Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kvantitativní metody výzkumu v praxi

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kvantitativní metody výzkumu v praxi"— Transkript prezentace:

1 Kvantitativní metody výzkumu v praxi
UK FHS Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích (ZS 2008) Kvantitativní metody výzkumu v praxi 1. Část ( ) Jiří Šafr

2 - přednášky - full-text literatura - podpůrné nástroje (odkazy, statistika, data) heslo do pdf: kmvp Komunikace: „KMVP, Jméno, klíčové slovo“ Subject: KMVP: Novák projekt

3 Struktura přednášky 1. Co je výzkum Epistemologické problémy
Omezení, nástrahy v dotazování Základní pojmy Kroky kvantitativního výzkumu a postup výzkumníka Základní techniky sběru dat Koncept standardizace Logika kvantitativního výzkumu Dvě metody poznání Výzkumný problém Konceptualizace a operacionalizace Hypotézy Výzkumný projekt KMVP část 1

4 Logika empirického výzkumu v sociologii

5 Co je sociologický výzkum?
výzkum (survey) = „metoda získávání informací ze vzorku individuí“ pomocí níž můžeme získat informaci (usuzovat na) o postojích, preferencích, potřebách, očekáváních či chování v celé populaci. výběr (vzorek) = část populace (census = šetření celé populace) není vybrán jen nahodile ani čistě na základě ochoty respondentů spolupracovat individuum → výběr (vzorek) → populace V kvantitativním výzkumu je informace sbírána nějakým standardizovaným způsobem Jednotka analýzy: studovat můžeme i „ne-lidské“ populace, např. objekty (média, výtvory) KMVP část 1

6 Sociologické metody: dvě cesty
Kvantitativné metodologie: Z vlastností vzorku usuzujeme na vlastnosti populace Výběr ve vzorku je reprezentativní Statistické postupy zpracování dat Realita je zjednodušena na několik proměnných a vztahů mezi nimi. Musí se vejít do předpřipravených schémat Získáme omezené informace o mnoha jedincích, které jsou reprezentativní na celou populaci Vzorek reprezentuje populaci jedinců Cíl: nic jiného než testování hypotéz (a nebo odhady parametrů v populaci) Kvalitativní metodologie: Chceme problém uchopit, jít do hloubky, porozumět jeho podstatě. Porozumění jednání a významům v jejich sociálním kontextu. Pochopit běžný život v přirozených podmínkách, z pohledu lidí v jejich interpretaci, v jejich běžném jazyce. Mnoho informací o malém počtu jednotek (lidí) Problematiku nemusíme dopředu dobře znát. Nelze zobecnit na celou společnost (často ani populaci) Vzorek reprezentuje populaci problému, jeho možné relevantní dimenze Felexibilita postupů, vícevrstevnatá data (záznamy/přepisy, fieldnotes,..) Cíl: generování a formulace nových hypotéz, porozumění, vytváření teorií Hranicí je míra standardizace tedy míra redukce informací. KMVP část 1

7 Základní pojmy kvantitativního výzkumu I.
Výzkumný problém: vymezení, ujasnění předmětu výzkumu, vymezení vztahu mezi jevy (ve formě otázky, např. „Jak působí výcvik v týmové spolupráci na výkon pracovní skupiny?“) Cílová (základní) populace: populace (systém) na níž vztahujeme výsledky z výzkumu Výběr – výběrový soubor: skupina jednotek (respondentů) vybraná určitou metodou výběru z cílové populace. Zastupuje populaci. Respondent: člen cílové populace KMVP část 1

8 Základní pojmy kvantitativního výzkumu II.
Proměnná – znak (indikátor): symbolické vyjádření vlastností, měřitelné, indikuje stav veličiny (např. hodnota na škále souhlasu) Přezkoumanost populace: s rozmachem sociálního výzkumu dochází k poklesu ochoty účastnit se výzkumů. Kvalita dat – dvě hl. složky: 1. Reprezentativita: výběrový soubor odpovídá strukturou cílové populaci; díky tomu můžeme závěry pro výběr zobecnit i na cílovou populaci 2. Kvalita měření: přesnost, konzistentnost měření (reliabilita) a obsahová platnost (validita) (viz dále přesnost měření a chyba měření) KMVP část 1

9 Co můžeme v kvantitativním výzkumu zjišťovat ?
Dva základní okruhy zjišťování: názory a postoje (např. volební preference, spokojenost se službou) faktuální charakteristiky, chování (např. zdraví, bydlení, výdaje) Problémy: Způsob, jakým klademe otázku může ovlivnit výsledek Nonresponse – ne všichni ze vzorku odpovídají (nenáhodné vychýlení) KMVP část 1

