Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AUTORIZOVANÉ OSOBY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AUTORIZOVANÉ OSOBY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice."— Transkript prezentace:

1

2 AUTORIZOVANÉ OSOBY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

3 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích" s registračním číslem CZ.1.07./2.2.00/29.0019. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

4 Odborné činnosti ve výstavbě mohou provádět pouze osoby se zvláštním oprávněním; Problematiku autorizovaných osob řeší zákon č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání; autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ZÁKON Č. 360/1992 SB.

5 a)postavení, práva a povinnosti autorizovaných architektů, b)postavení, práva a povinnosti autorizovaných inženýrů a techniků, c)způsob a podmínky udělování autorizace, d)vznik, pravomoc a působnost České komory architektů a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, e)podmínky pro výkon vybraných činností ve výstavbě. ZÁKON Č. 360/1992 SB.

6 a) autorizovaný architekt, b) autorizovaný inženýr, c) autorizovaný technik. AUTORIZOVANÉ OSOBY

7 Česká komora architektů uděluje osobám autorizaci pro obory a) architektura, b) územní plánování, c) krajinářská architektura AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT

8 a)vypracovávat územně plánovací dokumentaci včetně územně plánovacích podkladů, b) vypracovávat dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a projektovou dokumentaci staveb (včetně příslušných územně plánovacích podkladů), s výjimkou staveb inženýrských, c)vypracovávat projektovou dokumentaci zahradních a krajinářských úprav d)podílet se na vypracování projektové dokumentace inženýrských staveb, vypracovávané autorizovaným inženýrem, e)provádět stavebně architektonické nebo urbanistické průzkumy, AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT MŮŽE

9 f)vydávat odborná stanoviska, zpracovávat dokumentaci a posudky pro dílčí hodnocení vlivu staveb na životní prostředí, g)vypracovávat projektovou dokumentaci interiéru staveb, h)provádět autorský nebo technický dozor nad realizací stavby, i)vést realizaci jednoduché stavby, j)provádět geodetická měření pro projektovou činnost a vytyčovací práce k)zastupovat stavebníka na podkladě zmocnění při územním, stavebním nebo kolaudačním řízení, l)vykonávat v orgánech státní správy odborné funkce na úseku územního plánování nebo stavebního řádu

10 a) pozemní stavby, b) dopravní stavby, c) stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, d) mosty a inženýrské konstrukce, e) technologická zařízení staveb, f) technika prostředí staveb, g) statika a dynamika staveb, h) městské inženýrství, i) geotechnika, j) požární bezpečnost staveb, k) stavby pro plnění funkce lesa. AUTORIZOVANÝ INŽENÝR

11 a)vypracovávat dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a projektovou dokumentaci staveb (včetně příslušných územně plánovacích podkladů) s výjimkou těch pozemních staveb, které jsou zvláštním předpisem, územním plánem nebo rozhodnutím orgánu územního plánování označeny za architektonicky nebo urbanisticky významné, b)podílet se na vypracování projektové dokumentace pozemních staveb, které jsou zvláštním předpisem, územním plánem nebo rozhodnutím orgánu územního plánování označeny za architektonicky nebo urbanisticky významné a které jsou vypracovávané autorizovaným architektem, c)vypracovávat územně plánovací podklady a příslušné části územně plánovací dokumentace, AUTORIZOVANÝ INŽENÝR MŮŽE

12 d)provádět statické a dynamické výpočty staveb, e)provádět stavebně technické nebo inženýrské průzkumy, f)provádět zkoušení a diagnostiku staveb, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak, g)vydávat odborná stanoviska, zpracovávat dokumentaci a posudky, pro dílčí hodnocení vlivu staveb na životní prostředí, a to i pro účely řízení před státními orgány, h)vést realizaci stavby, i)provádět geodetická měření pro projektovou činnost a vytyčovací práce, j)provádět autorský nebo technický dozor nad realizací stavby, k)zastupovat stavebníka, popř. navrhovatele na podkladě zmocnění při územním, stavebním nebo kolaudačním řízení, l) vykonávat v orgánech státní správy odborné funkce na úseku stavebního řádu nebo územního plánování.

