Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Odbourává dvoukolejnost (ob č an + obchod)  Ruší n ě které zvláštní zákony – nap ř.  Zákon o pojistné smlouv ě  Zákon a nájmu a podnájmu nebytových.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Odbourává dvoukolejnost (ob č an + obchod)  Ruší n ě které zvláštní zákony – nap ř.  Zákon o pojistné smlouv ě  Zákon a nájmu a podnájmu nebytových."— Transkript prezentace:

1

2  Odbourává dvoukolejnost (ob č an + obchod)  Ruší n ě které zvláštní zákony – nap ř.  Zákon o pojistné smlouv ě  Zákon a nájmu a podnájmu nebytových prostor  x ale i jiné zákony upravují smluvní typy – nap ř.  Zákon o myslivost – nadále upraven nájem honitby

3  Zavádí n ě které zcela nové (staronové) smluvní typy:  Smlouvu o vým ě nku  Smlouvu o zdravotní pé č i  Smlouvu o výprose  Smlouvu o pachtu

4  Díl 1: P ř evedení v ě ci do vlastnictví jiného  Díl 2: P ř enechání v ě ci k u ž ití jinému  Díl 3: Pracovní pom ě r  Díl 4: Závazky ze schovacích smluv  Díl 5: Závazky ze smluv p ř íkazního typu  Díl 6: Zájezd  Díl 7: Závazky ze smluv o p ř eprav ě  Díl 8: Dílo  Díl 9: Pé č e o zdraví  Díl 10: Kontrolní č innost  Díl 11: Závazky ze smlouvy o ú č tu, jednorázovém vkladu, akreditivu a inkasu

5  Díl 12: Závazky ze zaopat ř ovacích smluv  Díl 13: Spole č nost  Díl 14: Tichá spole č nost  Díl 15: Závazky z odvá ž ných smluv  Díl 16: Závazky z právního jednání jedné osoby

6  Díl 1: Náhrada majetkové a nemajetkové újmy  Díl 2: Zneu ž ití a omezení sout ěž e

7  Díl 1: Bezd ů vodné obohacení  Díl 2: Nep ř ikázané jednatelství a upot ř ebení cizí v ě ci k prosp ě chu jiného

8  Darování  Koup ě

9  Darovací smlouvou dárce bezplatn ě p ř evádí vlastnické právo k v ě ci nebo se zavazuje obdarovanému v ě c bezplatn ě p ř evést do vlastnictví a obdarovaný dar nebo nabídku p ř ijímá.  Pln ě ní z pouhé spole č enské úsluhy není darováním, je-li z chování stran z ř ejmé, ž e se necht ě jí smluvn ě vázat.  Kdo druhému dar jen slíbí, není zavázán darovat, ale ten, kdo slib obdr ž el, má právo, aby mu slibující nahradil náklady ú č eln ě vynalo ž ené v o č ekávání daru.  Dárce m ůž e darovat t ř eba i všechen sv ů j sou č asný majetek. Smlouva, kterou n ě kdo daruje sv ů j budoucí majetek, platí jen potud, pokud nep ř esahuje polovinu tohoto majetku.  Darování v ě ci, kterou dárce nemá, je platné, jen zavá ž e-li se dárce ve smlouv ě v ě c nabýt.

10  P ř i darování v ě ci zapsané do ve ř ejného seznamu vy ž aduje smlouva písemnou formu.  Písemnou formu vy ž aduje smlouva také tehdy, nedojde-li k odevzdání v ě ci zárove ň s projevem v ů le darovat a p ř ijmout dar. Dárce je zavázán k odevzdání daru, není však povinen platit úrok z prodlení.

11  Zavázal-li se dárce odevzdat dar po uzav ř ení smlouvy, m ůž e od smlouvy odstoupit a odevzdání daru odep ř ít, změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, ž e by plnění podle smlouvy vážně ohrozilo dárcovu výživu nebo plnění dárcovy vyživovací povinnosti. Odevzdal-li ji ž dárce č ást daru, m ůž e od smlouvy odstoupit jen ohledn ě toho, co dosud nesplnil.

12  Bylo-li n ě komu n ě co dáno z uznání nebo vzhledem k jeho zásluhám nebo jako zvláštní odm ě na, je to darování, pokud na to p ř íjemce nem ě l ji ž d ř íve právo.  Bylo-li ujednáno, ž e i dárce bude navzájem obdarován, jedná se o darování jen vzhledem k tomu, o č hodnota pln ě ní jedné strany p ř evyšuje hodnotu pln ě ní druhé strany.

