Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Organická chemie Lékařská chemie a biochemie 2. ročník - zimní semestr © Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, 1. lékařská fakulta, Univerzita.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Organická chemie Lékařská chemie a biochemie 2. ročník - zimní semestr © Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, 1. lékařská fakulta, Univerzita."— Transkript prezentace:

1 Organická chemie Lékařská chemie a biochemie 2. ročník - zimní semestr © Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, 2005 - 2016

2 Org. chemie 2015/16 - Stomatolgie2 Syntéza močoviny (Wöhler 1828) (Termický přesmyk) Friedrich Wöhler (1800-1982): Organická látka z anorganických sloučenin Jan Horbaczewski (1854-1942): Lékařskou fakultu vystudoval ve Vídní u prof. Ludwiga, Zakladatel Ústavu lékařské chemie 1883 Syntéza kys. močové Syntéza kys. močové ( Horbaczewski 1882-28 let) močovina + glycin + (teplo) = Kyselina močová (malý výtěžek reakce) (objevena 1776 Schulzem)

3 Org. chemie 2015/16 - Stomatolgie3 Během dalších pokusů prokázal, že kyselina močová vzniká pouze při rozpadu jaderných buněk, nikoliv bezjaderných (např. erytrocyty) Dále se mu podařilo oddělit od kyseliny močové xantin a další purinové báze a a správně předpokládal, že kyselina močová z nich vzniká. Kys. akrylováKyselina močová Syntéza kys. močové Syntéza kys. močové (Horbaczewski 1882)

4 Org. chemie 2015/16 - Stomatolgie4 Polarita vazeb závisí na rozdílu elektronegativit. Zastoupení polárních a nepolárních vazeb významně ovlivňuje výsledné vlastnosti organické sloučeniny Délka vazby a vazebná energie - příklady Vazby v organických sloučeninách Typ vazbyEnergie [kJ.mol -1 ]Délka [pm] C-C347154 C=C611133 CCCC 837120 C-H414106 C-N293147 CNCN 891116 C-O352143 C=O732122 N-H389101 O-H464100 Hodnoty energií jsou přibližné („průměrné“). V molekulách podléhají vlivům okolních struktur, tj. ostatních částí dané molekuly. Existují také vazby hybridní (zlomkové) (jako např. v benzenu), které mají charakter 1,5 násobné vazby.

5 Org. chemie 2015/16 - Stomatolgie5 Konstituce: Vnitřní stavba molekuly organických sloučenin Stereochemie (prostorová struktura organických sloučenin) - Vzorce organických sloučenin Sumární (souhrnné) vzorce jsou v org. chemii téměř nepoužitelné, protože neposkytují informace o vnitřním uspořádání molekuly. Např. C 2 H 6 O může být: 1)Ethanol (CH 3 -CH 2 -OH) 2)Dimethylether (CH 3 -O-CH 3 ) Proto se používají vzorce strukturní, znázorňující všechny vazby mezi atomy. Nevýhodou je u složitějších sloučenin jejich nepřehlednost. Proto se nejčastěji používají vzorce racionální, ve kterých jsou vyznačeny pouze vazby nutné pro jednoznačné určení konstituce - vyjádření prostorového uspořádání. Pro zcela přesné vyjádření prostorového uspořádání molekuly organických sloučenin je nutné používat perspektivní vzorce (odlišně vyznačené vazby směřující nahoru, dolů, dopředu, dozadu). Nejlepší je použití modelů, díky kterým se podařilo vyřešit např. strukturu DNA (Watson a Crick - Nobelova cena za chemii). Díky počítačům lze předpokládat značné zjednodušení práce s modely.

6 Org. chemie 2015/16 - Stomatolgie6 Isomerie I. Isomery: sloučeniny, které mají stejný sumární (molekulární) vzorec, ale odlišnou strukturu (prostorové uspořádání) molekuly Základní typy isomerie: Konstituční: Izomery se liší konstitucí, tj. prostorovým uspořádáním nebo způsobem vazby atomů v molekule Řetězová: Butan, isobutan (uspořádání řetězce) Polohová: Skupin: 1-propanol, 2-propanol násobných vazeb: 1-buten, 2-buten Tautomerie - Isomery se liší polohou vodíku a dvojné vazby acetamid (Amid kyseliny octové) Mezi oběma tautomery se ustavuje dynamická rovnováha.

7 Org. chemie 2015/16 - Stomatolgie7 Isomerie II. Keto (oxo) formaKyselina acetooctová enol forma Nejznámější je keto-enol-tautomerie Konformace molekuly je dána volnou otáčivostí okolo jednoduchých vazeb. U složitějších molekul je teoreticky možné velké množství konformací; omezení představuje energetická výhodnost a vznik slabých vazeb (vodíkové můstky, iontové a nepolární interakce).