13 a)vypracovávat dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí nebo projektovou dokumentaci, jestliže celá přísluší jeho oboru, v ostatních případech vypracovávat příslušné části dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a projektové dokumentace; v případě oboru pozemní stavby též vypracovávat dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí pro stavby nevyžadující stavební povolení ani ohlášení, dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí nebo projektovou dokumentaci pro stavby vyžadující ohlášení s výjimkou rodinných domů a staveb pro rodinnou b) podílet se na vypracování projektové dokumentace zpracovávané autorizovaným architektem nebo autorizovaným inženýrem, b)provádět stavebně technické průzkumy, c)vést realizaci stavby, AUTORIZOVANÝ TECHNIK MŮŽE

14 d)provádět autorský nebo technický dozor nad realizací stavby, e)řídit příslušné odborné stavební a montážní práce, f)zastupovat stavebníka na podkladě zmocnění při stavebním nebo kolaudačním řízení, g)vykonávat odborné funkce v orgánech státní správy na úseku stavebního řádu. AUTORIZOVANÝ TECHNIK MŮŽE

15 a)je občanem České republiky, nebo b)je státním příslušníkem členského státu Evropské unie, a za určitých podmínek i statním příslušníkům jiného státu (např. pokud mu byl udělen azyl atd.) c)je plně způsobilý k právním úkonům, d)je bezúhonný, e)získal požadované vzdělání, f)vykonal odbornou praxi v předepsané délce g)úspěšně složil zkoušku odborné způsobilosti, h)složil předepsaný slib. PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ AUTORIZACE

16 Vedení stavby Projektová činnost:  územně plánovací dokumentace  územní studie  dokumentace pro vydání územního rozhodnutí  dokumentace k ohlášení stavby  dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení, uzavření veřejnoprávní smlouvy  dokumentace změn uvedených staveb před dokončením  dokumentace pro provádění stavby a dokumentace pro nezbytné úpravy. VYBRANÉ ČINNOSTI VE VÝSTAVBĚ

17 Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím Vyjímka stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce uvedené v § 103, b) stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce uvedené v § 104. VEDENÍ STAVBY

18 1)Plnění všeobecných povinností pracovníka dané firmy. 2) Soustavný pracovní styk s technickým dozorem investora (dále jen TDI), s autorským dozorem generálního projektanta a s orgány státní správy. 3) Řízení vlastního průběhu výstavby. 4) Kontrola práce poddodavatelů (kvalitativní, časová, BOZP,PO), potvrzováni jejich finančních záloh a faktur. 5) Vyhotovování podkladů pro provedení finančních záloh a faktur. 6) Sledování a aktivní ovlivňování hospodářských výsledků stavby, spolupráce při tvorbě výrobních kalkulací (příp. jejich vypracováváni) a navrhováni jejich změn a doplňků. 7) Sestavováni návrhů operativních plánů stavby (roční, čtvrtletní, měsíční) a jejich vyhodnocování. POVINNOSTI STAVBYVEDOUCÍHO

19 a)Vedení stavebního deníku předepsaným způsobem; b)Zajišťování všech potřebných dokladů (nutných či vyžádaných), koordinace s TDI při prováděni kontrolních zkoušek hmot a konstrukci: vedeni záznamů o výsledcích zkoušek; c)Doplňování projektové dokumentace během výstavby podle skutečného provedení stavby; d)Realizace QMS a EMS na stavbě; e)Realizace bezpečnostních opatřeni při výstavbě na ochranu zdraví pracovníků a opatřeni požární ochrany; f)Předáni dokončené stavby nebo její části (objektů) investorovi, účast na řízení o vydání povolení k jejímu trvalému užívání (kolaudace), účast při případném reklamačním řízení. POVINNOSTI STAVBYVEDOUCÍHO


Stáhnout ppt "AUTORIZOVANÉ OSOBY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice."

Podobné prezentace


Reklamy Google