13  Zavá ž e-li se dárce obdarovaného pravideln ě podporovat, p ř echází právo na podporu i povinnost k podpo ř e na d ě dice dárce a obdarovaného, jen pokud to bylo výslovn ě ujednáno.

14  Darování závislé na podmínce, ž e obdarovaný dárce p ř e ž ije, se posuzuje zpravidla jako odkaz.  Podle ustanovení o darování se ř ídí, p ř ijme-li obdarovaný dar a vzdá-li se dárce výslovn ě práva dar odvolat a vydá o tom obdarovanému listinu.

15  Osoba omezená ve svéprávnosti je zp ů sobilá darovat a p ř ijmout dar malé hodnoty nebo dar vzhledem k okolnostem obvyklý.  Darování osob ě, která provozuje za ř ízení, kde se poskytují zdravotnické nebo sociální slu ž by, anebo osob ě, která takové za ř ízení spravuje nebo je v n ě m zam ě stnána, je neplatné, stalo-li se v dob ě, kdy dárce byl v pé č i takového za ř ízení nebo jinak p ř ijímal jeho slu ž by. → nepou ž ije, je-li obdarovaný osobou dárci blízkou.

16 Upadne-li dárce po darování do takové nouze, ž e nemá ani na nutnou vý ž ivu vlastní nebo nutnou vý ž ivu osoby, k její ž vý ž iv ě je podle zákona povinen, m ůž e dar odvolat a po ž adovat po obdarovaném, aby mu dar vydal zpět nebo zaplatil jeho obvyklou cenu, nanejvýš však v tom rozsahu, v jakém se dárci nedostává prost ř edk ů k uvedené vý ž iv ě. Obdarovaný se m ůž e této povinnosti zprostit poskytováním toho, co je k této vý ž iv ě pot ř eba. → Obdarovaný nemá tuto povinnost, je-li sám v obdobné nouzi jako dárce. ! Právo odvolat dar nemá dárce, který si stav nouze p ř ivodil úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

17  Ublí ž il-li obdarovaný dárci úmysln ě nebo z hrubé nedbalosti tak, ž e zjevn ě porušil dobré mravy, m ůž e dárce, neprominul-li to obdarovanému, od darovací smlouvy pro jeho nevd ě k odstoupit. Byl-li dar ji ž odevzdán, má dárce právo po ž adovat vydání celého daru, a není-li to mo ž né, zaplacení jeho obvyklé ceny.  Od ů vod ň ují-li to okolnosti, pova ž uje se za nevd ě k v ůč i dárci také zjevné porušení dobrých mrav ů v ůč i osob ě obdarovanému blízké.  Nevd ě k č iní obdarovaného co do jeho osoby nepoctivým dr ž itelem.

18  Právo odvolat dar přechází na dárcova dědice, zabránil-li obdarovaný dárci v odvolání daru nebo zabránila-li v tom dárci vyšší moc.  Dárce m ůž e dar pro nevd ě k odvolat do jednoho roku ode dne, co obdarovaný dárci ublí ž il, ale dozví-li se o tom dárce pozd ě ji, do jednoho roku ode dne, kdy získal v ě domost o d ů vodu pro odvolání daru. D ě dic dárce m ůž e dar odvolat nejpozd ě ji do jednoho roku od smrti dárce.  Je-li dar odvolán pozd ě ji a namítne-li obdarovaný opo ž d ě né odvolání daru, soud k odvolání nep ř ihlédne.

19  Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, ž e kupujícímu odevzdá v ě c, která je p ř edm ě tem koup ě, a umo ž ní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, ž e v ě c p ř evezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.  Neplyne-li ze smlouvy nebo zvyklostí n ě co jiného, jsou prodávající a kupující zavázáni splnit své povinnosti sou č asn ě.  Kupní cena je ujednána dostate č n ě ur č it ě, je-li ujednán alespo ň zp ů sob jejího ur č ení.  Náklady spojené s odevzdáním v ě ci v míst ě pln ě ní nese prodávající. Náklady spojené s p ř evzetím v ě ci nese kupující.  Na kupujícího p ř echází nebezpe č í škody na v ě ci sou č asn ě s nabytím vlastnického práva. Nabude-li kupující vlastnické právo p ř ed odevzdáním v ě ci, má prodávající a ž do odevzdání v ě ci práva a povinnosti schovatele.

