Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice."— Transkript prezentace:

1

2 POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

3 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích" s registračním číslem CZ.1.07./2.2.00/29.0019. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

4 KAPITOLA 12: SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE IV.

5 LEGENDA K LÍČOVÉ POJMY Překlady, klenák, roletový překlad, truhlíkový překlad C ÍLE KAPITOLY získat přehled o druzích překladů a jejich použití Č AS POTŘEBNÝ KE STUDIU KAPITOLY 5 hodin

6 12.1. OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH 12.1.1. Dělení otvorů v nosných stěnách Otvory ve stěnách a v příčkách se zřizují k osvětlení místnosti denním světlem a ke komunikačnímu spojení sousedních prostorů nebo vnějšího prostoru s vnitřním prostorem budovy. Podle toho, k jakým účelům otvory slouží, se rozlišují: Okenní otvory (hlavní funkcí oken je především propouštění denního světla do vnitřních prostorů) Dveřní otvory Vratové otvory Průchody a průjezdy Všechny otvory mají nadpraží a ostění. Okenní otvory mají dále dolní část tzv. parapet neboli poprsník. Dveřní a vratové otvory mají v dolní části práh nebo jsou bez prahu. Nad otvory v nosných stěnách musí být umístěn překlad, který je schopen přenášet zatížení z přilehlých částí stropů a zdiva do svislých podpor podél otvoru.

7 12.1.1. DĚLENÍ OTVORŮ V NOSNÝCH STĚNÁCH Požadavky na překlady: Statické - přenos zatížení do podpor Skladebné - rozměry musí odpovídat skladebným rozměrům svislých konstrukcí, oken i stropů Tepelně izolační - bez tepelných mostů Zatížení překladu může být: Rovnoměrné spojité (např. železobetonovou deskou) Osamělými břemeny (např. nosníky) Podle polohy zatížení rozeznáváme: Zatížení jednostranné s excentricitou ( u obvodové stěny) Zatížení oboustranné (u střední stěny) Podle tvaru střednice překladu může být nadpraží: Rovné - působí jako prostý nosník namáhaný tlakem či ohybem Klenuté - namáhání v závislosti na vzepětí tlakem nebo tlakem s ohybem

8 12.1.1. DĚLENÍ OTVORŮ V NOSNÝCH STĚNÁCH Překlady musí zajistit přenos zatížení do přilehlých podpor. Zatěžovací účinek na překlady není konstantní, ale zpravidla trojúhelníkový, velikost roznášecího úhlu závisí na tuhosti stěny a její výšce nad překladem. Je-li stěna nad překladem přerušena např. stropem či jiným (např. dveřním otvorem), je nutno zatížení upravit. V obvodových konstrukcích nesmějí v překladu vznikat tepelné mosty. Podle technologie provádění překlady mohou být montované a monolitické. Montované se dělí na: Kamenné či cihelné (přímé či klenuté) Z ocelových nosníků (u rekonstrukcí) Z keramických nosníků Z lehkých betonů (plynosilikáty) Prefabrikované ze železobetonových nosníků Monolitické Statické působení překladů a kleneb

9 12.1.2. KAMENNÉ A CIHELNÉ PŘEKLADY Překlady z kamenných kvádrů mají mít horní i dolní líc vodorovný. Pás se klene z obou stran a uzavírá se středním klenákem, spáry jsou rovné nebo lomené. Pohled na pásy v nadpraží

10 12.1.2. KAMENNÉ A CIHELNÉ PŘEKLADY Cihelné překlady Přímé vyztužené překlady používají k přenosu tahových napětí ve spodním líci páskovou ocel. Klenuté překlady do patky jsou buď z běžných cihel s klínem z malty, nebo z přisekaných, resp. kónických cihel. Statické působení překladů je obdobné jako u kleneb, rozpětí cca 3,0 m. Styčná spára tvořená klínem z malty má min. šířku 8 mm, max. 20mm. Spáry širší než 20 mm se klínují plochými úlomky cihel či střešními taškami. Přisekávané cihly musí mít min. tloušťku 45 mm.

11 12.1.2. KAMENNÉ A CIHELNÉ PŘEKLADY Jednoduché cihelné nadpraží se provede jako vyztužený cihelný překlad. Vyzdí se jako rovná klenba z tvrdých cihel a vyztuží se ve styčných spárách pásovinou 20/1 - 30/2 mm přebírající tah na spodku překladu. Cihelný pás je klenut v tloušťce zdi na dřevěných, popř. maltových ramenátech. Je vhodný pro menší rozpětí a pro nadpraží bez odstupu. Zdí se od patek směrem ke středu, směr spár se kontroluje šablonou či latí. Sklon vyložené nebo zapuštěné patky se určí středovým úhlem, nejlépe 30° velkým. Další způsoby řešení cihelných překladů

12 12.1.3. OCELOVÉ PŘEKLADY Překlady z ocelových nosníků jsou sestaveny z válcovaných profilů uložených na betonových či kamenných podkladech. Osazené traverzy se buď obetonují nebo obezdí cihlami a obalí keramickým či rabicovým pletivem a omítnou. Překlad z ocelových nosníků

