Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Důchodové pojištění – důchody v ČR a v EU LS 2011 Mgr. Ilona Kostadinovová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Důchodové pojištění – důchody v ČR a v EU LS 2011 Mgr. Ilona Kostadinovová"— Transkript prezentace:

1 Důchodové pojištění – důchody v ČR a v EU LS 2011 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz http://akilda.webnode.cz/

2 OBSAH PŘEDNÁŠKY Důchodové POJIŠTĚNÍ Organizace důchodového pojištění v České republice Druhy dávek – starobní důchod, invalidní důchod (první, druhý a třetí stupeň) - pozůstalostní důchody: vdovský/vdovecký důchod, sirotčí důchod - určování výše dávek Koordinace důchodů v členských státech EU a EHP – důchodový věk ve vybraných členských státech

3 Důchodové pojištění v ČR http://akilda.webnode.cz/ http://akilda.webnode.cz/ Právní úprava vazby a význam vyplácení důchodů Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

4 Základní literatura a další zdroje: Důchodové předpisy, Přib, J., Voříšek, V., ANAG 2010, ISBN 978-80- 7263-585-6 Přib, J. : Kdy do důchodu a za kolik, právní stav k 01. 01. 2011, GRADA, Praha 2011, ISBN 978-80-247-3616-7 Koldinská, K., Pikorová, G., Švec, L., Tomeš, I. : Sociální zabezpečení osob migrujících mezi státy EU, Praha: C. H. BECK, 2007, ISBN 978-80-7179-622-0 Odbor Evropské unie a mezinárodní spolupráce Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Sociální zabezpečení osob migrujících v rámci Evropské unie. Praha: MPSV, 2009. 282 s. ISBN 978-80-7421-009-9 Internetové odkazy: Ministerstvo práce a sociálních věcí – věková a důchodová kalkulačka, http://www.mpsv.cz/cs/2435 http://www.mpsv.cz/cs/2435 Česká správa sociálního zabezpečení – evropská legislativa, http://www.cssz.cz/cz/evropska-unie/legislativa.htm http://www.cssz.cz/cz/evropska-unie/legislativa.htm Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

5 Základní pramen práva důchodového pojištění v ČR ÚZ – sociální pojištění k 01. 01. 2011 Zákon č. 155 /1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění – str.122, dále též jen ZDP Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

6 Základní pramen práva důchodového pojištění v ČR Nařízení vlády č. 282/2010 – výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2009 – 24.091,- Kč a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2009 – 1,0269 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

7 Základní prameny práva důchodového pojištění v ČR Nařízení vlády č. 365/2008 Sb., kterým se pro účely důchodového pojištění upravují částky pro stanovení výpočtového základu k § 15 od 01. ledna 2009, - 10.500,- Kč -27.000,- Kč Nařízení vlády č. 283/2010 Sb., částky pro stanovení výpočtového základu od 01. 01. 2011 -11.000,- Kč -28.200,- Kč - Všeobecný vyměřovací základ za rok 2009 24.091,- Kč Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

8 Základní pramen práva důchodového pojištění v EU a EHP ÚZ – Evropské právo, základní dokumenty ve znění Lisabonské smlouvy podle stavu k 18. 01. 2010 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 883/2004 účinné od 01. 05. 2010 Prováděcí nařízení 987/2009 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

9 Sociální zabezpečení v ČR I. A. Sociální pojištění – pojistné na: a) nemocenské pojištění b) důchodové pojištění c) příspěvek na státní politiku zaměstnanosti B. Zdravotní pojištění II. Státní sociální podpora III. Sociální pomoc Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

10 Aktuální novela v roce 2010 Poslanecká sněmovna schválila dne 02. 11. 2010 ve stavu legislativní nouze vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí – sněmovní tisk 155 – zkrácené jednání – účinnost 01. ledna 2011, z. č. 347/2010 Sb. Dne 14. 03. 2011 Ústavní soud shledal způsob schvalování protiústavní a zrušil zákon ke dni 31. 12. 2011 – viz zpráva na webu ÚS ČR – http://www.usoud.cz/clanek/1466 http://www.usoud.cz/clanek/1466 http://www.psp.cz/sqw/ischuze.sqw?o=6&s=8 Změny zákonů: -o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, -zákona o důchodovém pojištění, -zákona o zaměstnanosti, -zákona o nemocenském pojištění, -zákoníku práce, -státní sociální podpoře, sociálních službách, o pomoci v hmotné nouzi, organizaci a provádění sociálního zabezpečení Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