20  Jako koup ě movité v ě ci se posoudí ka ž dá koup ě, jejím ž p ř edm ě tem není nemovitá v ě c, jako ž i koup ě sou č ásti nemovité v ě ci, má-li kupující podle smlouvy nabýt sou č ást po odd ě lení jako v ě c movitou. Za kupní smlouvu se v ž dy pova ž uje smlouva o dodání spot ř ebního zbo ž í, které je nutné sestavit nebo vytvořit.  Mají-li strany v ů li uzav ř ít kupní smlouvu bez ur č ení kupní ceny, platí za ujednanou kupní cena, za ni ž se tý ž nebo srovnatelný p ř edm ě t v dob ě uzav ř ení smlouvy a za obdobných smluvních podmínek obvykle prodává.

21  Prodávající kupujícímu odevzdá v ě c, jako ž i doklady, které se k v ě ci vztahují, a umo ž ní kupujícímu nabýt vlastnického práva k v ě ci v souladu se smlouvou.  Prodávající splní povinnost odevzdat v ě c kupujícímu, umo ž ní-li mu nakládat s v ě cí v míst ě pln ě ní a v č as mu to oznámí.  Má-li prodávající v ě c odeslat, odevzdá v ě c kupujícímu p ř edáním prvnímu dopravci k p ř eprav ě pro kupujícího a umo ž ní kupujícímu uplatnit práva z p ř epravní smlouvy v ůč i dopravci.  Je-li kupujícím spot ř ebitel, platí pouze tehdy, pokud dopravce ur č il kupující, ani ž mu byl prodávajícím nabídnut. V opa č ném p ř ípad ě je v ě c kupujícímu odevzdána, a ž mu ji dopravce p ř edá.

22  Prodávající odevzdá kupujícímu p ř edm ě t koup ě v ujednaném mno ž ství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro ú č el patrný ze smlouvy; jinak pro ú č el obvyklý.  P ř i ur č ení jakosti nebo provedení podle smluveného vzorku nebo p ř edlohy musí v ě c jakostí nebo provedením odpovídat vzorku nebo p ř edloze.  Není-li ujednáno, jak má být v ě c zabalena, zabalí prodávající v ě c podle zvyklostí.  Vyplývá-li ze smlouvy nebo z povahy p ř edm ě tu koup ě, ž e mno ž ství je ur č eno jen p ř ibli ž n ě, ur č í p ř esné mno ž ství prodávající. Má se za to, ž e odchylka nesmí p ř esáhnout p ě t procent mno ž ství ur č eného ve smlouv ě.

23  V ě c je vadná, nemá-li vlastnosti stanovené. Za vadu se pova ž uje i pln ě ní jiné v ě ci. Za vadu se pova ž ují i vady v dokladech nutných pro u ž ívání v ě ci.  Právo kupujícího z vadného pln ě ní zakládá vada, kterou má v ě c p ř i p ř echodu nebezpe č í škody na kupujícího, by ť se projeví a ž pozd ě ji. Právo kupujícího zalo ž í i pozd ě ji vzniklá vada, kterou prodávající zp ů sobil porušením své povinnosti.

24  Kupující nemá práva z vadného pln ě ní, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynalo ž ením obvyklé pozornosti poznat ji ž p ř i uzav ř ení smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovn ě, ž e v ě c je bez vad, anebo zast ř el-li vadu lstiv ě.  Kupující v ě c podle mo ž nosti prohlédne co nejd ř íve po p ř echodu nebezpe č í škody na v ě ci a p ř esv ě d č í se o jejích vlastnostech a mno ž ství.

25  Je-li vadné pln ě ní podstatným porušením smlouvy, má kupující právo a) na odstran ě ní vady dodáním nové v ě ci bez vady nebo dodáním chyb ě jící v ě ci, b) na odstran ě ní vady opravou v ě ci, c) na p ř im ěř enou slevu z kupní ceny, nebo d) odstoupit od smlouvy.  Kupující sd ě lí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, p ř i oznámení vady, nebo bez zbyte č ného odkladu po oznámení vady.  Nezvolí-li kupující své právo v č as, má práva jako u nepodstatného porušeni smlouvy.

