Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 1

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 1"— Transkript prezentace:

1 Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 1
Shrnutí látky Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 1 3. ročník – zimní semestr Přednáška 12 – 2005/6

2 Koncept tvorby hodnoty
Na vytváření hodnoty banky participují tři zájmové skupiny Akcionáři Výnosy Kapitál Klienti Produkty a služby přinášející hodnoty převyšující očekávání TSR Hodnota banky Příspěvek na tvorbě hodnoty pro klienty a akcionáře Odměňování a možnost seberealizace 2005/6 EBF 1/12 - Shrnutí látky

3 Tvorba hodnoty a BSC Hodnota podniku Hodnota pro akcionáře
Celková návratnost pro akcionáře (Total Shareholder Return) CFROI (cash flow návratnost investice) Hledisko akcionáře Náklady na kapitál Hledisko vnitř. procesů Trh práce Trh výrobků a služeb Kapitálový trh Procesy, činnosti a aktiva podniku Odměna a seberealizace Profitabilita Hodnota podniku Hodnota pro zákazníka Hodnota toho, za co platí Atributy hodnoty pro zákazníka Ekonomika segmentů zákazníků Celoživotní hodnota zákazníka Přímá měřítka kvality Hodnota pro zaměstnance Odměňování na bázi hodnoty Spokojenost zaměstnanců Inovace, motivace, loajalita Profesionální růst Vyvážení profesionálního a soukromého života Hledisko znalostí a růstu Hledisko zákazníka 2005/6 EBF 1/12 - Shrnutí látky

4 Obecný model podnikání
2005/6 EBF 1/12 - Shrnutí látky

5 Model tvorby a realizace hodnoty
Kapitálový trh Návratnost investice Hotovost pro financování Realizace hodnoty Cyklus tvorby hodnoty Cyklus realizace hodnoty Tvorba hodnoty Peněžní tok z provozní činnosti Konkurenceschopné výrobky a služby Průmyslové trhy 2005/6 EBF 1/12 - Shrnutí látky

6 Vztah k investorům INVESTOŘI
poskytují finanční prostředky očekávají návratnost investice cizí kapitál ostatní investoři úroky vlastní kapitál vlastníci, akcionáři kapitálový výnos dividendový výnos Vlastníci / akcionáři najímají manažery za účelem zhodnocení svých vložených prostředků. 2005/6 EBF 1/12 - Shrnutí látky

7 Hlavní hodnototvorné faktory
TSR = Total Shareholders Return = celkový výnos pro akcionáře je funkcí návratnosti finanční hotovosti a růstu hodnoty akcií Total Shareholder Return Změna tržní hodnoty Dividendy 2005/6 EBF 1/12 - Shrnutí látky

8 TSR - celkový výnos pro akcionáře
Cena akcií Cena akcií (vložené prostředky) Kapitálový výnos Dividendy Přítomnost Budoucnost Celkový výnos pro akcionáře = kapitálový výnos + dividendy 2005/6 EBF 1/12 - Shrnutí látky

9 Základní čtyři hlediska Balanced Scorecard
Finanční hledisko „Jaká jsou finanční očekávání akcionářů a co musíme učinit pro jejich zajištění, abychom uspěli ?“ Cíle Ukazatele Indikátory Iniciativy Zákaznické hledisko „Jak si musíme hledět našich zákazníků, abychom se stali jejich vyhledávanými partnery a splnili očekávání akcionářů ?“ Vnitřní hledisko „Ve kterých vnitřních procesech musíme vynikat, abychom splnili očekávání našich zákazníků a akcionářů ?“ Hledisko znalostí a růstu „Jak získáme, udržíme a využijeme klíčové způsobilosti, abychom splnili očekávání zákazníků a vnitřních procesů ?“ Vize a strategie 2005/6 EBF 1/12 - Shrnutí látky

10 Strategická mapa pro BSC
2005/6 EBF 1/12 - Shrnutí látky

11 Hodnota pro klienta – hodnota pro akcionáře
Pouze produkty, které současně přinášejí hodnotu klientovi i akcionáři, mají šanci na přežití Perspektivní nabídka Nemá perspektivu Vytváří hodnotu pro klienty Ničí pro akcionáře pro akcionáře Není životaschopné podporu 2005/6 EBF 1/12 - Shrnutí látky

