Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do potravinářské legislativy - 1 Praha, 2015

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do potravinářské legislativy - 1 Praha, 2015"— Transkript prezentace:

1 Úvod do potravinářské legislativy - 1 Praha, 2015
Úvod do potravinářské legislativy Lekce 1: principy práva, bezpečnost výrobků a ochrana spotřebitele Ústav analýzy potravin a výživy prof. ing. Vladimír Kocourek, CSc. a doc. ing. Kamila Míková, CSc. Praha, 2015 Doc. Ing. Vladimír Kocourek, CSc.

2 Úvod do potravinářské legislativy - 1
Naše priority ? Zdraví člověka Potraviny a výživa Životní prostředí Doc. Ing. Vladimír Kocourek, CSc.

3 POŽADAVKY KONZUMENTŮ NA JAKOST POTRAVIN
čerstvost a schopnost ji udržet i při skladování, atraktivní vzhled a dobrá chuť, „přírodní“ původ = „ŽÁDNÁ CHEMIE“, známý původ (geografický) a složení, výživová a energetická hodnota, prospěšnost zdraví, výhodná cena, V KAŽDÉM PŘÍPADĚ MUSÍ BÝT BEZPEČNÉ !!!

4 Cíle evropského potravinového práva:
Úvod do potravinářské legislativy - 1 Cíle evropského potravinového práva: (i) Ochrana před zdravotně závadnými potravinami a onemocněními z potravin (ii) Ochrana spotřebitelů / konzumentů před klamáním a falšováním (iii) Ochrana tržního prostředí a podnikatelů před nekalými praktikami (iv) Ochrana zvířat, rostlin a životního prostředí (v) Usnadnění volného pohybu potravin v rámci EU Doc. Ing. Vladimír Kocourek, CSc.

5 Kvalita: míra uspokojení všech požadavků
(pojem zahrnuje i bezpečnost potravin) všechny požadavky – hlavně zákazníka požadavky závazných právních předpisů = požadavky společnosti Hygiena: opatření a podmínky nezbytné pro omezování nebezpečí a zajištění vhodnosti potraviny k lidské spotřebě

6 Obyvatelé světa a EU: výhled na 2025-2030
Svět: 8 miliard obyvatel (dnes: 6,5 mld., +20 %) % nárůstu „zajistí“ rozvojové země (Asie, Afrika) % populace bude žít v Asii  jen 6,5 % populace v EU EU: 1/3 obyvatel > 65 let (dnes: 1/5) EU: 20 % obyvatel bude obézních (okolo 2020) % ≈ 30 milionů bude trpět diabetes (2030) Svět: 1,2 mld. obézních – 860 milionů podvyživených Zdroj: “The World in 2025”, European Commission, 2009: “Saving water from field to fork”. SIWI 2008

7 Vážné sociální problémy mohou být vyvolané:
Úvod do potravinářské legislativy - 1 Vážné sociální problémy mohou být vyvolané: Infekcemi a intoxikacemi z potravin Podvýživou Obezitou Dalšími nemocemi spojovanými s nevyváženou dietou (např. kardiovaskulárními, diabetes,…) (The diets of low-income groups and other specific groups such as children, adolescents, pregnant and lactating women, and older people are likely to be inadequate. These groups often face problems gaining access to a healthy variety of safe food. There are good examples throughout the Region of how food intake is affected by poverty and social inequalities) Doc. Ing. Vladimír Kocourek, CSc.

8 Bezpečnost a sledovatelnost potravin v celém řetězci
Úvod do potravinářské legislativy - 1 Bezpečnost a sledovatelnost potravin v celém řetězci Vstupy do zemědělství Řetězec Primární produkce Výroba & zpracování Transport & distribuce Veřejné stravování catering Příprava v domácnosti Pouliční prodej (stánky, trhy) Transport & podávání Konzumace Doc. Ing. Vladimír Kocourek, CSc.

