, etnické menšiny a osoby z jiného socio-kulturního prostředí, imigranti, osoby bez přístřeší, poskytovatelé a zadavatelé sociálních a zdravotních služeb, místní samosprávy, atd.

11 Sociální podnikání Úspěšně podnikáme a hlásíme se ke společenské odpovědnosti daří se nám a není nám lhostejné, jak se daří společnosti, v níž podnikáme chceme pomoc osobám znevýhodněným na trhu práce jde nám o zisk, ale chceme ho využít i ve prospěch společnosti chceme podpořit lokalitu v níž podnikáme není nám lhostejné životní prostředí Chceme podnikat „JINAK” Sociální podnikání Sociální podnik = generuje zisk, ale naplňuje další principy jako projev společenské odpovědnosti: Sociální – zaměstnávání osob se zdravotním nebo společenským znevýhodněním (min. podíl 30%) = Integrační sociální podnik, provozování aktivit prospívající společnosti Ekonomický – zisk je použit pro rozvoj SP nebo naplnění veřejně prospěšných cílů (min. 51% zisku) Environmentální Místní (lokální) – využívání přednostně místních zdrojů Kde najdeme více informací? Informace na Využití lokálních konzultantů, expertů Ministerstva práce a sociálních věcí zdarma – konzultace, poradenství, stáže Účast na seminářích MPSV k sociálnímu podnikání Podpora nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání z Operačního programu Zaměstnanost MPSV Výzva č.15 Podpora sociálního podnikání bude vyhlášena v srpnu 2015 pro celé ČR mimo Prahu alokace: Kč míra podpory: žadatel 15%, EU 85% oprávnění žadatelé: OSVČ, podnikatelské právnické osoby, podporované aktivity: Vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik. Příjemce musí naplňovat současně principy a charakteristiky sociálního podnikání.

12 PO3 sociální inovace a mezinárodní spolupráce
Cíl dané osy je zvýšit efektivitu sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy Z obsahového hlediska PO3 především doplňuje a rozšiřuje problematiku řešenou v ostatních tematických prioritních osách – tematická provázanost je nutná mj. kvůli potřebě šíření nově vzniklých nástrojů podpora kapacit a infrastruktury pro vývoj a šíření inovací; sociální experimentování; výměna zkušeností a přenos dobré praxe mezi členskými státy EU; podpora vzniku tematických sítí a spolupráce mezi projekty v různých členských státech EU Cílové skupiny v PO3: zejména uchazeči a zájemci o zaměstnání, neaktivní osoby, osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením a chudobou, zaměstnavatelé a zaměstnanci, sociální pracovníci poskytovatelů služeb, zaměstnanci NNO a sociálních podniků atd.

13 PO3 sociální inovace a mezinárodní spolupráce
Termín vyhlášení výzvy: srpen 2015 – žadatelé ÚOS,OSS,PO kraje Příprava a testování nových systémových řešení přetrvávajících problémů v oblasti veřejných služeb (zejm. oblasti sociální integrace, zaměstnanosti a veřejné správy), a to např. změny v poskytování veřejných služeb, nové služby a produkty ve prospěch cílových skupin a jejich pilotní testování; Přenos fungujících zahraničních inovací - metod, postupů Nastavení a vytváření podpůrných aktivit pro sociální inovace Systémové změny koncepce veřejných služeb; testování nových forem financování pro řešení přetrvávajících soc. problémů. Povinnou klíčovou aktivitou v projektu je průběžná evaluace inovačního řešení (procesní evaluace a evaluace dopadu) dle předem stanoveného evaluačního plánu. Povinnou součástí projektů je pilotní testování nových řešení k prokázání jejich funkčnosti a proveditelnosti.

14 PO4 efektivní veřejná správa
Investiční priorita 4.1 Investice do institucionální kapacity a výkonnosti veřejné správy a veřejných služeb dokončení plošného procesního modelování agend; podpora snižování administrativní a regulační zátěže; zlepšení komunikace a zvyšování důvěry mezi veřejnou správou a občany; optimalizace výkonu veřejné správy v území; racionalizace soudních řízení; nastavení procesů dosahování kvality a jejího řízení; realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů, zavádění a rozvoj moderních metod řízení ve veřejné správě, profesionalizace státní služby Cílové skupiny v PO4: zejména organizační složky státu včetně justice, státní příspěvkové organizace, obce a kraje, zaměstnanci těchto institucí, veřejnost.

