Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Shrnutí látky Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 1 3. ročník – zimní semestr Přednáška 12 – 2005/6.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Shrnutí látky Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 1 3. ročník – zimní semestr Přednáška 12 – 2005/6."— Transkript prezentace:

1 Shrnutí látky Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 1 3. ročník – zimní semestr Přednáška 12 – 2005/6

2 2005/6EBF 1/12 - Shrnutí látky2 Koncept tvorby hodnoty Na vytváření hodnoty banky participují tři zájmové skupiny Klienti Akcionáři Výnosy Produkty a služby přinášející hodnoty převyšující očekávání Kapitál Odměňování a možnost seberealizace Příspěvek na tvorbě hodnoty pro klienty a akcionáře Hodnota banky TSR

3 2005/6EBF 1/12 - Shrnutí látky3 Tvorba hodnoty a BSC Hodnota podniku Hodnota pro zákazníka Hodnota toho, za co platí Atributy hodnoty pro zákazníka Ekonomika segmentů zákazníků Celoživotní hodnota zákazníka Přímá měřítka kvality Hodnota pro zákazníka Hodnota toho, za co platí Atributy hodnoty pro zákazníka Ekonomika segmentů zákazníků Celoživotní hodnota zákazníka Přímá měřítka kvality Hodnota pro akcionáře Celková návratnost pro akcionáře (Total Shareholder Return) CFROI (cash flow návratnost investice) Hodnota pro akcionáře Celková návratnost pro akcionáře (Total Shareholder Return) CFROI (cash flow návratnost investice) Hodnota pro zaměstnance Odměňování na bázi hodnoty Spokojenost zaměstnanců Inovace, motivace, loajalita Profesionální růst Vyvážení profesionálního a soukromého života Hodnota pro zaměstnance Odměňování na bázi hodnoty Spokojenost zaměstnanců Inovace, motivace, loajalita Profesionální růst Vyvážení profesionálního a soukromého života Procesy, činnosti a aktiva podniku Trh práce Trh výrobků a služeb Kapitálový trh Náklady na kapitál Profitabilita Odměna a seberealizace Hledisko akcionáře Hledisko vnitř. procesů Hledisko znalostí a růstu Hledisko zákazníka

4 2005/6EBF 1/12 - Shrnutí látky4 Obecný model podnikání

5 2005/6EBF 1/12 - Shrnutí látky5 Model tvorby a realizace hodnoty Kapitálový trh Průmyslové trhy Peněžní tok z provozní činnosti Návratnost investice Tvorba hodnoty Hotovost pro financování Konkurenceschopné výrobky a služby Realizace hodnoty Cyklus tvorby hodnoty Cyklus realizace hodnoty

6 2005/6EBF 1/12 - Shrnutí látky6 Vztah k investorům poskytují finanční prostředky vlastní kapitál vlastníci, akcionáři vlastní kapitál vlastníci, akcionáři cizí kapitál ostatní investoři cizí kapitál ostatní investoři Vlastníci / akcionáři najímají manažery za účelem zhodnocení svých vložených prostředků. úroky kapitálový výnos dividendový výnos kapitálový výnos dividendový výnos očekávají návratnost investice INVESTOŘI

7 2005/6EBF 1/12 - Shrnutí látky7 Hlavní hodnototvorné faktory TSR = Total Shareholders Return = celkový výnos pro akcionáře je funkcí návratnosti finanční hotovosti a růstu hodnoty akcií Změna tržní hodnotyDividendy Total Shareholder Return

8 2005/6EBF 1/12 - Shrnutí látky8 TSR - celkový výnos pro akcionáře Cena akcií (vložené prostředky) Dividendy Cena akcií Přítomnost Budoucnost Kapitálový výnos Celkový výnos pro akcionáře = kapitálový výnos + dividendy

9 2005/6EBF 1/12 - Shrnutí látky9 Základní čtyři hlediska Balanced Scorecard

10 2005/6EBF 1/12 - Shrnutí látky10 Strategická mapa pro BSC

11 2005/6EBF 1/12 - Shrnutí látky11 Hodnota pro klienta – hodnota pro akcionáře Pouze produkty, které současně přinášejí hodnotu klientovi i akcionáři, mají šanci na přežití Perspektivnínabídka Nemáperspektivu Vytváří hodnotu pro klienty Ničí hodnotu pro klienty Vytváří hodnotu pro akcionáře Ničí hodnotu pro akcionáře Neníživotaschopné Nemá podporu