9 Oblasti legislativní regulace:
bezpečnost

10 Požadavky evropského potravinového práva:
Úvod do potravinářské legislativy - 1 Požadavky evropského potravinového práva: (i) Umožnit volný pohyb bezpečných potravin a krmiv vyhovujících požadavkům, které se nebudou v členských státech významně lišit. (ii) Sledovat celý řetězec výroby potravin jako celek - od prvovýroby, výroby krmiv až po spotřebitele. (iii) Pohyb potravin, krmiv a zvířat musí být ve všech stadiích sledovatelný. (iv) Ochrana zdraví konzumenta musí vycházet z principu prevence a musí být řízena na vědecké bázi. (v) Musí být organizován jednotný systém včasného varování s jediným kontaktním místem v každé zemi. Doc. Ing. Vladimír Kocourek, CSc.

11 Spojená Evropa – 2015: 28 států
Obyvatelstva: 509 mil.

12 Spojená Evropa – 2011: 27 států

13 Produkty biotechnologií
Složky potravin PŘIROZENÉ SLOŽKY Vláknina KONTAMINANTY Přírodní toxiny, antinutriční slouč. Environmentální kontaminanty Nutrienty bilkoviny lipidy sacharidy minerálie vitamíny Primární senzoricky aktivní slouč. Rezidua pesticidů / veterinárních léčiv Migranty z plastů Antioxidanty a jiné biol. aktivní slouč. Toxické kovy Produkty zpracování ADITIVNÍ LÁTKY „Éčka“ Produkty biotechnologií

14 Úvod do potravinářské legislativy - 1
Bezpečnost potravin nebezpečí: biologický, chemický nebo fyzikální činitel v potravině, který může porušit její bezpečnost riziko: míra pravděpodobnosti nepříznivého účinku na zdraví a závažnosti tohoto účinku, vyplývající z existence určitého nebezpečí zásada předběžné opatrnosti: je-li zjištěna možnost škodlivých účinků na zdraví, avšak přetrvává vědecká nejistota, mohou být přijata předběžná opatření v rámci řízení rizika. Tato opatření nesmí bránit volnému pohybu potravin a iniciováno zkoumání k odstranění nejistoty Doc. Ing. Vladimír Kocourek, CSc.

15 Úvod do potravinářské legislativy - 1
Bezpečnost potravin Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) poskytuje vědecká stanoviska a vědeckou podporu pro legislativní a politickou činnost Společenství v oblastech, které mají vliv na bezpečnost potravin a krmiv. je nezávislým zdrojem informací o všech záležitostech v těchto oblastech a zabezpečuje sdělování o riziku. shromažďuje a analyzuje údaje umožňující charakterizovat a sledovat rizika, která mají vliv na bezpečnost potravin a krmiv. pro tyto účely vytváří vědecké komise nezávislých špičkových odborníků z členských zemí. Doc. Ing. Vladimír Kocourek, CSc.

16 Co je vlastně považováno za „bezpečné“ ?:
Zák. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků: Bezpečný je takový výrobek, který za běžných (nebo rozumně předvídatelných) podmínek použití, včetně požadavků na trvanlivost, představuje pouze minimální rizika považovaná za přijatelná. V úvahu je třeba brát zejména: charakteristiku výrobku, která zahrnuje jeho složení a balení, inzerování výrobku, jeho označování, instrukce pro používání nebo nakládání s ním a další informace poskytované výrobcem, kategorie spotřebitelů potenciálně ohrožovaných používáním (např. dětí, alergiků, osob s metabolickými poruchami, těhotných a kojících,...)

17 Jaká je odpovědnost za způsobené škody ?:
Hlavní zásady zák. č. 59/1998 Sb. o odpovědnosti za škody na majetku a zdraví způsobené vadou výrobku: výrobek je vadný, neposkytuje-li bezpečnost, kterou lze od něj právem očekávat za škodu způsobenou vadou výrobku odpovídá výrobce (objektivní odpovědnost nezávislá na zavinění) u dovezených výrobků odpovídá dovozce, tak jako výrobce nelze-li konkrétního výrobce určit, odpovídá za škodu celý známý řetěz dodavatelů a subdodavatelů pro uplatnění nároku na náhradu škody výrobcem stačí, když poškozený prokáže, že existovala vada, že vznikla škoda a že mezi těmito dvěma jevy je přičiná souvislost Výrobce se zprostí odpovědnosti, prokáže-li, že lze důvodně předpokládat, že vada výrobku neexistovala v době, kdy výrobce uvedl výrobek na trh, resp. nastala až později.

