Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. 2 B_BUA Bankovní úvěrové analýzy 5. Ratingový proces a ratingový systém na základě praxe České spořitelny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. 2 B_BUA Bankovní úvěrové analýzy 5. Ratingový proces a ratingový systém na základě praxe České spořitelny."— Transkript prezentace:

1 1

2 2 B_BUA Bankovní úvěrové analýzy 5. Ratingový proces a ratingový systém na základě praxe České spořitelny

3 3 Ratingová indikace Počátkem roku 2007 vstoupily v platnost nové mezinárodní předpisy o kapitálové přiměřenosti pro finanční instituce známé pod názvem „Basilejská konvence II“. Počátkem roku 2007 vstoupily v platnost nové mezinárodní předpisy o kapitálové přiměřenosti pro finanční instituce známé pod názvem „Basilejská konvence II“. Tato směrnice má vliv na poskytování úvěrů společnostem. Firmy potřebují analýzu jejich kreditního profilu – „ratingu“ – z pohledu významných finančních institucí a zjištění jejich kreditní pozice s ohledem na požadavky Basel II. Tato směrnice má vliv na poskytování úvěrů společnostem. Firmy potřebují analýzu jejich kreditního profilu – „ratingu“ – z pohledu významných finančních institucí a zjištění jejich kreditní pozice s ohledem na požadavky Basel II. Hlavním kritériem pro poskytování úvěru a stanovení adekvátní výše úrokové sazby je kreditní bonita společnosti. Hlavním kritériem pro poskytování úvěru a stanovení adekvátní výše úrokové sazby je kreditní bonita společnosti. V praxi to znamená, že firmy s dobrou bonitou budou požívat lepší úrokové sazby (tj. levnější úvěry) než firmy s horší bonitou, které budou muset počítat s vyššími úrokovými sazbami, jelikož banka musí zvýšené riziko kompenzovat vyšším objemem rezervního kapitálu. Hodnotícím parametrem pro bonitu společnosti bude tzv. rating. V praxi to znamená, že firmy s dobrou bonitou budou požívat lepší úrokové sazby (tj. levnější úvěry) než firmy s horší bonitou, které budou muset počítat s vyššími úrokovými sazbami, jelikož banka musí zvýšené riziko kompenzovat vyšším objemem rezervního kapitálu. Hodnotícím parametrem pro bonitu společnosti bude tzv. rating.

4 4 Definice Ratingem se rozumí ohodnocení příjemce úvěru z hlediska jeho schopnosti dostát včas svým (úvěrovým) závazkům.

5 5 Jaký je rozdíl mezi externím a interním ratingem ? Externí ratingy jsou udělovány mezinárodními ratingovými agenturami (Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch Ratings), nebo obchodními komorami a sdruženími a autorizovanými poradenskými agenturami. Jsou zásadně zadávány vždy samotným podnikem, který má být ohodnocen, nebo s jeho souhlasem bankou. S udělením externího ratingu jsou spojeny vysoké požadavky a náklady pro podnik. Účelem externího ratingu je obvykle snaha podniku získat přístup na kapitálový trh.

6 6 Jaký je rozdíl mezi externím a interním ratingem ? Interní ratingy Jsou přidělovány bankami klientům (podnikům) u příležitosti: 1. 1. poskytnutí úvěru 2. 2. při pravidelných kontrolách, (proto je nutné bance pravidelně předkládat finanční výkazy). vycházejí z typu a profilu příjemce úvěru Ohodnocení rizika provádí sama banka prostřednictvím svých vlastních, interních ratingových metod. Rating klienta je stanoven na základě kvantitativních a kvalitativních kritérií.

7 7 Interní Ratingový proces – metody ratingu klienta V rámci ratingového procesu se systematickým způsobem zpracovávají jak informace ohledně podnikatelského vývoje v minulosti, tak i perspektivy do budoucnosti. Jsou zohledňována kritéria, jako je velikost firmy, odvětví, a skutečnosti o relevantních trzích (např. rozdílné účetní předpisy ve středo - evropských zemích).

8 8 Ratingový proces – zajištění a účel Zajištění není v ratingovém procesu zohledňováno, je ovšem bráno v potaz v rámci schvalování úvěru a ovlivňuje jeho podmínky. Samotný ratingový systém slouží výhradně k zjišťování bonity klienta

9 9 Ratingový proces – kriteria U interního ratingu firemních klientů se rozlišují kriteria : kvantitativní (finanční rating = „hard facts“) kvalitativní kritéria (kvalitativní rating = „soft facts“).