10 Epistemologické problémy
redukce transformace informací KMVP část 1

11 Transformace informací
nečiníme přímé závěry z analýzy reality, ale na základě jejího záznamu či popisu redukovaná analýza reality vede k tvrzením pravděpodobnostního charakteru. KMVP část 1

12 závěry mohou být obvykle platné jen pro prostředí, ze kterého jsme sebrali naše data.
KMVP část 1

13 Dotazování namísto přímého pozorování
V sociologickém výzkumu většinou nesledujeme samotný studovaný jev, ale pouze jeho indikátory. Pouze při technice přímého pozorování, jej-li studovaným jevem chování, jsme schopni sledovat studovaný jev přímo. nepřímé měření zvyšuje riziko zkreslení KMVP část 1

14 Omezení, nástrahy v dotazování
Vyžaduje navržená otázka vůbec odpověď? Do jaké míry mají respondenti dopředu připravené odpovědi, jak rozumí jazyku výzkumníka? Mohou lidé poskytnout přesné informace o svém minulém jednání? Je respondent ochoten odhalit o sobě požadované informace? Bude respondent motivován zúčastnit se a odpovědět na vše? Adaptováno podle [Dillman 2006] KMVP část 1

15 Přesnost měření Systematické vychýlení: výpadek v procesu výběru, ve výběrovém souboru je výrazně podhodnocena či vynechána důležitá část populace Výběrový soubor je reprezentativní, když se svou strukturou dobře shoduje se strukturou cílové populace. Závěry na výběrovém souboru můžeme zobecnit na cílovou populaci. KMVP část 1

16 Přesnost měření je funkcí celkové chyby měření = jak se rozchází naměřené a skutečné výsledky, má dvě složky a) Nevýběrová chyba (nonsampling error) faktory uvnitř i vně metodiky výzkumu obtížně zjistitelné: chybně formulované otázky, nezastihneme všechny vybrané respondenty doma, lidé nechtějí odpovídat, neříkají pravdu,…. b) Výběrová chyba (sampling error) výsledky ve vzorku se lišší od cílové populace, lze statisticky vyčíslit Tolerance chyb (margin of error) suma všech možných výběrových chyb, která kvantifikuje nejistotu výsledků měření → pravděpodobnostní interval -/+ (např. 95% interval spolehlivosti určuje rozpětí kolem naměřené hodnoty) ovlivněno: velikostí výběru, metoda výběru, velikost populace KMVP část 1

17 Kroky kvantitativního výzkumu
1. Formulace teoretického nebo praktického sociálního problému. 2. Formulace teoretické hypotézy. 3. Formulace souboru pracovních hypotéz. 4. Rozhodnutí o populaci a vzorku. 5. Pilotní studie – seznámení se s problematikou v terénu. 6. Rozhodnutí o technice sběru informací. 7. Konstrukce nástrojů pro tento sběr. 8. Předvýzkum, pre-test nástroje (dotazníku). 9. Sběr dat. 10. Analýza dat. 11. Interpretace, závěry, teoretické zobecnění. [Disman 1993: 120] KMVP část 1

18 Postup výzkumníka kroky:
1. dostat nápad (začíná to nesnází, zmatkem, obtížnou situací, pochybnostmi, emočním napětím) 2. formulace problému – pojmové uchopení situace (+ studium literatury) 3. formulace hypotézy 4. usuzování – dedukce, vědec dedukuje důsledky z hypotézy, kterou formuloval 5. ověřování, testování důsledků, pozorování, experiment. Podstatou je ověřování vztahů vyjádřených v hypotéze. [Jeřábek 1993: 14] KMVP část 1

19 Základní techniky sběru dat
přímé pozorování rozhovor dotazník analýza dokumentů KMVP část 1

20 Přímé pozorování zaměřené, naplánované vnímání vybraných jevů. Vnímané je pečlivě a systematicky zaznamenáváno. KMVP část 1

21 Rozhovor informace jsou získány v přímé interakci s respondentem. Rozhovor tváří v tvář nebo telefonicky. KMVP část 1

22 Dotazník Respondent odpovídá písemně na otázky tištěného formuláře.
KMVP část 1

23 Analýza dokumentů analýza dokumentů, které nebyly vytvořeny za účelem našeho výzkumu (psané dokumenty, i jakékoliv materiální stopy lidského jednání) KMVP část 1

