Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výzkum obyvatel města Český Krumlov Vybrané poznatky z výzkumů prováděných v letech 1992-2010 katedrou kulturologie FF UK v Praze Prezentace pro odbornou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výzkum obyvatel města Český Krumlov Vybrané poznatky z výzkumů prováděných v letech 1992-2010 katedrou kulturologie FF UK v Praze Prezentace pro odbornou."— Transkript prezentace:

1 Výzkum obyvatel města Český Krumlov Vybrané poznatky z výzkumů prováděných v letech 1992-2010 katedrou kulturologie FF UK v Praze Prezentace pro odbornou diskuzi 7. června 2011

2 Informace o výzkumu Projekty: MŠMT ČR V062 „Funkce lokální kultury v inovaci životního stylu“ (1992 až 1994) GA UK 403/96/1451 „Kulturní a sociální změny v lokální společnosti. Sociokulturní analýza průběhu transformačních procesů v městských komunitách“ (1996 až 1998) VZ FF UK 206004 „Globální a lokální kultura. Transformace městských komunit v kontextu evropských integračních procesů“ (2000 až 2004) VZ MŠMT MSM0021620841 „Rozvoj české společnosti v EU: rizika a výzvy“ (2006 až 2010) Kromě Českého Krumlova výzkumy v Blatné a ve Velkém Meziříčí Výzkumy financovány hlavně z grantových prostředků Reprezentativní výběrové soubory dospělých obyvatel o velikosti 400 respondentů. Lidé s trvalým bydlištěm v Českém Krumlově starší 18 let Technika řízených standardizovaných rozhovorů

3 Osnova a)Podmínky života b)Vlastnosti obyvatel c)Vzdělanostní a profesní mobilita d)Migrace

4 Podmínky života – Problémy

5 V žádné oblasti nejsou závažné problémy Největší předností města jsou: fungující služby v oblastech školství, sociální péče, kultury, sportu a rekreace technická infrastruktura údržba památek Zlepšovala se situace v oblastech: bydlení pracovních příležitostí Přes spokojenost není život ve městě bezproblémový Největší problémy jsou: obchody a služby bydlení a pracovní příležitosti vztahy s Romy význam centra pro život obyvatel

6 Podmínky života – Problémy V některých částech města více Zejména na dvou sídlištích: Plešivec – zdravotnictví, bydlení, prac. příležitosti Mír – vztahy mezi Romy a ostatními Obyvatelé těchto částí mají větší migrační tendence V historickém jádru (Latrán, Vnitřní město) obchody a služby

7 Podmínky života – Vztahy s Romy Jediná problémová skupina ve městě Problémovost mírně roste

8 Podmínky života – Vztahy s Romy Největší problémy v Domoradicích (sídliště Mír) Zvýšila se problémovost na Nádražním předměstí a na Plešivci

9 Podmínky života - Instituce

10 Všechny uvedené instituce hodnotí lidé pozitivně Nejvíce jsou spokojeni: s fungováním Městského úřadu s fungováním Infocentra Dlouhodobě se zlepšuje hodnocení Městského úřadu V posledních letech se mírně zhoršuje hodnocení: středních škol z hlediska nabídky vzdělání neziskových organizací

11 Podmínky života – Rozvojové záměry Ke všem uvedeným závěrům zaujímají lidé spíše pozitivní postoje Nejvíce podporují přestavbu autobusového nádraží Většina podporuje dětská hřiště, domy pro seniory a domy s peč. službou

12 Podmínky života – Rozvojové záměry Podpora jednotlivých záměrů závisí na místě bydliště obyvatel

13 Podmínky života – Cestovní ruch

14 Celkově převažuje pozitivní hodnocení dopadů, nejvíce: péče o ochranu a obnovu památek čistota historického centra mezinárodní renomé peníze na rozvoj města lepší vzhled města ruch a společenské dění Vyloženě negativní dopady většina lidí odmítá, ale připouští: zhoršování vybavenosti centra obchody peníze jen soukromníkům Hodnocení vybavenosti města v důsledku cestovního ruchu se dlouhodobě zhoršuje Postoje k cestovnímu ruchu se příliš nemění, jediná změna: lidé si méně myslí, že cestovní ruch přispívá k lepšímu vybavení města obchody lidé si více myslí, že obchody slouží jen turistům a místní nemají kde nakupovat