10 10 Váha kriterií Ve vážení „hard facts“ lze ve srovnání se „soft facts“ v zásadě vycházet z následujícího: Čím větší je firma, tím větší význam se připisuje „hard facts“, tzn. podnikohospodářským ukazatelům. Čím menší je firma, tím silnější bude vliv „soft facts“. V malých podnicích mají zvláštní význam informace týkající se osobnosti podnikatele, neboť s ní je často spojen pozitivní ekonomický vývoj podniku.

11 11 Hard facts, resp. finanční rating základem pro interní rating jsou finanční ukazatele zjišťují se z posledních tří až pěti ročních účetních uzávěrek, meziročních finančních dat a plánů Analyzovány jsou zejména roční uzávěrky a čtvrtletní výsledky, které jsou aktuálně k dispozici. Zjištěné ukazatele popisují finančně- ekonomický stav podniku a jsou vyjádřeny „indikátorem bilanční bonity“.

12 12 Zvláštní význam mají následující ukazatele: 1. 1. podíl vlastního kapitálu na celkové bilanční sumě /koeficient samofinancování/ 2. 2. doba trvání splácení dluhů 3. 3. rentabilita kapitálu 4. 4. cash flow Při hodnocení a vážení těchto ukazatelů jsou jako dodatečná kritéria zahrnuty mj. velikost podniku, odvětví a místo podnikání. Zjištěné hodnoty z hodnocení ukazatelů jsou kombinovány a podle své významnosti převedeny do interní ratingové škály. Tato hodnota pak slouží jako finanční rating.

13 13 2 doba splácení dluhů doba splácení dluhů (cizích zdrojů) – doba splácení dluhů (cizích zdrojů) – vyjadřuje, za jak dlouho je podnik schopen splatit z vyprodukovaných prostředků cizí zdroje. vyjadřuje, za jak dlouho je podnik schopen splatit z vyprodukovaných prostředků cizí zdroje. Je zjišťována z poměru cizích zdrojů a zisku před daněmi, odpisy a úroky: Je zjišťována z poměru cizích zdrojů a zisku před daněmi, odpisy a úroky: Cizí zdroje + úroky Cizí zdroje + úroky ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- zisk před daněmi, odpisy a úroky (EBTDI) Přijatelná výše tohoto ukazatele byla stanovena max. na 3,5 roku, ale minimálně by měla být vyšší než 1 rok. Přijatelná výše tohoto ukazatele byla stanovena max. na 3,5 roku, ale minimálně by měla být vyšší než 1 rok.

14 14 3. Ukazatele rentability (Profitability ratios) Rentabilita, resp. výnosnost vloženého kapitálu je měřítkem schopnosti podniku vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. Rentabilita, resp. výnosnost vloženého kapitálu je měřítkem schopnosti podniku vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. Tyto poměrové ukazatele se používají pro hodnocení a komplexní posouzení celkové efektivnosti a výdělkové schopnosti podniku, vyjadřuje se pomocí nich intenzita využívání, reprodukce a zhodnocení kapitálu vloženého do podniku. Tyto poměrové ukazatele se používají pro hodnocení a komplexní posouzení celkové efektivnosti a výdělkové schopnosti podniku, vyjadřuje se pomocí nich intenzita využívání, reprodukce a zhodnocení kapitálu vloženého do podniku. Ukazatele by měly mít rostoucí tendenci. Čím vyšší je procentní sazba ukazatele, tím je příznivější. Ukazatele by měly mít rostoucí tendenci. Čím vyšší je procentní sazba ukazatele, tím je příznivější.

15 15 Rentabilita vloženého kapitálu - ROI (Return on investments) zisk po zdanění vložený kapitál Vyjadřuje celkovou efektivnost podniku, respektive jeho výdělkovou schopnost. Tento ukazatel se dále člení podle definice vloženého kapitálu (jmenovatele) na: ukazatel typu ROE ukazatel typu ROE ukazatel typu ROA ukazatel typu ROA ukazatel typu ROCE ukazatel typu ROCE

16 16 Rentabilita vlastního kapitálu – ROE (Return on equity) Rentabilita vlastního kapitálu – ROE (Return on equity) zisk po zdanění vlastní kapitál Rentabilita celkového kapitálu – ROA (Return on assets) Rentabilita celkového kapitálu – ROA (Return on assets) zisk před úroky a zdaněním celková aktiva Rentabilita dlouhodobého kapitálu ROCE (Return on capital employed) Rentabilita dlouhodobého kapitálu ROCE (Return on capital employed) zisk po zdanění + úroky x (1-sazba daně ze zisku) dlouhodobé cizí zdroje 1/ + vlastní kapitál 1/ Dlouhodobé směnky k úhradě, dlouhodobé přijaté zálohy, dlouhodobé úvěry a jiné dlouhodobé závazky - doba splatnosti delší než 1 rok.