12 2005/6EBF 1/12 - Shrnutí látky12 Paradox růstu Pod cenou kapitálu Nárůst Omezuje hodnotu Rozšiřuje hodnotu Uvolňuje hodnotu Ničí hodnotu Objem aktiv Pokles Nad cenou kapitálu Růst aktiv Výkonnost společnosti (CFROI) Rozpětí CFROI = CFROI - WACC Paradox růstu – růst může buď vytvářet nebo ničit hodnotu WACC

13 2005/6EBF 1/12 - Shrnutí látky13 Smysl finančního řízení bank Finančně řídit banku znamená neustále nastavovat složení aktiv a pasiv tak, aby byly maximalizovány výnosy, minimalizovány náklady a optimalizována rizikovost bilance riziko zisk Podstata činnosti bank spočívá v podnikání s rizikem; banky přejímají riziko od svých klientů a vydělávají na tom, že řídí rizika lépe než ostatní podnikatelské subjekty

14 2005/6EBF 1/12 - Shrnutí látky14 Výkonná řídící struktura Interní audit Dozorčí rada Představenstvo Vztahy s akcionáři Výbor pro řízení zdrojů Výbor pro řízení úvěrů Výbor pro řízení aktiv a pasiv Zaměření na klienta a generování příjmů Struktura: Corporate Retail Finanční trhy Kapitálové trhy Strategické plánování Finanční účetnictví a Controlling Rizika (tržní, úvěrová, provozní) Aktivity/Hodnotová centra Řízení Strategické zdroje (HRM a IT) Provozní služby (např. centralizovaný back office a platební funkce) Sdílené (interní) služby Organizační uspořádání banky je určeno jejími klienty

15 2005/6EBF 1/12 - Shrnutí látky15 Klientský přístup Banky mění svoji obchodní strategii - přechod od trhu prodejců k trhu klientů představenstvo divize oblast pobočka Rozhraní segmentů

16 2005/6EBF 1/12 - Shrnutí látky16 Vztah rizikovosti a ziskovosti Rizika vyplývající z bilance musí být optimalizována, přičemž rizikovost nezávisí pouze na složení aktiv pasiv X X Y B A ziskovost Kombinace aktiv a pasiv C + čas zisk A BC rizikovost

17 2005/6EBF 1/12 - Shrnutí látky17 Aktiva a pasiva banky Aktiva hotovost 10% pohl.za bankami 14% pokl.poukázky 6% pohl.za klienty 57% inv.portfolio 8% ostatní aktiva 2% hm.majetek 3% Pasiva klienti 63% banky 19% ostatní 11% rezervy 2% kapitál 2% rez.fondy 2% kap.fondy 1% náklady výnosy zisk

18 2005/6EBF 1/12 - Shrnutí látky18 Podnikání s rizikem Předmětem podnikání finančních institucí je riziko –Úvěr – půjčování peněz –Vklad – zajištění výnosů z peněz –Platební operace – „zasílání“ – převody peněz, hlídání podmínek, termínů, limitů apod. –Platební karty – závazek proplatit karetní operaci –Směnárenská činnost – výměna peněz různých měn –Emise CP – zaručení se za emitenta, rozprodání emise –Obchodování s CP – zprostředkování nákupu / prodeje pro klienta –Investiční poradenství – odborná pověst banky –Záruky – převzetí povinnosti uhradit závazek –Akreditivy – závazek finančně pokrýt komoditní obchody –… Kolapsy bank vedou k nastavování přísných regulačních podmínek pro podnikání bank Mezinárodní regulace – pravidla BIS Burzy, finanční trhy Národní regulace – ČNB, Ministerstvo financí, KCP Certifikace platebních karet Nezávislý audit – schvalován regulátorem

