Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BYŠICE, OKRES MĚLNÍK KOMENSKÉHO 200, BYŠICE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADNÍ ŠKOLA BYŠICE, OKRES MĚLNÍK KOMENSKÉHO 200, BYŠICE"— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BYŠICE, OKRES MĚLNÍK KOMENSKÉHO 200, 277 32 BYŠICE
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe

2 ŠVP obsahuje 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy
3. Charakteristika ŠVP 4. Učební plán 5. Učební osnovy 6. Hodnocení a autoevaluace školy

3 2. Charakteristika školy
Kapacita školy – 354 žáků, školní družina 50 žáků - školní rok 2007/ žáků Vybavení školy – 13 tříd odborné učebny – jazyků Aj/Nj, počítačová učebna, tělocvična, gymnastický sál, žákovské dílny (ZUŠ), školní kuchyňka sportovní vybavení – chybí školní hřiště Školní družina – 2 oddělení – 50 žáků Školní knihovna – plán obnovy Hygienické zázemí – standardní úroveň

4

5

6

7

8

9

10

11 Strategie rozvoje školy
S čím se počítá pro do budoucnosti? S celkovou rekonstrukcí tříd a modernizací materiálně-technického vybavení školy (s výměnou školních tabulí, nábytku, některých učebních pomůcek, s dokončením výměny topných těles a osvětlení, s rekonstrukcí podlah, vybavením každé třídy PC a DVD přehrávačem), s modernizací učebny fyziky a chemie, s vybavením laboratorním nábytkem, dataprojektorem, počítačem, interaktivní tabulí a pomůckami pro práci v laboratoři, s vybudováním víceúčelového hřiště v areálu školy, s postupnou výměnou oken a opláštěním školy, s oplocením areálů ŠD a rekonstrukcí dvorního relaxačně sportovního zázemí, s rekonstrukcí školních šaten a výměnou kojí šatníkovými skřiňkami, s rekonstrukcí učitelské sborovny a kanceláří, s využitím půdního prostoru pro vybudování nové knihovny, školního klubu, další počítačové učebny a učeben pro výuku cizích jazyků.

12 Charakteristika pedagogického sboru
20-23 pedagogických pracovníků 2 vychovatelky ve ŠD 2 asistentky pedagoga Cíle: budování atmosféry důvěry a spolupráce na společných úkolech stabilizace učitelského sboru kvalifikovanost ped. pracovníků

13 Organizace vyučování Začátek výuky 7.55 hod
45 min hodiny, dle potřeby však výuka v blocích Přestávky 10 min, velká přestávka 20 min. Žáci se SVPU – individuální vzdělávací plány, doučování – nácvik ADN, spoupráce s PPP Mělník Asistent pedagoga

14 Dlouhodobé projekty Adopce na dálku při KCH Hradec Králové – D. Bala Chakravathi (5.000,-ročně) Enviromentální výchova – třídění odpadů, sběr papíru a plastů, hrabání listí Poznáváme lidové tradice – Vánoce, Velikonoce, Masopust Přírodovědné projekty – odchyt a kroužkování ptáků Prevence – drogy, šikana Květinový den Projekt Vesmír Dopravní výchova Výtvarná dílna – „Pod širým nebem“

15 Škola – obec – rodiče -veřejnost
Škola - součást komunity obce Školní akce ovlivňující soužití v obci: přivítání prvňáčků, školní karneval, jarmarky vánoční a velikonoční, masopustní průvod, ples rodičů, vítání občánků, pomoc při úklidu obce, dětský den, ozdravné pobyty u moře, školní akademie. Klub rodičů a přátel školy

16 3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy
Motto: „Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe.“ (A. Petronius) Základní škola poskytuje základní vzdělání – základy, na kterých mladý absolvent naší školy bude dále stavět celý svůj život, svoji potřebu se dále vzdělávat a být v životě úspěšný. Učený člověk má vždy své bohatství v sobě. Právě proto musíme usilovat o to, aby náš žák adekvátně svému věku pochopil, že čemukoli se ve škole učí, učí se pro sebe. Důležité je pěstovat v povědomí žáků, rodičů a v celé široké veřejností chápání, že současná moderní škola je připravena vybavit žáky všemi potřebnými kompetencemi pro budoucí život dnešní moderní společnosti, avšak velký díl zodpovědnosti za úspěšnost ve vzdělávání si nese každý žák sám. Současné školství je postaveno na základech služby veřejnosti. Smyslem této služby v etapě základního vzdělávání je vybavit žáky klíčovými kompetencemi (schopnostmi) k učení a řešení problémů, kompetencemi komunikativními, sociálními a personálními, kompetencemi občanskými a pracovními.