8 Org. chemie 2015/16 - Stomatolgie8 Isomerie III. Konfigurační: Isomerie se liší prostorovým uspořádáním, přičemž pořadí a způsob vazby atomů v molekule zůstávají stejné. Odlišná konfigurace může být podmíněna dvojnou vazbou (cis- trans isomerie) nebo přítomností chirálního centra (asymetrického uhlíku C*). cis-trans (geometrická) isomerie je důsledkem nemožnosti rotace okolo dvojné vazby (brání tomu vazební  -orbitaly). cis-2-buten trans-2-buten

9 Org. chemie 2015/16 - Stomatolgie9 Isomerie VI. Asymetrický uhlík má každou vazbu obsazenou jiným jednovazným atomem či skupinou atomů, proto nemá příslušná struktura rovinu symetrie. Existují proto dvě možná prostorová uspořádání, které jsou ve vztahu jako předmět a jeho zrcadlový obraz.Při jejich rozlišování se vychází ze struktury glyceraldehydu: D- a L- isomery se vyznačují stejnou chemickou reaktivitou, biochemicky se ale od sebe liší (reakce s enzymy či protilátkami) D-L- Sloučeniny obsahující asymetrický uhlík vykazují optickou otáčivost a vyskytují se jako optické antipody - enantiomery. Otáčivost značíme (+) - doprava a (-) - doleva. Směr otáčivosti nesouvisí s označením D- a L- !!!!!

10 Org. chemie 2015/16 - Stomatolgie10 Klasifikace organických sloučenin Organické sloučeniny alifatickécyklické nasycené (jednoduché vazby) nenasycené (násobné vazby) Isocyklické (karbocyklické, jen C) Heterocyklické (v kruhu i jiné atomy než C) Alicyklické Nasycené nenasycené Aromatické (konjugované dvojné vazby v kruhu) Nasycenénenasycenéaromatické

11 Org. chemie 2015/16 - Stomatolgie11 Nejdůležitější areny I Benzen Naftalen Antracen Tetracen (částečně hydrogenovný „tetracyklin“) Fenanthren Cyklopentanoperhydrofenanthren-základ stereoidů

12 Org. chemie 2015/16 - Stomatolgie 12 Nejdůležitější areny II Pyren Benzpyren (silně karcinogenní) Benzo[a]pyren Bifenyl (Polychlorované bifenyly -toxické pro CNS dětí) Difenylmethan základ DDT – p,p’-dichlor difenyl trichlorethan

13 Org. chemie 2015/16 - Stomatolgie13 Halogenderiváty uhlovodíků Jeden nebo více vodíků nahrazeno halogenem (X = F, Cl, Br, I) Vazba málo polární - nerozpustné ve vodě, dobře v nepolárních rozpouštědlech. Většina těchto látek jsou těkavé kapaliny, které jsou dobrými nepolárními („organickými“ či „tukovými“) rozpouštědly. Chemicky jsou silně reaktivní, zvláště s nukleofilními činidly. Využití:  Rozpouštědla - Tetrachlormethan, chlorid uhličitý CCl 4 (toxický karcinogenní) S vodou produkuje fosgen COCl 2  Freony (Fluorchloralkany) - CCl 3 F, CCl 3 F, CCl 2 F 2 a další v chladicích strojích - poškozují ozonosféru  Umělé hmoty - PVC, syntetický kaučuk, teflon  Chloroform CCl 3 H - toxický, Bromoform CBr 3 H - proti kašli, Jodoform CI 3 H - desinfekce, antiseptikum, dále při průkazu acetonu (jodoformová reakce)  Anestetika - lokální - dříve ethylchlorid CH 3 CH 2 Cl („kelen“ - zmrazování)  Celková - Trichloretylen CHCl=CCl 2 (narcogen)  Halotan CF 3 -CHBrCl  Biologicky aktivní látky - hormóny štítné žlázy (trijódthyronin, tetrajodthyronin=thyroxin)  starší insekticidní látky - DDT, HCH (hexachlorcyklohexan-Lindan) - dnes se nesmí používat

14 Org. chemie 2015/16 - Stomatolgie14 Hydroxyderiváty (alkoholy, fenoly) Hydroxylová skupina -OH dává uhlovodíkům, zvláště aromatickým lehce kyselý charakter (pozor - neplést s hydroxidy!!!) Vazba C-OH je kovalentní, ale silně polární, takže mohou vznikat vodíkové můstky. Proto se nižší alkoholy dobře mísí s vodou a teprve u vyšších převládne nepolární charakter postranního řetězce (pentanol - amylalkohol) Názvosloví: U alifatických - uhlovodík + -ol (methanol, ethanol) U aromatický převládá spíše triviální

15 Org. chemie 2015/16 - Stomatolgie15 Hydroxyderiváty (alkoholy, fenoly) Hydroxyskupina alkoholů je silně reaktivní. S alkalickými kovy dává alkoholáty C 2 H 5 OH + Na = C 2 H 5 ONa + 1/2H 2 S kyselinami dávají estery s minerálními kyselinami vznikají: R-OH + H-X = R-X + H 2 O s organickými kyselinami vznikají: Esterifikace je typická vratná reakce - může probíhat štěpení esterů na alkohol a kyselinu (hydrolyticky) - běžná reakce v živých organismech.