24 Koncept standardizace
všechny základní techniky lze použít ve standardizované formě, kromě dotazníku pak i v nestandardizované formě. KMVP část 1

25 Standardizace technik dotazování
zajištění totožných podmínek při získávání odpovědí od všech respondentů KMVP část 1

26 Standardizace technik dotazování
striktně jednoduché otázky (podněty) odpovědi často omezeny na volbu z předem připraveného souboru kategorií (uzavřené otázky). data lze kumulovat pouze jsou-li totožná. Podmínka je, aby alespoň stimuly (otázky) byly totožné. KMVP část 1

27 Nestandardizované postupy
mohou získat lepší informace o jedincích, nabízí lepší porozumění, ale cílem kvantitativního výzkumu je testování hypotéz o sociálních skupinách. KMVP část 1

28 Standardizace odpovědí
uzavřené otázky nabízí soubor alternativ odpovědí, ze kterých respondent vybere. KMVP část 1

29 HYPOTÉZY

30 Kvantitativní výzkum není nic jiného než testování hypotéz.
KMVP část 1

31 Dvě metody poznání Dedukce:
teorie → hypotézy → pozorování → přijaté zamítnuté hypotézy Indukce: pozorování → nalezené pravidelnosti → předběžné závěry → teorie KMVP část 1

32 Kvantitativní výzkum používá deduktivní metodu.
Může nalézt řešení jen pro takové problémy, které je možno popsat v termínech vztahů mezi pozorovatelnými proměnnými. KMVP část 1

33 Výzkumný problém výrok formulovaný ve formě otázky.
tázací věta nebo výrok, který se ptá: Jaký existuje vztah mezi dvěma nebo více proměnnými? KMVP část 1

34 Postup formulace výzkumného problému
1. seznámení s dosavadními výsledky a stavem výzkumu v oblasti 2. diskuse ideje s kolegy 3. prostudování literaturu o problému KMVP část 1

35 problém  obecná hypotéza  pracovní hypotézy (operacionalizace)  ověření
KMVP část 1

36 KMVP část 1

37 Výzkumný proces - uspořádání výzkumu
Volba (hledání) výzkumného problému Konceptualizace Volba výzkumné metody Operacionalizace Populace a výběr Sběr dat Zpracování dat Analýza dat Aplikace KMVP část 1

38 Výzkumný projekt zahrnuje rozhodnutí
jaké téma bude zkoumáno v jaké populaci jakými metodami z jakého důvodu KMVP část 1

39 Postup při měření [Babbie 1995: 118]
Konceptualizace Nominální definice Operační definice Měření v reálném světě KMVP část 1

40 Konceptualizace a operacionalizace

41 Konceptualizace Upřesňování a specifikace abstraktních teoretických pojmů (konceptů), tak abychom je mohli následně měřit Proces pomocí kterého specifikujeme přesně, co máme na mysli, když používáme konkrétní pojmy. První krok v němž je „jazyk teorie je překládán do jazyka výzkumu“ Výsledkem procesu konceptualizace je specifikace sady indikátorů (sledovaného jevu). KMVP část 1

42 Konceptualizace Na indikátorech se nemusíme vždy shodnout > seznam různých indikátorů > jejich seskupením dostaneme dimenze (jevu). Konceptualizace: specifikace dimenzí a identifikování různých indikátorů pro každou z dimenzí. KMVP část 1

43 Operacionalizace vypracování specifických výzkumných procedur (operací) stanovení vhodných = měřitelných(!!) indikátorů KMVP část 1

44 Operační definice - operacionalizace
koncept je vyjádřen popisem operací, kterými bude měřen nevysvětluje, co je zkoumaný předmět, ale dává nám návod, jak poznat co to je. KMVP část 1

45 Typy definice ve výzkumu
Nominální definice = převedení na pojem Operacionální definice = popis operací, které je třeba provést k měření konceptu. KMVP část 1

46 Definice – dva přístupy
zdroj: Ferjenčík 2000:40 KMVP část 1

47 Hypotézy

48 Hypotéza výrok o vztahu mezi dvěma nebo více proměnnými
„jestliže se vyskytne to a to, pak to vede k těm a těm výsledkům“ KMVP část 1

49 Hypotézy obecná (základní) hypotéza
„očekávání a charakteru věcí, vyvozené z teorie“ pracovní hypotézy překlad teoretického problému do jazyka výzkumu KMVP část 1