12 Výkonnost společnosti (CFROI)
Paradox růstu Rozpětí CFROI = CFROI - WACC Nárůst Rozšiřuje hodnotu Ničí hodnotu Růst aktiv Uvolňuje hodnotu Omezuje hodnotu Pokles WACC Pod cenou kapitálu Nad cenou kapitálu Výkonnost společnosti (CFROI) Objem aktiv Paradox růstu – růst může buď vytvářet nebo ničit hodnotu 2005/6 EBF 1/12 - Shrnutí látky

13 Smysl finančního řízení bank
Finančně řídit banku znamená neustále nastavovat složení aktiv a pasiv tak, aby byly maximalizovány výnosy, minimalizovány náklady a optimalizována rizikovost bilance riziko zisk Podstata činnosti bank spočívá v podnikání s rizikem; banky přejímají riziko od svých klientů a vydělávají na tom, že řídí rizika lépe než ostatní podnikatelské subjekty 2005/6 EBF 1/12 - Shrnutí látky

14 Výkonná řídící struktura
Interní audit Dozorčí rada Představenstvo Vztahy s akcionáři Výbor pro řízení zdrojů Výbor pro řízení úvěrů Výbor pro řízení aktiv a pasiv Zaměření na klienta a generování příjmů Struktura: Corporate Retail Finanční trhy Kapitálové trhy Strategické plánování Finanční účetnictví a Controlling Rizika (tržní, úvěrová, provozní) Aktivity/Hodnotová centra Řízení Strategické zdroje (HRM a IT) Provozní služby (např. centralizovaný back office a platební funkce) Sdílené (interní) služby Organizační uspořádání banky je určeno jejími klienty 2005/6 EBF 1/12 - Shrnutí látky

15 Klientský přístup Banky mění svoji obchodní strategii - přechod od trhu prodejců k trhu klientů představenstvo Rozhraní segmentů divize oblast pobočka 2005/6 EBF 1/12 - Shrnutí látky

16 Vztah rizikovosti a ziskovosti
Rizika vyplývající z bilance musí být optimalizována, přičemž rizikovost nezávisí pouze na složení aktiv pasiv ziskovost Y B Kombinace aktiv a pasiv A C X X rizikovost + zisk A B C čas 2005/6 EBF 1/12 - Shrnutí látky

17 Aktiva a pasiva banky náklady výnosy zisk Aktiva Pasiva 2005/6
hotovost 10% pohl.za bankami 14% pokl.poukázky 6% pohl.za klienty 57% inv.portfolio 8% ostatní aktiva 2% hm.majetek 3% Pasiva klienti 63% banky 19% ostatní 11% rezervy 2% kapitál rez.fondy kap.fondy 1% výnosy náklady zisk 2005/6 EBF 1/12 - Shrnutí látky

18 Podnikání s rizikem Předmětem podnikání finančních institucí je riziko
Úvěr – půjčování peněz Vklad – zajištění výnosů z peněz Platební operace – „zasílání“ – převody peněz, hlídání podmínek, termínů, limitů apod. Platební karty – závazek proplatit karetní operaci Směnárenská činnost – výměna peněz různých měn Emise CP – zaručení se za emitenta, rozprodání emise Obchodování s CP – zprostředkování nákupu / prodeje pro klienta Investiční poradenství – odborná pověst banky Záruky – převzetí povinnosti uhradit závazek Akreditivy – závazek finančně pokrýt komoditní obchody Kolapsy bank vedou k nastavování přísných regulačních podmínek pro podnikání bank Mezinárodní regulace – pravidla BIS Burzy, finanční trhy Národní regulace – ČNB, Ministerstvo financí, KCP Certifikace platebních karet Nezávislý audit – schvalován regulátorem 2005/6 EBF 1/12 - Shrnutí látky