16 Org. chemie 2015/16 - Stomatolgie16 Alkoholy a fenoly I Metanol: CH 3 OH silně jedovatý, oslepnutí a smrt U vyšších alkoholů - propanol, butanol, pentanol se objevují isomery. Vyšší alkoholy mohou být součástí lipidů. Etanol: CH 3 CH 2 OH - euforisace, narkotické účinky. Návyková droga - nejčastější toxikomanie. Velké dávky  otrava  smrt Vícefunkční alkoholy: 1,2-etandiol (etylenglykol) HO-CH 2 -CH 2 -OH Prudce jedovatý, těžké otravy, poškození ledvin. Glykoly jsou součástí nemrznoucích směsí v chladičích aut („Fridex“) - nasládlá chuť - rozpustné ve vodě. 1,2,3-propantriol (glycerol) Je součástí většiny tuků v organismu.

17 Org. chemie 2015/16 - Stomatolgie17 Alkoholy a fenoly II Cyklohexanol (inositol): Cyklohexanol (inositol): Biologicky významná látka podobná vitaminům Fenol: (slabá kyselina) Jedovatý, leptá !!! Hydrochinon (1,4-benzendiol) Parabenzochinon (oxidoredukční systémy)

18 Org. chemie 2015/16 - Stomatolgie18 Biologicky významné alkoholy I Sfingosin (sfingenin) 2-amino-4-oktadien-1,3-diol - 18-uhlíkový alkohol obsažený ve složitých lipidech, zvláště mozkových Ethanolamin: HO-CH 2 -CH 2 -NH 2 Obsažen v lipidech Cholin Obsažen v lipidech. Jeho ester s kyselinou octovou je důležitý pro přenos nervových vzruchů. Silně basický, kvarterní amoniová base.

19 Org. chemie 2015/16 - Stomatolgie19 Biologicky významné alkoholy II Mezi alkoholy můžeme řadit i vitaminy rozpustné v tucích (mimo vitaminu K) vitamin A - retinol vitamin E - tokoferol vitamin D - cholekalciferol a ergokalciferol Budou podrobně probrány v kapitole stereoidy a isoprenoidy

20 Org. chemie 2015/16 - Stomatolgie20 Aldehydy a ketony (oxoderiváty) I Karbonylová skupina společná pro ketony - karbonyl na sekundárním uhlíku aldehydy - karbonyl na primárním uhlíku Aldehydy mohou být alifatické či aromatické, ketony smíšené. Karbonylová skupina je polární, proto dobrá mísitelnost s polárními rozpouštědly. Charakter skupiny ale neumožňuje vznik velkých shluků molekul pomocí vodíkových můstků. Proto je bod varu nižší než u odpovídajících alkoholů, ale vyšší než u odpovídajících uhlovodíků. Většina aldehydů a ketonů je za normální teploty (pokojové, laboratorní v našich krajích 25 o C- 298 K) (s výjimkou formaldehydu H 2 CO) kapalná.

21 Org. chemie 2015/16 - Stomatolgie21 Aldehydy a ketony (oxoderiváty) II Jsou velmi reaktivní a snadno probíhá adice na karbonyl. Důležitá je tvorba poloacetalu (viz cukry). Rozdíl: Aldehydy mají redukční vlastnosti - snadno se oxidují na karboxylové kyseliny X Ketony neredukují. Aromatické aldehydy tvoří s primárními aminy Schiffovy base Benzaldehyd MethylaminBenzylidenmethylamin (Schiffova Base) Významné při transaminacích - Schiffovu bázi tvoří pyridoxalfosfát s aminoskupinou aminokyselin

22 Org. chemie 2015/16 - Stomatolgie22 ETHERY Obecný vzorec: R-O-R’ Netvoří vodíkové vazby, proto bod varu nižší než u odpovídajících alkoholů: CH 3 OHCH 3 -O-CH 3 Rel. mlk hmotnost3246 Bod varu [ o C]65-24 Jsou téměř nepolární. Vyšší, např. diethylether, slouží k extrakci nepolárních látek z vodných roztoků. Používá se hlavně diethylether: CH 3 -CH 2 -O-CH 2 -CH 3 Pozor - páry jsou vysoce explozivní. Na světle a za přístupu vzduchu dochází k tvorbě výbušných peroxidů. Nutno uchovávat v tmavých lahvích a stabilizovat (např. diefenylaminem)

23 Org. chemie 2015/16 - Stomatolgie 23 ETHERY II Z aromatických etherů má význam: 1-(2methoxyfenoxy)-2,3-propandiol Lék uklidňující a uvolňující svalové napětí Guajakol (1-hydroxy-methoxybezen) Součást sirupů proti kašli. Guajacuran (Guaifenesin) Eugenol 1-allyl-4-hydroxy-3-methoxybenzene Zodpovědný za vůni hřebíčků. Složka hřebíčkového oleje.