13 12.1.4. PŘEKLADY Z KERAMICKÝCH NOSNÍKŮ Keramický překlad systému Porotherm s předokenní roletou

14 12.1.4. PŘEKLADY Z KERAMICKÝCH NOSNÍKŮ Zakončení ostění u systému Porotherm

15 12.1.5. PŘEKLADY Z LEHKÝCH BETONŮ Překlady z lehkých betonů mohou být vyráběny z pórobetonových, keramzitobetonových a dalších materiálů. Překlady z lehkých betonů mohou být: Truhlíkové Roletové Segmenty a oblouky Překlady z lehkých betonů

16 12.1.5. PŘEKLADY Z LEHKÝCH BETONŮ Překlady z lehkých betonů Ploché nosné pórobetonové překlady jsou nosné prvky vyztužené svařenou betonářskou výztuží. Mají výborné tepelně izolační vlastnosti a jsou tak vhodným doplňkem k masivnímu zdivu z pórobetonu bez změny podkladového materiálu pro omítání a s minimálními tepelnými mosty. Pórobeton je silikátový kompozit dvojího vzhledu: převážně bílý, je-li plnivem jemný křemičitý písek, nebo v menší míře šedý, pokud je plnivem elektrárenský popílek. Pro nosné překlady: pórobeton P4, 4-600

17 12.1.6. PŘEKLADY PREFABRIKOVANÉ ZE ŽELEZOBETONOVÝCH NOSNÍKŮ Tyto velmi levné překlady mají být uloženy do šířky otvoru 150 mm, u větších otvorů 225 mm. Pro zdivo z normálních plných cihel se používá překladů širokých 140 a 215 mm, pro zdivo metrického formátu (např. CDm) širokých 115 mm. Po osazení se mohou ihned zatížit. Překlady z prefabrikovaných nosníků

18 12.1.7. PŘEKLADY MONOLITICKÉ Monolitické překlady lze navrhovat pro jakoukoliv tloušťku stěn, libovolné rozpětí a zatížení jako: Prostý nosník (nad 1 otvorem) Spojitý nosník (nad více otvory) Spojitý překlad vznikne spojením překladů nad okny, takže vytvoří kleštinový věnec, který ztužuje budovu v každém podlaží. Výška překladu je v celé délce stejná, nebo na plném zdivu se zmenší na 300 až 150 mm. Monolitické překlady – uložení (7,5 % l s, min. 200 mm, rozpětí l = 1,05 l s, výška h = 1 / 20 l)[25]

19 12.1.7. PŘEKLADY MONOLITICKÉ Beton cca l,5x vede lépe teplo než cihelné zdivo. Proto želbet. překlady špatně izolují a doplňují se izolačními deskami. Podélná výztuž prostých nosníků je doplněna ohyby a třmínky přenášejícími smyková napětí. Monolitické překlady - schéma výztuže

20 LEGENDA S TUDIJNÍ MATERIÁLY Základní literatura: HÁJEK, P. a kol. Konstrukce pozemních staveb 1. Nosné konstrukce I. 3. vyd. Praha: ČVUT, 2007. ISBN 978-80-01-03589-4. HANÁK, M. Pozemní stavitelství: cvičení I. 6. přeprac. vyd. Praha: ČVUT, 2005. ISBN 80-01-03267-1. Doporučené studijní zdroje: NESTLE, H. a kol. Moderní stavitelství pro školu i praxi. Praha: Sobotáles, Praha, 2005. ISBN 80-86706-11-7. LORENZ, K. Nosné konstrukce I. Základy navrhování nosných konstrukcí. 1. vyd. Praha: ČVUT, 2005. ISBN 80-01-03168-3. MATOUŠOVÁ, D., SOLAŘ, J., Pozemní stavitelství I. 1. vyd. Ostrava: VŠB TU, 2005. ISBN 80-248-0830-7. O TÁZKY A ÚKOLY 1) Jak vypadá překlad z ocelových nosníků ? 2) Vyjmenujte druhy překladů podle technologie provádění.

21 LEGENDA K LÍČ K ŘEŠENÍ OTÁZEK Viz výklad. Použitá literatura HÁJEK, P. a kol. Konstrukce pozemních staveb 1. Nosné konstrukce I. 3. vyd. Praha: ČVUT, 2007. ISBN 978-80-01-03589-4. HANÁK, M. Pozemní stavitelství: cvičení I. 6. přeprac. vyd. Praha: ČVUT, 2005. ISBN 80-01-03267-1. NESTLE, H. a kol. Moderní stavitelství pro školu i praxi. Praha: Sobotáles, Praha, 2005. ISBN:80-86706-11-7. LORENZ, K. Nosné konstrukce I. Základy navrhování nosných konstrukcí. 1. vyd. Praha: ČVUT, 2005. ISBN 80-01-03168-3. MATOUŠOVÁ, D., SOLAŘ, J., Pozemní stavitelství I. 1. vyd. Ostrava: VŠB TU, 2005. ISBN 80-248-0830-7. Doc. Ing. Václav Kupilík, CSc. a Ing. Karel Sedláček, PhD. – skripta Pozemní stavitelství I


Stáhnout ppt "POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice."

Podobné prezentace


Reklamy Google