Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích"— Transkript prezentace:

1 8. Jednoplášťové a dvouplášťové ploché střešní konstrukce – FUNKCE, POŽADAVKY, principy návrhu
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

2 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích" s registračním číslem CZ.1.07./2.2.00/  Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 ÚVOD Plochá střecha je střešní konstrukce nebo střecha se sklonem nanejvýš 10°. Sklon střechy se volí tak, aby bylo zajištěno snadné odtékání dešťové vody nebo vody při roztávání sněhu. Střecha bývá po celém obvodě obehnána atikou. Optimální sklon je 3 %. Nevýhoda plochých střech spočívá v poruchovosti hydroizolace a odtokové soustavy a následující nákladné opravě.

4 ÚVOD Podle zamýšlené funkce střechy je třeba při návrhu její konstrukce počítat s jedním nebo více z níže uvedených druhů provozů: kontrola a údržba střechy včetně čištění spadu, popř. údržby zeleně, kontrola, údržba a výměna zařízení na střeše včetně zařízení pro využití sluneční energie, využití terasy, využití střešní zahrady, pojezd a parkování vozidel, heliport, speciální využití teras (sportoviště, bazény apod.), únikové cesty, pojezd strojů pro údržbu a čištění fasád.

5 ÚVOD K návrhu konstrukčního řešeni (uspořádáni vrstev, jejich dimenze, materiálové řešeni a řešeni konstrukčních detailů) je třeba od počátku přistupovat komplexně se zohledněním všech požadavků na zajištění funkci střechy, požadavků obecně závazných předpisů a požadavku na proveditelnost a hospodárnost. Některé požadavky mohou byt protichůdné, tím se v průběhu navrhováni a posuzování vhodného konstrukčního řešení může podstatně zúžit výběr možných variant. Pro návrh konstrukce střechy je třeba znát specifika konkrétního objektu a místních podmínek dane lokality, ve které se objekt nachází. Některé požadavky stanovuje investor.

6 Jednoplášťové ploché střechy
Zásady návrhu Základní informace Plochá střecha - sklon střešní roviny obvykle < 10°. Jednoplášťová střecha – střecha zajišťující všechny funkce jedním střešním pláštěm. Odvodnění: vnější (podokapní žlab), vnitřní (vtoky, mezistřešní a zaatikové žlaby).

7 Jednoplášťové ploché střechy
Základní požadavky ČSN – Navrhování střech – Základní ustanovení (02/2011). Mechanická odolnost a stabilita – navrženo na hodnoty zatížení stanovené příslušnými normami. Ochrana chráněné konstrukce před vodou, ochrana prostředí před srážkovou vodou, ochrana a zajištění stavu vnitřního prostředí, ochrana konstrukce před vnitřním prostředím. Trvanlivost stanovuje investor, obvykle stejná jako nosná konstrukce stavby.

8 Jednoplášťové ploché střechy
Splnění požadavků ČSN : návrh tepelné izolace (součinitel prostupu tepla, U), tepelné mosty (teplotní faktor, nejnižší povrchová teplota) kondenzace vodní páry (vznik, množství, celková bilance), návrh skladby a konstrukce – zajistit příznivý vlhkostní stav a režim střechy.

9 Jednoplášťové ploché střechy
Skladby jednoplášťové ploché střechy Základní rozdělení Dle tepelné izolace: nezateplené, zateplené. Dle umístění tepelně izolační vrstvy: jednoplášťová střecha, skladba klasická, jednoplášťová střecha, skladba obrácená (inverzní), jednoplášťová střecha kombinovaná (DUO), kompaktní střechy.

10 Jednoplášťové ploché střechy
Dle materiálu vodotěsnící vrstvy: hydroizolační pásy, stěrky. Dle způsobů stabilizace střešního pláště: mechanicky kotvené systémy, lepené systémy, přitížené stabilizační vrstvou. Dle způsobu užívání: střechy bez provozu (nepochůzné střechy), střechy s provozem (pochůzné, pojížděné).

11 Jednoplášťové ploché střechy
Stabilizace střešního pláště Zejména proti účinkům sání větru - dynamické účinky! Špatná stabilizace může vést k poškození nebo až k totální havárii. Větrný vztlak – silový účinek až 3600 N/m2 Pozor na otevřené budovy – větrný vztlak se sčítá. Nutno stabilizovat všechny vrstvy střešního pláště v ploše + kotvení detailů (atiky, vtoky).

12 DVOUplášťové ploché střechy
Zásady návrhu Základní informace Plochá střecha - sklon střešní roviny < 10° Z hlediska počtu střešních plášťů jednoplášťové, dvouplášťové, víceplášťové (obvykle maximálně tříplášťové). Odvodnění: vnější (podokapní žlab) vnitřní (vtoky, žlaby)

13 DVOUplášťové ploché střechy
Používají se prakticky pouze jednoplášťové nebo dvouplášťové (tříplášťové pak zcela ojediněle). Podle druhu odvodnění jsou ploché střechy ukončeny: atikami, přesahujících konstrukcí (odvodnění dovnitř dispozice), římsami (odvodnění vně dispozice). Způsob odvodnění: bodové do vtoků - prakticky výhradně u jednoplášťových liniové odvodnění dovnitř i vně dispozice – převážně pro střechy dvouplášťové.

14 DVOUplášťové ploché střechy
Základní skladba Základní složení dvouplášťové střechy: horní plášť, větraná vzduchová vrstva, dolní plášť. Funkce dolního pláště: tepelněizolační, parotěsná (většinou), vzduchotěsná, případně pojistná vodotěsnící.

15 DVOUplášťové ploché střechy
Funkce větrané vzduchové vrstvy: odvedení vlhkosti z konstrukce dříve, než zkondenzuje, zlepšení tepelné stability podstřeší v letním období. Funkce horního pláště: hlavní vodotěsnící vrstva (ochrana budovy proti srážkám a všem dalším povětrnostním a klimatickým vlivům), případně tepelněizolační.

16 Použitá literatura Wikipedia Plochá střecha. Wikipedia. [Online] [citováno ]http://cs.wikipedia.org/wiki/Ploch%C3%A1_st%C5%99echa Kutnar, Zdeněk Ploché střechy. DEKTARDE [Online] [citováno ] Petříček, Tomáš Jednoplášťové ploché střechy. BH05 – Pozemní stavitelství III. [Online] [citováno ] 1.pdf Petříček, Tomáš Dvouplášťové ploché střechy. BH04 – Pozemní stavitelství III. [Online] [citováno ]


Stáhnout ppt "Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích"

Podobné prezentace


Reklamy Google