24 Org. chemie 2015/16 - Stomatolgie24 Karboxylové kyseliny I Charakteristická skupina: Karboxyl Podle počtu těchto skupin je dělíme na mono-, di-, tri- a polykarboxylové. Jedná se o poměrně slabé kyseliny (pK A = 4-5). Karboxyly mezi sebou vytváří vodíkové můstky, a proto se karboxykyseliny vyskytují ve formě dimerů.

25 Org. chemie 2015/16 - Stomatolgie25 Karboxylové kyseliny II Hydroxylová skupina karboxylu v důsledku přesunu elektronů snadno odštěpuje proton, což je příčinou kyselosti karboxykyselin. Na sílu karboxykyselin má vliv nejen tato vlastnost karboxylu, ale i zbytek molekuly karboxykyseliny a počet karboxylů či dalších substituentů v molekule karboxylové kyseliny.

26 Org. chemie 2015/16 - Stomatolgie26 Karboxylové kyseliny III Označování uhlíků v molekule: Vlastnosti: R-CH 2 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -COOH  5432154321 1.tvorba solí 2.možnost dekarboxylace, tj. odštěpení CO 2 za vzniku uhlovodíku o 1 uhlík kratší (běžná reakce v biochemii, v průmyslové organické chemii velmi zřídkavá). 3.reakce karboxylu za vzniku funkčních derivátů karboxylových kyselin 4.substituce na uhlovodíkovém zbytku  substituční deriváty karboxylových kyselin Radikál vzniklý odtržením -OH skupiny karboxylu nazýváme obecně ACYL. Jednotlivé radikály pak odvozujeme z názvu kyseliny koncovkou -YL. Formyl Acetyl

27 Org. chemie 2015/16 - Stomatolgie27 Monokarboxylové kyseliny I VzorecTriviální název kyseliny - česky Systematický název kyseliny - česky Latinský název kyseliny - acidum název soli HCOOH*Mravenčímetanováformicumformiát CH 3 COOHOctováetanováaceticumacetát CH 3 CH 2 COOHPropionovápropanová propionát CH 3 (CH 2 ) 2 COOHMáselnábutanovábutyrát (CH 3 ) 2 CHCOOHIsomáselnáisobutanováisobutyrát CH 3 (CH 2 ) 3 COOHValerovápentanovávalerát CH 3 (CH 2 ) 14 COOHPalmitováhexadekanová palmitan *Vlastnosti aldehydu - redukuje

28 Org. chemie 2015/16 - Stomatolgie 28 Monokarboxylové kyseliny II VzorecTriviální název kyseliny - česky Systematický název kyseliny - česky Latinský název kyseliny - acidum název soli CH 3 (CH 2 ) 16 COOHStearováOktadekanovástearan CH 3 (CH 2 ) 7 CH=CH- (CH 2 ) 7 COOH Olejová oleán CH 2 =CHCOOHAkrylová2-en 1- propanová akrylát Benzoová benzoicumbenzoát

29 Org. chemie 2015/16 - Stomatolgie29 Uronové kyseliny Sacharidové kyseliny, obsahující karbonylovou i karboxylovou skupinu (hydroxylová skupina zoxidována na karboxylovou) β-D glukuronová (vznik z glukózy), soli glukoronáty -Kyselina D-glukuronová je složkou mnohých polysacharidů přítomných v klejích, slizech a pektinech, součástí kyseliny hyaluronové, chondroitinsírové, heparinu a mnohých mikrobiálních polysacharidů -Vznik uronidů podporuje vzestup rozpustnosti látek ve vodě a usnadní tak jejich vylučování. -Cukerné karboxylové kyseliny hrají roli při syntéze polysacharidů araban a xylan (tvoří součást buněčné stěny rostlin) - L-Askorbová kyselina Vitamin C, chemicky lakton 2-oxo-L-gulonové kyseliny je u živočichů tvořena z glukuronové kyseliny přes L-gulonovou kyselinu.

30 Org. chemie 2015/16 - Stomatolgie 30 Kyselina alginová (algová) (Alginic acid) Lineární kopolymer složený z jednotek kyseliny D-manuronové a L-guluronové, vázaných převážně glykosidickou vazbou (1,4) Soli: algináty Použití: Alginátové otiskovací hmoty (sodné, draselné nebo trietanolaminové algináty - přidáním vápenatých solí (Ca 2 SO 4 ) přejde vodný roztok alginátu sodného (sol) v nerozpustný gel alginátu sodnovápenatého) Alginové soli alkalické a hořečnaté - prostředky zastavující krvácení Alginát sodný - slabý projímavý účinek. Kyselina alginová a její soli se obecně používají též jako zahušťovadla, základy vodou smývatelných mastí, stabilizátory, emulgátory a jiné pomocné prostředky. Určitou funkci mají také v kosmetice a v potravinářství.