19 2005/6EBF 1/12 - Shrnutí látky19 Podnikatelský model universální banky Podnikání banky lze popsat pomocí procesně orientovaného podnikatelského modelu Hledisko konkurence: Fyzické osoby a podnikatelé Podniky Instituce Geografické hledisko: Místní trh Zahraniční trhy - regiony Trhy Dodavatelé IT Zprostředkování prodeje Obchodníci s CP Ostatní distributoři Poskytovatelé outsourcingu Vydavatelé kreditních karet Poskytovatelé hypoték Bezpečnostní agentury Pojišťovny Aliance Parametry produktů:  Pevná/pohyblivá úroková sazba  Splatnost  Zajištění Úvěrové produkty:  Půjčky  Hypotéční úvěry  Kreditní karty  Pronájmy  Akreditivy Vklady:  Běžné účty  Termínované účty  Spořící účty Hotovostní operace:  Řízení operací Správa aktiv:  Podílové fondy  Kapitálové operace  Deriváty Ostatní bankovní služby Klíčové produkty/Služby Fyzické osoby Podniky & podnikatelé Neziskové organizace Financční instituce Státní správa Sekundární trhy: Banky, Investiční společnosti Obchodované společnosti Zákazníci Vnější faktory a zájmové skupiny: Zákazníci, Konkurenti, Regulátor, Společenské prostředí, Akcionáři / Vlastníci, Dodavatelé, Kapitálové trhy, Mezinárodní a národní ekonomika Podnikatelské procesy klíčové podnikatelské procesy Vývoj nových produktů Distribuce produktů a služeb Řízení portfolia Obsluha a péče o klienta proces strategického řízení procesy řízení zdrojů IT Podpora podnikání Finanční řízení Řízení rizik Řízení lidských zdrojů

20 2005/6EBF 1/12 - Shrnutí látky20 Popis procesu - atributy Procesy jsou popisovány pomocí sady atributů Cíle procesu – účelem procesů je uspokojit určité potřeby jejich majitelů / zákazníků (externích nebo interních). Výsledkem procesu by mělo být vytváření hodnoty pro jejich zákazníky. Proces musí mít určité vstupy, subprocesy / činnosti a výstupy. Pro cíle platí princip SMART (specific, measureable, achievable, realistic, time specific). Kritické faktory úspěchu - CSF – faktory, na nichž přímo závisí úspěch procesu. Mohou to být vstupy, paralelní činnosti nebo procesy, další aspekty vymezující prostředí, ve kterém je proces realizován. CSF mají přímý vztah k cílům procesu. Klíčové indikátory výkonnosti – KPI - kvantitativní měřítka pro posouzení dosahovaných výsledků. Obvykle se při jejich nastavení vychází ze srovnání v rámci obdobných typů společností. Jsou navázány na CSF a slouží rovněž pro měření výkonnosti procesu jako celku. Pro volbu a nastavení KPI je důležitá organizace společnosti a její strategické cíle, resp. organizační zabezpečení procesů. Vstupy - popis vstupů do procesu, t.j. vše potřebné pro zajištění cílů procesu (zdroje, informace, materiály, podklady, základní elementy, výsledky předcházejících procesů apod.). Činnosti - jednotlivé subprocesy nebo činnosti, z nichž se proces skládá. Obvykle se zaznamenávají do procesní mapy, která vystihuje jejich návaznosti v rámci procesu i vazby mimo něj. Výstupy – výsledky generované procesem (informace, produkty, dodávky, zdroje apod.). Systémy – podpůrné systémy, zejména IT, které jsou potřebné pro dosažení cílů procesu. Rizika a jejich řízení – popis rizik, která ohrožují dosažení cílů procesu. Pro každé identifikované riziko je současně uvedeno, jakým způsobem by mělo být redukováno na přijatelnou míru. Jsou popsány procedury, které jsou nutné pro řízení rizika, případně je uvedeno, že daná úroveň rizika je akceptovatelná.

21 2005/6EBF 1/12 - Shrnutí látky21 Ukazatele výkonnosti - zákazník Příklad ukazatelů BSC orientovaných na hledisko zákazníka PODÍL NA TRHU Odráží podíl organizace na trhu (v pojmech počtu zákazníků, utracených peněz nebo objemu prodaných jednotek). Měří, v absolutních nebo relativních pojmech, míru získávání nových zákazníků nebo zakázek. Sleduje, v absolutních nebo relativních pojmech, míru udržení trvalých vztahů se svými zákazníky. Hodnotí stupeň spokojenosti zákazníka spolu se specifickými výkonnostními kritérii. Měří čistý zisk na zákazníka nebo segment, po udělení specifických výhod (a nákladů) k podpoře zákazníka. PŘÍRŮSTEK ZÁKAZNÍKŮ UDRŽENÍ ZÁKAZNÍKA SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA ZISKOVOST ZÁKAZNÍKA