15 PO4 efektivní veřejná správa
Termín vyhlášení výzvy: září 2015 K naplnění specifického cíle budou podpořeny tyto aktivity: •Dokončení podpory plošného procesního modelování agend jak pro přímý, tak pro přenesený výkon státní správy a následná realizace doporučených změn. •Zkvalitnění strategického a projektového řízení, využívání analytických, metodických, evaluačních a dalších obdobných studií a kapacit ve veřejné správě a justici . •Podpora snižování administrativní a regulační zátěže, posílení a zlepšení ex ante a ex post hodnocení dopadů regulace včetně zhodnocení korupčních rizik. •Zlepšení komunikace a zvyšování důvěry uvnitř veřejné správy samotné i navenek směrem k občanům, zjednodušení přístupu veřejnosti, včetně osob se specifickými potřebami, ke službám a informacím veřejné správy. •Optimalizace výkonu veřejné správy v území. •Racionalizace soudních řízení, posílení legislativních činností, •Nastavení a rozvoj procesů dosahování kvality a jejího řízení, včetně environmentálního managementu.

16 PO4 efektivní veřejná správa
Termín vyhlášení výzvy: září 2015 K naplnění specifického cíle budou podpořeny tyto aktivity: Realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů přispívajících ke zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě. Zavádění a rozvoj moderních metod řízení ve veřejné správě. Profesionalizace státní služby

17 PO4 efektivní veřejná správa
Podmínky pro realizaci projektů VS Projekty obsahově musí vycházet ze Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR Projekty musí být zakomponovány v Implementačním plánu pro příslušný strategický cíl Dohledovým orgánem implementace je Rada vlády pro veřejnou správu, která schvaluje IP Řídící roli zastávají Gestoři realizace implementačních plánů , Řídící výbory a Vedoucí realizace implementačních plánů

18 nastavení pravidel pro žadatele a příjemce OPZ

19 Pravidla pro žadatele a příjemce
Obecná část pravidel (pro všechny) a k tomu dle charakteru projektu některá specifická část pravidel Obecná část pravidel: např. spolufinancování, monitorování včetně indikátorů, zadávání zakázek, veřejná podpora, povinnosti v oblasti informování a komunikace Specifické části pravidel: např. změny projektu, způsobilé výdaje, finanční toky Důvod: různé metody vykazování výdajů vyžadují odlišné nastavení způsobilosti a s tím souvisí i změny projektů Na k dispozici: Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce  Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady Semináře, aktuality

20 PLÁNOVÁNÍ VÝZEV OPZ V období je kladen větší důraz na plánování výzev Vůči žadatelům se to projeví pravidelnou aktualizací harmonogramu výzev připravovaných k vyhlášení Harmonogram obsahuje také plánované zaměření a předpokládané oprávněné žadatele o podporu Předstih zveřejnění výzvy minimálně 6 měsíců předem Neplatí pro výzvy z roku 2015, kdy dochází k zahájení implementace Harmonogram výzev je k dispozici na prozatím je k dispozici tabulka s plánovanými výzvami

21 TYPY VÝZEV Výzvy uzavřené (projekty přímého přidělení) – projekty mohou realizovat pouze konkrétní subjekty, jejich výčet je vždy uveden ve výzvě. Min.výše podpory 10mil.Kč, max. není stanovena Výzvy otevřené (projekty soutěžní) – žadatelé spolu soutěží o alokaci výzvy. Min. výše podpory 1mil.Kč, max.10mil. Projekty většinou na 2roky Výzvy kolové – jedno kolo příjmu žádostí a po jeho proběhnutí je zavřena. Hodnotíte se všechny žádosti najednou Výzvy průběžné – posouzení o žádosti o podporu probíhá průběžně. Přidělování podpory z alokace výzvy probíhá podle pořadí, v jakém žadatelé podali žádosti.