31 Org. chemie 2015/16 - Stomatolgie31 Dikarboxylové kyseliny VzorecTriviální název kyseliny - česky Systematický název kyseliny - česky Latinský název kyseliny - acidum název soli HOOC-COOHšťavelová1,2-ethandiováoxalicumoxalát HOOC-CH 2 -COOHmalonovápropan-1,3- diová malonicum*malonát* HOOC-(CH 2 ) 2 - COOH jantarovábutan-1,5- diová succinisumsukcinát HOOC-(CH 2 ) 3 - COOH glutarovápentan-1,5- diová glutaricumglutarát maleinová*cis-but-2-en- 1,5-diová maleinát* fumarovátrans-but-2-en- 1,5-diová fumarát ftalováo-benzendiová ftalát Neplést malát-maleinát-malonát

32 Org. chemie 2015/16 - Stomatolgie32 Trikarboxylové kyseliny cis-akonitová kyselina, důležitý metabolit Krebsova cyklu, sůl: cis-akonitát citronová kyselina, důležitý metabolit Krebsova cyklu, sůl: citrát Další viz substituční deriváty karboxylových kyselin

33 Org. chemie 2015/16 - Stomatolgie33 Substituční deriváty karboxylových kyselin I 1)Halogenkyseliny - trichloroctová, monofluoroctová – jed 2)Hydroxykyseliny - biochemicky a lékařsky významné! mléčná (laktát)pyrohroznová  -hydroxypropionová (pyruvát) Hydroxypropionová Ketokyselina

34 Org. chemie 2015/16 - Stomatolgie34 Substituční deriváty karboxylových kyselin II  - a  -hydroxykyseliny esterifikují uvnitř molekuly - vzniká cyklický ester - lakton  - lakton   Př. vitamin C = kyselina L-askorbová = dehydrolakton kys. gulonové Kyselina uhličitá nejjednodušší hydroxykyselina Karboxyl Hydroxyl

35 Org. chemie 2015/16 - Stomatolgie35 Nejdůležitější hydroxykyseliny I 1) Kyselina mléčná, acidum lacticum, laktát ( L a D forma) Kys. 2,3-dihydroxypropanová Glykolýza (1 i 2) 2) Kyselina glycerová, sůl glycerát 3) Kyselina jablečná, acidum malicum, malát (kys. 2-hydroxybutandiová) (citrátový cyklus) 4) Kyselina vinná, acidum tartaricum, tartarát Kyselina (+) vinná „pravo“ vinná Kyselina (-) vinná „Levo“ vinná Mesovinná 

36 Org. chemie 2015/16 - Stomatolgie36 Nejdůležitější hydroxykyseliny II kys. isocitronová, isocitrát 5) Kyselina citronová, acidum citricum, citrát 6) kys. salicylovákys. acetylsalicylová kys. p-aminosalicylová široké využití v lékařství Acylpyrin (aspirin) Lék proti tuberkulóze

37 Org. chemie 2015/16 - Stomatolgie37 Nejdůležitější hydroxykyseliny III velmi citlivá reakce na průkaz bílkovin (princip denaturace) Kys. sulfosalicylová 7) kyselina gentisová Antirevmatikum

38 Org. chemie 2015/16 - Stomatolgie38 Nejdůležitější ketokyseliny I 1) Kyselina pyrohroznová, acidum pyruvicum, Pyruvát Enolforma Ketoforma (Pro biochemii jedna z nejdůležitějších kyselin!!) (keto-, enol- tautomerie)Aceton 2) Kyselina acetoctová, acidum acetaceticum, acetoacetát Acetoacetát vzniká při odbourávání tuků (MK) 3) Kyselina oxaloctová, -, oxalacetát Důležitá součást citrátového cyklu CH 2 C COOH OH O COOH CCH 3

39 COOH CH 2 C COOHO Org. chemie 2015/16 - Stomatolgie39 Nejdůležitější ketokyseliny II 4) Kyselina  -ketoglutarová, -,  -ketoglutarát Důležitý metabolit citrátového cyklu, mohou z něj vznikat AMK (glutamová) a látky potřebné pro syntézu porfyrinů (hem) spojuje metabolismus bílkovin a sacharidů 5) Kyselina oxaljantarová, ac. oxalsuccinicum, oxalsukcinát Metabolit citrátového cyklu, vzniká z isocitrátu a dekarboxylací se přeměňuje na  -ketoglutarát -CO 2 COOH CH 2 2 C COOHO

40 Org. chemie 2015/16 - Stomatolgie40 Dusíkaté deriváty uhlovodíků I. Nitrosloučeniny R-NO 2 Často jsou jedovaté, významné hlavně v průmyslové chemii. Možnost otrav. Příklady: Nitroethan: CH 3 -CH 2 -NO 2 Nitrobenzen: Trinitrotoluen: V přírodě se téměř nevyskytují Výjimka: Chloramfenikol (Antibiotikum ze streptomyces venezuelae) Nitroglycerin: nesprávný název, jedná se o glycerolnitrát - ester glycerolu s kyselinou dusičnou, nejedná se o nitrosloučeninu!