11 Nutná změna zákona o důchodovém pojištění, z. č. 155/1995 Sb. ČÁST DEVÁTÁ – str. 22 sněmovního tisku č. 155, změna zákona o důchodovém pojištění - zaměstnavatel hradí náhradu mzdy po dobu první 21 dní trvání pracovní neschopnosti v období od 01. 01. 2011 – 31. 12. 2013 (jinak 14 dní) Str. 38 důvodové zprávy k sněmovnímu tisku č. 155 – pojistné na důchodové pojištění Dávky zatím nijak nezměněny, problém ve vazbě na Nález Ústavního soudu ČR ze dne 16. dubna 2010 - vyhlásil, že ruší ustanovení § 15 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, který upravuje způsob stanovení výpočtového základu pro výpočet všech důchodových dávek. Malá důchodová reforma v roce 2011 – sněmovní tisk 277 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

12 SAZBY POJISTNÉHO v roce 2009, 2010, 2011 § 7 zákona o pojistném na sociální zabezpečení SazbaNem. poj.Důch. poj. St. pol. zam. Zdravotní poj. Zv25%2, 3 %21, 5%1,2 %9 % Znc Zahr.znc 11 %0 % 1,4% 6, 5 %0,4%4, 5 % OSVČ29, 2 % je-li účastna 1, 4 % 28 %1,2%13, 5 % Dobrovol ně účastná na důch. poj. 28 % Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

13 Důchodové pojištění v ČR - upravuje důchodové pojištění pro případ ☼ stáří ☼ invalidity ☼ úmrtí živitele - účast prakticky všech ekonomicky aktivních osob na důchodovém pojištění – povinná účast -princip jednotné úpravy -tzv. průběžné financování -princip solidarity -obligatornost dávek -zajištění soudní ochrany -garantováno státem Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

14 Účast na důchodovém pojištění Okruh pojištěných osob, § 5-7 zák. o důch. poj. z. č. 155/1995 Sb., v platném znění – zaměstnanci, -OSVČ -osoby dobrovolně účastné Podmínky účasti, § 8- 9 zák. o důch. poj., z. č. 155/1995 Sb., v platném znění

15 Příklad účastni ZN na důch. poj. Zaměstnanec sjednal v roce 2010 pracovní poměr na dobu neurčitou se mzdou 15.000,- Kč měsíčně. Tento pracovní poměr byl po sedmi dnech ve zkušební době zrušen. Protože sjednaná částka mzdy převyšuje částku rozhodného příjmu a protože pracovní poměr měl trvat alespoň 15 kalendářních dnů (byl sjednán na dobu neurčitou), zakládá pracovní poměr účast na nemocenském pojištění a tedy i účast na důchodovém pojištění. Není rozhodné, že pracovní poměr netrval alespoň 15 kalendářních dnů, podstatné je, že po tuto dobu měl trvat.

16 Účast OSVČ na důch. poj. OSVČ – osoba, která ukončila povinnou školní docházku a dosáhla věku alespoň 15 let, pokud na území ČR: - vykonává samostatnou výdělečnou činnost - spolupracuje při výkonu sam. výď. činnosti Hlavní samostatná výdělečná činnost – osoba je účastna vždy bez ohledu na výši dosaženého příjmu Vedlejší samostatná výdělečná činnost – pro rok 2011 je rozhodnou částkou pro účast 59.374,- Kč, tj. 2,4 x 24.091 x 1,0269)

17 Příklad účasti OSVČ na důch. poj. V roce 2009 uzavřela OSVČ od 15. srpna 2009 pracovní poměr na dobu neurčitou se mzdou 8.000,- Kč měsíčně (samostatnou výdělečnou činnost zahájila v roce 2007ú. Od 1. září 2009 se samostatná výdělečná činnost považuje za vedlejší, neboť od měsíce září 2009 trvá po celý kalendářní měsíc souběžně samostatná výdělečná činnost a nemocensky pojištěné zaměstnání. Od 1. ledna do 31. srpna 2009 se jedná o hlavní samostatnou výdělečnou činnost.

18 Výpočtový základ - § 15 ZDP Přímé důchody se vyměřují danou procentní sazbou z výpočtového základu, který se zjišťuje ke dni, od něhož se přiznává důchod. Výpočtový základ se odvozuje z osobního vyměřovacího základu pojištěnce, který se zjišťuje buď jako určitý průměr dosažených výdělků za stanovené období nebo z dřívějšího vyměřovacího základu, pokud pojištěnec již pobíral nebo pobírá některý z přímých důchodů. Nález ÚS – ustanovení nezajišťuje u pojištěnců s vysokými příjmy přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří a při invaliditě a porušuje princip zásluhovosti (čl. 4 odst. 4 a čl. 30 odst. 1 Listiny základních práv a svobod) Malá důchodová reforma – sněmovní tisk 277/2011 – návrh nového znění §15 (viz přiložený dokument)