50 Pracovní hypotézy 1. tvrzení předpovídající existenci souvislosti mezi dvěma nebo více proměnnými. 2. Všechny proměnné zmíněné v hypotéze musí mít validní operační definici. 3. Soubor pracovních hypotéz musí zahrnovat nejen proměnné reprezentující zkoumané koncepty, ale i ty, které mohou významně zkreslit interpretaci testovaných vztahů. KMVP část 1

51 Kritéria dobrých hypotéz
Hypotézy: 1. jsou výroky o vztazích mezi proměnnými 2. obsahují proměnné, které lze zjišťovat a měřit 3. vztahy mezi proměnnými lze ověřovat hypotéza prvního a druhého řádu KMVP část 1

52 Kritéria dobrých hypotéz
Ptáme se: 1. Existuje vztah mezi proměnnými? 2. Lze proměnné zjišťovat, měřit? 3. Lze vztah ověřit? KMVP část 1

53 Příklad: Výzkum čtenářů MS H: čtenářský zájem o časopis klesá s věkem.
proměnné: věk, čtenářský zájem KMVP část 1

54 1. Existuje vztah mezi proměnnými věk a čtenářský zájem? ANO
2. Lze proměnné zjišťovat, měřit? ANO věk , čtenářský zájem = počet předplatitelů, dotazem na počet čtenářů ve věkové skupině 3. Lze vztah ověřit? ANO – tabulkou závislosti KMVP část 1

55 Znak – proměnná měřitelný pojem se dvěma nebo více hodnotami
symbolické vyjádření vlastností KMVP část 1

56 Výzkumný projekt (Research design)

57 Výzkumný projekt upřesnění, co chci zjistit a určení nejlepší cesty, jak to zjistit cíle výzkumu jednotky analýzy témata výzkumu (podmínky, orientace, jednání) časová dimenze motivace výzkumu KMVP část 1

58 Cíle výzkumu 1. Explorace – průzkum počáteční, hrubé porozumění nějakému jevu 2. Deskripce – popis přesné měření a popis vlastností populace nebo jevu > Jak, kolik? 3. Explanace – vysvětlení odhalení a popis vztahů mezi různými aspekty sledovaného jevu > Proč? KMVP část 1

59 Jednotky analýzy Individuální lidé Skupiny (rodina)
Formální organizace (nemocnice) Lidské výtvory materiální (knihy, obrazy) sociální interakce (svatby) KMVP část 1

60 Design výzkumu Survey (repre) vs. Případová studie
Úrovně analýzy → jednotka Individuální vs. organizace: Kdo bude vypovídat: 1. klienti, 2. poskytovatelé služby Pokud organizace, kdo za ní vypovídá? Komplexní design výzkumu Triangulace výzkum a Výzkum Chci aby to „dopadlo“ = aby to mělo dopad KMVP část 1

61 Model vztahů = (přijatelná) redukce reality
Znaky-proměnné: závislé (následek), nezávislé (příčina), kontrolní (možná intervenující) Vlivy (znaky) však často působí v interakci Postup vytváření modelu vztahů: Vymezíme maximum proměnných, které mohou do zkoumaného jevu vstupovat (literatura, zkušenost) Určíme, které proměnné jsou v našem případě klíčově významné (relevantní a měřitelné) a ty, které nemusíme brát v úvahu. → Co jsou klíčové proměnné? Navrhneme redukovaný model, kde vyznačíme vztahy mezi vybranými proměnnými (závislými, nezávislými i kontrolními) Poučení: špatný model → chybějící indikátory (otázky v dotazníku) → chybějící znaky v analýze →… KMVP část 1

62 Model měření přemosťujícího sociálního kapitálu v dimenzi odlišnosti v životním stylu a zájmů - blokové schéma hypotézy ve strukturním modelu KMVP část 1

63 Model měření přemosťujícího sociálního kapitálu v dimenzi odlišnosti v životním stylu a zájmů – odhadnuté („naměřené“ parametry strukturního modelu KMVP část 1

64 Návrh výzkumného projektu
(Research proposal)

65 Výzkumný projekt by měl obsahovat:
Problém nebo předmět výzkumu Co přesně chci studovat? K čemu to poslouží? Má navrhovaný výzkum praktické využití? KMVP část 1

66 Přehled literatury Co ostatní zjistili o problému? Jaké existují teorie k tématu a co říkají? Jaký výzkum byl doposud realizován? Jsou výsledky konzistentní, nebo se závěry studií lišší? KMVP část 1