41 Org. chemie 2015/16 - Stomatolgie41 Dusíkaté deriváty uhlovodíků II. Aminy Primární SekundárníTerciární Kvartérní amoniové zásady (baze) Jsou to vlastně organické deriváty amoniaku, proto mají většinou zásaditý (basický) charakter. Aminoskupina je výrazně polární. Mezi aminy patří řada biologicky významných látek - aminokyseliny, biogenní aminy (výrazný fysiologický účinek), alkaloidy (toxické a léčivé látky rostlinného původu), syntetické léčivé látky.

42 Org. chemie 2015/16 - Stomatolgie42 Reakce sekundárních aminů s kyselinou dusitou (dusitany) za přítomnosti HCl  Nitrosaminy Nitrosaminy mají kancerogenní účinky!!! Nitrosamin Některé významné aminy Anilin jedovatý - průmyslové otravy Ethylen Diamino Tetra Octová (Acetic) kyselina EDTA - vápenatá sůl této kyseliny slouží jako protijed při otravách těžkými kovy Chelaton II a III - významné v analytické chemii Cholin - Aminoalkohol

43 Org. chemie 2015/16 - Stomatolgie43 Biologicky významné aminy Noradrenalin … a jim podobné alkaloidy a léky Dopamin Adrenalin Isoprenalin Amfetamin (Psychoton) EfedrinMeskalin Syntetické léky Alkaloidy Podobnost struktury a účinku!!

44 Org. chemie 2015/16 - Stomatolgie44 Funkční deriváty karboxylových kyselin Amid Acylhalogenid Nitril  Acylhalogenidy - využití v organické syntéze  Anhydridy - využití v organické syntéze  Estery - nízká polarita, nevznikají vodíkové můstky. Rozpouštědla. Lipidy!  Thioestery - acetylkoenzym A  Amidy - močovina, nikotinamid, amidy AMK  Nitril - kyanovodík - nitril kyseliny mravenčí - jed! X-halogen Anhydridy Estery Thioestery

45 Org. chemie 2015/16 - Stomatolgie45 Funkční deriváty karboxylových kyselin- deriváty kyseliny uhličité I Dichlorid kyseliny uhličité: 1) Halogenderiváty - fosgen - jedovatý!!! 2) Amidy Diamid kyseliny uhličité = močovina: Monoamid kyseliny uhličité = kyselina karbamová (Nestálý, existuje jen jako fosfát) Důležitý při biosyntéze Zbytek kyseliny močoviny fosforečné

46 Org. chemie 2015/16 - Stomatolgie46 Funkční deriváty karboxylových kyselin- deriváty kyseliny uhličité II mají uklidňující a uspávající účinek, jsou dosti toxické, takže dnes se až na jednu výjimku neužívají: 3) Estery kyseliny karbamové = Urethany 2-methyl-2-propyl-1,3-propandiolkarbamát MEPROBAMAT

47 Org. chemie 2015/16 - Stomatolgie47 Deriváty močoviny I 1) Biuret - vzniká zahříváním močoviny za odštěpení amoniaku biuret 2) Guanidin (iminomočovina)-kyslík nahrazen iminoskupinou =NH vzniká oxidativním štěpením guaninu Jeho deriváty - aminokyselina Arginin (viz Aminokyseliny) Kreatin - Kys. N - methylguanidinoctová Jsou důležité pro přenos energie ve svalu

48 Org. chemie 2015/16 - Stomatolgie48 Deriváty močoviny II Z kreatinu vzniká jeho anhydrid kreatinin Kreatinin již není pro sval použitelný, ale protože je vylučován ledvinami, využívá se v klinické biochemii pro sledování jejich funkce („clearance“ kreatininu).- to clear = očistit

49 Org. chemie 2015/16 - Stomatolgie49 Ureidy I odvozují se z karboxylových kyselin náhradou hydroxyskupiny zbytkem močoviny (analogie amidů): Řada ureidů patří mezi významné léky, např. kyselina octovámočovinaureid kys. octové (acetylmočovina) Bromisoval (sedativum) Ureid kys.  -bromisovalerové

50 Org. chemie 2015/16 - Stomatolgie50 Ureidy II S dvojsytnými kyselinami mohou vznikat cyklické ureidy, jež je možné řadit mezi heterocyklické sloučeniny.: Kyselina malonová močovinakys. barbiturová Od kyseliny barbiturové se odvozuje množství léků s uklidňujícím, hypnotickým a ve větších dávkách i narkotickým účinkem - Barbituráty

51 Org. chemie 2015/16 - Stomatolgie51 Sirné deriváty I 2) Thioethery (sulfidy): „yperit“ 1) Thioalkoholy (a thiofenoly): Dimercaptol (BAL) vazba na těžké kovy AMK Cystein 3) Disulfidy: disulfidové můstky (bílkoviny) Kys.  -lipoová- (6,8-dithiooktanová) Redukovaná forma Oxidovaná forma AMK Cystin

