Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pozemní stavitelství I

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pozemní stavitelství I"— Transkript prezentace:

1 Pozemní stavitelství I
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

2 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích" s registračním číslem CZ.1.07./2.2.00/  Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 Kapitola 12: Svislé nosné konstrukce IV.

4 Legenda Cíle kapitoly Klíčové pojmy Čas potřebný ke studiu kapitoly
Překlady, klenák, roletový překlad, truhlíkový překlad  Cíle kapitoly získat přehled o druzích překladů a jejich použití  Čas potřebný ke studiu kapitoly 5 hodin

5 12.1. Otvory v nosných stěnách
Dělení otvorů v nosných stěnách Otvory ve stěnách a v příčkách se zřizují k osvětlení místnosti denním světlem a ke komunikačnímu spojení sousedních prostorů nebo vnějšího prostoru s vnitřním prostorem budovy. Podle toho, k jakým účelům otvory slouží, se rozlišují: Okenní otvory (hlavní funkcí oken je především propouštění denního světla do vnitřních prostorů) Dveřní otvory Vratové otvory Průchody a průjezdy Všechny otvory mají nadpraží a ostění. Okenní otvory mají dále dolní část tzv. parapet neboli poprsník. Dveřní a vratové otvory mají v dolní části práh nebo jsou bez prahu. Nad otvory v nosných stěnách musí být umístěn překlad, který je schopen přenášet zatížení z přilehlých částí stropů a zdiva do svislých podpor podél otvoru.

6 12.1.1. Dělení otvorů v nosných stěnách
Požadavky na překlady: Statické - přenos zatížení do podpor Skladebné - rozměry musí odpovídat skladebným rozměrům svislých konstrukcí, oken i stropů Tepelně izolační - bez tepelných mostů Zatížení překladu může být: Rovnoměrné spojité (např. železobetonovou deskou) Osamělými břemeny (např. nosníky) Podle polohy zatížení rozeznáváme: Zatížení jednostranné s excentricitou ( u obvodové stěny) Zatížení oboustranné (u střední stěny) Podle tvaru střednice překladu může být nadpraží: Rovné - působí jako prostý nosník namáhaný tlakem či ohybem Klenuté - namáhání v závislosti na vzepětí tlakem nebo tlakem s ohybem

7 12.1.1. Dělení otvorů v nosných stěnách
Překlady musí zajistit přenos zatížení do přilehlých podpor. Zatěžovací účinek na překlady není konstantní, ale zpravidla trojúhelníkový, velikost roznášecího úhlu závisí na tuhosti stěny a její výšce nad překladem. Je-li stěna nad překladem přerušena např. stropem či jiným (např. dveřním otvorem), je nutno zatížení upravit. V obvodových konstrukcích nesmějí v překladu vznikat tepelné mosty. Podle technologie provádění překlady mohou být montované a monolitické. Montované se dělí na: Kamenné či cihelné (přímé či klenuté) Z ocelových nosníků (u rekonstrukcí) Z keramických nosníků Z lehkých betonů (plynosilikáty) Prefabrikované ze železobetonových nosníků Monolitické Statické působení překladů a kleneb

8 12.1.2. Kamenné a cihelné překlady
Překlady z kamenných kvádrů mají mít horní i dolní líc vodorovný. Pás se klene z obou stran a uzavírá se středním klenákem, spáry jsou rovné nebo lomené. Pohled na pásy v nadpraží

9 12.1.2. Kamenné a cihelné překlady
Přímé vyztužené překlady používají k přenosu tahových napětí ve spodním líci páskovou ocel. Klenuté překlady do patky jsou buď z běžných cihel s klínem z malty, nebo z přisekaných, resp. kónických cihel. Statické působení překladů je obdobné jako u kleneb, rozpětí cca 3,0 m. Styčná spára tvořená klínem z malty má min. šířku 8 mm, max. 20mm. Spáry širší než 20 mm se klínují plochými úlomky cihel či střešními taškami. Přisekávané cihly musí mít min. tloušťku 45 mm. Cihelné překlady

10 12.1.2. Kamenné a cihelné překlady
Jednoduché cihelné nadpraží se provede jako vyztužený cihelný překlad. Vyzdí se jako rovná klenba z tvrdých cihel a vyztuží se ve styčných spárách pásovinou 20/1 - 30/2 mm přebírající tah na spodku překladu. Cihelný pás je klenut v tloušťce zdi na dřevěných, popř. maltových ramenátech. Je vhodný pro menší rozpětí a pro nadpraží bez odstupu. Zdí se od patek směrem ke středu, směr spár se kontroluje šablonou či latí. Sklon vyložené nebo zapuštěné patky se určí středovým úhlem, nejlépe 30° velkým. Další způsoby řešení cihelných překladů