22 2005/6EBF 1/12 - Shrnutí látky22 Typy kapitálu Účel jednotlivých typů kapitálu: Kolik má banka kapitálu z účetního hlediska? – Účetní kapitál Jak je banka vnímána trhem? – Tržní kapitalizace Jak je skutečně z ekonomického hlediska kapitál „zaměstnán“ pro oblasti podnikání? - Rizikový kapitál Splňuje banka požadavky regulátora na výši kapitálu? – Regulatorní kapitál Potřeba kapitálu Vlastní zdroj Solventnost Pokrytí rizik, kterým banka čelí Zdroje kapitálu Základní kapitál Akciový Fondy, rezervy Dodatkový kapitál Dluhové nástroje, rezervy Podřízený dluh Účetní kapitál Účetní hodnota kapitálu Rizikový kapitál Kapitál pro pokrytí rizik, kterým banka čelí (komplexní a specifický přístup) Regulatorní kapitál Kapitál požadovaný regulátorem pro pokrytí rizik (zjednodušený a zobecněný přístup) Tržní kapitalizace Trhem stanovená hodnota akcií Typy kapitálu

23 2005/6EBF 1/12 - Shrnutí látky23 Dekompozice zisku (1) Dekompozice zisku se provádí podle modelu: Kapitálový multiplikátor ROE ROA Celková úroková marže Celková neúroková marže Celková ostatní marže Daňová marže Čistá úroková marže Ukazatel výnosových aktiv Čisté úrokové rozpětí Zisk z čisté úrokové pozice Prům.sazba úročených aktiv Prům.sazba úročených pasiv Čistá úrok. pozice vztaž. na úročená aktiva Průměrná sazba úročených pasiv x ++- x + -x

24 2005/6EBF 1/12 - Shrnutí látky24 ÚČEL TREASURY: Řízení aktiv a pasiv v bance Centralizace řízení úrokového rizika Obchodování na finančních trzích (pro banku i spekulativně) FINANČNÍ TRH TRADING TREASURY ČERPÁNÍ UMÍSŤOVÁNÍ POBOČKA KLIENTI VKLADYÚVĚRY ÚROKOVÉ RIZIKO Role „Treasury“

25 2005/6EBF 1/12 - Shrnutí látky25 Vnitrobankovní výnosová křivka Sazba aktiva klient Sazba pasiva klient Vnitrobankovní výnosová křivka Spread aktiva Spread pasiva Spread z nesouladu I splatnost 1 úrok 3 2 5 6 7 I Sazba aktiv pobočka - nákup Sazba pasiva pobočka - prodej IFTP - vnitřní oceňování redistribuce zdrojů redistribuce zdrojů v bance centrála banky přebírá odpovědnost za řízení likvidity a úrokového rizika

26 2005/6EBF 1/12 - Shrnutí látky26 Rizika banky Rizika banky jsou zpravidla členěna do několika skupin, ale tato klasifikace není jednotná. Uvedený příklad odpovídá klasifikaci pro stanovení kapitálové přiměřenosti podle NBCA

27 2005/6EBF 1/12 - Shrnutí látky27 Vymezení rizik banky Jednotlivá rizika lze vymezit následujícími definicemi: Riziko protistrany – riziko ztráty způsobené selháním dlužníka nebo protistrany –Nesplacení úvěru a/nebo příslušenství –Nesplacení obligací –… Riziko tržní – riziko ztráty tržní pozice při nepředpokládaném pohybu cen –Pokles úrokových sazeb –Změna kursu měn –Změna cen akcií –Nedostatek likvidity –… Riziko operační – riziko přímé nebo nepřímé ztráty vzniklé selháním vnitřních procesů, lidí, systémů nebo externími faktory –Neprovedení operací platebního styku –Poruchy v distribuci hotovosti –Krádež a zpronevěra –Požár, povodeň –…

28 2005/6EBF 1/12 - Shrnutí látky28 Gapová analýza Kritickým faktorem úspěchu při řízení úrokového rizika je sladění aktiv a pasiv z hlediska jejich přeceňování Gap = RSA – RSL –RSA – Rate Sensitive Assets –RSL – Rate Sensitive Liabilities Kumulovaný gap (N) = gap (N) + gap (N-1) Positivní gap ~ RSA > RSL Negativní gap ~ RSA < RSL Časové koše – podle struktury A/L, podle typu banky –Např.: 1M, 3M, 6M, 1Y, 3Y, 5Y, >5Y Ukazatele: –Gap, kumulovaný gap –Kum.gap jako % z celkových aktiv –Kum.gap jako % z úročených aktiv –Kum.gap jako % z kapitálu Kritéria pro zařazování aktiv a pasiv do košů Gapová zpráva