52 Org. chemie 2015/16 - Stomatolgie52 Sirné deriváty II kyselina sulfosalicylová (viz hydroxykyseliny) 4) Sulfonové kyseliny: 5) Sulfony: Sulfonamidy (protimikrobní chemoterapie) 6) Sirné heterocykly: thiofen (pětičetný kruh 1-heteroatom S), thiazol, fenothiazin

53 Org. chemie 2015/16 - Stomatolgie53 Sulfonamidy (chemoterapeutika) Sulfony - deriváty kyseliny sulfanilové sulfaguanidin sulfathiazol která je antagonistou kyseliny paraaminobenzoové (PABA) 4-aminobenzoová „vitamin H“ PABA je nezbytným růstovým faktorem bakterií sulfanilamid

54 Org. chemie 2015/16 - Stomatolgie54 Heterocykly - Základní struktury I (Jsou v učebnici pro III. ročník gymnázia)

55 Org. chemie 2015/16 - Stomatolgie55 Heterocykly - Základní struktury II (Jsou v učebnici pro III. ročník gymnázia)

56 Org. chemie 2015/16 - Stomatolgie56 Heterocykly - Základní struktury III (Jsou v učebnici pro III. Ročník gymnázia)

57 Org. chemie 2015/16 - Stomatolgie57 Heterocykly - Základní struktury IV Pětičlenný kruh Furan (furanosy) hydroxyderiváty- sacharidy Thiofen hydrogenovaný - základ biotinu vitamin H Pyrrol základ cyklických i lineárních tetrapyrrolů - porfyrinů - hem, žlučová barviva I v kombinaci s benzenem: Benzopyrol (indol) AMK Tryptofan Tryptamin 5-hydroxytryptamin „biogenní aminy“ – fyziologicky velmi účinné látky Námelové alkaloidy (ovlivňují tonus hladkého svalstva (děloha-porodnictví) a LSD - diethylamid kys. lysergové (halucinogenní látka (chemicky navozená psychóza))

58 Org. chemie 2015/16 - Stomatolgie58 Aflatoxin B 1 Toxická a kancerogenní látka z plísně Aspergillus flavus, která roste na potravinách (zvl. podzemnice olejná - „buráky“, ale i na jiných). Biotin (vitamin H) Nezbytný při karboxylačních reakcích (vestavování CO 2 do organických kyselin) - prostetická skupina enzymů Kyselina dehydro-L-askorbová Neenzymový přenos vodíku Kyselina L-askorbová -vitamin C

59 Org. chemie 2015/16 - Stomatolgie59 Indol (benzopyrrol) její diethylamid = LSD (halucinogen) Kyselina lysergová Ergometrin (námelový alkaloid)

60 Org. chemie 2015/16 - Stomatolgie60 Heterocykly pětičlenné se dvěma heteroatomy 1H-pyrazol  antipyretika (antipyrin, amidopyrin) imidazol aminokyselina histidin  histamin („biogenní amin“) Od thiazolu je odvozen vitamin B 1 thiamin a amiphenazol - lék zvyšující dráždivost CNS Thiazol tetrahydrogenovaný základ struktury penicilinu

61 Org. chemie 2015/16 - Stomatolgie61 Heterocykly pětičlenné se dvěma heteroatomy - odvozené léky I fenazon (antipyrin) aminofenazon (amidopyrin) a dále složitější fenylbutazon a ketofenylbutazon (ketazon) Od pyrazolu:

62 Org. chemie 2015/16 - Stomatolgie62 Heterocykly pětičlenné se dvěma heteroatomy - odvozené léky I Peniciliny: Od thiazolu: G-penicilin -R =benzyl  -laktamový kruh - může být štěpen enzymem  -laktamázou, který mají některé bakterie (zlatý stafylokok). Tím se účinek penicilinu zničí, a proto jej u těchto bakterií nemá smysl používat. Thiamin (vitamin B 1 ) (pyrimidin + thiazol)

63 Org. chemie 2015/16 - Stomatolgie63 Šestičlenné heterocykly s jedním heteroatomem  -pyran sacharidy „pyranosy“ stálé hyroxyderiváty oxoderivát  -pyranu (2H pyranu) Tetrahydropyran (4H-pyran) Benzoderivát  -pyranu Chroman derivátem chromanu je vitamin E  -pyron Benzoderivát  -pyronu - kumarin od něj odvozeny látky snižující srážlivost krve (lék Warfarin)

64 Org. chemie 2015/16 - Stomatolgie 64 Šestičlenné kyslíkaté heterocykly - odvozené léky Kumarin: některé látky od něj odvozené mají antikoagulační účinky - zpomalují srážení krve. Tento účinek se léčebně využívá. Warfarin - anatgonista vitaminů K: vitamin K 2 vitamin K 1 Vitamin K je potřebný pro syntézu prothrombinu v játrech.