19 Výpočtový základ - § 15 ZDP Pojištěnec žádá o přiznání starobního důchodu od 1. listopadu 2011a jeho osobní vyměřovací základ činí 29.200,- Kč. Výpočtový základ bude činit 16.260,- Kč. K této částce se dospělo následovně: 11.000,- Kč + 30% z rozdílu částek 28.200 Kč a 11.000,- Kč, tj. 5.160,- Kč + 10% z rozdílu částek 29.200,- Kč a 28.200,- Kč, tj. 100,- Kč, Tedy 11.000 Kč + 5.160 Kč + 100,- Kč = 16.260,- Kč Základní výměra důchodů v roce 2011 je 2.230,- Kč, minimální výše procentní výměry je 770,- Kč, nejnižší důchod v ČR je tedy 3.000,- Kč. Blíže též článek word – důchodová reforma 2011 účinnost k 1. říjnu 2011?

20 Druhy dávek ze základního důchodového pojištění – z. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění I. Starobní důchod - §§ 28 – 37 II. Invalidní důchod a) Plný - §§ 38 – 42 b) Částečný - §§ 43 – 45 -Nahrazeno od 01. 01. 2010 třemi stupni - § 39 zákona o důchodovém pojištění III. Vdovský a vdovecký důchod - §§ 49 – 51 IV. Sirotčí důchod - §§ 52 - 53 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

21 Popis systému důchodového pojištění I. Povinné základní důchodové pojištění - z. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů - dávkově financované - průběžně financované - univerzální, zabezpečuje všechny pojištěnce - důchod pobírá více než 99% obyv. ve věku vyšším než je věková hranice pro nárok na starobní důchod II. Dobrovolné doplňkové penzijní připojištění - zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, ve znění pozdějších předpisů Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

22 Zaměstnavatelské penzijní systémy -s činností institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie se počítá, z. č. 340/2006 Sb. - produkty komerčních pojišťoven – životní pojištění Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

23 Důchodové pojištění v ČR 2008 ● Na začátku roku 2008 se důchody zvedly v průměru o necelá čtyři procenta, tedy asi o 346 korun. ● Mimořádné zvýšení zvýšení. Ministr práce Petr Nečas (ODS) navrhl potřebné legislativní změny vládě, navýšení v průměru o 465 korun. ● Průměrná penze činila 9111 Kč. ● Důchod se skládá z pevné části, která je pro všechny stejná. Od ledna 2008 se zvýšila z 1570, - Kč o 130 korun na 1700 korun, od srpna na 2170,- Kč. Druhý díl je procentní. Vypočítává se podle výdělků a odvodů. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

24 Důchodové pojištění v ČR 2009 a 20010 ● V důchodovém systému se plánují velké změny. ● Postupná reforma důchodového systému je nastíněna na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ● Změny již přijaté nabyly účinnosti od 1. 1. 2009, avšak řada pasáží nabývá účinnosti až 1. 1. 2010 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

25 Jaké jsou v Česku důchody výše důchodu (v Kč) počet lidí (září 2006) počet lidí (září 2007) 1–10 0001 716 6471 493 263 10 000–20 000277 515529 232 20 000–30 000272543 30 000–40 0001323 40 000–71 00024 Zdroj: ČSSZ Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

26 Správa a řízení v důchodovém pojištění ČSSZ rozhoduje o dávkách – z. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění

27 Důchodové pojištění v ČR Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) řídí a kontroluje činnost okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ). V Praze Pražská správa sociálního zabezpečení (PSSZ). ČSSZ rozhoduje o nároku na důchody, jejich výši a výplatě. Orgány sociálního zabezpečení ministerstva vnitra rozhodují otázky týkající se vojáků z povolání, policistů, příslušníků Vězeňské stráže a jejich pozůstalých. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

28 Podávání žádostí o důchody, § 82 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Žádosti o přiznání dávky důchodového pojištění je povinna sepsat s občany okresní správa sociálního zabezpečení příslušná podle místa trvalého pobytu občana; rodinní příslušníci či jiný občan na základě plné moci. ČSSZ rozhoduje o nároku na důchody, jejich výši a výplatě. Žádost lze podat nejdříve tři měsíce přede dnem, od kterého občan žádá dávku důchodového pojištění přiznat. Zaměstnavatel je povinen do 8 dnů ode dne, kdy obdržel výzvu okresní správy sociálního zabezpečení sepisující žádost o dávku důchodového pojištění, sdělit písemně požadované údaje. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

29 Prvky konstrukce výpočtu důchodu, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění vyměřovací základy, všeobecné vyměřovací základy, přepočítací koeficient pro úpravu naposledy stanoveného všeobecného vyměřovacího základu, koeficienty nárůstu všeobecných vyměřovacích základů, osobní vyměřovací základ a výpočtový základ. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

