Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hlavní činnosti AutoSAP (priority, aktivity, služby, informace) AutoSAP, 2015 6. prosinec 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hlavní činnosti AutoSAP (priority, aktivity, služby, informace) AutoSAP, 2015 6. prosinec 2013."— Transkript prezentace:

1 Hlavní činnosti AutoSAP (priority, aktivity, služby, informace) AutoSAP, 2015 6. prosinec 2013

2 Firmy AutoSAP v roce 2014

3 Podíl dodavatelů na tržbách AutoSAP 43,7 % Výroba vozidel 1 277 877 ks Nárůst 10,7 % Podíl exportu na tržbách AutoSAP 85,3 % 85,3 % Nejvyšší Nejvyšší výroba osobních automobilů a autobusů v historii Podíl exportu na tržbách z průmysl. činnosti za ČR 90,3 % 90,3 % Tržby dodavatelů Tržby dodavatelů 372,4 mld. Kč Nárůst 8,4 % 8,4 % Firmy AutoSAP v roce 2014

4 Shrnutí za celý obor „automotive“ - 2014

5 Podíly na tržbách „automotive“ ČR Porovnání podílu „automotive“ na počtu zaměstnanců v průmyslových činnostech a podílu na průmyslové produkci ČR

6 NAŠE VIZE: Česká republika, nejlepší místo pro automobilový průmysl. NAŠE POSLÁNÍ: Vytvářet podmínky, poskytovat potřebné služby a zastupovat společné zájmy svých členů vedoucí k rozvoji a trvalé konkurenceschopnosti automobilového průmyslu v České republice. ZÁKLADNÍ HODNOTY PRIORITY

7 ZÁKLADNÍ HODNOTY Prioritní orientace na členskou základnu a její potřeby Otevřenost a spolupráce na všech úrovních Vysoká odbornost, důvěryhodnost a spolehlivost Tvorba společných názorů a stanovisek Apolitičnost

8 Rozvojtechnického vzdělání vzděláníLegislativa a životní prostředí Vnější a vnitřní Vnější a vnitřníkomunikace a výstavy Hospodářskápolitika a zaměstnavatelské a zaměstnavatelskévztahy Priority a aktivity AutoSAP

9 Hospodářská politika a zaměstnavatelské vztahy - Koordinace - Koordinace činností se SP ČR a HK ČR je zaměřena na: - podpora technického vzdělávání - ceny energií - věda, výzkum inovace - stabilita daňového systému - podpora zaměstnanosti - podpora exportu a investičního prostředí - zefektivnění státní správy Spolupráce s OS KOVO - vzájemná informovanost a podpora v oblastech společného zájmu (rozvoj autoprůmyslu v ČR) - sociální smír - …. ale žádná kolektivní smlouva vyššího stupně

10 Legislativa a životní prostředí Pracovně právní i obecná legislativa Pracovně právní i obecná legislativa - bezpečnostní přestávky ve vazbě na nařízení vlády - exekuce zaměstnanců a součinnost zaměstnavatelů - uznatelnost nákladů na VaV v činnosti finančních úřadů - posuzování nemocí z povolání (neúměrná délka řízení) Ekologická legislativa - věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností (vozidla, baterie, pneumatiky, elektrozařízení, sklo, papír, kovy a plasty) - novela zákona o odpadech Směrnice a nařízení EU Směrnice a nařízení EU - ČR mnohdy přísnější než požaduje EU - spolupráce v rámci zemí V4 (1. schůzka květen 2013, další 16. 6. 2014 v SR) Technická legislativa Technická legislativa - prováděcí vyhlášky k zákonu o schvalování technické způsobilosti vozidel - schvalování vozidel pro integrovaný záchranný systém

11 Rozvoj technického vzdělání Projekt POSPOLU Projekt POSPOLU - ověření prvků „duálního“ vzdělávání - analýza spolupráce škol a firem, vazba na IQ Industry Spolupráce s MŠMT, MPO a MF ČR Spolupráce s MŠMT, MPO a MF ČR - daňová zvýhodnění pro firmy podporující vzdělávací aktivity Sektorová rada pro strojírenství - Sektorová rada pro strojírenství - oficiální partner AutoSAP a SP ČR - definovány specifických potřeb oborů dle požadavků trhu práce Podpora techniky na úrovni krajů Podpora techniky na úrovni krajů - Sektorové dohody pro strojírenství v krajích Portál „autanasbavi.cz Portál „autanasbavi.cz “ - žádoucí by byla větší aktivita firem AutoSAP (informování o vlastních firemních akcích)