26  Je-li vadné pln ě ní nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstran ě ní vady, anebo na p ř im ěř enou slevu z kupní ceny.  Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, m ůž e prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady m ůž e prodávající odstranit podle své volby opravou v ě ci nebo dodáním nové v ě ci; volba nesmí kupujícímu zp ů sobit nep ř im ěř ené náklady.  Neodstraní-li prodávající vadu v ě ci v č as nebo vadu v ě ci odmítne odstranit, m ůž e kupující po ž adovat slevu z kupní ceny, anebo m ůž e od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nem ůž e kupující zm ě nit bez souhlasu prodávajícího.  Do odstran ě ní vady nemusí kupující platit č ást kupní ceny odhadem p ř im ěř en ě odpovídající jeho právu na slevu.  P ř i dodání nové v ě ci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady v ě c p ů vodn ě dodanou. ! Neoznámil-li kupující vadu v ě ci v č as, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

27  Kupující zaplatí kupní cenu a v ě c p ř evezme.  Kupující nemusí kupní cenu zaplatit, dokud nemá mo ž nost si v ě c prohlédnout. To neplatí, byl-li ujednán takový zp ů sob p ř edání v ě ci, který mo ž nost prohlídky vylu č uje. Kupující v prodlení s p ř evzetím v ě ci nebo s placením  Kdo uchovává v ě c pro druhou stranu, m ůž e ji zadr ž et, dokud mu druhá strana neuhradí ú č eln ě vynalo ž ené náklady spojené s uchováním v ě ci. Nebezpe č í škody  Nebezpe č í škody p ř echází na kupujícího p ř evzetím v ě ci.

28  Prodlením strany s p ř evzetím v ě ci vzniká druhé stran ě právo v ě c po p ř edchozím upozorn ě ní na ú č et prodlévajícího vhodným zp ů sobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodate č nou p ř im ěř enou lh ů tu k p ř evzetí.  To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je p ř edání v ě ci podmín ě no.  Hrozí-li v ě ci rychlá zkáza a není-li na upozorn ě ní č as, není upozorn ě ní nutné.

29  P ř i prodeji a koupi nemovité v ě ci vy ž aduje kupní smlouva písemnou formu.  Kupující má právo na p ř im ěř enou slevu z kupní ceny, nemá-li pozemek vým ě ru ur č enou v kupní smlouv ě. Nemá-li však pozemek výměru zapsanou ve veřejném seznamu, má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, jen bylo-li to ujednáno.  Neoznámil-li kupující prodávajícímu skrytou vadu stavby spojené se zemí pevným základem do p ě ti let od nabytí, soud kupujícímu právo z vadného pln ě ní nep ř izná, namítne-li prodávající, ž e vada nebyla v č as oznámena. Prodávající však nemá právo na námitku, je-li vada d ů sledkem skute č nosti, o které prodávající v dob ě odevzdání v ě ci v ě d ě l nebo musel v ě d ě t.  Ujednají-li strany, kdy má kupující nemovitou v ě c p ř evzít, nále ž í kupujícímu od ujednané doby p ř evzetí plody a u ž itky nemovité v ě ci. Ve stejné dob ě p ř ejde nebezpe č í škody na v ě ci na kupujícího.

30  Výprosa  Výp ů j č ka  Nájem  Pacht  Licence  Záp ů j č ka  Úv ě r

31  Bezplatná p ů j č ka, ani ž se ujedná doba, po kterou se má v ě c u ž ívat, ani ú č el, ke kterému se má v ě c u ž ívat.  Vlastník m ůž e ž ádat kdykoli vrácení v ě ci zp ě t.

32  Smlouvou o výp ů j č ce p ů j č itel p ř enechává vyp ů j č iteli nezu ž ivatelnou v ě c a zavazuje se mu umo ž nit její bezplatné do č asné u ž ívání.  Vyp ů j č itel nabývá právo v ě c užívat ujednaným způsobem, a nebyl-li ujednán, způsobem přiměřeným povaze věci. Vyp ů j č itel není oprávn ě n v ě c p ř enechat jiné osob ě bez svolení p ů j č itele.

33  P ů j č itel se nem ůž e domáhat p ř ed č asného vrácení v ě ci; to neplatí, u ž ije-li vyp ů j č itel v ě c v rozporu se smlouvou.  Pot ř ebuje-li p ů j č itel v ě c nevyhnuteln ě d ř íve z d ů vodu, který nemohl p ř i uzav ř ení smlouvy p ř edvídat, m ůž e se domáhat jejího p ř ed č asného vrácení, jen bylo-li to ujednáno.  Obvyklé náklady spojené s u ž íváním v ě ci nese vyp ů j č itel ze svého.