30 Rozhodné období z něhož se zjišťují hrubé příjmy z výdělečné činnosti, je období 30 kalendářních roků bezprostředně před rokem přiznání důchodu. Tohoto cílového stavu však bude dosaženo postupně. V případě důchodů přiznávaných v prvním roce účinnosti zákona o důchodovém pojištění (tj. v roce 1996) bylo rozhodné období desetileté, určené roky 1986 až 1995. Za každý další rok účinnosti zákona o důchodovém pojištění se toto desetileté období prodlužuje o jeden rok. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

31 Roční vyměřovací základy Skutečně dosažené vyměřovací základy ("hrubé příjmy") za jednotlivé kalendářní roky rozhodného období (s výjimkou kalendářního roku, který bezprostředně předchází roku přiznání důchodu) X tzv. koeficientem nárůstu všeobecného vyměřovacího základu. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

32 Koeficient nárůstu všeobecného vyměřovacího základu Podíl! všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází roku přiznání důchodu, vynásobeného přepočítacím koeficientem, a všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, za který se vypočítává roční vyměřovací základ. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

33 Koeficient nárůstu všeobecného vyměřovacího základu Se určuje za použití příslušných všeobecných vyměřovacích základů (stanoví vláda nařízením do 30. září následujícího kalendářního roku ve výši průměrné měsíční mzdy za kalendářní rok zjištěné ČSU) a přepočítacího koeficientu (stanoví vláda nařízením podle údajů ČSU o průměrné měsíční mzdě za stanovená pololetí - určuje se jako podíl průměrné měsíční mzdy za první pololetí kalendářního roku, který o jeden rok předchází roku přiznání důchodu, a průměrné měsíční mzdy za první pololetí kalendářního roku, který o dva roky předchází roku přiznání důchodu). Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

34 Osobní vyměřovací základ Je měsíční průměr úhrnu ročních vyměřovacích základů. Při stanovení osobního vyměřovacího základu se vychází z rozhodného období, z něhož se zjišťují příjmy pro výpočet důchodu, vylučují některé zákonem stanovené doby, tzv. vyloučené doby (náhradní doby pojištění spadající do rozhodného období a některé další v zákoně o důchodovém pojištění taxativně vyjmenované doby), nedojde k jeho "rozmělnění". Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

35 Výpočtový základ Redukce osobního vyměřovacího základu, § 15. Při přijetí zákona o důchodovém pojištění se pro stanovení výpočtového základu započítávala částka osobního vyměřovacího základu do 5 000 Kč v plné výši, z částky osobního vyměřovacího základu nad 5 000 Kč do 10 000 Kč se počítalo 30% a z částky nad 10 000 Kč se počítalo 10%. Tyto hranice redukce zvyšuje vláda nařízením, a to od 1. ledna. Pro důchody přiznávané ode dne spadajícího do roku 2007 činila hranice redukcí 9 600 Kč a 23 300 Kč. V roce 2008 činí hranice 10 000 Kč a 24 800 Kč. V roce 2009 budou 10 500, - Kč a 27 000 Kč. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

36 Zvyšování vyplácených důchodů (základní pravidla) Pravidelně každý rok v lednu; odchylný postup je stanoven pouze při velmi nízké inflaci (zvýšení by činilo méně než 2 %) a při vysoké inflaci (aspoň 10 %), zvýšení důchodů se stanoví tak, aby u průměrného starobního důchodu činilo nejméně 100 % růstu cen a dále též nejméně jednu třetinu růstu reálné mzdy, konkrétní částku zvýšení stanoví vláda nařízením, přičemž zvýšení může být vyšší než zvýšení, které zákon stanoví jako minimální, růst úhrnného indexu spotřebitelských cen za domácnosti celkem je při pravidelném zvýšení od ledna zjišťován v období dvanácti měsíců, a to do července kalendářního roku přecházejícího roku zvýšení důchodů, v mimořádném termínu se důchody zvýší, pokud růst cen ve sledovaném období dosáhl aspoň 10 %; o takovém zvýšení rozhodne vláda do 50 dnů od posledního dne kalendářního měsíce, v němž došlo ke splnění uvedené podmínky. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

37 Mimořádná valorizace důchodů Ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas navrhl mimořádnou valorizaci důchodů od srpna 2008. Vládě ČR předložil návrh novely zákona o důchodovém pojištění, která změní podmínku desetiprocentní inflace pro mimořádné zvýšení důchodů na 5 procent. Při mimořádném zvýšení důchodů od srpna 2008 bude zohledněn skutečný růst cen od srpna 2007 do ledna 2008 ve výši 5,1 %, což znamená zvýšení průměrného starobního důchodu o 465 Kč. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