17 17 Soft facts, resp. kvalitativní rating Na rozdíl od „hard facts“ jsou v případě „soft facts“ v popředí zájmu budoucí aspekty. Ty popisují potenciály, šance a rizika, u kterých se očekává, že se dříve nebo později odrazí také v účetních uzávěrkách.

18 18 Faktory kvalitativního ratingu 1. 1. Management 2. 2. Účetnictví 3. 3. Produkty a místo podnikání 4. 4. Trh a jeho vývoj 5. 5. Speciální rizika 6. 6. Platební chování 7. 7. Varovné signály

19 19 Management a/Logičnost dlouhodobé koncepce podniku: Existuje písemně zakotvená strategie podniku, ve které jsou konkrétně stanoveny plány a cíle pro úspěšné působení na trhu? b/Úprava nástupnictví/zastupování: Do jaké míry je zaručeno další hladké vedení podniku? c/Ochota poskytovat informace: Jsou roční účetní uzávěrky a ostatní výkazy předkládány správně, úplně a včas? Jsou promptně poskytovány všechny důležité informace o chodu firmy?

20 20 Účetnictví a/Kvalita účetnictví: Existují auditované, potvrzené roční účetní uzávěrky? b/Kvalita plánování: Do jaké míry je plánování realistické, jsou plány dodržovány (srovnání plánů se skutečností)? Je kvalita plánování pro řízení podniku dostatečná?

21 21 Produkty a místo podnikání a/Kvalita produktů: Jak kvalitní jsou produkty a služby Jsou případně zaměnitelné? b/Kvalita místa podnikání: Vyplývají z místa podnikání konkurenční výhody nebo nevýhody?

22 22 Trh a jeho vývoj a/Vývoj konjunktury: Jak se podnik vyvíjí v konkrétním konjunkturálním prostředí? b/Vývoj odvětví: Posouzení budoucího vývoje trhu. c/Pozice na trhu: Analýza postavení na relevantním trhu (kupř. vedoucí firma na národním nebo mezinárodním trhu). d/Závislost na zákaznících a dodavatelích

23 23 Speciální rizika ❚ Ekologická rizika: Jsou splněny všechny povinnosti uložené úřady? ❚ Právní spory (pokud mohou trvale ovlivnit vývoj podniku).

24 24 Platební chování ❚ Obsluha účtu: Dochází (neregulovaně) k přečerpání účtu, resp. existují nedostatky v likviditě? Jsou dodržovány smlouvy a platební dohody?

25 25 Varovné signály všechny okolnosti, které v krátkodobém výhledu ohrožují stav podniku. například opožděné platby, hromadící se zpoždění dodávek nebo vlastnické spory. Výskyt těchto signálů svědčí o zvýšeném riziku nesplácení.

26 26 Kvalitativní rating - vyhodnocení Informace zjištěné v rámci kvalitativního ratingu se 1. 1. převádějí na měřitelné veličiny, (bodové tabulky), 2. 2. vzájemně se propojují, 3. 3. váží (metoda ABC) a nakonec ve spojení s finančním ratingem vedou k vypočtenému ratingu klienta.

27 27 Bonita (rizikovost) klienta = rating klienta Schopnost klienta platit včas a beze zbytku svůj dlužní závazek vůči bance z primárních zdrojů (ze svých běžných příjmů). Stupnice: Rating klienta může být stanoven v rozmezí 1-5. Ratingu 1 dosahují ti nejlepší klienti. Většinou mají bankovní klienti rating 2 nebo 3. Podnikům s ratingem 4 a 5 banka úvěr neposkytuje. Výjimkou je případ, kdy do podniku kapitálově vstoupí silný vlastník, který se bance za podnik zaručí.

28 28 Ratingový systém slouží jako základ k: 1. 1. ❚ co nejobjektivnějšímu rozhodování o úvěru 2. 2. ❚ tvorbě cen úvěrů v závislosti na bonitě klienta 3. 3. ❚ řízení úvěrového portfolia 4. 4. ❚ kalkulaci kapitálového požadavku banky 5. 5. v závislosti na úvěrovém riziku

29 29 Veličiny ovlivňující úvěrové podmínky Stanovení adekvátní ceny úvěru vzhledem k riziku /Basel II/ je určováno několika parametry. K podstatným patří: 1. 1. ❚ náklady na riziko, které se vypočítávají na základě ratingu a předložených zajištění 2. 2. ❚ náklady na refinancování 3. 3. ❚ náklady na transakci 4. 4. ❚ zúročení vlastního kapitálu Stanovení adekvátní ceny úvěrů vzhledem k riziku znamená, že klienti s dobrou bonitou jsou „odměňováni“ výhodnějšími úrokovými sazbami.