34  Nájemní smlouvou se pronajímatel zavazuje p ř enechat nájemci v ě c k do č asnému u ž ívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné.  Pronajmout lze v ě c nemovitou i nezu ž ivatelnou v ě c movitou. Pronajmout lze i č ást nemovité v ě ci.  Neujednají-li strany dobu trvání nebo den skon č ení nájmu, platí, ž e se jedná o nájem na dobu neur č itou.  Ujednají-li strany nájem na dobu ur č itou delší ne ž padesát let, má se za to, ž e byl nájem ujednán na dobu neur č itou s tím, ž e v prvních padesáti letech lze nájem vypov ě d ě t jen z ujednaných výpov ě dních d ů vod ů a v ujednané výpov ě dní dob ě.

35  Souhlasí-li pronajímatel, m ůž e nájemce z ř ídit t ř etí osob ě k v ě ci u ž ívací právo; byla-li nájemní smlouva uzav ř ena v písemné form ě, vy ž aduje i souhlas pronajímatele písemnou formu.  Z ř ídí-li nájemce t ř etí osob ě u ž ívací právo k v ě ci bez souhlasu pronajímatele, pova ž uje se to za hrubé porušení nájemcových povinností zp ů sobující pronajímateli vá ž n ě jší újmu.  U ž ívací právo lze t ř etí osob ě z ř ídit jen na dobu nájmu v ě ci; k odchylnému ujednání se nep ř ihlí ž í.  Umo ž ní-li nájemce u ž ívat v ě c t ř etí osob ě, odpovídá pronajímateli za jednání této osoby stejn ě, jako kdyby v ě c u ž íval sám.

36  Nájemné se platí v ujednané výši, a není-li ujednána, platí se ve výši obvyklé v dob ě uzav ř ení nájemní smlouvy s p ř ihlédnutím k nájemnému za nájem obdobných v ě cí za obdobných podmínek.  Má-li být nájemné podle ujednání stran pln ě no jinak ne ž v pen ě zích, je rozhodná majetková hodnota poskytovaného pln ě ní vyjád ř ená v pen ě zích.  Nájemné se platí m ě sí č n ě pozadu.

37  smlouva vy ž aduje písemnou formu; pronajímatel však nemá právo namítnout v ůč i nájemci neplatnost smlouvy pro nedostatek formy.  U ž ívá-li nájemce byt po dobu t ř í let v dobré ví ř e, ž e nájem je po právu, pova ž uje se nájemní smlouva za ř ádn ě uzav ř enou.

38  Strany ujednají nájemné pevnou č ástkou. Má se za to, ž e se nájemné sjednává za jeden m ě síc.  Neujednají-li strany výši nájemného, vznikne pronajímateli právo na nájemné v takové výši, jaká je v den uzav ř ení smlouvy v míst ě obvyklá pro nový nájem obdobného bytu za obdobných smluvních podmínek.  Strany si mohou ujednat ka ž doro č ní zvyšování nájemného. Neujednají-li si strany zvyšování nájemného nebo nevylou č í-li zvyšování nájemného výslovn ě, může pronajímatel v písemné formě navrhnout nájemci zvýšení nájemného až do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném míst ě, pokud navržené zvýšení spolu s tím, k němuž již došlo v posledních třech letech, nebude vyšší než dvacet procent.

39  Ujednají-li strany, ž e nájemce dá pronajímateli pen ěž itou jistotu, ž e zaplatí nájemné a splní jiné povinnosti vyplývající z nájmu, nesmí být jistota vyšší ne ž šestinásobek m ě sí č ního nájemného.  P ř i skon č ení nájmu pronajímatel vrátí jistotu nájemci; zapo č te si p ř itom, co mu nájemce p ř ípadn ě z nájmu dlu ž í. Nájemce má právo na úroky z jistoty od jejího poskytnutí alespo ň ve výši zákonné sazby.