19 Podnikatelský model universální banky
Podnikání banky lze popsat pomocí procesně orientovaného podnikatelského modelu Vnější faktory a zájmové skupiny: Zákazníci, Konkurenti, Regulátor, Společenské prostředí, Akcionáři / Vlastníci, Dodavatelé, Kapitálové trhy, Mezinárodní a národní ekonomika Hledisko konkurence: Fyzické osoby a podnikatelé Podniky Instituce Geografické hledisko: Místní trh Zahraniční trhy - regiony Trhy proces strategického řízení Dodavatelé IT Zprostředkování prodeje Obchodníci s CP Ostatní distributoři Poskytovatelé outsourcingu Vydavatelé kreditních karet Poskytovatelé hypoték Bezpečnostní agentury Pojišťovny Aliance Parametry produktů: Pevná/pohyblivá úroková sazba Splatnost Zajištění Úvěrové produkty: Půjčky Hypotéční úvěry Kreditní karty Pronájmy Akreditivy Vklady: Běžné účty Termínované účty Spořící účty Hotovostní operace: Řízení operací Správa aktiv: Podílové fondy Kapitálové operace Deriváty Ostatní bankovní služby Klíčové produkty/Služby Fyzické osoby Podniky & podnikatelé Neziskové organizace Financční instituce Státní správa Sekundární trhy: Banky, Investiční společnosti Obchodované společnosti Zákazníci klíčové podnikatelské procesy Vývoj nových produktů Distribuce produktů a služeb Řízení portfolia Obsluha a péče o klienta procesy řízení zdrojů IT Podpora podnikání Finanční řízení Řízení rizik Řízení lidských zdrojů Podnikatelské procesy 2005/6 EBF 1/12 - Shrnutí látky

20 Popis procesu - atributy
Procesy jsou popisovány pomocí sady atributů Cíle procesu – účelem procesů je uspokojit určité potřeby jejich majitelů / zákazníků (externích nebo interních). Výsledkem procesu by mělo být vytváření hodnoty pro jejich zákazníky. Proces musí mít určité vstupy, subprocesy / činnosti a výstupy. Pro cíle platí princip SMART (specific, measureable, achievable, realistic, time specific). Kritické faktory úspěchu - CSF – faktory, na nichž přímo závisí úspěch procesu. Mohou to být vstupy, paralelní činnosti nebo procesy, další aspekty vymezující prostředí, ve kterém je proces realizován. CSF mají přímý vztah k cílům procesu. Klíčové indikátory výkonnosti – KPI - kvantitativní měřítka pro posouzení dosahovaných výsledků. Obvykle se při jejich nastavení vychází ze srovnání v rámci obdobných typů společností. Jsou navázány na CSF a slouží rovněž pro měření výkonnosti procesu jako celku. Pro volbu a nastavení KPI je důležitá organizace společnosti a její strategické cíle, resp. organizační zabezpečení procesů. Vstupy - popis vstupů do procesu, t.j. vše potřebné pro zajištění cílů procesu (zdroje, informace, materiály, podklady, základní elementy, výsledky předcházejících procesů apod.). Činnosti - jednotlivé subprocesy nebo činnosti, z nichž se proces skládá. Obvykle se zaznamenávají do procesní mapy, která vystihuje jejich návaznosti v rámci procesu i vazby mimo něj. Výstupy – výsledky generované procesem (informace, produkty, dodávky, zdroje apod.). Systémy – podpůrné systémy, zejména IT, které jsou potřebné pro dosažení cílů procesu. Rizika a jejich řízení – popis rizik, která ohrožují dosažení cílů procesu. Pro každé identifikované riziko je současně uvedeno, jakým způsobem by mělo být redukováno na přijatelnou míru. Jsou popsány procedury, které jsou nutné pro řízení rizika, případně je uvedeno, že daná úroveň rizika je akceptovatelná. 2005/6 EBF 1/12 - Shrnutí látky

21 Ukazatele výkonnosti - zákazník
Příklad ukazatelů BSC orientovaných na hledisko zákazníka PODÍL NA TRHU Odráží podíl organizace na trhu (v pojmech počtu zákazníků, utracených peněz nebo objemu prodaných jednotek). Měří, v absolutních nebo relativních pojmech, míru získávání nových zákazníků nebo zakázek. Sleduje, v absolutních nebo relativních pojmech, míru udržení trvalých vztahů se svými zákazníky. Hodnotí stupeň spokojenosti zákazníka spolu se specifickými výkonnostními kritérii. Měří čistý zisk na zákazníka nebo segment, po udělení specifických výhod (a nákladů) k podpoře zákazníka. PŘÍRŮSTEK ZÁKAZNÍKŮ UDRŽENÍ ZÁKAZNÍKA SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA ZISKOVOST ZÁKAZNÍKA 2005/6 EBF 1/12 - Shrnutí látky