38 Starobní důchod - §§ 28 – 37 - potřebná doba 25 let pojištění a dosažení důchodového věku (§ 32) - 15 let pojištění a dosažení věku 65 let - §§ 30, 31 – před dosažením důchodového věku – 25 let pojištění a do důchodového věku chybí 3 roky, je poživatelem částečného invalidního důchodu a do důchodového věku mu chybí 2 roky, u plného invalidního důchodu 5 let - výše - §§ 33 - 36 - souběh starobního důchodu s příjmem z výdělečné činnosti - § 37, jen je-li sjednán pracovní poměr na dobu určitou, nejdéle však na dobu 1 roku Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

39 Výše starobního důchod, §§ 33 – 36 základní výměra činí 2170, - Kč procentní výměra činí za každý celý rok doby pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod 1,5 % výpočtového základu, nejméně 770, - Kč Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

40 Starobní důchod Nárok vzniká, pokud pojištěnec dosáhl důchodového věku a získal potřebnou dobu pojištění Důchodový věk – pro muže a ženy odlišně (u žen v závislosti na počtu vychovaných dětí) Doba pojištění – nejméně 26 let v roce 2010, 27 let v roce 2011 - 15 let u osoby starší 65 let

41 Výpočet starobního důchodu Základní výměra – 2.170,- Kč Procentní výměra – procentní sazba z výpočtového základ, 1,5% za každých 90 kalendářních dní výdělečné činnosti, vždy minimálně 770,- Kč OVZ – osobní vyměřovací základ tvoří měsíční průměr ročních příjmů, u OSVČ ročních vyměřovacích základů, dosažených v rozhodném období (zpravidla od roku 1986 do kalendářního roku, který předchází roku, v němž se důchod přiznává)

42 Navyšování celkových příjmů za každý jednotlivý kalendářní rok Pomocí koeficientů odvozovaných od statisticky zjištěného průměru dosažených příjmů všech pojištěnců Dochází tak k přizpůsobování příjmů cenové hladině existující v roce přiznání důchodu OVZ se redukuje na ROVZ

43 Redukce osobního vyměřovacího základu Jde o projev solidarity vysokopříjmových skupin pojištěnců s nízkopříjmovými Redukční hranice v roce 2009: - Plně se započítává částka do 10.500,- Kč - 30% z částky přesahující 10.500,- do 27.000,- Kč - 10% z částky přesahující 27.000,- Kč

44 Příklad výše starobního důchodu v roce 2009 Muž, narozen 15. 01. 1947 – 62 let důch.věk 15. 01. 2009 získá celkem 45 let pojištění OVZ za rozhodné období 1986-2008 činí 23.890, - Kč ROVZ – částka do 10.500,- Kč náleží v plné výši - připočte se 30% z 13.390,- Kč (23.890 – 10.500), tedy 4.017,- Kč (druhá redukční hranice 27.000) - celkem tedy 14.517,- Kč (10.500+4.017,-Kč) Za každý rok pojištění náleží 1,5% výpočtového základu, tedy ROVZ, tzn. za 45 let pojištění činí procentní výměra starobního důchodu 67,5% výpočtového základu(ROVZ), tj. 9.799,- Kč (zaokrouhleno na celé koruny nahoru) a základní výměra 2.170,- Kč. Starobní důchod bude celkem 11.969,- Kč.

45 Příklady určení důchodového věku Pojištěnec získal 17 let zaměstnání a dosáhl věku 64 let. Kdy vzniká tomuto pojištěnci nárok na starobní důchod? Žena vychovala 2 děti, získala 35 let doby pojištění a věku 55 let dosáhne 10. června 2008. Stanovte její důchodový věk a datum nároku na starobní důchod. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

46 Invalidní důchod – do konce roku 2009 a) Plný invalidní důchod - §§ 38 – 42 - je-li z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu snížena schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 66%, je schopen pro zdravotní postižení pracovat jen za zcela mimořádných podmínek - splnění potřebné doby pojištění - § 40 - základní výměra činí 2170, - Kč b) Částečný - §§ 43 – 45 - je-li pracovní schopnost snížena nejméně o 33%, zdravotní stav značně ztěžuje obecné životní podmínky - splnění potřebné doby pojištění dle § 40 - základní výměra činí 2170, - Kč Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

47 Invalidní důchod v roce 2010 Z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je snížena pracovní schopnost občana S účinností od 1. 1. 2010 – prvního stupně 35 -49%, - druhého stupně 50-69% -a třetího stupně 70% a více

