Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy občanského práva – přednáška 4

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy občanského práva – přednáška 4"— Transkript prezentace:

1 Základy občanského práva – přednáška 4
JUDr. et Mgr. Barbora Vlachová

2 závazkové právo upravuje vztahy mezi věřiteli a dlužníky
závazkové poměry jsou zaměřeny na změnu majetkových hodnot jeden subjekt (věřitel) má od druhého subjektu právo na určité plnění a druhý subjekt (dlužník) je povinen to poskytnout společné závazky –více dlužníků, nebo více věřitelů, dílčí nebo solidární, pasivní a aktivní solidarita

3 smlouva právní jednání mezi dvěma a více stranami, jehož cílem je zřízení závazku vždy nejméně dva subjekty dlužník a věřitel opačné právní postavení – strany smlouvy shoda vůle a projevu vůle nejčastější právní důvod vzniku závazku

4 principy smluvního práva
pacta sunt servanda zásada dobré víry povinnost jednat poctivě princip autonomie vůle svoboda uzavření smlouvy zásada bezformálnosti smluv ochrana slabší smluvní strany

5 uzavření smlouvy nabídka – právní jednání směřující k uzavření smlouvy, podstatné záležitosti smlouvy – k uzavření smlouvy pak stačí jednoduché přijetí lhůta k přijetí – ihned (učiněná ústně či písemně vůči přítomné osobě), ve lhůtě určené v nabídce nebo přiměřené (písemně vůči nepřítomné osobě) přijetí nabídky – projev souhlasu, pokud poznámky či připomínky – jedná se o odmítnutí a novou nabídku

6 zánik nabídky ze strany navrhovatele – zrušení či odvoláním odmítnutí druhé strany smrtí nebo pozbytím svéprávnosti některé ze stran, je-li to zřejmé z povahy navrhované smlouvy zvláštní typy uzavírání smluv – dražba, veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku a veřejná nabídka

7 obsah smlouvy libovolný, nesmí se příčit zákonu, dobrým mravům a veřejnému pořádku pokud znaky podstatných náležitostí některého ze smluvních typů, aplikuje se na právní poměr ustanovení zákona toho smluvního typu. část obsahu smlouvy může být dohodnuta později, nebo určena třetí osobou část obsahu smlouvy lze nahradit odkazem na obchodní podmínky (připojeny ke smlouvě + znalost oběma stranami), lze je měnit

8 smlouva o smlouvě budoucí
zabezpečuje uzavření smlouvy v budoucnu závazek jedné či obou stran určenou smlouvu po vyzvání v ujednané lhůtě uzavřít (jinak 1 rok) obsah smlouvy alespoň v obecných rysech při nesplnění určí obsah smlouvy mezi stranami soud závazek zaniká, jestliže se podstatně změnily okolnosti, takže nelze spravedlivě žádat, aby budoucí smlouva byla uzavřena (notifikační povinnost) + pokud nedojde k vyzvání

9 adhezní smlouvy oferent stanoví v nabídce předem obsah těchto smluv
adresát nabídky nemá možnost změnit obsah smlouvy doložka odkazující na obchodní či jiné podmínky: musí být čitelná a srozumitelná adresát musí s jejím významem seznámen pokud obsahuje zvláště nevýhodná ujednání, je neplatná

10 spotřebitelské smlouvy
podnikatel uzavírá smlouvu se spotřebitelem (osoba, která jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu povolání) musí být především jasně a srozumitelně sděleny všechny potřebné informace o zboží či službě, která je předmětem smlouvy, totožnosti podnikatele, ceně zboží nebo služby, způsobu platby, dalších poplatcích, způsobu dodání, podmínkách ukončení závazku apod.

11 pochybnostech o významu se použije výklad pro spotřebitele nejpříznivější
ochrana i před tzv. zneužívajícími klauzulemi, které posouvají rovnováhu mezi právy a povinnostmi v neprospěch spotřebitele zvláštní ustanovení – uzavírání smluv distančním způsobem, uzavírání smluv mimo obchodní prostory, smlouvy o finančních službách, smlouvy o dočasném užívání ubytovacího zařízení a jiných rekreačních službách (tzv. timesharing)

12 změny závazků v subjektu postoupení smlouvy změna na straně věřitele
postoupení pohledávky změna na straně dlužníka převzetí dluhu přistoupení k dluhu převzetí majetku v obsahu novace narovnání

13 postoupení smlouvy dlužník i věřitel
subjekty – postupitel, postupník, postoupená strana   povaha smlouvy to nevylučuje postoupená strana s tím souhlasí nebylo dosud plněno účinkům může zabránit postoupená strana odmítavým prohlášením vůči postupiteli, do 15 dnů od zjištění, že postupník neplní převzaté povinnosti