40 Nájem na dobu ur č itou m ůž e nájemce vypov ě d ě t i p ř ed uplynutím ujednané doby, a) ztratí-li způsobilost k činnosti, k jejímu ž výkonu je prostor slou ž ící podnikání ur č en, b) přestane-li být najatý prostor z objektivních důvodů způsobilý k výkonu činnosti, k n ě mu ž byl ur č en, a pronajímatel nezajistí nájemci odpovídající náhradní prostor, nebo c) porušuje-li pronajímatel hrubě své povinnosti vůči nájemci. Jedná-li se o nájem na dobu ur č itou, má pronajímatel právo nájem vypov ě d ě t i p ř ed uplynutím ujednané doby, a) má-li být nemovitá věc, v ní ž se prostor slou ž ící podnikání nachází, odstraněna, anebo přestavována tak, ž e to brání dalšímu u ž ívání prostoru, a pronajímatel to p ř i uzav ř ení smlouvy nemusel ani nemohl p ř edvídat, nebo b) porušuje-li nájemce hrubě své povinnosti vůči pronajímateli, nap ř. je po dobu delší ne ž jeden m ě síc v prodlení s placením nájemného nebo slu ž eb spojených s u ž íváním prostoru slou ž ícího podnikání. Ve výpov ě di musí být uveden její d ů vod; výpov ěď, v ní ž není uveden její d ů vod, je neplatná. Výpov ě dní doba je t ř ím ě sí č ní.

41  Institut podobný nájmu s tím, ž e na rozdíl od nájmu p ř ipadají propachovateli rovn ěž plody z propachtované (pronajaté) v ě ci – pachtý ř se zavazuje platit pachtovné nebo poskytnout pom ě rnou č ást výnosu z v ě ci nap ř. úroda z pole, zisk z podniku apod.

42  Licen č ní smlouvou poskytuje poskytovatel nabyvateli oprávn ě ní k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci) v ujednaném omezeném nebo neomezeném rozsahu a nabyvatel se zavazuje, není-li ujednáno jinak, poskytnout poskytovateli odm ě nu.  Smlouva vy ž aduje písemnou formu.

43  P ř enechá-li zap ů j č itel vydlu ž iteli zastupitelnou v ě c tak, aby ji u ž il podle libosti a po č ase vrátil v ě c stejného druhu, vznikne smlouva o záp ů j č ce.  P ř i pen ěž ité záp ů j č ce lze ujednat úroky. Toté ž platí o záp ů j č ce poskytnuté v cenných papírech.  P ř i nepen ěž ité záp ů j č ce lze ujednat místo úrok ů pln ě ní p ř im ěř eného v ě tšího mno ž ství nebo v ě cí lepší jakosti, ale tého ž druhu.

44  Smlouvou o úv ě ru se úv ě rující zavazuje, ž e úv ě rovanému poskytne na jeho po ž ádání a v jeho prosp ě ch pen ěž ní prost ř edky do ur č ité č ástky, a úv ě rovaný se zavazuje poskytnuté pen ěž ní prost ř edky vrátit a zaplatit úroky.  M ůž e být ú č elov ě vázán.

45  Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na sv ů j náklad a nebezpe č í pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo p ř evzít a zaplatit cenu.  Cena díla je ujednána dostate č n ě ur č it ě, je-li dohodnut alespo ň zp ů sob jejího ur č ení, anebo je-li ur č ena alespo ň odhadem. Mají-li strany v ů li uzav ř ít smlouvu bez ur č ení ceny díla, platí za ujednanou cena placená za toté ž nebo srovnatelné dílo v dob ě uzav ř ení smlouvy a za obdobných smluvních podmínek.  Dílem se rozumí zhotovení ur č ité v ě ci, nespadá-li pod kupní smlouvu, a dále údr ž ba, oprava nebo úprava v ě ci, nebo č innost s jiným výsledkem. Dílem se rozumí vždy zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části.

46  Smlouvou o pé č i o zdraví se poskytovatel v ůč i p ř íkazci zavazuje pe č ovat v rámci svého povolání nebo p ř edm ě tu č innosti o zdraví ošet ř ovaného, a ť ji ž je jím p ř íkazce nebo t ř etí osoba.  P ř íkazce zaplatí poskytovateli odm ě nu, je-li to ujednáno; to neplatí, stanoví-li jiný právní p ř edpis, ž e se pé č e o zdraví hradí výlu č n ě z jiných zdroj ů.  Pé č e o zdraví zahrnuje úkon, prohlídku nebo radu a všechny další slu ž by, které se týkají bezprost ř edn ě ošet ř ovaného a které jsou vedeny snahou zlepšit nebo zachovat jeho zdravotní stav. Pé č e o zdraví však není činnost spočívající jen v prodeji nebo jiném převodu léků.

