Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod Přednášející: Ing. Eva Švandová Ing. Eva ŠvandováLiteratura: VÁGNER, I. Management z pohledu všeobecného a celostního. MU : Brno, 2003. VÁGNER, I.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod Přednášející: Ing. Eva Švandová Ing. Eva ŠvandováLiteratura: VÁGNER, I. Management z pohledu všeobecného a celostního. MU : Brno, 2003. VÁGNER, I."— Transkript prezentace:

1

2 Úvod Přednášející: Ing. Eva Švandová Ing. Eva ŠvandováLiteratura: VÁGNER, I. Management z pohledu všeobecného a celostního. MU : Brno, 2003. VÁGNER, I. Management z pohledu všeobecného a celostního. MU : Brno, 2003. BLAŽEK, L. Úvod do teorie řízení podniku. MU : Brno, 1999. BLAŽEK, L. Úvod do teorie řízení podniku. MU : Brno, 1999.

3 Obsah přednášek Historický vývoj managementu, Pojetí managementu, Organizování, Rozhodování Historický vývoj managementu, Pojetí managementu, Organizování, Rozhodování Styl vedení, motivování Styl vedení, motivování Marketing vymezení, marketingový mix Marketing vymezení, marketingový mix Komunikační mix, strategická analýza Komunikační mix, strategická analýza

4 Historie managementu Eva Kubátová

5 Škola „vědeckého řízení“ Škola „správního řízení“ Škola „byrokrat. řízení“ Škola „ lidských vztahů “ Systémový přístup Psychol. -sociální přístupy Procesní řízení Kvantitativní přístupy Empirické přístupy Kontingenční přístup Klasický p ř ístup Behavioristický p ř ístup zalo ž ený na lidských zdrojích V ě decký p ř ístup

6 Škola vědeckého řízení poč. 20. století poč. 20. století Racionalizace Racionalizace Pohybové studie Pohybové studiepřínosy: důraz na získávání konkrétních dat ohledně úkolů a prac. místa důraz na získávání konkrétních dat ohledně úkolů a prac. místa přesvědčila manažery o potřebě se vyvarovat náhodnému přístupu k plánování a organizaci práce přesvědčila manažery o potřebě se vyvarovat náhodnému přístupu k plánování a organizaci práce důraz na práci managera důraz na práci managera např. Ganttův diagram používaný dodnes např. Ganttův diagram používaný dodnesGanttův diagram Ganttův diagram kritiky: velký tlak na pracovníky ohledně výkonu velký tlak na pracovníky ohledně výkonu nefér dělení odměn mezi management a prac. sílu nefér dělení odměn mezi management a prac. sílu nedostatečná pozornost věnována sociálním faktorům na pracovišti nedostatečná pozornost věnována sociálním faktorům na pracovišti příliš autoritářský přístup, dominance managementu příliš autoritářský přístup, dominance managementu

7 Ganttův diagram Zobrazuje posloupnost jednotlivých kroků v rámci realizace projektu Zobrazuje posloupnost jednotlivých kroků v rámci realizace projektu Apliakce GanntProject, SmartDraw, OmniPlan, popř. excel Apliakce GanntProject, SmartDraw, OmniPlan, popř. excelGanntProjectSmartDraw,OmniPlanGanntProjectSmartDraw,OmniPlan

8

9 Škola vědeckého řízení Fredecick Taylor (1856-1915) oddělení duševní práce od manuální oddělení duševní práce od manuální bezprostřední kontrola pracovního procesu managementem bezprostřední kontrola pracovního procesu managementem studium lidí jako strojů studium lidí jako strojů experiment se surovým železem experiment se surovým železem dělba práce - jediný správný způsob dělba práce - jediný správný způsob poznatky v knize „The principles of Scientific Management“ (1911) poznatky v knize „The principles of Scientific Management“ (1911) taylorismus taylorismus Henry L. Gant, manželé Gilbrethovi