22 Elektronizace – MS2014+ Implementace OPZ bude probíhat v monitorovacím systému MS2014+ Určen pro všechny operační programy financované z ESI fondů v období (výjimky pro oblast zemědělství a rybolovu) Zajišťován Ministerstvem pro místní rozvoj Pozitivní: Sjednocení terminologie Odbourání listinné komunikace – žádost, přílohy, monitorovací zprávy, změny v projektech tzv. změnové řízení atd. Musí být podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem

23 Spolufinancování Typ příjemce Zajištění národního podílu
Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, státní vysoké školy Sociální partneři, svazy Nestátní neziskové organizace Příjemce: 0 % SR: celý národní podíl Územní správní celky a jimi zřizované organizace Veřejné vysoké školy Výzkumné organizace (dle zákona č. 130/2002 Sb.) Příjemce: min. 5 % SR: zbytek národního podílu Školy a školská zařízení (zapsané ve školském rejstříku) (ale ŘO může snížit) Obchodní společnosti, OSVČ, Družstva, Státní podniky Příjemce: celý národní podíl SR: 0%

24 Křížové financování podíl výdajů na křížové financování nesmí v rámci celkových způsobilých výdajů za každou prioritní osu překročit 10 % (zodpovědnost za dodržení limitu má ŘO); na úrovni projektu z pravidel OPZ žádný limit nevyplývá (resp. platí omezení pro rozsah investičních výdajů v projektu ve výši max. 50 % způsobilých výdajů; ŘO může ve výzvě k předkládání žádostí o podporu stanovit limit pro křížové financování v projektech v návaznosti na zaměření výzvy a také s ohledem na rozsah využití křížového financování v jiných podpořených či plánovaných projektech

25 křížové financování je v OPZ definováno odlišně od OP LZZ
DŮLEŽITÉ: křížové financování je v OPZ definováno odlišně od OP LZZ (došlo ke změně nařízení) OPZ: KF = infrastruktura (nákup, rekonstrukce); za infrastrukturu se považují budovy, stavby, pozemky a technická zařízení nezbytná pro fungování budov a staveb, s nemovitostmi pevně spojená (vodovod, kanalizace, energetické, komunikační vedení apod.) za infrastrukturu se nepovažují movité a samostatně pořizované věci využívané při realizaci projektů (vybavení, nábytek, učební pomůcky, přístroje sloužící k výuce nebo používané při výzkumu a vývoji apod.) ŘO může v textu výzvy omezit, za jakým účelem bude křížové financování využito 

26 VYUŽITÍ JEDNOTKOVÝCH NÁKLADŮ
Jednotkové náklady Jedna z metod zjednodušeného vykazování Podpora se proplácí za dosažení předem stanoveného výstupu/výsledku, neprokazují se jednotlivé výdaje V OPZ se připravuje vyšší míra využívání jednotkových nákladů oproti OP LZZ Pokročilá příprava systému podpory zařízení péče o děti předškolního věku (vznik, transformace a provoz zařízení typu dětské skupiny) Pokročilá příprava sytému podpory dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců ve firmách (podle zaměření daného vzdělávání vymezeno 6 základních skupin kurzů) Ve fázi analýz je potenciální využití jednotkových nákladů na rekvalifikace a sociální služby

27 Pracovní úvazek Pracovní úvazek - maximálně 1,0
Pracovní úvazky zaměstnance se nesmí překrývat a není možné, aby byl placen za stejnou práci vícekrát. Úvazek osoby, u které je odměňování i jen částečně hrazeno z prostředků projektu OPZ, může být maximálně 1,0 dohromady u všech subjektů (příjemce a partneři) zapojených do daného projektu (tj. součet veškerých úvazků zaměstnance u zaměstnavatele/ů včetně případných DPP a DPČ nesmí překročit jeden pracovní úvazek), a to po celou dobu zapojení daného pracovníka do realizace projektu OPZ.

28 Děkuji vám za pozornost blazena. krizova@mpsv
Děkuji vám za pozornost Odbor podpory projektů (86)


Stáhnout ppt "Operační program Zaměstnanost ( )"

Podobné prezentace


Reklamy Google