Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

8. JEDNOPLÁŠŤOVÉ A DVOUPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE – FUNKCE, POŽADAVKY, PRINCIPY NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "8. JEDNOPLÁŠŤOVÉ A DVOUPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE – FUNKCE, POŽADAVKY, PRINCIPY NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích."— Transkript prezentace:

1

2 8. JEDNOPLÁŠŤOVÉ A DVOUPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE – FUNKCE, POŽADAVKY, PRINCIPY NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

3 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích" s registračním číslem CZ.1.07./2.2.00/29.0019. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

4 ÚVOD Plochá střecha je střešní konstrukce nebo střecha se sklonem nanejvýš 10°. Sklon střechy se volí tak, aby bylo zajištěno snadné odtékání dešťové vody nebo vody při roztávání sněhu. Střecha bývá po celém obvodě obehnána atikou. Optimální sklon je 3 %. Nevýhoda plochých střech spočívá v poruchovosti hydroizolace a odtokové soustavy a následující nákladné opravě.

5 ÚVOD Podle zamýšlené funkce střechy je třeba při návrhu její konstrukce počítat s jedním nebo více z níže uvedených druhů provozů: kontrola a údržba střechy včetně čištění spadu, popř. údržby zeleně, kontrola, údržba a výměna zařízení na střeše včetně zařízení pro využití sluneční energie, využití terasy, využití střešní zahrady, pojezd a parkování vozidel, heliport, speciální využití teras (sportoviště, bazény apod.), únikové cesty, pojezd strojů pro údržbu a čištění fasád.

6 ÚVOD K návrhu konstrukčního řešeni (uspořádáni vrstev, jejich dimenze, materiálové řešeni a řešeni konstrukčních detailů) je třeba od počátku přistupovat komplexně se zohledněním všech požadavků na zajištění funkci střechy, požadavků obecně závazných předpisů a požadavku na proveditelnost a hospodárnost. Některé požadavky mohou byt protichůdné, tím se v průběhu navrhováni a posuzování vhodného konstrukčního řešení může podstatně zúžit výběr možných variant. Pro návrh konstrukce střechy je třeba znát specifika konkrétního objektu a místních podmínek dane lokality, ve které se objekt nachází. Některé požadavky stanovuje investor.

7 JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY 1.Zásady návrhu Základní informace Plochá střecha - sklon střešní roviny obvykle < 10°. Jednoplášťová střecha – střecha zajišťující všechny funkce jedním střešním pláštěm. Odvodnění: vnější (podokapní žlab), vnitřní (vtoky, mezistřešní a zaatikové žlaby).

8 JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY Základní požadavky ČSN 73 1901 – Navrhování střech – Základní ustanovení (02/2011). Mechanická odolnost a stabilita – navrženo na hodnoty zatížení stanovené příslušnými normami. Ochrana chráněné konstrukce před vodou, ochrana prostředí před srážkovou vodou, ochrana a zajištění stavu vnitřního prostředí, ochrana konstrukce před vnitřním prostředím. Trvanlivost stanovuje investor, obvykle stejná jako nosná konstrukce stavby.

9 JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY Splnění požadavků ČSN 73 0540: návrh tepelné izolace (součinitel prostupu tepla, U), tepelné mosty (teplotní faktor, nejnižší povrchová teplota) kondenzace vodní páry (vznik, množství, celková bilance), návrh skladby a konstrukce – zajistit příznivý vlhkostní stav a režim střechy.

10 JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY 2.Skladby jednoplášťové ploché střechy Základní rozdělení Dle tepelné izolace: nezateplené, zateplené. Dle umístění tepelně izolační vrstvy: jednoplášťová střecha, skladba klasická, jednoplášťová střecha, skladba obrácená (inverzní), jednoplášťová střecha kombinovaná (DUO), kompaktní střechy.

11 JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY Dle materiálu vodotěsnící vrstvy: hydroizolační pásy, stěrky. Dle způsobů stabilizace střešního pláště: mechanicky kotvené systémy, lepené systémy, přitížené stabilizační vrstvou. Dle způsobu užívání: střechy bez provozu (nepochůzné střechy), střechy s provozem (pochůzné, pojížděné).

12 JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY 3.Stabilizace střešního pláště Zejména proti účinkům sání větru - dynamické účinky! Špatná stabilizace může vést k poškození nebo až k totální havárii. Větrný vztlak – silový účinek až 3600 N/m2 Pozor na otevřené budovy – větrný vztlak se sčítá. Nutno stabilizovat všechny vrstvy střešního pláště v ploše + kotvení detailů (atiky, vtoky).

13 DVOUPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY 1.Zásady návrhu Základní informace Plochá střecha - sklon střešní roviny < 10° Z hlediska počtu střešních plášťů jednoplášťové, dvouplášťové, víceplášťové (obvykle maximálně tříplášťové). Odvodnění: vnější (podokapní žlab) vnitřní (vtoky, žlaby)

14 DVOUPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY Používají se prakticky pouze jednoplášťové nebo dvouplášťové (tříplášťové pak zcela ojediněle). Podle druhu odvodnění jsou ploché střechy ukončeny: atikami, přesahujících konstrukcí (odvodnění dovnitř dispozice), římsami (odvodnění vně dispozice). Způsob odvodnění: bodové do vtoků - prakticky výhradně u jednoplášťových liniové odvodnění dovnitř i vně dispozice – převážně pro střechy dvouplášťové.

15 DVOUPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY 2.Základní skladba Základní složení dvouplášťové střechy: horní plášť, větraná vzduchová vrstva, dolní plášť. Funkce dolního pláště: tepelněizolační, parotěsná (většinou), vzduchotěsná, případně pojistná vodotěsnící.

16 DVOUPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY Funkce větrané vzduchové vrstvy: odvedení vlhkosti z konstrukce dříve, než zkondenzuje, zlepšení tepelné stability podstřeší v letním období. Funkce horního pláště: hlavní vodotěsnící vrstva (ochrana budovy proti srážkám a všem dalším povětrnostním a klimatickým vlivům), případně tepelněizolační.

17 POUŽITÁ LITERATURA 1.Wikipedia. 2014. Plochá střecha. Wikipedia. [Online] 2014. [citováno 2014-05- 30]http://cs.wikipedia.org/wiki/Ploch%C3%A1_st%C5%99echa 2.Kutnar, Zdeněk. 2014. Ploché střechy. DEKTARDE [Online] 2014. [citováno 2014-05-30] http://dektrade.cz/docs/publikace/ploche_strechy.pdf 3.Petříček, Tomáš. 2012. Jednoplášťové ploché střechy. BH05 – Pozemní stavitelství III. [Online] 2012. [citováno 2014-04-20] http://www.izolace.cz/downloads/BH05-02-petricek-jednoplastove- 1.pdf 4.Petříček, Tomáš. 2012. Dvouplášťové ploché střechy. BH04 – Pozemní stavitelství III. [Online] 2012. [citováno 2014-04-20] http://www.izolace.cz/downloads/BH05-04-petricek-dvouplastove.pdf


Stáhnout ppt "8. JEDNOPLÁŠŤOVÉ A DVOUPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE – FUNKCE, POŽADAVKY, PRINCIPY NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích."

Podobné prezentace


Reklamy Google