10 Škola vědeckého řízení Taylorismus aplikovaný na výrobu obuvi jeden dělník nařeže všechnu kůži jeden dělník nařeže všechnu kůži jeden dělník vystřihne části bot dle šablony jeden dělník vystřihne části bot dle šablony další sešije části další sešije části další připevní cvočky další připevní cvočky další provleče tkaničky další provleče tkaničky pracovní proces navržený zaměstnavatelem ne „mistrem ševcem“ pracovní proces navržený zaměstnavatelem ne „mistrem ševcem“ vysoká specializace práce – rychlé zaučení a snadné nahrazení jednoho dělníka druhým vysoká specializace práce – rychlé zaučení a snadné nahrazení jednoho dělníka druhým

11 Škola správního řízení prioritní pozornost zaměřena na řídící pracovníky prioritní pozornost zaměřena na řídící pracovníky studium funkcí a principů managementu studium funkcí a principů managementu klasická organizační teorie klasická organizační teoriepřínosy: strukturalizace řízení – definice manažerských funkcí strukturalizace řízení – definice manažerských funkcí východiskem pro koncepce organizačních struktur podniků východiskem pro koncepce organizačních struktur podniků řízení podniku jako celku řízení podniku jako celkukritika: snaha převést řídící zkušenosti do příliš obecných platností snaha převést řídící zkušenosti do příliš obecných platností

12 Škola správního řízení Henri Fayol (1841 – 1925) definice funkcí managementu: plánování, organizování, přikazování, kontrolování definice funkcí managementu: plánování, organizování, přikazování, kontrolování definice principů managementu, které mají být používány ke zdokonalení výkonu organizací definice principů managementu, které mají být používány ke zdokonalení výkonu organizací dílo „Admnistration industirelle et générale“ (Správa podniků a správa všeobecná) dílo „Admnistration industirelle et générale“ (Správa podniků a správa všeobecná)

13 Škola byrokratického řízení Max Weber (1864 – 1920) Max Weber (1864 – 1920) byrokracie jako pevně vymezené uspořádaní organizace – „ideální typ“ organizace byrokracie jako pevně vymezené uspořádaní organizace – „ideální typ“ organizace rysy byrokracie: organizace stojí na principech hierarchie organizace stojí na principech hierarchie využívání specializace využívání specializace doržování systému obecných pravidel doržování systému obecných pravidel spravedlivé a neosobní řízení spravedlivé a neosobní řízení kvalifikace lidí v souladu se zastávanou pozicí kvalifikace lidí v souladu se zastávanou pozicí

14 Procesní přístupy návaznost na Fayola a Webera návaznost na Fayola a Webera klasifikace manažerských funkcí navazující na Fayolovi funkce správy klasifikace manažerských funkcí navazující na Fayolovi funkce správy celistvé chápání fungování a řízení organizační jednotky celistvé chápání fungování a řízení organizační jednotkypřínos: vychází z nich většina učebnic managementu – díky víceaspektovosti a celistvosti, s jakou je nahlíženo na podnik vychází z nich většina učebnic managementu – díky víceaspektovosti a celistvosti, s jakou je nahlíženo na podnikkritika: schematičnost schematičnost nedocenění lidského faktoru nedocenění lidského faktoru

15 Škola lidských vztahů 40. léta, poč. 50. let 40. léta, poč. 50. let Elton Mayo (1880 - 1949) reakce na taylorismus reakce na taylorismus důraz na psychologické a sociální aspekty důraz na psychologické a sociální aspekty člověk jako bytost usilující o existenci ve společnosti člověk jako bytost usilující o existenci ve společnosti význam neformálních vztahů význam neformálních vztahů spokojený zaměstnanec bude více produktivní spokojený zaměstnanec bude více produktivní vychází se závěrů Hawthornských studií (1924 – 1932) – důraz na důležitost vztahů mezi lidmi na pracovišti vychází se závěrů Hawthornských studií (1924 – 1932) – důraz na důležitost vztahů mezi lidmi na pracovišti přínosy: uznání managementu jako aplikované behaviorální vědy (manager musí motivovat, vést a rozumět mezilidským vztahům) uznání managementu jako aplikované behaviorální vědy (manager musí motivovat, vést a rozumět mezilidským vztahům) kritika: není pouze behaviorální vědou není pouze behaviorální vědou aplikace různých pojetí lidského chování je příliš komplikovaná a její použití manažery někdy příliš komplikované aplikace různých pojetí lidského chování je příliš komplikovaná a její použití manažery někdy příliš komplikované