18 Evropská Komise DG SANTE:
Directorate-General for Health and Food Safety Generální ředitelství Evropské komise pro zdraví a bezpečnost potravin Cíle: Chránit zdraví člověka a zlepšovat kvalitu života Podporovat zdravé a plnohodnotné potraviny Chránit zdraví zvířat a rostlin Podporovat humánní zacházení se zvířaty

19 Spotřebitel v Evropské unii a v ČR
Evropské spotřebitelské centrum (ESC) pro Českou republiku (zřizovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu, působí při České obchodní inspekci). ESC poskytuje informace pro spotřebitele při nákupech a sporech s prodejci z ostatních členských zemí EU. ESC poskytuje informace pro spotřebitele při nákupech po internetu. ESC neřeší problémy s prodejci českými nebo mimo hranice EU. Pomoc spotřebitelům pro případy sporů s obchodníky z ČR: Občanské sdružení spotřebitelů Test – poradna sdružení TEST Sdružení českých spotřebitelů, Spotřebitel Net, ……….

20 Zákon o ochraně spotřebitele
č. 634/1992 Sb. spotřebitelem je fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo svého povolání, dovozcem je podnikatel, který uvede na trh výrobek z jiného než členského státu Evropské unie, výrobkem je věc určená k nabídce spotřebiteli, která může být předmětem právního vztahu, výrobkem nebezpečným svou zaměnitelností s potravinou je výrobek, který má tvar, vůni, barvu, vzhled, obal, označení, nebo rozměry, které vedou spotřebitele, zejména děti, k záměně s potravinou a mohou si jej dávat do úst, cucat či polykat, což může být nebezpečné pro zdraví. prodávajícím se rozumí i fyzická osoba, která prodává spotřebiteli rostlinné nebo živočišné výrobky z vlastní drobné pěstitelské nebo chovatelské činnosti anebo lesní plodiny.

21 Zákon o ochraně spotřebitele
č. 634/1992 Sb. Prodávající je povinen: a) prodávat výrobky ve správné hmotnosti, míře nebo množství a umožnit spotřebiteli překontrolovat si správnost těchto údajů, b) prodávat výrobky v předepsané jakosti, pokud je stanovena nebo pokud to vyplývá ze zvláštních předpisů nebo v jakosti jím uváděné; není-li jakost předepsána nebo uváděna, v jakosti obvyklé. Obchodní praktika je klamavá: a) je-li užit nepravdivý údaj, b) je-li údaj pravdivý ale může uvést spotřebitele v omyl vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl užit, c) opomene-li podnikatel uvést důležitý údaj, jenž s přihlédnutím k okolnostem lze spravedlivě požadovat; opomenutím je též uvedení důležitého údaje nesrozumitelným nebo nejednoznačným způsobem, d) vede-li způsob prezentace výrobku či služby, včetně srovnávací reklamy, nebo jejich uvádění na trh k záměně s jinými výrobky či službami, nebo rozlišovacími znaky jiného podnikatele.

22 AUTENTICITA ? FALŠOVÁNÍ ?

23 Autenticita (pravost, původ) a falšování
Předmětem falšování jsou zejména cenově nákladné potraviny: Náhrada levnější přísadou / surovinou Nesprávně uvedený geografický původ Použití nedeklarovaného způsobu výroby / zpracování Ekonomické aspekty, destrukce trhu Nebezpečí pro zdraví konzumentů Ztráta důvěry konzumentů