22 Typy kapitálu Typy kapitálu Potřeba kapitálu Zdroje kapitálu
Vlastní zdroj Solventnost Pokrytí rizik, kterým banka čelí Zdroje kapitálu Základní kapitál Akciový Fondy, rezervy Dodatkový kapitál Dluhové nástroje, rezervy Podřízený dluh Typy kapitálu Účetní kapitál Účetní hodnota kapitálu Tržní kapitalizace Trhem stanovená hodnota akcií Rizikový kapitál Kapitál pro pokrytí rizik, kterým banka čelí (komplexní a specifický přístup) Regulatorní kapitál Kapitál požadovaný regulátorem pro pokrytí rizik (zjednodušený a zobecněný přístup) Účel jednotlivých typů kapitálu: Kolik má banka kapitálu z účetního hlediska? – Účetní kapitál Jak je banka vnímána trhem? – Tržní kapitalizace Jak je skutečně z ekonomického hlediska kapitál „zaměstnán“ pro oblasti podnikání? - Rizikový kapitál Splňuje banka požadavky regulátora na výši kapitálu? – Regulatorní kapitál 2005/6 EBF 1/12 - Shrnutí látky

23 Dekompozice zisku (1) x + + - x + - x
Dekompozice zisku se provádí podle modelu: ROE Kapitálový multiplikátor x ROA Celková úroková marže Celková neúroková marže Celková ostatní marže Daňová marže + + - Čistá úroková marže Ukazatel výnosových aktiv x Čisté úrokové rozpětí Zisk z čisté úrokové pozice + Prům.sazba úročených aktiv - Prům.sazba úročených pasiv Čistá úrok. pozice vztaž. na úročená aktiva x Průměrná sazba úročených pasiv 2005/6 EBF 1/12 - Shrnutí látky

24 Role „Treasury“ KLIENTI ÚČEL TREASURY: FINANČNÍ TRH TRADING TREASURY
ČERPÁNÍ UMÍSŤOVÁNÍ TRADING TREASURY ÚROKOVÉ RIZIKO POBOČKA POBOČKA POBOČKA POBOČKA ÚVĚRY VKLADY KLIENTI ÚČEL TREASURY: Řízení aktiv a pasiv v bance Centralizace řízení úrokového rizika Obchodování na finančních trzích (pro banku i spekulativně) 2005/6 EBF 1/12 - Shrnutí látky

25 Vnitrobankovní výnosová křivka
IFTP - vnitřní oceňování redistribuce zdrojů redistribuce zdrojů v bance centrála banky přebírá odpovědnost za řízení likvidity a úrokového rizika Sazba aktiva klient I splatnost 1 úrok 3 2 5 6 7 Sazba aktiv pobočka - nákup Sazba pasiva pobočka - prodej Spread aktiva Spread pasiva Spread z nesouladu Vnitrobankovní výnosová křivka Sazba pasiva klient 2005/6 EBF 1/12 - Shrnutí látky

26 Rizika banky Rizika banky jsou zpravidla členěna do několika skupin, ale tato klasifikace není jednotná. Uvedený příklad odpovídá klasifikaci pro stanovení kapitálové přiměřenosti podle NBCA 2005/6 EBF 1/12 - Shrnutí látky

27 Vymezení rizik banky Jednotlivá rizika lze vymezit následujícími definicemi: Riziko protistrany – riziko ztráty způsobené selháním dlužníka nebo protistrany Nesplacení úvěru a/nebo příslušenství Nesplacení obligací Riziko tržní – riziko ztráty tržní pozice při nepředpokládaném pohybu cen Pokles úrokových sazeb Změna kursu měn Změna cen akcií Nedostatek likvidity Riziko operační – riziko přímé nebo nepřímé ztráty vzniklé selháním vnitřních procesů, lidí, systémů nebo externími faktory Neprovedení operací platebního styku Poruchy v distribuci hotovosti Krádež a zpronevěra Požár, povodeň 2005/6 EBF 1/12 - Shrnutí látky

28 Gapová analýza Kritickým faktorem úspěchu při řízení úrokového rizika je sladění aktiv a pasiv z hlediska jejich přeceňování Gap = RSA – RSL RSA – Rate Sensitive Assets RSL – Rate Sensitive Liabilities Kumulovaný gap (N) = gap (N) + gap (N-1) Positivní gap ~ RSA > RSL Negativní gap ~ RSA < RSL Časové koše – podle struktury A/L, podle typu banky Např.: 1M, 3M, 6M, 1Y, 3Y, 5Y, >5Y Ukazatele: Gap, kumulovaný gap Kum.gap jako % z celkových aktiv Kum.gap jako % z úročených aktiv Kum.gap jako % z kapitálu Kritéria pro zařazování aktiv a pasiv do košů Gapová zpráva 2005/6 EBF 1/12 - Shrnutí látky