48 Invalidní důchod -je-li z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu snížena schopnost soustavné výdělečné činnosti -je schopen pro zdravotní postižení pracovat jen za zcela mimořádných podmínek -splnění potřebné doby pojištění - § 40 do 20 let méně než jeden rok, od 20 let do 22 let jeden rok, od 22 let do 24 let dva roky, od 24 let do 26 let tři roky, od 26 let do 28 let čtyři roky a nad 28 let pět roků. - základní výměra činí 2170, - Kč - § 41 - výše procentní výměry důchodu činí za každý celý rok doby pojištění 1,5 % výpočtového základu(třetí stupeň), 0, 75 % (druhý stupeň), 05% (první stupeň), nejméně 770,- Kč měsíčně Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

49 Zjišťování doby pojištění Potřebná doba pojištění se zjišťuje z období před vznikem plné invalidity, a jde-li o pojištěnce ve věku nad 28 let, z posledních 10 let před vznikem plné invalidity. Podmínka potřebné doby pojištění se považuje za splněnou, byla-li získána v kterémkoliv období 10 roků po vzniku plné invalidity (u pojištěnce mladšího 24 let činí přitom potřebná doba pojištění dva roky). Podmínka potřebné doby pojištění se považuje za splněnou, vznikla-li plná invalidita následkem pracovního úrazu (nemoci z povolání). Do doby pojištění se započítává i tzv. dopočtená doba, kterou je doba ode dne vzniku nároku na plný invalidní důchod do dosažení důchodového věku (u žen se přitom bere v úvahu důchodový věk stanovený pro bezdětné ženy). Do doby pojištění se započítává rovněž tzv. náhradní doba pojištění (stejně jako v případě starobního důchodu) Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

50 Příklad invalidní důchod ● Muž 40 let byl dnem 1. 3. 2008 uznán plně invalidní. Od skončení povinné školní docházky v roce 1982 nepřetržitě pracoval až do 31. 12.1993. Poté odešel do ciziny a po návratu v roce 1997 od 30. 09. 1997 byl důchodově pojištěn jako OSVČ až do vzniku invalidity. Zjistěte, zda tento muž splnil podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na plný invalidní důchod. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

51 Příklad výpočtu plného invalidního důchodu/invalidního důchodu třetího stupně Muž, narozen 18. 3. 1948 Od 7. 1. 2009 byl uznán plně invalidním Získal 34 let pojištění. + dopočtená doba od 7.1.2009 do 18.5.2010 (dosažení důchodového věku) Hodnotí se tedy celkem 35 let pojištění. OVZ od roku 1986 do roku 2008 je 26.218,- Kč ROVZ – 15.216,- Kč (10.500+4.716,- Kč) Procentní výměra – 35letx 1,5%= 52,5% výpočtového základu, tj. 7.989,- Kč (u částečného je to 0,75%) Základní výměra – 2170,- Kč Invalidní důchod tak činí 10.159,- Kč (2.170+7.989)

52 Plný invalidní důchod a jeho výše v mimořádných případech (§ 42 zákona o důchodovém pojištění) Dnem dosažení věku 18 let vzniká nárok na plný invalidní důchod i osobám s trvalým pobytem na území ČR, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nemohly být účastny pojištění po potřebnou dobu a jejichž plná invalidita vznikla před dosažením 18 let věku. Procentní výměra plného invalidního důchodu činí v těchto případech 45 % výpočtového základu. Pro účely stanovení výpočtového základu se za osobní vyměřovací základ považuje všeobecný vyměřovací základ, který o dva roky předchází roku přiznání plného invalidního důchodu, vynásobený příslušným koeficientem. Takto stanovená výše procentní výměry je i minimální výší procentní výměry plného invalidního důchodu osob, které se stanou plně invalidními před dosažením věku 28 let, je-li tento důchod přiznán před dosažením věku 18 let a dále pojištěnce, který ke dni vzniku nároku na tento důchod získal aspoň 15 roků pojištění bez náhradních dob pojištění. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

53 Invalidní důchod – první a druhý stupeň - je-li pracovní schopnost snížena nejméně o 35%, zdravotní stav značně ztěžuje obecné životní podmínky - splnění potřebné doby pojištění dle § 40 - základní výměra činí 2170, - Kč - výše procentní výměry důchodu druhého stupně činí za každý celý rok doby pojištění 0,75 % výpočtového základu (druhý stupeň) a 05% (první stupeň) Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

54 Souběh invalidního důchodu s příjmem z výdělečné činnosti (§ 43 až 48 zákona o důchodovém pojištění zrušeny) - Zákonem č. 24/2006 Sb. byl s účinností od 1. února 2006 zrušen institut souběhu částečného invalidního důchodu s příjmem z výdělečné činnosti, takže výše příjmů z výdělečné činnosti poživatele tohoto důchodu nemá na výši důchodu a jeho výplatu vliv. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