11 Ocelové překlady Překlady z ocelových nosníků jsou sestaveny z válcovaných profilů uložených na betonových či kamenných podkladech. Osazené traverzy se buď obetonují nebo obezdí cihlami a obalí keramickým či rabicovým pletivem a omítnou. Překlad z ocelových nosníků

12 12.1.4. Překlady z keramických nosníků
Keramický překlad systému Porotherm s předokenní roletou

13 12.1.4. Překlady z keramických nosníků
Zakončení ostění u systému Porotherm

14 12.1.5. Překlady z lehkých betonů
Překlady z lehkých betonů mohou být vyráběny z pórobetonových, keramzitobetonových a dalších materiálů. Překlady z lehkých betonů mohou být: Truhlíkové Roletové Segmenty a oblouky Překlady z lehkých betonů

15 12.1.5. Překlady z lehkých betonů
Ploché nosné pórobetonové překlady jsou nosné prvky vyztužené svařenou betonářskou výztuží. Mají výborné tepelně izolační vlastnosti a jsou tak vhodným doplňkem k masivnímu zdivu z pórobetonu bez změny podkladového materiálu pro omítání a s minimálními tepelnými mosty. Pórobeton je silikátový kompozit dvojího vzhledu: převážně bílý, je-li plnivem jemný křemičitý písek, nebo v menší míře šedý, pokud je plnivem elektrárenský popílek. Pro nosné překlady: pórobeton P4, 4-600 Překlady z lehkých betonů

16 12.1.6. Překlady prefabrikované ze železobetonových nosníků
Tyto velmi levné překlady mají být uloženy do šířky otvoru 150 mm, u větších otvorů 225 mm. Pro zdivo z normálních plných cihel se používá překladů širokých 140 a 215 mm, pro zdivo metrického formátu (např. CDm) širokých 115 mm. Po osazení se mohou ihned zatížit. Překlady z prefabrikovaných nosníků

17 Překlady monolitické Monolitické překlady lze navrhovat pro jakoukoliv tloušťku stěn, libovolné rozpětí a zatížení jako: Prostý nosník (nad 1 otvorem) Spojitý nosník (nad více otvory) Spojitý překlad vznikne spojením překladů nad okny, takže vytvoří kleštinový věnec, který ztužuje budovu v každém podlaží. Výška překladu je v celé délce stejná, nebo na plném zdivu se zmenší na 300 až 150 mm. Monolitické překlady – uložení (7,5 % ls, min. 200 mm, rozpětí l = 1,05 ls, výška h = 1 / 20 l)[25]

18 Překlady monolitické Beton cca l,5x vede lépe teplo než cihelné zdivo. Proto želbet. překlady špatně izolují a doplňují se izolačními deskami. Podélná výztuž prostých nosníků je doplněna ohyby a třmínky přenášejícími smyková napětí. Monolitické překlady - schéma výztuže

19 Legenda Studijní materiály Otázky a úkoly Základní literatura:
HÁJEK, P. a kol. Konstrukce pozemních staveb 1. Nosné konstrukce I. 3. vyd. Praha: ČVUT, ISBN HANÁK, M. Pozemní stavitelství: cvičení I. 6. přeprac. vyd. Praha: ČVUT, 2005. ISBN Doporučené studijní zdroje: NESTLE, H. a kol. Moderní stavitelství pro školu i praxi. Praha: Sobotáles, Praha, ISBN LORENZ, K. Nosné konstrukce I. Základy navrhování nosných konstrukcí. 1. vyd. Praha: ČVUT, ISBN MATOUŠOVÁ, D., SOLAŘ, J., Pozemní stavitelství I. 1. vyd. Ostrava: VŠB TU, ISBN Otázky a úkoly 1) Jak vypadá překlad z ocelových nosníků ? 2) Vyjmenujte druhy překladů podle technologie provádění.

20 Legenda Klíč k řešení otázek Použitá literatura Viz výklad.
HÁJEK, P. a kol. Konstrukce pozemních staveb 1. Nosné konstrukce I. 3. vyd. Praha: ČVUT, ISBN HANÁK, M. Pozemní stavitelství: cvičení I. 6. přeprac. vyd. Praha: ČVUT, ISBN NESTLE, H. a kol. Moderní stavitelství pro školu i praxi. Praha: Sobotáles, Praha, ISBN: LORENZ, K. Nosné konstrukce I. Základy navrhování nosných konstrukcí. 1. vyd. Praha: ČVUT, ISBN MATOUŠOVÁ, D., SOLAŘ, J., Pozemní stavitelství I. 1. vyd. Ostrava: VŠB TU, ISBN Doc. Ing. Václav Kupilík, CSc. a Ing. Karel Sedláček, PhD. – skripta Pozemní stavitelství I


Stáhnout ppt "Pozemní stavitelství I"

Podobné prezentace


Reklamy Google