14 postoupení pohledávky
i bez souhlasu dlužníka (notifikační povinnost) subjekty – postupitel, postupník, dlužník vztahuje se i na příslušenství a práva s pohledávkou spojená nelze postoupit pohledávku, kterou není možné zcizit, která zaniká smrtí nebo jejíž obsah by se změnou věřitele k tíži dlužníka změnil bezúplatně nebo za úplatu (postupitel odpovídá až do výše úplaty novému věřiteli)

15 převzetí dluhu třetí osoba převezme dluh za dlužníka
do závazkového právního poměru vstupuje nový dlužník na místo původního dlužníka. subjekty – věřitel, přejímatel, dlužník   věřitel musí souhlasit obsah závazku nezměněn pokud je dluh zajištěný třetí osobou, zajištění trvá jen pokud tato osoba se změnou dlužníka souhlasí

16 přistoupení k dluhu k závazku přistupuje třetí osoba, která se stává dlužníkem vedle původního dlužníka oba jsou zavázáni společně a nerozdílně subjekty – věřitel, nový dlužník, dlužník  dohoda mezi novým dlužníkem a věřitelem nevyžaduje se souhlas původního dlužníka v případě zajištění třetí osobou lze proti ní nastoupit jen v případě, že souhlasila

17 převzetí majetku jedna osoba od druhé převezme veškerý majetek nebo jeho poměrnou část. subjekty – věřitel, zcizitel, nabyvatel nabyvatel se stává společně a nerozdílně se zcizitelem dlužníkem z dluhů, které souvisí s převzatým majetkem a o nichž nabyvatel věděl, nebo musel vědět – nejde obejít dohodou nabyvatel nemusí plnit více než je hodnota nabytého majetku (omezení neplatí, pokud se jedná o osobu blízkou)

18 novace dva typy: privativní novace a kumulativní novace
privativní novace –dosavadní závazek se dohodou ruší a nahrazuje se závazkem novým, dochází k zániku závazku jednoho a vzniku závazku nového kumulativní novace – původní závazek se změní v dohodnutém rozsahu, původní závazek trvá a k němu kumulativně přistupuje další závazek v pochybnostech se má za to, že se jedná o kumulativní novaci

19 narovnání pokud jsou o vzájemných právech a povinnostech mezi stranami spory či pochybnosti (často generální narovnání) zaniká dosavadní závazek, který je nahrazen novým, na kterém se strany dohodnou narovnání se považuje za platné, i kdyby vyšlo dodatečně najevo, že některá ze stran dohodnuté právo v době sjednání neměla pokud by však druhá strana omyl vyvolala lstí, bude narovnání neplatné

20 zánik závazků právní skutečnost, se kterou se pojí zánik závazku
ne vždy je věřitel uspokojen způsoby zániku závazků: splnění, dohoda, započtení, odstupné, splynutí, prominutí dluhu, výpověď, odstoupení od smlouvy, následná nemožnost plnění, smrt dlužníka nebo věřitele

21 splnění dlužník musí především dluh splnit řádně (tj. bez vad – jinak nastává odpovědnost za vady) a včas (jinak nastává odpovědnost za prodlení) splnění se může domáhat pouze ta strana, která již sama plnila, nebo je připravená plnit současně s druhou stranou dohoda strany se mohou dohodnout, že závazek zaniká, aniž by došlo k jeho změně či vzniku závazku nového

22 započtení dlužník a věřitel vzájemné pohledávky stejného druhu – dojde k odečtení jednostranné započtení (z vůle jedné strany), nebo dvoustranné započtení (z vůle obou stran) dvoustranné započtení - lze jakoukoliv pohledávku, zakázáno započtení u pohledávek výživného pro nezletilé dítě

23 jednostranné započtení:
vzájemné pohledávky stejného druhu prohlášení vůči druhé straně pohledávky vymahatelné u soudu zakázáno u pohledávek na náhradu újmy na zdraví, pokud druhá pohledávka není stejného charakteru zakázáno u pohledávky mzdy, platu, či odměny ze závislé činnosti přesahující jejich polovinu

24 odstupné dohodou lze stanovit možnost vyplacení ze závazku, a to zaplacením odstupného druhé straně (ne pokud už strana přijala od druhé strany plnění, nebo sama plnila) splynutí dlužník a věřitel splynou v jednu osobu, nikdo nemůže být sám sobě dlužníkem nebo věřitelem