29 2005/6EBF 1/12 - Shrnutí látky29 Vyhodnocení gapové analýzy Gapová analýza ve formě gapové zprávy je tradiční statistický pohled, z něhož se odvozují rozhodnutí k ošetření úrokového rizika RŮSTPOKLES RŮST gap negativnípozitivní Úrokové sazby pokles růst Úrokový příjem

30 2005/6EBF 1/12 - Shrnutí látky30 Manažerské účetnictví Účel: zajišťovat informace, které jsou potřebné pro řízení banky a přitom nejsou přímo dostupné ve finančním účetnictví – „co neměříme, nemůžeme řídit“ Základem je finanční účetnictví – účetní záznamy, ale jejich zpracování, členění a úhel pohledu se liší Účel – řídit ziskovost, efektivnost, rizika, obchod 3 hlavní dimenze řízení + další specifické – klient, produkt, organizační jednotka + distribuční kanál, region, oblast podnikání – nutný komplexní pohled Bank Produkt

31 2005/6EBF 1/12 - Shrnutí látky31 Hlavní dimenze manažerského účetnictví Organizační dimenze: nastavení úrovně podrobnosti – detailní / precizní model x srovnávací model vymezení typů hospodářských středisek – útvary zařazení hospodářských středisek podle typů – středisko –hlavní činnosti – „profit centrum“ – prodejní místa, dealing, obchodní místa,.. –servisní střediska – „cost centrum“ – IT, budovy, školicí centrum,... –správní střediska – podpora nezařaditelná nebo obtížně kvantifikovatelná – právní, audit, PR, podpora statutárních orgánů –specielní – zbytek agregace – možnost hierarchického rozkládání a sečítání jednotlivých úrovní Klientská dimenze: segmentace klientů – segmenty, cílové skupiny, jednotliví klienti – různý přístup podle typu a velikosti banky integrovaný pohled na klienta – výsledovka“ ziskovost klienta a hodnocení obsluhy Produktová dimenze: vnitřní produkty – manažerské účetnictví externí produkty – hodnocení ziskovosti – marketing, vývoj produktů, životní cyklus produktu Dimenze distribučního kanálu: ziskovost DK řízení kanálů – kanibalistický efekt – řízená migrace aktivit mezi kanály

32 2005/6EBF 1/12 - Shrnutí látky32 Rozpočet Rozpočet je soustava plánů nákladů a výnosů na období jednoho roku, která se vytváří rozpočtovacím procesem zaměřeným na jednotlivé dimenze činnosti banky účel –řídit banku finančními nástroji –stanovit omezení a úkoly pro činnost jednotlivých útvarů –monitorovat činnost a prognózovat její další vývoj členění –hierarchické – podle organizační struktury – různá podrobnost –obsahové – náklady x výnosy (kapitál) principy –jednoznačné vymezení a popis rozpočtovaných dimenzí –dosažení shody při přípravě rozpočtu –SMART x náročnost –průhledná metodika – fáze sestavení a hodnocení rozpočtu, role, odpovědnosti –charakteristika rozpočtů – úplnost, pružnost, přehlednost, časové vymezení –způsob hodnocení

33 2005/6EBF 1/12 - Shrnutí látky33 SSVV „Systém signálů včasného varování“ – SSVV - („Early Warning Signals System)“ zabezpečuje pravidelné monitorování faktorů, které jsou významné pro řízení činnosti banky a jejích rizik SSVV nepřetržitě hlídá banku a poskytuje výstupy ve volitelných časových periodách poskytuje důležité informace o stavu banky v koncentrované a přehledné formě vychází z osvědčené praxe, ale umožňuje libovolné přizpůsobení aktuální situaci a stylu řízení banky vyžaduje nastavení limitů a mezních hodnot v monitorovaných oblastech čerpá z objektivních zdrojů dat a nezávisí tak na hlášení pracovníků odpovědných za rizikové oblasti je možno rychle zavést a následně provozovat s minimálními nároky na zdroje je doplňkem existujících systémů manažerského výkaznictví umožňuje volit formu prezentace podle osobních preferencí vrcholového managementu je otevřeným systémem umožňujícím pružně reagovat na měnící se požadavky