24 Příklady falšování: Přídavek levnější složky nebo nepovolené složky „zlepšující“: náhrada části rajčatové sušiny v kečupech cukrem a škrobem, snížení obsahu kakaového másla v čokoládě přídavkem jiných tuků, použití krevních bílkovin nebo separátu místo svaloviny v masných výrobcích, nedeklarované použití jiných druhů masa ve výrobcích (drůbeží, koňské) náhrada dražších druhů ovoce (jablečné pyré místo jahod, jablečná šťáva místo dražších šťáv atd.) ředění olivového oleje jinými rostlinnými oleji, nedeklarované přídavky rostlinných olejů do mléka a sýrů přídavky škrobových hydrolyzátů nebo cukerných sirupů do medu, nepovolená aromatizace nebo přibarvování potravin, přislazování vín apod. Nedodržení deklarovaného technologického postupu: vydávání rozmrazeného masa a ryb za čerstvé, vydávání rekonstituované šťávy z koncentrátu za šťávu čerstvě lisovanou vydávání syntetické kyseliny octové za kvasný ocet použití syntetického lihu k výrobě lihovin,… Nepravdivé uvádění geografického původu nebo způsobu produkce: vydávání ryb produkovaných na farmách za divoké označování konvenční produkce za bio (organic) vydávání dovozových vín za moravská,…

25 Falšování a klamání: úmysl nebo nevědomost ?
Právní předpisy evropské ani národní „falšování“ potravin na konkrétnější úrovni výslovně nehovoří a nerozlišuje se, zda při porušování jakosti šlo o úmysl, nevědomost či chybu. Za falšovanou či klamavou lze potenciálně považovat jakoukoli potravinu, která: neodpovídá svou povahou právně závazným předpisům, potravinu, která není v souladu s informacemi, které výrobce či distributor spotřebiteli jakoukoli cestou poskytuje. The Huffington Post, 25 June 2013 (http://www.huffingtonpost.co.uk/2013/02/13/findus-horsemeat-lasagne-on-ebay-_n_ html

26 Falšování a klamání: příklad „klasiky“
VINAŘOVA CHLOUBA, Cabernet Sauvignon, 2011, polosuché Místo kontroly SZPI: Duc Minh Tran, Praha 5, Tomáškova 7 Nevyhovující parametry: azorubin patentní modř V tartrazin ethanol z přidaného cukru přídavek vody Výrobek byl falšován přídavkem barviv (azorubin, patentní modř V a tartrazin), vody v množství 62 % a nadlimitním etanolem z přidaného cukru. Kontrolovaná osoba nepředložila žádné nabývací doklady k výrobku, země původu neznámá, výrobce neznámý… Datum odběru vzorku:

27 Rakousko – (středo)evropská tradice
Rakouský zákon o bezpečnosti potravin a ochraně konzumentů (Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz – LMSVG) První potravinový zákoník v našich zemích (“Lebensmittel-gesetz”) pochází z Rakousko-uherska: přijat v lednu 1896 ! Moderní Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz (LMSVG, 2006) znamená posun od garance nezávadné potraviny v rámci obecné kvality k důrazu na principy bezpečnosti potravinového řetězce. Zahrnuje i pitnou vodu a kosmetické prostředky.

28 Rakousko

29 Německo – začalo ještě dříve a přísněji !
Samostatný Zákon o potravinách „Lebensmittel-Gesetzbuch“ zde byl vydán již v roce 1879: - umožňoval tvrdě trestat za nekvalitní a závadné potraviny (od roku 1879, se pokoušel Bismarck politicky oslovovat hospodářské zájmy různých německých tříd a formovaly se různé zájmové skupiny z průmyslu a zemědělství). Lebensmittel- und Futtermittel-Gesetzbuch (LFGB), 2013

30 Německo – živá renesance
Německý trh s pivem jako jediný na světě trvá na dodržení tradice u tohoto nápoje - ta je stále chráněna zákonem o čistotě piva: Reinheitsgebot (“German Beer Purity Law“) z roku 1516 (aktuální verzí je Biergesetz z r. 1993): jedinými ingrediencemi v pivu smí být voda, chmel a ječný slad. Piva s jiným než ječným sladem (pšeničný, rýžový surogát, cukr,…) smí být pouze svrchně kvašena. Pravidla EU ale nedovolují zakázat v Německu prodej piv vyrobených v jiné členské zemi EU a neodpovídajících požadavkům tohoto zákona (pokud splňují evropské předpisy). Pro německé výrobce je ale právně závazný !