25 prominutí dluhu věřitel má možnost dlužníkovi dluh prominout, a vzdát se tak svého práva na plnění výpověď jednostranný projev vůle smluvní strany a uplynutím výpovědní doby (obecná výpovědní doba 3 měsíce) odstoupení od smlouvy jednostranné právní jednání, které ruší od počátku právní poměr v okamžiku, kdy dojde druhé straně

26 následná nemožnost plnění
v průběhu trvání závazku se stane plnění dluhu nemožným (plnění není nemožné, lze-li dluh splnit za ztížených podmínek, s většími náklady, až po sjednaném čase ) smrt dlužníka nebo věřitele závazku, který je vázán na osobu dlužníka nebo věřitele, u dlužníka se jedná o plnění, které mělo být provedeno osobně dlužníkem, u věřitele se jedná o plnění omezené jen na jeho osobu

27 zajištění závazků zajišťovací prostředky nahrazují věřiteli splnění dluhu v případě, že není dlužníkem splněn řádně a včas zajišťovací prostředky: zástavní právo, zadržovací právo, ručení, finanční záruka, zajišťovací převod práva, dohoda o srážkách ze mzdy a jiných příjmů některé zajišťovací prostředky mohou být poskytnuty třetí osobou

28 ručení písemné prohlášení ručitele adresovaného věřiteli
ručitel se zavazuje plnit za dlužníka, pokud ten nebude plnit sám věřitel je oprávněn požadovat na ručiteli plnění, pokud jej nesplní dlužník, a to přes marnou písemnou výzvu věřitele ručitel splní – právo na regres po dlužníkovi - ručitel se stává věřitelem dlužníka akcesorita ručení ručení nezanikne v případě, že hlavní závazek zanikl pro nemožnost plnění dlužníkem a ručitel jej splnit může

29 Finanční záruka závazek třetí osoby, že uspokojí věřitele v případě, že dlužník nesplní dluh řádně a včas vzniká vydáním písemného prohlášení (záruční listiny), v němž jsou uvedeny podmínky, za nichž bude věřitel uspokojen výstavce – nejčastěji banka - bankovní záruka věřitel nemusí uplatnit své právo předem proti dlužníkovi jsou-li splněny podmínky, věřitel písemně vyzve výstavce ke splnění povinnosti dle záruční listiny pokud výstavce splnil za dlužníka, má vůči němu regresní nárok

30 Zajišťovací převod práva
dlužník nebo třetí osoba na věřitele dočasně převede své právo může se jednat i o převod vlastnického práva po splnění dluhu zajišťovací převod práva zaniká věřitel pak umožní osobě, která zajištění poskytla, výkon práva v předešlém rozsahu není-li zajištěný dluh splněn, právo zůstane trvale převedeno na věřitele

31 Dohoda o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů
dohodou o srážkách ze mzdy dlužník souhlasí, aby mu plátce prováděl srážky ze mzdy nebo jiných příjmů a poukazoval je věřiteli nutný souhlas zaměstnavatele k náležitému provedení tohoto zajišťovacího prostředku je třeba použití dalších předpisů, zejména zákoníku práce, občanského soudního řádu, nařízení vlády o nezabavitelných částkách, zákon o životním a existenčním minimu a některé další.

32 utvrzení závazků nezajišťují splnění dluhu, ale zvýhodňují věřitele jiným způsobem nedojde k uspokojení věřitele utvrzovací prostředky staví na jisto, že závazek trvá, nebo zvyšují celkovou výši dluhu prostředky utvrzení závazků – uznání dluhu, smluvní pokuta

33 Smluvní pokuta často sankce za porušení smluvní povinnosti
nutné určit její výši, nebo alespoň způsob, jakým má být její výše určena nutné ji uhradit bez ohledu na to, zda vznikla škoda tzv. paušalizovaná náhrada škody soud ji může na návrh dlužníka snížit zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dlužníka povinnosti splnit dluh

34 Uznání dluhu písemné jednostranné prohlášení, kterým dlužník uznává vůči věřiteli povinnost zaplatit dluh co do důvodu a výše. posiluje procesněprávní postavení věřitele v den, kdy dojde k uznání dluhu, nebo od doby splatnosti dluhu, nastává-li později, začíná běžet promlčecí lhůta 10 let. Pokud již není dluh promlčen, považuje se za uznání dluhu i: placení úroků (dlužník tím uznává částku, z níž se úroky platí) částečné plnění (dlužník tím uznává zbytek dluhu)


Stáhnout ppt "Základy občanského práva – přednáška 4"

Podobné prezentace


Reklamy Google