15 Podmínky života – Přínos UNESCO Většina považuje zařazení na Seznam UNESCO za přínos

16 Podmínky života – Hodnota města

17 Specifikem Českého Krumlova jsou historie a památky Jejich význam pro identifikaci s městem klesá Stoupá význam: rodného města okolí a přírody

18 Vlastnosti obyvatel – Volný čas

19 Trávení volného času se od poloviny devadesátých let nemění Nejvíc času věnují: sociálním kontaktům domácím pracím sledování televize zálibám čtení knih a časopisů V posledních letech mírně narůstají: návštěvy restaurací, vináren a klubů návštěvy příbuzných a známých návštěvy divadel, výstav a muzeí Charakteristickým rysem trávení volného času je: orientace na soukromou sféru pasivita Pouze malá část obyvatel se věnuje aktivitám zaměřeným na: vlastní rozvoj zapojování do veřejného života města

20 Vlastnosti obyvatel – Hodnoty

21 Nejdůležitější hodnoty jsou: rodina klidný život a jistoty Hodnoty spojené s profesními, společenskými a ekonomickými aspiracemi jsou: okrajové celkově spíše odmítané

22 Vlastnosti obyvatel – Osobní charakteristiky

23 Obyvatelé se sami charakterizují jako lidé: jimž se daří uskutečňovat plány jsou ochotni se do něčeho pustit, i když výsledek není zaručený raději ustoupí, než aby hnali situaci do krajnosti musí neustále něco dělat a nevydrží odpočívat nesnáze a namáhavé úkoly je provokují často se snaží vymýšlet vlastní nové postupy V populaci Českého Krumlova existuje určitý rozpor mezi: uváděnými osobními charakteristikami a hodnotovou orientací Lidé se sice sami charakterizují jako aktivní a úspěšní, ale v jejich hodnotovém systému převažují hodnoty spojené s pasivitou a uzavíráním se do soukromí

24 Vlastnosti obyvatel – Inovativnost Inovativnost populace Českého Krumlova je poměrně nízká Inovativní je pouze malá část obyvatel: mladí lidé (do 34 let) lidé s vyšším vzděláním studenti soukromníci Podíl inovátorů v populaci se dlouhodobě snižuje

25 Vlastnosti obyvatel - Funkční gramotnost

26 Obyvatelé města vykazují dobrou funkční gramotnost Nejméně problémů mají: s využíváním počítače se zjišťováním a využíváním možnosti vzdělání či kvalifikace Nejméně jsou schopni: domluvit se v cizím jazyce V roce 2010: zvýšil se podíl těch, kteří by měli problém:  nalézt nové zaměstnání  se zjišťováním a využíváním možnosti vzdělání či kvalifikace největší problém se získáním půjčky Část lidí si není schopna poradit v žádné z uvedených situací Část se vyznačuje nízkou informační gramotností

27 Vlastnosti obyvatel – Funkční gramotnost Problémy s hledáním nového zaměstnání narostly ve všech věkových kategoriích Nejvýrazněji ve středním věku (25 až 44 let)

28 Vlastnosti obyvatel – Funkční gramotnost Problémy s hledáním nového zaměstnání narostly ve všech vzdělanostních kategoriích Čím vyšší vzdělání, tím méně problémů

29 Vzdělanostní a prof. mobilita - Vzdělání

30 Vzdělanostní struktura je dlouhodobě stabilní Jednoznačně v ní převažují: lidé se středoškolským vzděláním s maturitou vyučení Podíl lidí se středním vzděláním s maturitou stoupá a podíl vyučených klesá Klesá také podíl obyvatel, kteří mají jen základní vzdělání Podíl lidí s vysokoškolským vzděláním se mírně zvyšuje Dynamika vývoje vzdělanostní struktury obyvatel je poměrně slabá

31 Vzdělanostní a prof. mobilita - Rekvalifikace Obyvatelé se vyznačují vysokou ochotou rekvalifikovat se, a to až do 54 let O rekvalifikaci ale neprojevují většinou aktivní zájem Větší ochota: ženy v domácnosti lidé se středoškolským a nižším vzděláním Může zvýšit šance na pracovní uplatnění: části nezaměstnaných žen v domácnosti