29 Vyhodnocení gapové analýzy
Gapová analýza ve formě gapové zprávy je tradiční statistický pohled, z něhož se odvozují rozhodnutí k ošetření úrokového rizika Úrokový příjem RŮST POKLES Úrokové sazby růst POKLES RŮST pokles pozitivní negativní gap 2005/6 EBF 1/12 - Shrnutí látky

30 Manažerské účetnictví
Účel: zajišťovat informace, které jsou potřebné pro řízení banky a přitom nejsou přímo dostupné ve finančním účetnictví – „co neměříme, nemůžeme řídit“ Základem je finanční účetnictví – účetní záznamy, ale jejich zpracování, členění a úhel pohledu se liší Účel – řídit ziskovost, efektivnost, rizika, obchod 3 hlavní dimenze řízení + další specifické – klient, produkt, organizační jednotka + distribuční kanál, region, oblast podnikání – nutný komplexní pohled Bank Produkt 2005/6 EBF 1/12 - Shrnutí látky

31 Hlavní dimenze manažerského účetnictví
Organizační dimenze: nastavení úrovně podrobnosti – detailní / precizní model x srovnávací model vymezení typů hospodářských středisek – útvary zařazení hospodářských středisek podle typů – středisko hlavní činnosti – „profit centrum“ – prodejní místa, dealing, obchodní místa, .. servisní střediska – „cost centrum“ – IT, budovy, školicí centrum, ... správní střediska – podpora nezařaditelná nebo obtížně kvantifikovatelná – právní, audit, PR, podpora statutárních orgánů specielní – zbytek agregace – možnost hierarchického rozkládání a sečítání jednotlivých úrovní Klientská dimenze: segmentace klientů – segmenty, cílové skupiny, jednotliví klienti – různý přístup podle typu a velikosti banky integrovaný pohled na klienta – výsledovka“ ziskovost klienta a hodnocení obsluhy Produktová dimenze: vnitřní produkty – manažerské účetnictví externí produkty – hodnocení ziskovosti – marketing, vývoj produktů, životní cyklus produktu Dimenze distribučního kanálu: ziskovost DK řízení kanálů – kanibalistický efekt – řízená migrace aktivit mezi kanály 2005/6 EBF 1/12 - Shrnutí látky

32 Rozpočet Rozpočet je soustava plánů nákladů a výnosů na období jednoho roku, která se vytváří rozpočtovacím procesem zaměřeným na jednotlivé dimenze činnosti banky účel řídit banku finančními nástroji stanovit omezení a úkoly pro činnost jednotlivých útvarů monitorovat činnost a prognózovat její další vývoj členění hierarchické – podle organizační struktury – různá podrobnost obsahové – náklady x výnosy (kapitál) principy jednoznačné vymezení a popis rozpočtovaných dimenzí dosažení shody při přípravě rozpočtu SMART x náročnost průhledná metodika – fáze sestavení a hodnocení rozpočtu, role, odpovědnosti charakteristika rozpočtů – úplnost, pružnost, přehlednost, časové vymezení způsob hodnocení 2005/6 EBF 1/12 - Shrnutí látky

33 SSVV „Systém signálů včasného varování“ – SSVV - („Early Warning Signals System)“ zabezpečuje pravidelné monitorování faktorů, které jsou významné pro řízení činnosti banky a jejích rizik SSVV nepřetržitě hlídá banku a poskytuje výstupy ve volitelných časových periodách poskytuje důležité informace o stavu banky v koncentrované a přehledné formě vychází z osvědčené praxe, ale umožňuje libovolné přizpůsobení aktuální situaci a stylu řízení banky vyžaduje nastavení limitů a mezních hodnot v monitorovaných oblastech čerpá z objektivních zdrojů dat a nezávisí tak na hlášení pracovníků odpovědných za rizikové oblasti je možno rychle zavést a následně provozovat s minimálními nároky na zdroje je doplňkem existujících systémů manažerského výkaznictví umožňuje volit formu prezentace podle osobních preferencí vrcholového managementu je otevřeným systémem umožňujícím pružně reagovat na měnící se požadavky 2005/6 EBF 1/12 - Shrnutí látky

