Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Anotace Materiál je vhodný ke společné práci žáků 2.a 3.třídy jako procvičování nebo opakování učiva o povoláních. Motivováno může být ve 2.třídě jako.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Anotace Materiál je vhodný ke společné práci žáků 2.a 3.třídy jako procvičování nebo opakování učiva o povoláních. Motivováno může být ve 2.třídě jako."— Transkript prezentace:

1

2

3 Anotace Materiál je vhodný ke společné práci žáků 2.a 3.třídy jako procvičování nebo opakování učiva o povoláních. Motivováno může být ve 2.třídě jako řešení hádanek, ve 3.třídě některou hrou, doporučuji hru „košíková před tabulí“. Materiál je vhodný ke společné práci žáků 2.a 3.třídy jako procvičování nebo opakování učiva o povoláních. Motivováno může být ve 2.třídě jako řešení hádanek, ve 3.třídě některou hrou, doporučuji hru „košíková před tabulí“. Pravidla hry „košíková“: Před tabulí učitel připraví dva stejné koše nebo krabice vedle sebe. Každý žák dostal papír nebo novinový list, ze kterého si smotá svou kouli. Žáky rozdělíme na dvě družstva. Družstva se postaví do dvou zástupů. Nahlas odpovídá vždy první žák zástupu. Kdo odpoví správně dříve, může střelit na koš zmačkanou papírovou koulí. Potom odejdou na konec zástupu. Vítězí to družstvo, které má ve svém koši více gólů. Pomůcky: 2 stejné koše nebo krabice, dostatek papírů nebo novinových listů na koule. Materiál podporuje čtenářskou a informační gramotnost, poskytuje rozšiřující informace a souvislosti, není výčtem učiva, je pouze podkladem pro práci učitele. Materiál je inovativní tím, že umožňuje použití na interaktivní tabuli. Žáci se mohou do práce aktivně zapojit. Vždy se objeví otázka, po kliknutí následuje odpověď, po dalším kliknutí následuje další otázka… Pro zpestření výuky je materiál obohacen o animované prvky.

4 Povolání

5 Poznáš r ů zná povolání? Zahrajeme si hru:

6 Košíková p ř ed tabulí  Rozd ě lte se na dv ě dru ž stva a postavte se do zástup ů.  Sout ěž í v ž dy první v zástupu.  P ř e č ti si otázku a rychle odpov ě z. Opravit se m ůž eš pouze jednou.  Kdo z dvojice odpoví d ř íve správn ě, hodí papírovou koulí na koš svého dru ž stva.  Vít ě zí to dru ž stvo, které má v koši více gól ů.

7 Prodává v obchod ě, podává zbo ž í. Prodává v obchod ě, podává zbo ž í. Prodava č, prodava č ka.

8 Sedí za pokladnou, platíme u ní za nákup. Sedí za pokladnou, platíme u ní za nákup. Pokladní.

9 U č í ve škole. U č í ve škole. U č itel, u č itelka.

10 Umývá podlahy, uklízí. Uklíze č ka, uklíze č.

11 Va ř í jídlo. Kucha ř, kucha ř ka.

12 Pe č e pe č ivo. Peka ř, peka ř ka.

13 Ř ídí továrnu, firmu, školu. Ř editel, ř editelka.

14 Píše knihy. Spisovatel, spisovatelka.

15 Píše č lánky do novin. Noviná ř, noviná ř ka.

16 Nosí do schránek dopisy. Nosí do schránek dopisy. Poštovní doru č ovatel, doru č ovatelka.

17 Provádí operace, lé č í nemocné, ošet ř uje úrazy. Provádí operace, lé č í nemocné, ošet ř uje úrazy. Léka ř, léka ř ka.

18 Dává teplom ě r, injekci, obvaz, náplast, pomáhá léka ř i. Zdravotní sestra.

19 Ř ídí autobus, kamion. Ř ídí autobus, kamion. Ř idi č, ř idi č ka.

20 Sedí v lokomotiv ě, ř ídí vlak. Sedí v lokomotiv ě, ř ídí vlak. Strojv ů dce.

21 Prochází vlakem, zavírá dve ř e, kontroluje lístky. Prochází vlakem, zavírá dve ř e, kontroluje lístky. Pr ů vod č í.

22 P ě stuje kv ě tiny, stará se o kv ě tiny. P ě stuje kv ě tiny, stará se o kv ě tiny. Zahradník, zahradnice.

23 Pracuje na poli, p ě stuje plodiny. Pracuje na poli, p ě stuje plodiny. Zem ě d ě lec.

24 Stará se o zdraví zví ř at, lé č í zví ř ata. Stará se o zdraví zví ř at, lé č í zví ř ata. Veteriná ř, veteriná ř ka.

