Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADNÍ PEDAGOGICKÉ POJMY A JEJICH APLIKACE NA VŠTE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADNÍ PEDAGOGICKÉ POJMY A JEJICH APLIKACE NA VŠTE"— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADNÍ PEDAGOGICKÉ POJMY A JEJICH APLIKACE NA VŠTE
Mgr. Lenka Hrušková, Ph.D.

2 Výkladový slovník akademických a pedagogických pojmů VŠTE
Studijní opory Studijní oporou se rozumí soubor informací, který nahradí studentovi přímou výuku. Nejedná se o výtah z učebnice či jiný redukovaný text. Součástí opory jsou úkoly pro samostatnou práci studenta, pravidla komunikace s tutorem apod. 13 témat Šablona pro jednotlivé předměty dané katedry (Dr. Šimková) IS  Dokumenty  Skripta a metodické příručky  Metodické příručky

3 Výkladový slovník akademických a pedagogických pojmů VŠTE
Studijní opory VYTVOŘENÍ NOVÉHO TEXTU všechny texty vytvořené v rámci studijních opor - stejná struktura, vzhled nadpisy těchto oddílů - doplnit piktogramy pro rychlou orientaci v textu v další etapě je nutno texty ukládat do IS

4 Výkladový slovník akademických a pedagogických pojmů VŠTE
Studijní opory - vzor

5 Výkladový slovník akademických a pedagogických pojmů VŠTE
Studijní opory - vzor

6 Výkladový slovník akademických a pedagogických pojmů VŠTE
Studijní opory - vzor

7 Výkladový slovník akademických a pedagogických pojmů VŠTE
Studijní opory - vzor

8 Výkladový slovník akademických a pedagogických pojmů VŠTE
Studijní opory - vzor

9 Výkladový slovník akademických a pedagogických pojmů VŠTE
E-learning Jeho základním úkolem je v čase i prostoru svobodný a neomezený přístup ke vzdělávání. Student pracuje na svém počítači s interaktivně zpracovaným materiálem a stává se tak samoukem. Na zrak působí prostřednictvím přehledného distančního textu doplněného o obrazovou dokumentaci, fotografie a video-ukázky. Na sluch působí pomocí hudebních ukázek a čteného slova. Zastánci procesuálního pojetí definují e- learning jako vzdělávací proces, využívající informační a komunikační technologie k tvorbě kursů, k distribuci studijního obsahu, komunikaci mezi studenty a pedagogy a k řízení studia.

10 ZÁKLADNÍ FORMY E-LEARNINGU
E- LEARNIGN ONLINE SYNCHRONNÍ ASYNCHRONNÍ OFFLINE

11 CHARAKTERISTIKY ZÁKLADNÍCH FOREM
E-learning CHARAKTERISTIKY ZÁKLADNÍCH FOREM Online e-learning - vzdělávání, které ke své existenci potřebuje počítačovou síť.Studující tedy mají přístup k vzdělávacím obsahům – digitálním skriptům, elektronickým distančním textům, foto-galeriím a archivům animací. a) Synchronní podoba – vyžaduje neustále připojení k síti, přičemž studující komunikují se svými učiteli v reálném čase. Lze využít těchto komunikačních možností: Audio a videokonference Chat Sdílený whiteboard – softwarový sdílený prostor, do kterého se píše a kreslí b) Asynchronní podoba – komunikace, při které nejsou účastníci v reálném čase. 2) Offline e-learning - Nevyžaduje, aby byl počítač připojen k jinému počítači prostřednictvím počítačové sítě. Studijní materiály získávají studenti prostřednictvím paměťových nosičů – CD-ROMů, DVD-ROMů. Tento způsob vzdělávání je i v současnosti velmi často využíván pro domácí přípravu žáků či studentů, kteří pracují s výukovými programy. mezi účastníky neprobíhá reálném čase

12 E-learning VÝHODY A NEVÝHODY Nevýhody:
Závislost na technologickém zabezpečení Standardizace Náročná tvorba obsahu Nevhodnost pro určité studenty Nevhodnost pro určité oblasti vzdělávání Výhody: Neomezený přístup k informacím (místo, čas) Efektivnost výuky Aktuálnost informací Multimedialita a její vliv na percepci a uchování informací Interaktivita Individuální tempo samostudia Komunikační možnosti

13 ZÁKLADNÍ OTÁZKY SPOJENÉ S TVORBOU E-LEARNINGU
Pro koho je text určen? – musíme si uvědomit, pro koho je naše výuka vytvořena (studenti vysokých škol či pracující lidé s nedostatkem času). Co chceme vzdělávaného naučit? – určit si konkrétní cíle (podstatné a doplňující) . Pro definici výukových cílů se používá tzv. Bloomova taxonomie. Jak text vytvořit? – vše je postaveno na práci s textem, který musí mít logickou strukturu. Měl by umožňovat efektivnost percepce informací s porozuměním. 1. Pro koho je text určen? 2. Co chceme vzdělávaného naučit? 3. Jak text vytvořit?