47  Poskytovatel srozumiteln ě vysv ě tlí ošet ř ovanému zamýšlené vyšet ř ení i navrhovanou pé č i o zdraví; po p ř íslušném vyšet ř ení poskytovatel vysv ě tlí ošet ř ovanému jeho zdravotní stav a pé č i o zdraví i p ř i dalším postupu. Ž ádá-li o to ošet ř ovaný, podá mu poskytovatel vysv ě tlení v písemné form ě.  Není-li ošet ř ovaný pln ě svéprávný, ale p ř esto je schopen úsudku, pou č í se zp ů sobem p ř im ěř eným jeho schopnosti vysv ě tlení pochopit; vysv ě tlení se podá i jeho zákonnému zástupci.  Vysv ě tlení je ř ádn ě podáno, lze-li rozumn ě p ř edpokládat, ž e ošet ř ovaný pochopil sv ů j zdravotní stav, zp ů sob, ú č el a nezbytnost pé č e o zdraví v č etn ě o č ekávaných následk ů i mo ž ných nebezpe č í pro své zdraví, jako ž i to, zda p ř ichází v úvahu i p ř ípadný jiný zp ů sob pé č e o zdraví.

48  Ke ka ž dému úkonu v rámci pé č e o zdraví se vy ž aduje souhlas ošet ř ovaného, ledaže zákon stanoví, že souhlasu není třeba. Odmítne-li ošet ř ovaný souhlas, potvrdí to poskytovateli na jeho ž ádost v písemné form ě.  Poskytovatel neumo ž ní jiné osob ě pozorovat pé č i o zdraví ošet ř ovaného, leda ž e ten dal k tomu souhlas. To neplatí, vy ž aduje-li se p ř ítomnost jiné osoby, aby bylo prokázáno, nakolik se vyhov ě lo po ž adavk ů m odborné pé č e.  Poskytovatel odpovídá za to, ž e splní své povinnosti s pé č í ř ádného odborníka; k ujednáním, která to vylu č ují nebo omezují, se nep ř ihlí ž í.

49  Poskytovatel vede záznamy o pé č i o zdraví, z nich ž musí být z ř ejmé údaje o zdravotním stavu ošet ř ovaného a o poskytovatelov ě č innosti, v č etn ě podklad ů osv ě d č ujících správnost t ě chto údaj ů, v rozsahu nezbytném pro poskytování ř ádné pé č e o zdraví. Záznamy poskytovatel uchová tak dlouho, jak to vy ž aduje pot ř eba odborné pé č e.  Do záznam ů poskytovatel v ž dy poznamená, kdo do nich nahlí ž el.  Po ž ádá-li o to ošet ř ovaný, umo ž ní mu poskytovatel bez zbyte č ného odkladu nahlédnout do záznam ů, které o n ě m vede, a umo ž ní mu po ř izovat si z nich výpisy, opisy nebo kopie, pop ř ípad ě mu sám vydá proti zaplacení p ř im ěř ené náhrady z nich výpis, opis nebo kopii.  Obsahují-li záznamy rovn ěž údaje o t ř etí osob ě, nelze je zp ř ístupnit bez jejího souhlasu.  Bez souhlasu ošet ř ovaného m ůž e poskytovatel sd ě lit údaje o n ě m v anonymizované podob ě k ú č el ů m v ě deckého nebo statistického šet ř ení týkajícího se zdravotního stavu obyvatelstva a jeho skupin, lze-li rozumn ě p ř edpokládat, ž e souhlas nelze opat ř it v ů bec nebo v č as a

50  Kdo se na úkor jiného bez spravedlivého d ů vodu obohatí, musí ochuzenému vydat, o č se obohatil.  Bezd ů vodn ě se obohatí zvlášt ě ten, kdo získá majetkový prosp ě c:  pln ě ním bez právního d ů vodu,  pln ě ním z právního d ů vodu, který odpadl,  protiprávním u ž itím cizí hodnoty  tím, ž e za n ě ho bylo pln ě no, co m ě l po právu plnit sám.


Stáhnout ppt " Odbourává dvoukolejnost (ob č an + obchod)  Ruší n ě které zvláštní zákony – nap ř.  Zákon o pojistné smlouv ě  Zákon a nájmu a podnájmu nebytových."

Podobné prezentace


Reklamy Google