25 Vyrábí nábytek. Vyrábí nábytek. Truhlá ř.

26 Staví krovy dom ů. Staví krovy dom ů. Tesa ř.

27 P ř ekládá knihy, č lánky. P ř ekládá knihy, č lánky. P ř ekladatel, p ř ekladatelka.

28 Staví zdi dom ů. Staví zdi dom ů. Zedník.

29 Obsluhuje lidi v restauraci. Obsluhuje lidi v restauraci. Č íšník, servírka.

30 D ě lá rozvody elekt ř iny, zásuvky, vypína č e. D ě lá rozvody elekt ř iny, zásuvky, vypína č e. Elektriká ř.

31 D ě lá rozvody vody, odpady. D ě lá rozvody vody, odpady. Instalatér.

32 Staví rozvody topení, komín. Staví rozvody topení, komín. Topená ř.

33 Č istí a kontroluje komíny. Č istí a kontroluje komíny. Kominík.

34 Pomáhá p ř i po ž áru, p ř i autonehod ě. Pomáhá p ř i po ž áru, p ř i autonehod ě. Hasi č.

35 Dohlí ž í na po ř ádek, pomáhá dodr ž ovat pravidla, chrání nás. Dohlí ž í na po ř ádek, pomáhá dodr ž ovat pravidla, chrání nás. Policista, policistka.

36 Podává první pomoc, pomáhá zachránit ž ivot. Podává první pomoc, pomáhá zachránit ž ivot. Záchraná ř, záchraná ř ka.

37 Šije a opravuje boty. Šije a opravuje boty. Švec.

38 Šije od ě vy, šaty. Šije od ě vy, šaty. Krej č í, krej č ová.

39 Šije povle č ení, ubrusy, ru č níky. Šije povle č ení, ubrusy, ru č níky. Švadlena.

40 Pe č uje o zví ř ata v zoo, na statku. Pe č uje o zví ř ata v zoo, na statku. Ošet ř ovatel, ošet ř ovatelka.

41 Pracuje na ú ř adu. Pracuje na ú ř adu. Ú ř edník, ú ř ednice.

42 Ř ídí obec. Ř ídí obec. Starosta, starostka.

43 Chrání vlast, pomáhá p ř i mimo ř ádných událostech. Chrání vlast, pomáhá p ř i mimo ř ádných událostech. Voják.

44 Navrhuje domy, ulice, m ě sta. Navrhuje domy, ulice, m ě sta. Architekt, architektka.

45 Ř ídí letadlo. Ř ídí letadlo. Pilot.

46 St ř íhá a barví vlasy, d ě lá ú č esy. St ř íhá a barví vlasy, d ě lá ú č esy. Kade ř ník, kade ř nice.

47 Vystupuje na jevišti, hraje divadlo. Vystupuje na jevišti, hraje divadlo. Herec, here č ka.

48 Vystupuje na jevišti, zpívá. Vystupuje na jevišti, zpívá. Zp ě vák, zp ě va č ka.

49 Trénuje sportovce. Trénuje sportovce. Trenér, trenérka.

50 Ř ídí sportovní utkání, píská. Rozhod č í.

51 Pe č uje o cestující v letadle. Pe č uje o cestující v letadle. Letuška.

52 Opravuje auta. Opravuje auta. Automechanik.

53 Fotografuje. Fotografuje. Fotograf.

54 P ř ekládá rozhovor z jedné do druhé ř e č i. P ř ekládá rozhovor z jedné do druhé ř e č i. Tlumo č ník, tlumo č nice.

55 Chvála vít ě z ů m, Č est pora ž eným! Kolik jste dali celkem gól ů ?

56 Zdroje: ŠTIKOVÁ, Věra. Já a můj svět: prvouka pro 3. ročník. 1. vyd. Brno: Nová škola, 2008, 2 sv. Duhová řada. ISBN 978-80-7289-097-2. ŠTIKOVÁ, V ě ra. Já a m ů j sv ě t: prvouka pro 2. ro č ník : u č ebnice. 1. vyd. Brno: Nová škola, 2008, 2 sv. Duhová ř ada. ISBN 80-728-9090-5. ŠTIKOVÁ, Věra. Metodický průvodce učební prvouka. Ilustrace Alena Baisová. Brno: Nová škola, 2004, 43 s. ISBN 80-728-9065-4. ŠTIKOVÁ, V ě ra. Metodický pr ů vodce u č ebnicí prvouka 3. Brno, nám. SNP 9: Nová škola, 2007, ISBN 80-7289-065-4.


Stáhnout ppt "Anotace Materiál je vhodný ke společné práci žáků 2.a 3.třídy jako procvičování nebo opakování učiva o povoláních. Motivováno může být ve 2.třídě jako."

Podobné prezentace


Reklamy Google