34 2005/6EBF 1/12 - Shrnutí látky34 Koncepce hlášení SSVV Účelem hlášení SSVV je pravidelně informovat vedení banky o důležitých aspektech řízení A/L, rizik banky, finančního řízení a o dalších významných skutečnostech základní pojetí - vytvořit systém, který nezávisle na příslušných odpovědných pracovnících generuje hlášení zachycující stav banky otevřenost systému - systém musí být schopen rozšiřování o údaje z jiných aplikací nebo zdrojů dat příjemci hlášení - vrcholový management - představenstvo a vybraní ředitelé periodicita - základní - týdně, měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně - podle situace lze volit i další termíny (ad hoc, denně, dekádně, pololetně apod.) charakteristika hlášení - extrakt z podrobných výkazů, analýz a dat - rozsah a podrobnost se zvyšuje s hodnoceným obdobím vstupy - GL, aplikace, externí informace - parametry, výpočty, limity banky, plán / rozpočet vybraných ukazatelů výstupy - grafy, přehledné tabulky, symboly vazby - systém umožňuje přechod na podrobnější členění informací

35 2005/6EBF 1/12 - Shrnutí látky35 Obecná struktura SSVV Obecná struktura SSVV se skládá pro jednotlivé periody diferencovaně z typů záznamů: 1. shrnutí - slovní komentář celkového stavu banky založený na definovaném „slovníku“ pojmů 2. likvidita - PMR - vybrané ukazatele likvidity banky v určitých časových obdobích 3. výsledovka banky - stav a vývoj vybraných položek - poměrové ukazatele - srovnání s rozpočtem 4. bilance banky - stav a vývoj vybraných položek (úvěry, vklady, SPP, CP apod.) - srovnání s plánem 5. kursové riziko - devizové pozice - celkem, vybrané měny 6. úvěrové riziko - stav plnění úvěrových limitů - významné změny s dopadem na klasifikaci úvěrů - vývoj opravných položek a rezerv 7. úrokové riziko - závislost banky na změně úrokových sazeb - gapová analýza, VAR, durace, elasticita

36 2005/6EBF 1/12 - Shrnutí látky36 Obecná struktura SSVV 8. kapitálové trhy - vývoj kursu akcií banky, burzovnch indexů - riziko portfolia banky 9. podrozvaha - významné podrozvahové položky 10. obchodní výsledky, produkty a služby - informace a statistika o produktech a službách (depozita, plat. styk, karty, účty…) - dtto o klientech - dtto o distribučních kanálech 11. situace na trzích - peněžní trhy, akciové trhy, … - kursy měn - ČNB, trh, banka, (konkurence?) - úrokové sazby, likvidita trhů, indexy - charakteristika přístupu banky na trhy 12. interní stav - významné skutečnosti s potenciálním dopadem na pozici banky (vnitřní problémy, operační riziko, personální otázky, negativní publicita apod.) 13. chování konkurence - nové významné produkty, změny sazeb - faktory ovlivňující postavení na trhu 14. odpočet úkolů - plnění úkolů uložených na podkladě předchozích SSVV 15. další akce - doporučení dalšího postupu - návrhy na rozhodnutí představenstva

37 2005/6EBF 1/12 - Shrnutí látky37 Shrnutí - a) graf.znázornění - příklad 1 Likvidita PMR A B VýsledovkaBilance Úvěrové riziko segment A segment B segment C představenstvo centrála pobočka Kursové riziko objem stop-loss během dne přes noc Úrokové riziko objem stop-loss během dne přes noc Depozita a obdné produkty CP- pevná a pohyblivá sazba objem stop-loss během dne přes noc Akciové riziko objem stop-loss během dne přes noc

38 2005/6EBF 1/12 - Shrnutí látky38 Struktura limitů - příklad Limity Úvěrové limity Obchodní rizika - VAR Kursové riziko Úrokové riziko Akciové riziko Limity: objem stop-loss během dne přes noc Limity: objem stop-loss během dne přes noc Limity: objem stop-loss během dne přes noc Segmenty trhu Vláda Banky Retail Corporate Municipalitiy ostatní Kompetence: představenstvo centrála pobočka Depozita a obdobné produkty CP - pevná a pohyblivá sazba


Stáhnout ppt "Shrnutí látky Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 1 3. ročník – zimní semestr Přednáška 12 – 2005/6."

Podobné prezentace


Reklamy Google