55 Zvláštní ustanovení o minimální výši invalidního důchodu Minimální výše procentní výměry částečného invalidního důchodu osob, které se stanou plně invalidními před dosažením věku 28 let, je-li tento důchod přiznán před dosažením věku 18 let a dále pojištěnce, který ke dni vzniku nároku na tento důchod získal aspoň 15 roků pojištění bez náhradních dob pojištění, činí 22,5 % výpočtového základu. Pro účely stanovení výpočtového základu se za osobní vyměřovací základ považuje všeobecný vyměřovací základ, který o dva roky předchází roku přiznání částečného invalidního důchodu, vynásobený příslušným koeficientem. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

56 Vdovský a vdovecký důchod - §§ 49 – 51 - po dobu 1 roku od smrti manžela - výjimečně i déle - § 50 odst. 2 - nárok zaniká uzavřením nového manželství, způsobil-li vdovec úmyslně smrt manžela spácháním trestného činu -výše základní výměry 2170,- Kč -Výše procentní výměry důchodu činí 50 % procentní výměry důchodu, na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti. Zákon o registrovaném partnerství – analogicky? Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

57 Vdovský/vdovecký důchod Základní výměra – 2.170,- Kč Procentní výměra činí 50% procentní výměry starobního nebo plného invalidního důchodu, na který měl nebo by měl nárok zesnulý v době smrti, nebo 50% procentní výměry částečného invalidního důchodu po poživateli, který ke dni smrti nesplňoval podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na plný invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod

58 Prodloužení a obnovení nároku Po uplynutí doby má vdova nárok na vdovský důchod, jestliže pečuje o nezaopatřené dítě, pečuje o nezletilé dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě vyžadující mimořádnou péči nebo o zletilé dítě, které je převážně nebo úplně bezmocné, pečuje o převážně nebo úplně bezmocného svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti, nebo o takového rodiče, který je částečně bezmocný a starší 80 let, je plně invalidní, dosáhla věku 55 let nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší. Nárok na vdovský důchod vznikne znovu, jestliže se splní některá z uvedených podmínek do pěti roků po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod. To platí obdobně i pro vdovecký důchod s tím, že věk pro další nárok na vdovecký důchod činí 58 let. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

59 Příklad vdovský důchod ● Vdově zanikl nárok na vdovský důchod uplynutím jednoho roku od smrti manžela. Po uplynutí 2 let od zániku nároku na důchod začal syn studovat na vysoké škole. Ve třetím ročníku vysoké školy syn dosáhl 26 let. Ke dni dovršení 26 let bylo vdově 52 let. Zjistěte, kdy vznikl nárok na obnovu vdoveckého důchodu, po jakou dobu tento nárok trval a kdy vdově vznikne opětovně nárok na obnovu nároku na vdovský důchod. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

60 Sirotčí důchod - §§ 52 - 53 - nárok má nezaopatřené dítě po každém z rodičů Smrt rodiče (osvojitele), jiné osoby (převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů, byl-li v době smrti poživatelem starobního, plného invalidního nebo částečného invalidního důchodu. - nikoli po pěstounovi - výše činí 40% procentní výměry důchodu, na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti. - základní výměra činí 2170, - Kč Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

61 Příklad výpočtu sirotčího důchodu: Sirotek požádal o sirotčí důchod po otci, který pobíral plný invalidní důchod 8.563,- Kč, základní výměra 2.170,- Kč a procentní výměra 6.393,- Kč Sirotčí důchod činí 40% procentní výměry vypláceného plného invalidního důchodu, tedy 40% z 6.393,- Kč, tj. 2.558,- Kč, k tomu se připočte základní výměra 2.170,- Kč. Sirotčí důchod dítěte tak činí 4.728,- Kč.

62 Příklady sirotčí důchod Dítěti zemřel otec, který ke dni smrti nesplnil podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na plný invalidní důchod ani podmínky nároku na starobní důchod a ani nebyl poživatelem žádného z uvedených důchodů a k úmrtí nedošlo následkem pracovního úrazu. Vznikne v takovém případě nárok na sirotčí důchod po otci? Dítěti zemřeli při autohavárii oba rodiče. Matka byla poživatelkou invalidního důchodu, otec ke dni smrti splnil podmínku doby pojištění potřebnou pro nárok na plný invalidní důchod. Jaké nároky z důchodového pojištění v tomto případě vzniknou dítěti? Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

63 Souběh nároků na důchody Vyplácí se jen jeden a to vyšší. Výj.: jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu starobního, plného invalidního nebo částečného důchodu ve stejné výši, pak si občan volí. Výj. jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu starobního, plného invalidního nebo částečného invalidního důchodu a na výplatu vdovského/vdoveckého důchodu nebo sirotčího důchodu, vyplácí se nejvyšší důchod v plné výši, včetně základní výměry a z ostatních důchodů se vyplácí polovina procentní výměry. Výj. přijde-li dítě o oba rodiče, má nárok na výplatu sirotčího důchodu po každém z nich, z vyššího důchodu náleží základní i procentní výměra v plné výši, z nižšího důchodu pak pouze procentní výměra.