65 Org. chemie 2015/16 - Stomatolgie65 Šestičlenné heterocykly s jedním heteroatomem (dusíkaté) Pyridin: Důležité deriváty Jedovatý. Zásaditý, s kyselinami dává soli. Kyselina nikotinová lék roztahuje cévy Cl- Nikotinamid „vitamin PP“ součást NAD a NADP velmi důležitá látka

66 Org. chemie 2015/16 - Stomatolgie66 Šestičlenné heterocykly s jedním heteroatomem (dusíkaté) Kyselina isonikotinová INH - lék proti TBC její hydrazid Piperidin vzniká z pyridinu hydrogenací Od něj odvozen syntetický analog morfinu petidin (dolsin) Benzoderiváty: Chinolin součást alkaloidu chininu a dalších syntetických antimalarik. chinolinisochinolinacridin

67 Org. chemie 2015/16 - Stomatolgie67 Alkaloidy a léky s šestičlenným heterocyklem s jedním heteroatomem Odvozené od pyridinu diethylamid kys. nikotinové (centrální analeptikum) nikotin Chinin (a další antimalarika) ChinolinIsochinolin Papaverin (spasmolytikym, uvolňuje křeče hladkých svalů)

68 Org. chemie 2015/16 - Stomatolgie68 Šestičlenné heterocykly se dvěma heteroatomy I pyridazin Od nejdůležitějšího pyrimidinu jsou odvozeny báze NK: pyrimidin pyrazin cytosin uracil thymin Báze tautomerie Uracil LaktimLaktam

69 Org. chemie 2015/16 - Stomatolgie69 Šestičlenné heterocykly se dvěma heteroatomy II Piperazin plně hydrogenovaný derivát pyrazinu se používá jako lék při dně (arthritis uratica) a dále jako antihelmintikum (lék proti roupům a škrkavkám) Thiaziny nejvýznamnější derivát je Fenothiazin Od něj odvozena methylenová modř a neuroleptika - léky používané v psychiatrii

70 Org. chemie 2015/16 - Stomatolgie70 Sloučeniny se dvěma kondenzovanými heterocykly Purin Od něj jsou odvozeny báze obsažení v NK Adenin (ATP!!!) Guanin Obě tyto látky se odbourávají přes hypoxantin xantin na kyselinu močovou V moči může krystalizovat - močové kameny Od xantinu odvozeny alkaloidy: kofein, theofylin, theobromin Nadbytek - ukládání ve tkáních = dna (podagra)

71 Org. chemie 2015/16 - Stomatolgie71Fenothiazin Základní struktura fenothiazinových neuroleptik Chlorpromazin 2-chlor-10-(3- dimethylaminopropyl) fenothiazin Kofein 1,3,7-trimethylxantin

72 Org. chemie 2015/16 - Stomatolgie72 Vitaminy heterocyklické Pteridin je tvořen dvěm kondenzovanými aziny: pyrimidinem a pyrazinem Pteridinu Biopterin Redukovaná forma Tetrahydrobiopterin Donor vodíku Pterin PABA paraaminobenzoová kyselina kys. glutamová Od pteridinu je odvozena kyselina listová (pteroglutamová)

73 Org. chemie 2015/16 - Stomatolgie73 Vitaminy heterocyklické II Benzopterin Alloxazin Pyridoxin, B 6 (derivát pyridinu) R= -CH 2 OH pyridoxol R= -CHO pyridoxal R= -CH 2 NH 2 pyridoxamin Riboflavin, B 2

74 Org. chemie 2015/16 - Stomatolgie74 Organokovové sloučeniny 1. Arsenobenzeny - salversan, neosalversan - dříve jako antiparazitární a antimikrobiální léky - dnes už ne (toxické, kancerogenní) 2. Bojové látky - Lewisit ClCH=CHAsCl 2 -použit ještě nedávno (antidotum BAL-dimercaprol) 3. Tetraethylplumban („tetraethylolovo“) antidetonační přísada do benzinu vysoce toxická (C 2 H 5 ) 4 Pb 4. Protinádorové látky carboplatin 5. Dimethylrtuť (CH 3 ) 2 Hg - využití v organické syntéze - prudce jedovatá, možné průmyslové otravy (pracovní lékařství) 6) Organické sloučeniny zlata - antirevmatika Chrysotiomalát sodný

75 Org. chemie 2015/16 - Stomatolgie75Organofosfáty Organofosfáty: Soman: o-isopropyl methylfluorofosfát Blokátory acetylcholinesterázy Parathion Malathion Insekticida běžně používaná v zemědělství - pro člověka méně toxická, při neopatrnosti může ale dojít k těžkým profesionálním otravám. Protijed - antagonisté ACh - atropin aj.


Stáhnout ppt "Organická chemie Lékařská chemie a biochemie 2. ročník - zimní semestr © Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, 1. lékařská fakulta, Univerzita."

Podobné prezentace


Reklamy Google