Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INVESTORSKÁ ČINNOST Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INVESTORSKÁ ČINNOST Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice."— Transkript prezentace:

1

2 INVESTORSKÁ ČINNOST Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

3 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích" s registračním číslem CZ.1.07./2.2.00/29.0019. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

4 Investorská činnost: rozhodování o zakázce povolování stavby vyhledávání dodavatele stavby realizace stavby užívání stavby

5 Koupě nemovitosti - přímým převodem mezi prodávajícím a kupujícím - prostřednictvím realitní kanceláře vydražením Prodávající a kupující uzavřou kupní smlouvu, která je přílohou návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Účastníky řízení o povolení vkladu jsou účastníci tohoto právního úkonu, na jehož podkladě má být zapsáno právo do katastru.

6 Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu musí obsahovat: Označení katastrálního úřadu, kterému je návrh určen; Jméno a příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo fyzické osoby nebo název, sídlo a identifikační číslo právnických osob, které jsou účastníky řízení; Označení práv, která mají být zapsána do katastru.

7 Přílohou návrhu musí být: listina, na základě které má být zapsáno právo do katastru, výpis z obchodního rejstříku, pokud je účastníkem řízení právnická osoba.

8 Rozhodování o zakázce – VÝBĚR LOKALITY Každá stavba má podle svého účelu určité nároky na pozemek i jeho okolí. Je třeba posuzovat vhodnost pozemku z hlediska plnění cílů projektu.

9 Základní parametry pro vyhledávání nového pozemku: Vhodnost pozemku z hlediska účelu a funkčního využití stavby; Soulad požadovaného typu stavby s využitím pozemku podle územně plánovací dokumentace a dalších předpisů, jejichž účelem je ochrana veřejných zájmů; Možnosti napojení na veřejnou infrastrukturu; Znalost stávajících vlastnických práv; Přijatelnost ceny pozemku z hlediska investičního záměru; Fyzikální vlastnosti pozemku, např. hydrogeologické poměry na pozemku.

10 Hodnotí se i charakter lokality: Rozměrové parametry Orientace pozemku na světové strany Vzdálenost od správních center a občanského vybavení Politika územního rozvoje: zásady územního rozvoje na krajské úrovni územní plán na obecní úrovni regulační plán zpřesňující podmínky dané územním plánem

11 Zásady územního rozvoje stanovují základní požadavky na: účelné a hospodárné uspořádání území kraje vymezí plochy nebo koridory nadmístního významu stanoví požadavky na jejich využití stanoví kritéria pro rozhodování o možných variantách nebo alternativách změn jejich využití. Územní plán: stanovuje základní koncepci rozvoje území obce uspořádání krajiny koncepci veřejné infrastruktury vymezí zastavěná území, zastavitelné plochy, plochy přestavby, pro veřejně prospěšné stavby a opatření stanovuje podmínky pro jejich využití.

12 Vlastnická práva k nemovitosti: zapisují se do listů vlastnictví vedených katastrálními úřady, upravuje zákon č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí v platném znění a další prováděcí předpisy. Katastr nemovitostí je soubor údajů o nemovitostech, který zahrnuje: soupis a popis nemovitostí, geometrické a polohové určení nemovitostí, evidenci vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.

13 V katastru nemovitostí se evidují: Pozemky v podobě parcel Budovy spojené se zemí pevným základem Byty a nebytové prostory Rozestavěné budovy nebo byty a nebytové prostory na žádost vlastníka Rozestavěné budovy nebo byty a nebytové prostory v souvislosti se vznikem, změnou nebo zánikem věcného práva k nim Na výpisu z katastru nemovitostí lze zjistit: parcelní číslo, geometrické určení nemovitosti a katastrálního území, druhy pozemků, čísla a výměry parcel, popisná a evidenční čísla budov apod., údaje o právních vztazích včetně údajů o vlastnictví.

14 Povolování stavby Základním podkladem pro povolování stavby je projektová dokumentace zpracovaná oprávněnou osobou na základě zadání investora. Jednou z nejdůležitějších činností investora je výběr projektanta. Výběr projektanta Fáze projektování je důležitá z důvodu architektonických, ale v této fázi se rozhoduje i o investičních nákladech stavby a o provozních nákladech při užívání. Kvalitní projektant by měl ve svém projektu zohlednit všechny aspekty stavby a měl by vytvořit dílo, které bude pro investora (uživatele) co nejpříznivější.