32 Vzdělanostní a prof. mobilita – Prac. příl. Podle dvou třetin lidí, kterých se to týká, není v Českém Krumlově dostatek příležitostí k získání práce, která by je uspokojovala

33 Vzdělanostní a prof. mobilita – Prac. příl. Nabídku pracovních příležitostí v Českém Krumlově považují za nedostatečnou zejména mladší obyvatelé

34 Vzdělanostní a prof. mobilita – Prac. příl. Nabídka nejvíce nevyhovuje lidem se základním vzděláním Nejlépe vyhovuje lidem s vysokoškolským vzděláním S rostoucím vzděláním stoupá spokojenost s možnostmi pracovního uplatnění

35 Vzdělanostní a prof. mobilita – Prac. příl. Nejlépe hodnotí lidé, kteří pracují v obchodě, službách a cestovním ruchu Čím více jsou ochotni se rekvalifikovat, tím hůře hodnotí nabídku

36 Vzdělanostní a prof. mobilita – Informovanost Největší nedostatky a zhoršení v roce 2010 v informovanosti o oblastech: možností rekvalifikace nabídce vzdělávacích akcí pracovních příležitostí

37 Migrace - Přistěhování Podíl respondentů narozených v Českém Krumlově dlouhodobě mírně stoupá

38 Migrace - Přistěhování Hlavním důvodem přistěhování je rodina nebo příchod s rodiči Zaměstnání je až třetí důvod Historické prostředí a kultura jen okrajově

39 Migrace - Přistěhování Původně hlavně jako děti s rodiči Od šedesátých let stále více kvůli vlastní rodině a zaměstnání Zaměstnání nejvíce v posledních 20 letech

40 Migrace - Přistěhování Od sedmdesátých let již nepřicházejí lidé se základním vzděláním Od osmdesátých let stále více lidí s vysokoškolským vzděláním a vyučených V posledních deseti letech méně lidí s vysokoškolským vzděláním

41 Migrace - Přání zůstat ve městě Naprostá většina chce v Českém Krumlově zůstat Dlouhodobě se: snižuje podíl rozhodnutých zůstat zvyšuje podíl těch, co zůstat nechtějí

42 Migrace - Přání zůstat ve městě Podstatně méně chtějí v Českém Krumlově zůstat nejmladší lidé Až čtvrtina z nich uvažují o odchodu

43 Migrace - Přání zůstat ve městě Čím vyšší mají lidé vzdělání, tím méně jsou rozhodnuti zůstat

44 Migrace – Důvody odstěhování Největším důvodem pro odstěhování jsou nedostatečné pracovní příležitosti

45 Migrace – Důvody odstěhování Nevyhovující nabídka pracovních příležitostí nejvíce převažuje u lidí do 44 let U nejmladších do 24 let se objevují nedostatečné možnosti trávení volného času

46 Shrnutí Český Krumlov je přitažlivý pro většinu obyvatel Méně přitažlivý je pro nejmladší lidi s vyššími profesními aspiracemi a se specifickými nároky na možnosti trávení volného času Je zde nízká dynamika vzdělanostní a profesní struktury Obyvatelé si poměrně rychle osvojují nové dovednosti, ale vyznačují se stagnací vzdělanostních a profesních aspirací a nižší inovativností Populace je stabilní, bez velkých migračních tendencí Stabilita je založena na vysoké míře identifikace obyvatel s městem, ta však klesá Méně identifikovaní s městem jsou a největší migrační tendence mají nejmladší lidé Populace Českého Krumlova je tedy sice stabilní, ale hrozí zhoršování její věkové a vzdělaností struktury Většina pozitiv i problémů není specifikem Českého Krumlova, týkají se i jiných malých měst Specifika: vztahy mezi Romy a ostatními role historie a památek pracovní příležitosti a rekvalifikace

47 Diskuse Děkujeme za pozornost Prosíme o dotazy, připomínky a náměty


Stáhnout ppt "Výzkum obyvatel města Český Krumlov Vybrané poznatky z výzkumů prováděných v letech 1992-2010 katedrou kulturologie FF UK v Praze Prezentace pro odbornou."

Podobné prezentace


Reklamy Google