31 Ruská federace Federální zákon:
No. 29-FZ on the quality and safety of food products. Vláda Ruské federace v oblasti bezpečnosti potravin mimo jiné: stanoví a realizuje jednotnou politiku, přijímá a aplikuje zákony a normativní dokumenty (standardy) federace; vypracovává a realizuje vědecko-technické programy na podporu bezpečnosti a kvality potravin; provádí registraci potravin, surovin a materiálů; organizuje a provádí povinnou certifikaci vybraných potravinářských výrobků; organizuje a provádí státní dozor a kontrolu nad dodržováním požadavků zákonů a standardů; Hygienické požadavky na bezpečnost a výživovou hodnotu potravin (SanPin ) II Manufacturing, importing and turnover of food products which fail to comply with the requirements provided for by these Sanitary Rules shall be not permitted…

32 United States of America
Food and Drug Act (see FDA) Food, Drug, and Cosmetic Act (FDCA) Food Safety Action Plan (USDA-ARS, ) Food Safety Enhancement Act of 2009 (HR.2749) to amend the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act to improve the safety of food in the domestic and global markets. ÚSTAV ANALÝZY POTRAVIN A VÝŽIVY

33 Dodatky k FDCA: 1958 Food Additive Amendment
- nová potravinářská aditiva musí být schválena FDA a výrobce musí prokázat jejich bezpečnost - důležité opatření = Delaney Clause – zakazuje používání jakékoli látky, která by mohla způsobit rakovinu z potravin ..... “zero risk” standard for any cancer-causing food additive, including pesticide residues found in processed foods 1996 pesticidy z Delaneyovy doložky odstraněny vydáním nového Food Quality Protection Act (FQPA)

34 Dodatky k FDCA: 1960 Color Additive Amendment
- výrobce musí prokázat bezpečnost barviv v potravinách, léčivech a kosmetice 1966 Fair Packaging and Labeling Act - vyžaduje pravdivé informace na obalech potravin obchodovaných mezi státy (USA) 1990 Nutrition Labeling and Education Act - vyžaduje uvádění specifických informací o nutričních hodnotách na obalech potravin 1994 Dietary Supplement Health and Education Act - definuje doplňky výživy a dietární složky - stanoví nový rámec pro zajištění důvěry v bezpečnost - požaduje označování složek a nutričních hodnot

35 2011: FDA Food Safety Modernization Act zavádí:
Povinnou registraci potravinářských provozoven. Analýzu nebezpečí a preventivní kontroly na bázi zhodnocení rizik. Ochranu proti úmyslnému falšování a pozměňování potravin. Zlepšení sledovatelnosti potravin a údržování záznamů. Akreditaci laboratoří provádějících kontrolu potravin a ustavení konsorcia laboratorních sítí. Stahování nevyhovujících potravin z oběhu a jejich zadržování. Úřední požadavky na certifikaci importovaných potravin. Oznamování zásilek potravin importovaných do USA předem (úřadům). Inspekci potravinářských provozoven v zemích mimo USA (jako podmínka pro import do USA).

36 US FDA ‘‘FDA Food Safety Modernization Act (2011)’’
The Food and Drug Administration (FDA) Úřad pro potraviny a léčiva) je federální agentura US ministerstva zdraví a služeb. ‘‘FDA Food Safety Modernization Act (2011)’’

37 Australia and New Zealand
Establishment of Food Standards Australia and New Zealand (FSANZ), 2002 The joint Food Standards Code is law that applies both in Australia and New Zealand FSANZ develops food standards after consulting with other government agencies and stakeholders. The recommendations made by the body are open and accountable, and based upon a rigorous scientific assessment of risk to public health and safety Decisions made by FSANZ must be approved by the Australia and New Zealand Food Regulation Ministerial Council

38 Čína (ČLR) Zákon o kvalitě a bezpečnosti zemědělských a potravinářských výrobků, 2006 Zákon o bezpečnosti potravin, 2009: ...posílení státního dozoru a monitoringu, zpřísnění bezpečnostních standardů, stahování nestandardních a závadných potravin z trhu, drastické tresty za porušování !

39


Stáhnout ppt "Úvod do potravinářské legislativy - 1 Praha, 2015"

Podobné prezentace


Reklamy Google