34 Koncepce hlášení SSVV Účelem hlášení SSVV je pravidelně informovat vedení banky o důležitých aspektech řízení A/L, rizik banky, finančního řízení a o dalších významných skutečnostech základní pojetí - vytvořit systém, který nezávisle na příslušných odpovědných pracovnících generuje hlášení zachycující stav banky otevřenost systému - systém musí být schopen rozšiřování o údaje z jiných aplikací nebo zdrojů dat příjemci hlášení - vrcholový management - představenstvo a vybraní ředitelé periodicita - základní - týdně, měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně - podle situace lze volit i další termíny (ad hoc, denně, dekádně, pololetně apod.) charakteristika hlášení - extrakt z podrobných výkazů, analýz a dat - rozsah a podrobnost se zvyšuje s hodnoceným obdobím vstupy - GL, aplikace, externí informace - parametry, výpočty, limity banky, plán / rozpočet vybraných ukazatelů výstupy - grafy, přehledné tabulky, symboly vazby - systém umožňuje přechod na podrobnější členění informací 2005/6 EBF 1/12 - Shrnutí látky

35 Obecná struktura SSVV Obecná struktura SSVV se skládá pro jednotlivé periody diferencovaně z typů záznamů: 1. shrnutí - slovní komentář celkového stavu banky založený na definovaném „slovníku“ pojmů 2. likvidita - PMR - vybrané ukazatele likvidity banky v určitých časových obdobích 3. výsledovka banky - stav a vývoj vybraných položek - poměrové ukazatele - srovnání s rozpočtem 4. bilance banky - stav a vývoj vybraných položek (úvěry, vklady, SPP, CP apod.) - srovnání s plánem 5. kursové riziko - devizové pozice - celkem, vybrané měny 6. úvěrové riziko - stav plnění úvěrových limitů - významné změny s dopadem na klasifikaci úvěrů - vývoj opravných položek a rezerv 7. úrokové riziko - závislost banky na změně úrokových sazeb - gapová analýza, VAR, durace, elasticita 2005/6 EBF 1/12 - Shrnutí látky

36 Obecná struktura SSVV 8. kapitálové trhy
- vývoj kursu akcií banky, burzovnch indexů - riziko portfolia banky 9. podrozvaha - významné podrozvahové položky 10. obchodní výsledky, produkty a služby - informace a statistika o produktech a službách (depozita, plat. styk, karty, účty…) - dtto o klientech - dtto o distribučních kanálech 11. situace na trzích - peněžní trhy, akciové trhy, … - kursy měn - ČNB, trh, banka, (konkurence?) - úrokové sazby, likvidita trhů, indexy - charakteristika přístupu banky na trhy 12. interní stav - významné skutečnosti s potenciálním dopadem na pozici banky (vnitřní problémy, operační riziko, personální otázky, negativní publicita apod.) 13. chování konkurence - nové významné produkty, změny sazeb - faktory ovlivňující postavení na trhu 14. odpočet úkolů - plnění úkolů uložených na podkladě předchozích SSVV 15. další akce - doporučení dalšího postupu - návrhy na rozhodnutí představenstva 2005/6 EBF 1/12 - Shrnutí látky

37 Shrnutí - a) graf.znázornění - příklad 1
Likvidita PMR A B Výsledovka Bilance Úvěrové riziko Kursové riziko Úrokové riziko Akciové riziko představenstvo centrála pobočka CP- pevná a pohyblivá sazba Depozita a obdné produkty objem stop-loss během dne přes noc objem stop-loss během dne přes noc objem stop-loss během dne přes noc objem stop-loss během dne přes noc segment A segment B segment C 2005/6 EBF 1/12 - Shrnutí látky

38 Struktura limitů - příklad
Limity Obchodní rizika - VAR Úvěrové limity Kursové riziko Úrokové riziko Akciové riziko Kompetence: představenstvo centrála pobočka Depozita a obdobné produkty CP - pevná a pohyblivá sazba Limity: objem stop-loss během dne přes noc Limity: objem stop-loss během dne přes noc Limity: objem stop-loss během dne přes noc Segmenty trhu Vláda Banky Retail Corporate Municipalitiy ostatní 2005/6 EBF 1/12 - Shrnutí látky


Stáhnout ppt "Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 1"

Podobné prezentace


Reklamy Google