14 Moderní formy vzdělávání ve výuce odborných předmětů
E-learning výuka - vzdělávání, které je podporované moderními technologiemi a které je realizováno prostřednictvím počítačových sítí – intranetu (lokální počítačová síť) a zejména Internetu (globální počítačová síť). Online vzdělávání - Online výuka je způsob výuky podporované počítačem odborných předmětů a jazyků na dálku prostřednictvím internetu. Pro tyto účely se vytváří speciální webová platforma, která umožní uskutečnit vyučovací hodinu mezi studentem a vyučujícím v reálném čase.

15 On-line výuka Nelze vždy uplatnit v terciárním stupni vzdělávání.
Student se zaměstnává studiem na vyšší úrovni odbornosti a intelektové náročnosti než žák na sekundárním stupni výuky . „Je relativně nezávislý na učiteli, očekává se od něho vyšší míra samostatnosti a osobní zodpovědnosti při získávání vědomostí a dovedností, především cestami zkoumání, objevování, konstruování, řešení a ověřování“. (Vašutová, 2002). Učící jedinec se změní z objektu na subjekt procesu učení a vyučování, mění se přirozené tradiční didaktické koncepty. Podle Peterse (1997) je student autonomní tehdy, jestliže přejímá funkce učitele a sám je provádí. To tedy znamená, že je schopen rozpoznat vlastní potřeby, formulovat cíle, vybírat obsahy a obstarávat si učební materiály.

16 VÝHODY On-line výuka Možnost studia i vyučování z jakéhokoli místa, kde je možnost připojení k internetu a kde je možno disponovat sluchátky, mikrofonem a web kamerou. Při online výuce není nutné nikam dojíždět, ušetří se čas i peníze. Ve virtuálních skupinách mohou studovat studenti z různých ročníků dané školy, z různých vysokých škol, z různých zemí a v neomezeném počtu osob. Výuka může probíhat: Individuálně – kdy vyučující hodnotí splnění daného kritéria uznáním Kooperativně – má přímý vztah k principu uznávání osobní hodnoty každého a respektu ke každému. Těží se z různosti silných stránek všech členů týmu. Kompetitivně – kdy se hodnotí seřazení od nejlepších studentů až po nejhorší. Jednotliví studenti chtějí být lepší než druzí, chtějí soutěžit a vyhrávat.

17 Výkladový slovník akademických a pedagogických pojmů VŠTE
Metodika on-line výuky 4. On-line výuka 4.1 Didaktické přístupy v tvorbě online kurzu 4.2 Specifika online prostředí 4.3 Odlišnosti online vzdělávání a „kamenného“ vzdělávání 4.4 Virtual Classroom 4.5 Metodika online komunikace 4.6 Příprava on-line přednášky (návrh scénáře konkrétní přednášky realizované mezi VŠTE a VŠLG, metodicko-didaktická příprava na přednášku zvoleného tématu jednoho metodicko-akademického pracovníka jako výsledek konzultací s metodikem on-line výuky, včetně cíle přednášky, členění přednášky, minutáže a využití jednotlivých aplikací videokonferenční techniky) 5. Technologie a aplikace pro synchronní online komunikaci (popis vybavení videokonferenční místnosti na VŠTE) 6. Slovník pojmů 1. Moderní formy vzdělávání 1.1 Komplexní výukové metody 1.2 Multimediální technologie ve výuce 2. E-learning 2.1 Formy e-learningu 2.1.1 Off-line (Computer Based Training) a on-line (Web Based Training) 2.1.2 Synchronní a asynchronní 2.2 Výhody a nevýhody e-learningu 2.3 E-learning v terciárním vzdělávání 2.4 Blended learning 3. Pedagogické pojetí e-learningu 3.1 Konstruktivismus, ACCEL model 3.2 Motivace, kolaborace, evaluace

18 Výkladový slovník akademických a pedagogických pojmů VŠTE
Bloková výuka Opatření rektora č. 3/2009 – Nezapočítávání absencí při účasti na blokové výuce výuka, která probíhá formou intenzivních bloků, tzn. buď jednorázově (v jednom či několika dnech) nebo opakovaně, a to pravidelně či nepravidelně v podobě delších než standardních hodin (např. čtyřhodinových bloků); může probíhat i o víkendu, formou přednášek i seminářů. výuka, která není v rámci semestru rozložena rovnoměrně; probíhá nárazově v několika dnech; předměty vyučované touto formou musí dodržet anotace v IS (13 témat, výstupy z učení,…) znamená, že přednášky/semináře se konají v předem stanovených, schválených termínech (vždy před začátkem semestru) na předmět s blokovou výukou se studenti hlásí jako na jiné předměty přes IS (všechno ostatní od průběžného hodnocení přes odevzdávárny po zadávání známek studentům je pro jakýkoli předmět úplně stejné