67 Předmět výzkumu Koho nebo co budete zkoumat? Předmět popište obecně v teoretických pojmech i specificky v konkrétních termínech – kdo bude zkoumán a jak se k němu dostanete. Jak bude proveden výběr? Pokud má výzkum dopad na zkoumané osoby, jak zajistíte, že nebudou výzkumem ohroženy či poškozeny? KMVP část 1

68 Nástroje měření Co jsou klíčové proměnné výzkumu? Jak je budete definovat a měřit? Budou vaše definice a techniky měření převzaté z dřívějších výzkumů, nebo vyvinete vlastní koncepty a nástroje? Nástroj (např. dotazník) je dobré dát do přílohy. KMVP část 1

69 Metoda sběru dat Jak budete sbírat data
Metoda sběru dat Jak budete sbírat data? Bude použit survey (průzkum) nebo experiment? Realizujete nový výzkum, nebo použijete reanalýzu již sebraných dat? KMVP část 1

70 Analýza Naznačte druh analýzy, kterou plánujete použít. Naznačit důvod a logiku analýzy. Popis / explanace – proč / vysvětlení variance? Jaké možné vysvětlující znaky bude obsahovat vaše analýza? KMVP část 1

71 Časový plán Pro různé etapy výzkumu. Když ne pro návrh výzkumu, tak si ho udělejte pro sebe. KMVP část 1

72 Rozpočet velké projekty: náklady na pracovní sílu, vybavení, pořizovací materiál, ostatní drobné výdaje jako poplatky za telefon, poštovné. malé projekty: kancelářské prostředky, kopírování, záznamové média pro počítače (CD), poplatky za telefon, náklady na dopravu, atd. KMVP část 1

73 Návrh výzkumného projektu
Problém nebo předmět výzkumu Přehled literatury Předmět výzkumu Model vztahů, indikátory Nástroje měření Metoda sběru dat Analýza Časový plán Rozpočet KMVP část 1

74 Výzkumný projekt je dobré udělat si i sám pro sebe,
i když ho po nás nikdo nechce. KMVP část 1

75 poučení Jak připravit výzkumný projekt
Nesbírám zbytečná data (proměnné), které nepotřebuji pro ověření hypotéz (+specifikaci vztahů) či předem daný popis populace → krátký dotazník Trade off: do modelu vztahů zahrnout vše podstatné (kontrolovat vliv hlavních příčin v pozadí), ale ekonomicky zároveň redukovat počet indikátorů Projekt výzkumu je nejlepší začít tím, že formulujeme: výzkumnou otázku, zkoumanou populaci, obecnou hypotézu, hlavní indikátory a metodu výzkumu – sběru dat (dotazování). Při definování populace si uvědomte cíle výzkumu: reprezentativní šetření (zobecnitelné na celou populaci) vs. případová studie v části populace. Vždy přesně definujte, kdo je populace. Při tom uvažujete, zda již do designu výzkumu případně nezakomponovat její rozdělení na podsoubory významné z hlediska vlivu na zkoumaný jev (strata). Pozor na „průběžně se měnící populace“ (např. pacientů). Hypotézy formulujte stručně, jednoznačně a logicky. Přitom se vyhněte osobních a kulturních hodnocení, preferencí a soudů (např. místo „špatný výkon“ použijte „nižší úroveň výkonu“). Hypotéza není hodnocení, které nelze ověřit. Musí obsahovat ověřitelné kritérium! Smysluplnost a informační hodnota výzkumu. Přináší hypotéza odpověď na nějakou smysluplnou otázku, něco co bychom se bez výzkumu (nikdy) nedozvěděli? Samoúčelná hypotéza (výzkum) k ničemu není! KMVP část 1

76 Než začnete výzkum, zvažujete:
Efektivitu zjištění výzkumu vůči nákladům na pořízení dat: dotazovaní je časově i ekonomicky nákladný proces + neochota odpovídat/ zkreslení roste s délkou dotazníku Hloubku zjištěné informace Praktickou využitelnost zjištění Ohleduplnost ke zkoumanému prostředí (míra ochrany osobních údajů) KMVP část 1

77 Literatura Babbie, E. (1995). The Practice of social Research. 7th Edition. Belmont: Wadsworth Dillman, D Handout „Writing Questions“. kurz Sociology 525 „Survey Practicum“ Disman, M. (1993): Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum Jeřábek, H. (1993): Úvod do sociologického výzkumu. Praha: Karolinum Scheuren, F What is a Survey. <http://www.whatisasurvey.info> KMVP část 1


Stáhnout ppt "Kvantitativní metody výzkumu v praxi"

Podobné prezentace


Reklamy Google