30 30 míra zajištění úvěru = rating zajištění Samostatné hledisko hodnota předmětů jistoty, které slouží jako zajištění úvěru, a vztah této hodnoty k výši úvěru. Hodnocení míry zajištění úvěru (rating zajištění) se také hodnotí známkou, od 1 do 5. Každý druh zástavy má v ratingu svou váhu, která se odvozuje od množství kritérií. Výsledný rating je kombinací ratingu klienta a ratingu zajištění.

31 31 Ratingové poradenství Ratingová indikace Ratingová indikace Coaching ratingového procesu Coaching ratingového procesu Coaching ratingového procesu Coaching ratingového procesu Rating Evaluation Service Rating Evaluation Service Podpora při průběžném monitoringu Podpora při průběžném monitoringu Coaching při pravidelném přehodnocování ratingu Coaching při pravidelném přehodnocování ratingu Komplexní analýza kvantitativních a kvalitativních charakteristik společnosti Komplexní analýza kvantitativních a kvalitativních charakteristik společnosti Indikace ratingového pásma Indikace ratingového pásma Rozbor klíčových faktorů ovlivňujících rating Rozbor klíčových faktorů ovlivňujících rating Vyhodnocování dopadu strategických kroků na rating Vyhodnocování dopadu strategických kroků na rating Koordinace procesu získání ratingu Koordinace procesu získání ratingu

32 32 Ratingové náklady – příklad ceníku V případě klientů, kteří mají zpracovaný Rating MSP Hospodářské komory (Czech Credit Bureau), je cena za zpracování a vyhodnocení žádosti o bankovní záruku (příslib bankovní záruky) snížena o výši poplatku zaplaceného klientem za Rating MSP. V případě klientů, kteří mají zpracovaný Rating MSP Hospodářské komory (Czech Credit Bureau), je cena za zpracování a vyhodnocení žádosti o bankovní záruku (příslib bankovní záruky) snížena o výši poplatku zaplaceného klientem za Rating MSP.

33 33 Informace pro malé a střední podniky Několik užitečných doporučení, jak nejlépe přistoupit k přípravě podkladů pro banku a zvýšit bonitu Vaší společnosti. Provádějte otevřenou informační a komunikační politiku

34 34 Informace pro malé a střední podniky Několik užitečných doporučení, jak nejlépe přistoupit k přípravě podkladů pro banku a zvýšit bonitu Vaší společnosti. Vytvořte výkonné účetní a controllingové nástroje

35 35 Informace pro malé a střední podniky Několik užitečných doporučení, jak nejlépe přistoupit k přípravě podkladů pro banku a zvýšit bonitu Vaší společnosti. Plánujte finanční potřeby svého podniku

36 36 Informace pro malé a střední podniky Několik užitečných doporučení, jak nejlépe přistoupit k přípravě podkladů pro banku a zvýšit bonitu Vaší společnosti. Zajistěte stabilitu podniku vlastním kapitálem

37 37 Informace pro malé a střední podniky Několik užitečných doporučení, jak nejlépe přistoupit k přípravě podkladů pro banku a zvýšit bonitu Vaší společnosti. Snižte pohledávky z obchodního styku, resp. otevřené pohledávky

38 38 Informace pro malé a střední podniky Několik užitečných doporučení, jak nejlépe přistoupit k přípravě podkladů pro banku a zvýšit bonitu Vaší společnosti. Dbejte na strukturu financování v souladu s lhůtami

39 39 Informace pro malé a střední podniky Několik užitečných doporučení, jak nejlépe přistoupit k přípravě podkladů pro banku a zvýšit bonitu Vaší společnosti. Zajištění zlepšuje úvěrové podmínky

40 40 Informace pro malé a střední podniky Několik užitečných doporučení, jak nejlépe přistoupit k přípravě podkladů pro banku a zvýšit bonitu Vaší společnosti. Prezentujte svůj podnik


Stáhnout ppt "1. 2 B_BUA Bankovní úvěrové analýzy 5. Ratingový proces a ratingový systém na základě praxe České spořitelny."

Podobné prezentace


Reklamy Google