19 Výkladový slovník akademických a pedagogických pojmů VŠTE
Projektová výuka Projektové vyučování je komplexní moderní didaktická metoda, při níž studenti řeší reálné komplexní úkoly. Pracují týmově, jednají s úřady, firmami, zjišťují fakta, názory, navrhují řešení. Učitel se stává koučem který podporuje a motivuje a odpovědnost za dosahování cílů přebírají studenti. "Výrazu projektová metoda lze užíti tehdy, když individuum či skupina pojme záměr, jehož uskutečnění navozuje změny v jeho (jejich) vědění, zručnostech, zvycích či vztazích" (VELINSKÝ 1932) "Projekt je účelně organizovaný souhrn myšlenek, seskupených kolem důležitého střediska praktického vědění, směřující k určitému cíli“ (ŽANTA 1934)

20 Výkladový slovník akademických a pedagogických pojmů VŠTE
Projektová výuka Metoda projektového vyučování Spojuje teorii s praxí, směřuje k upotřebení v životě Problém může být řešen mnoha způsoby, neexistuje jen jedno řešení Je koncentrována kolem základní myšlenky, tématu Výuka je orientována na studenta (učitel vystupuje v roli konzultanta) Studenti jsou osobně zapojeni do projektu - zabývají se návrhem, řešením problému, rozhodováním a investigativními činnostmi – přebírají odpovědnost Studenti přicházejí s vlastními nápady a reálnými řešeními Student se učí dokončovat práci, nebát se dělat chyby, rozvíjí se jeho sebedůvěra Umožňuje žákům pracovat v týmu a rozvíjí tak mezilidské vztahy, pocit odpovědnosti, ovlivňuje osobnost komplexně Vždy zakončeno finálním produktem (jako výsledek zkoumání) - posiluje smysl učení, důležité je i zaznamenávání průběhu – procesu učení Tradiční přístup Orientuje se na znalosti Nepružný a více řízen učitelem Podporuje spíše pasivní vyučování Často ignoruje individuální potřeby studenta/žáka Zaměřen na zvládnutí obsahu učiva Klade menší důraz na rozvoj dovedností Student/žák je hodnocen na základě "jedné správné odpovědi" Jedná se spíše o uzavřený systém Omezeně používá/využívá zdroje Je spíše zaměřen na učení se o něčem než aplikaci znalostí v rámci rozšířeného vzdělání Specifické znalosti jsou od sebe odděleny

21 Výkladový slovník akademických a pedagogických pojmů VŠTE
Projektová výuka Typy projektů Podle počtu žáků, kteří se projektu účastní: individuální kolektivní: a) skupinové, b) třídní, c) ročníkové, d) víceročníkové, e) celoškolní Podle času, jak dlouho práce na projektu trvá: krátké projekty dlouhé projekty Podle velikosti: projekty tzv. malé projekty velké Podle míry zachování či propojení vyučovacích předmětů: v rámci jednoho předmětu v rámci příbuzných předmětů mimo výuku předmětů – vedle nich (zahrnují více předmětů či oblastí poznání)

22 Výkladový slovník akademických a pedagogických pojmů VŠTE
Projektová výuka – fáze projektu 1 Podnět náměty na projekt mohou vycházet od studentů, od učitele, od partnerů VŠTE v první fázi se uvažuje o tom, co, proč a jak bychom chtěli a mohli dělat 2 Plánování se týká organizace projektu, jeho délky, formy, výstupu, zdrojů informací apod. stanovit si jasné cíle, promyslit nápady, typy aktivit a jiné činnosti, které pomůžou cíl naplnit návrh schématu práce (nechte schválit u metodika)

23 Výkladový slovník akademických a pedagogických pojmů VŠTE
Projektová výuka – fáze projektu 2 Plánování Co bude projekt zahrnovat Jakou formou bude práce probíhat Kdo bude zodpovědný za co Časový plán / harmonogram projektu / jeho dílčích částí Kde bude projekt probíhat, vymezení místa pro každou skupinu Materiály / zdroje, které budou potřeba Rozsah produktu Jaké pomůcky budete potřebovat (nůžky, papíry, fixy, lepidlo atd.) – využití internetu Jakou formou bude probíhat prezentace, její kritéria, časové vymezení Každá skupina může připravit i „opakovací aktivitu“ – např. kvíz, mapu, grafy, křížovku ke slovní zásobě, otázky po shlédnutí vytvořeného videa apod. – vše v závislosti na projektu

24 Výkladový slovník akademických a pedagogických pojmů VŠTE
Projektová výuka – fáze projektu 3 Realizace se značně liší podle tématu a obsahu; klíčová je aktivita studentů, samostatnost, získávání nových zkušeností a poznatků, kvalitní spolupráce ve skupině důležitou součástí projektu je jeho prezentace (nácvik na obhajobu BP) výstupy z projektu jsou k dispozici metodikovi; lze je vyvěsit na www stránky školy, IS apod. 4 Hodnocení na hodnocení se podílí studenti i učitelé v závěru shrne, uzavře, zhodnotí projekt jako celek aspekty hodnocení mohou být: obsah, design, průběh práce, prezentace aj.

25 Dotazy Diskuze

26 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "ZÁKLADNÍ PEDAGOGICKÉ POJMY A JEJICH APLIKACE NA VŠTE"

Podobné prezentace


Reklamy Google