15 Možné základní varianty výběru projektanta 1) výběr projektanta dle Zákona o veřejných zakázkách 2) investor má oprávnění k projektování a bude sám stavbu projektovat 3) investor má zkušenosti s projektantem z jiných investic 4) investor zná několik projektantů, ale nemá s nimi zkušenosti 5) investor nezná žádné projektanty

16 Vyhledávání dodavatele stavby Zadavatel vyhlašuje podmínky zadání a uvádí svoje požadavky v zadávací dokumentaci, Uchazeči na tuto zadávací dokumentaci podávají svoje nabídky, Viz předchozí přednáška – veřejné zakázky.

17 Realizace staveb Hlavní činnost investora je v roli kontrolní; Stavební zákon upravuje systém dozorové činnosti – stavba musí být provedena v souladu s požadavky objednatele, tak i s požadavky na ochranu veřejného zájmu; Dozorové činnosti jsou povinné ze zákona; Investor si může sjednat dozory nad prováděním stavby v dalším libovolném rozsahu.

18 Dozorová činnost stanovená zákonem Soustavný dozor stavebního úřadu (§132 stavebního zákona) U staveb financovaných z veřejného rozpočtu, které provádí stavební podnikatel jako zhotovitel: Technický dozor stavebníka nad prováděním stavby; Autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací (§152, odst. 4 stavebního zákona).

19 Při stavbě svépomocí (§153 stavebního zákona), při odstraňování stavby svépomocí a při odstraňování stavby obsahující azbest (§128, odst. 5 stavebního zákona) Stavební dozor, resp. Odborné vedení stavby stavbyvedoucím.

20 Autorský dozor Autorský dozor zajišťuje projektant stavby. Jeho rozsah a způsob sjedná objednatel s projektantem v samostatné smlouvě o dílo. Cílem dozoru je zajistit, aby stavba byla provedena v souladu se záměry objednatele, které jsou vyjádřeny v projektu stavby. Stavební dozor Zajišťuje objednatel stavby (investor), a to buď svými pracovníky, nebo prostřednictvím odborné firmy. Tato činnost sleduje a kontroluje, zda se stavby provádí v souladu s uzavřenou smlouvou, dle schválené projektové a rozpočtové dokumentace, podle podmínek územního rozhodnutí a stavebního povolení, v požadované kvalitě a v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

21 Státní stavební dohled Státní stavební dohled je nástrojem státu k prosazování jednotné technické politiky ve výstavbě a současně prostředkem k zajištění pořádku a kázně při její realizaci. Je zajišťován prostřednictvím stavebních úřadů nebo jiných pověřených orgánů. Jde o činnost, kterou se zabezpečuje ochrana veřejných zájmů společnosti, práv a právem chráněných zájmů právnických a fyzických osob a občanů, které vyplývají z realizace stavby nebo její změny, z vlastností stavby při jejím užívání, případně z jejího odstranění.

22 Technický dozor investora Jedná se o výkon některých činností stavebníka v průběhu realizace stavby, především kontrola a přejímka stavby. Tato činnost nepatří mezi vybrané činnosti ve výstavbě, které definuje slovník pojmů ve výstavbě, ČKAIT 2000. Zajišťuje ho objednatel: vlastními pracovníky zadáním inženýrské firmě na základě smlouvy o dílo zadáním fyzické osoby.

23 Užívání stavby Do užívání stavbu předává její zhotovitel, přebírá ji stavební. Předání a převzetí stavby může proběhnout ve dvou alternativách: 1.předání a převzetí stavby nepředpokládá provedení zkušebního provozu a stavba může být předána bez provozních zkoušek, častěji však na základě individuálního vyzkoušení jednotlivých technických systémů po jejich zhotovení. Předání a převzetí stavby může proběhnout před kolaudačním řízení nebo i po něm.

24 2.Předání a převzetí stavby předpokládá provedení zkušebního provozu. V zásadě se postupuje podle občanského zákoníku a podstatná jsou příslušná ustanovení ve smlouvě o dílo. Rozhodujícím je předání stavby ke zkušebnímu provozu, který obvykle zabezpečuje stavebník a splnění závazků zhotovitele končí teprve po provedených zkouškách. Vlastní konečné předání a převzetí stavby k trvalému užívání po ukončení zkušebního provozu se doporučuje uskutečnit až po kolaudačním řízení.


Stáhnout ppt "INVESTORSKÁ ČINNOST Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice."

Podobné prezentace


Reklamy Google