16 Psychologicko-sociální přístup poč. 50. let poč. 50. let někdy označován jako behaviorismus někdy označován jako behaviorismus návaznost na školu lidských vztahů návaznost na školu lidských vztahů koncept „sociálního člověka” x „ekonomický člověk” v klasickém přístupu koncept „sociálního člověka” x „ekonomický člověk” v klasickém přístupu vědecký přístup ke studiu lidského chování vědecký přístup ke studiu lidského chování práce jako prostředek sloužící k naplnění lidských potřeb práce jako prostředek sloužící k naplnění lidských potřeb studium motivace, stylu vedení a efektivní mezilidské komunikace studium motivace, stylu vedení a efektivní mezilidské komunikace využití psychologie, sociologie, antropologie využití psychologie, sociologie, antropologie V. Vroom, F. Herzberg, A. Maslow

17 Manažerská věda uplatnění po 2. svět. válce uplatnění po 2. svět. válce návaznost na školu vědeckého řízení ve snaze o přesné měření pracovních činností a plánování s pomocí matematikcýh výpočtů návaznost na školu vědeckého řízení ve snaze o přesné měření pracovních činností a plánování s pomocí matematikcýh výpočtů metody opírající se o matematiku, logiku, statistiku apod. metody opírající se o matematiku, logiku, statistiku apod. strukturní analýza, matematické programování, dynamické programování, teorie her, simulační metody apod. strukturní analýza, matematické programování, dynamické programování, teorie her, simulační metody apod. snaha poskytnout manažerům kvantitativní východiska pro rozhodování snaha poskytnout manažerům kvantitativní východiska pro rozhodování hledání optimálního řešení na základě matematické optimalizace – optimalizace výrobního plánování, finanční plánování, plánování reklamy, distibuce zboží mezi dodavateli a odběrateli hledání optimálního řešení na základě matematické optimalizace – optimalizace výrobního plánování, finanční plánování, plánování reklamy, distibuce zboží mezi dodavateli a odběratelipřínosy: techniky k řešení výrobních problémů, rozpočtových problémů, plánování například pracovně rozvojových programů techniky k řešení výrobních problémů, rozpočtových problémů, plánování například pracovně rozvojových programůkritiky: nepojednává o lidském aspektu organizace nepojednává o lidském aspektu organizace kvantitativní přístupy

18 Empirické přístupy dominantní postavení behěm posledních třiceti let dominantní postavení behěm posledních třiceti let studium praxe a následné doporučení pro manažerské jednání studium praxe a následné doporučení pro manažerské jednání Hammer, Champy – „Reengineering the Corporations” Hammer, Champy – „Reengineering the Corporations” Drucker - „Managing in Turbulent Times” Drucker - „Managing in Turbulent Times” Peters, Waterman – „In search of excelence” Peters, Waterman – „In search of excelence”

19 Systémové přístupy 70. léta 20. století 70. léta 20. století organizace jako skupina vzájemně propojených prvků organizace jako skupina vzájemně propojených prvků organizace jako dynamický celek organizace jako dynamický celek řízení MU:– univerzita – fakulty – katedry - řízení MU:– univerzita – fakulty – katedry - hledání kompromisů vedoucích k dosažení cílů celé firmy resp. celého systému hledání kompromisů vedoucích k dosažení cílů celé firmy resp. celého systému

20 Kontingenční přístupy hledání vhodných metod managementu pro různé situace hledání vhodných metod managementu pro různé situace zvýšení produktivity práce – než se manager rozhodne jakým způsobem, je třeba analyzovat charakteristiky pracovníků, způsob práce, v jedné oblasti podniku je vhodné uplatnit například „rámcové plánování” a v jiné „tvrdé plánování” zvýšení produktivity práce – než se manager rozhodne jakým způsobem, je třeba analyzovat charakteristiky pracovníků, způsob práce, v jedné oblasti podniku je vhodné uplatnit například „rámcové plánování” a v jiné „tvrdé plánování” jeho význam stoupá jeho význam stoupá příklad firma IBM příklad firma IBM

21 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Úvod Přednášející: Ing. Eva Švandová Ing. Eva ŠvandováLiteratura: VÁGNER, I. Management z pohledu všeobecného a celostního. MU : Brno, 2003. VÁGNER, I."

Podobné prezentace


Reklamy Google