64 Dobrovolné doplňkové penzijní připojištění Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, v platném znění - doživotní příjem jako doplněk k systému důchodového pojištění - daňové úlevy penzijním fondům, zaměstnavatelům, zaměstnancům - pojistné se nezahrnuje do vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

65 Výše státních příspěvků penzijního připojištění: Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz Měsíční přípěvek účastníka Státní příspěvek 100 - 199 Kč50 Kč + 40% z částky přesahující 100 Kč 200 - 299 Kč90 Kč + 30% z částky přesahující 200 Kč 300 - 399 Kč120 Kč + 20% z částky přesahující 300 Kč 400 - 499 Kč140 Kč + 10% z částky přesahující 400 Kč 500 Kč a více150 Kč

66 Zaměstnanecké penzijní pojištění v rámci EU Zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí penzijního pojištění z členských států EU nebo jiných států, které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru na území ČR a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

67 Kontrolní otázky, opakování důchodové pojištění Klíčové pojmy: - dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav - základní výměra důchodu - starobní důchod, souběh starobního důchodu s příjmem z výdělečné činnosti - částečný a plný invalidní důchod - vdovský a vdovecký důchod, sirotčí důchod - orgány sociálního zabezpečení Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

68 Prohloubení znalostí: Určení důchodového věku v ČR a ve vybraných členských státech EU a EHP, viz zvl. příloha word Změny v důchodovém pojištění v roce 2010 a vyhlídky do roku 2011 Koordinace důchodového pojištění v členských státech EU a EHP

69 Koordinace důchodového pojištění v členských státech EU a EHP Kde naleznu kontakty na instituce členských států EU? Adresy a kontakty na styčná místa je možno získat od instituce, u které jste pojištěn, na internetových stránkách ČSSZ na adreseAdresy a kontakty na styčná místa http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/300627CA-4DAD-412D- B783-83259CC29790/0/institucestatueuaehp.pdf, případně v adresáři institucí členských států, tzv. Master Directory na adrese: http://ec.europa.eu/employment_social/social- security-directory/welcome.seam?langId=cze.http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/300627CA-4DAD-412D- B783-83259CC29790/0/institucestatueuaehp.pdfhttp://ec.europa.eu/employment_social/social- security-directory/welcome.seam?langId=cze

70 http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=lw&lang=cs &catId=490&parentId=0 http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=lw&lang=cs &catId=490&parentId=0 Belgie Bulharsko Dánsko Estonsko Finsko Francie Irsko Island Itálie Kypr Litva Lotyšsko Lucembursko Malta Maďarsko Nizozemí Norsko Německo Polsko Portugalsko Rakousko Rumunsko Slovensko Slovinsko Spojené království Česká republika Řecko Španělsko Švédsko Švýcarsko

71

72 Koordinace důchodových dávek v EU a EHP Definice a obecná ustanovení čl. 1 Nařízení 883/2004 Osobní působnost koordinace, čl. 2 – zaměstnanci, OSVČ, osoby poskytující služby v dalších státech a jejich rodinní příslušníci a pozůstalí Věcná působnost koordinace, čl. 3 - dávky v invaliditě, dávky ve stáří, pozůstalostní dávky, dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání, předdůchodové dávky…….

73 Koordinace důchodových dávek v EU a EHP Základní principy: Rovnost zacházení – čl. 4 Rovné nakládání s dávkami, příjmy, skutečnostmi nebo událostmi – čl. 5 Sčítání dob – čl. ž Upuštění od pravidel týkajících se bydliště, čl. 7 Určení použitelných právních předpisů, čl. 11 a násl.

74 Koordinace důchodových dávek v EU a EHP – Nařízení 883/2004 Důchodci a jejich rodinní příslušníci – čl. 23 a násl. Dávky v invaliditě – čl. 44 a násl. Starobní a pozůstalostní důchody – čl. 50 a násl. Předdůchodové dávky – čl. 66

75 Koordinace důchodových dávek Prováděcí Nařízení 987/2009 Odvody důchodců – čl. 30 Dávky v invaliditě a starobní a pozůstalostní důchody – čl. 43 a násl.

76 Děkuji za pozornost Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz http://akilda.webnode.cz/ ilda@seznam.cz http://akilda.webnode.cz/ ilda@seznam.cz http://akilda.webnode.cz/


Stáhnout ppt "Důchodové pojištění – důchody v ČR a v EU LS 2011 Mgr. Ilona Kostadinovová"

Podobné prezentace


Reklamy Google