17 Mezilidské vztahy a pohodové prostředí
Usilujeme, aby žáci, učitelé i rodiče byli partnery Řízení školy je vybudováno na demokratických principech a respektuje liberální prostředí. Partneři se nepomlouvají, ale domlouvají se. Partneři společně plánují, ale také se respektují a dodržují stanovená pravidla, zejména pravidla školního řádu. Partneři vyhodnocují – při nezdaru hledají efektivnější cestu, při zdaru se ocení a najdou si k sobě cestu i ve volném čase. Východisko ŠVP: Vzdělávací cíle RVP, analýza vlastních možností a schopností pedagog. sboru, požadavky rodičů, navázání na tradice školy, požadavky uplatnění v životě. Hlavní cíl ŠVP: Absolventem naší školy je harmonicky rozvinutá osobnost s pozitivním vztahem ke vzdělávání a s motivací k celoživotnímu učení, vybavená soubory základních znalostí, schopností, dovedností, návyků a postojů, které jsou potřebné pro úspěšný a radostný život občana demokratické společnosti.

18 Integrace - ,,Jeden každý ať zná vlastní cestou svou jít
Integrace - ,,Jeden každý ať zná vlastní cestou svou jít.” (Propertius) Integrační program je postaven na odborné zdatnosti všech vyučujících, na spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou, s dětským psychologem, dětským lékařem, asistentem pedagoga, případně s osobním asistentem žáka a pochopitelně s rodiči. Posilujeme osobnostní rozvoj dítěte Věnujeme stejnou péči žákům nadaným i těm, kterým to ve škole tolik nejde Chceme se starat o žáky se zdravotním postižením, zdravotním a sociálním znevýhodněním a vytvořit podmínky pro individuální vzdělávání těchto žáků pomoc asistenta pedagoga Výrazně se chceme zaměřit na žáky nadané, proto jim vytváříme maximální podmínky pro rozvoj další volitelné předměty – Přírodopisný seminář, ICT seminář, Cvičení z českého jazyka, Cvičení z matematiky, Technické kreslení, Sportovní hry

19 Školská samospráva Školská rada Žákovský parlament
Budování třídního kolektivu - třídnické hodiny, Klub rodičů a přátel školy

20 Volnočasové aktivity Obrana proti nebezpečím, které na nás číhají
Preventivní program Spolupráce s odborníky – Policie ČR, odbor soc. věcí v Mělníku Besedy, semináře, výchovné koncerty, divad. představení, účast dětí na sport. akcích. Zájmové kroužky ve škole Spolupráce s jinými organizacemi: SHM Klub Liblice ZUŠ Mšeno TJ Vitana Byšice a ASPV Akce KRPŠ

21 Práce s informacemi Program zavádění informačního prostředí je zaměřen na co nejefektivnější práci s informacemi a vytváření informačního prostředí. Děti jsou vedeny k dobrému zvládnutí čtenářských dovedností, rozšiřují si komunikační dovednosti, pracují s daty a učí se je zpracovávat. Od první třídy se děti také učí plánovat, rozhodovat, hodnotit a sebehodnotit. Všichni žáci mohou využívat učebnu výpočetní techniky a počítač v školní knihovně k procvičování získaných znalostí, pro zpracování zadaných prací, referátů, rozvoji schopností a dovedností v práci  počítačem, např. vydávání školního časopisu.

22 3.2 Vzdělávací a výchovné strategie
KOMPETENCE K UČENÍ Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů. KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ Vést žáky k všestranné a účinné komunikaci KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých KOMPETENCE OBČANSKÉ Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svobodné a zodpovědné osobnosti uplatňující a plnící své povinnosti PROFESNÍ ORIENTACE Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti dovednosti při profesní orientaci

23 3.5 Průřezová témata Osobnostní a sociální výchova
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Výchova demokratického občana Multikulturní výchova Mediální výchova Environmentální výchova

24 4. Učební plán

25 4. Hodnocení školy Hodnocení a sebehodnocení
1. STUPEŇ - hodnocení známkami a slovním hodnocením - u předmětů – výchovy Sebehodnocení – měsíční cyklus Plánování – týdenní plány 2. STUPEŇ - hodnocení známkami, při ústním zkoušení slovní doprovod, při písemné formě zkoušky - známka a slovní doprovod Sebehodnocení – dle uvážení učitele, hodnotící listy Otázky, které slouží žákovi pro hodnocení sama sebe: Jak mi jde učení? Jak umím komunikovat? Jak spolupracuji? Sebehodnocení v 1. a 3. čtvrtletí provádí žák do žákovské knížky, za vedení učitele. V pololetí navrhuje své vlastní vysvědčení.

26 Kritéria hodnocení Žákova práce, jeho zapojení připravenost
Výsledek práce Hodnocení rozvoje kompetencí Hodnocení dovedností Domácí příprava Portfolio

27 Příklad znázornění výroků zastupujících jednotlivé stupně a jednotlivá kritéria hodnocení:


Stáhnout ppt "ZÁKLADNÍ ŠKOLA BYŠICE, OKRES MĚLNÍK KOMENSKÉHO 200, BYŠICE"

Podobné prezentace


Reklamy Google