12 Vnější a vnitřní komunikace www.autosap.cz www.autosap.cz - základní informační kanál pro členy Pravidelné publikace AutoSAP Pravidelné publikace AutoSAP - AutoSAP Info a Zpravodaj Tiskové informace, výroční tisková konference - intenzivní komunikace s médii na všech úrovních Odborné konference, semináře a workshopy Odborné konference, semináře a workshopy - řada akcí s přímou podporou či ve spolupráci s AutoSAP (např. Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR, AutoSYMPO) - vybrané akce na webu AutoSAP Společenská odpovědnost Společenská odpovědnost - spolupráce s Nadačním fondem pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením - aktivity v oblasti BESIP

13 Automobilové a motocyklové výstavy Spolupráce na výstavní strategii ČR - Veletrhy Brno - Veletržní výbory a komise SP ČR a MPO Podpora členů na výstavách - Monitorování požadavků členů - Orientace na nové trhy (BRIC) - Podpora při individuálních účastech - Podpora a propagace společných účastí v zahraničí

14 Směry hlavních činností AutoSAP Strategie AutoSAP pro další období Co sdružení nabízí svým členům?

15 Předávání pravidelných publikací a materiálů Kompletní přehled automobilového průmyslu ČR (v Cz, 1x ročně) Za rok 2014 vydán v červnu 2015.

16 Ukázky z publikace

17

18

19 Předávání pravidelných publikací a materiálů Je vydávána každoročně od roku 1991. Obsahuje podrobné údaje o produkci, domácích prodejích a exportu českých výrobců vozidel, vždy za uplynulých 5 let. Současně jsou zde uvedeny (za stejná období) souhrnné údaje o počtech prvně registrovaných vozidel v ČR. Je doplněna i údaji o výrobě vozidel ve světě (po jednotlivých zemích) za uplynulých 5 let a barevnou přílohou s diagramy. (v Cz a En, 1x ročně) Za rok 2014 vydána v červnu 2015.

20 Ukázky z publikace

21

22 Předávání pravidelných publikací a materiálů Obsahuje podrobné kontaktní adresy a základní výrobní program firem zapojených do činnosti Sdružení automobilového průmyslu ČR a Zväzu automobilového priemyslu Slovenské republiky. Je doplněn i kontaktními adresami na členy Svazu dovozců automobilů ČR a na řadu dalších firem působících v automobilovém průmyslu ČR. (v Cz a En, průběžná aktualizace)

23 Ukázky z publikace

24 Předávání pravidelných publikací a materiálů Obsahuje údaje v členění dle regiónů, velikosti firmy, převažujícího druhu výroby, mzdy v dělnických a ostatních profesích (v Cz, pololetně) Pro kolektivní vyjednávání ve firmách jsou prováděna šetření o předpokládaných nárůstech mezd pro další období.

25 Ukázky z publikace

26

27

28 Předávání pravidelných publikací a materiálů Co sdružení nabízí svým členům Jedná se o reprezentační publikaci Sdružení automobilového průmyslu. Je vydávána každoročně od roku 1993. Obsahuje základní údaje o sdružení, jeho organizační strukturu a seznam členů s ukázkami (prezentacemi) jejich výrobního programu a kontaktními adresami. Je rozesílána všem národním asociacím automobilového průmyslu a poskytována též obchodním zastoupením ČR ve světě, využívána na výstavách v zahraničí apod. (v Cz a En, 1x za rok)

29 Ukázky z publikace

30 Předávání pravidelných publikací a materiálů Co sdružení nabízí svým členům (Cz, 1x za 2 měsíce) (v Cz a En, 2x za měsíc) a další

31 Předávání pravidelných publikací a materiálů Co sdružení nabízí svým členům  Údaje o složení vozového parku v ČR (pololetně k 30.6. a 31.12. roku)  Aktuální statistické údaje o výrobě a odbytu vozidel v ČR, obsahuje i údaje o prvních registracích vozidel v ČR – osobní automobily M1, lehká užitková vozidla N1, nákladní vozy N2+N3, autobusy M2+M3, motocykly a mopedy (měsíčně), přívěsy a návěsy (čtvrtletně)  Světový autoprůmysl – Statistický výběr (vydáván 1x ročně, obsahuje údaje o výrobě a registracích vozidel ve světě, členění dle světadílů a jednotlivých zemí)  Aktuální informace na internetových stránkách www.autosap.cz, zejména pak v rubrice „JEN PRO ČLENY“

32 Automatické členství v SP ČR a HK ČR Co sdružení nabízí svým členům Informace od nadnárodních organizací autoprůmyslu AutoSAP dostává od mezinárodních organizací, jichž je členem, řadu materiálů a informací, které jsou předávány členské základně. Jedná se o podklady především z těchto organizací: a ACEA- Evropská asociace výrobců automobilů se sídlem v Bruselu ACEM - Evropská asociace výrobců motocyklů se sídlem v Bruselu ODETTE- Mezinárodní organizace pro elektronickouvýměnu dat v autoprůmyslu se sídlem v Londýně

33 Co sdružení nabízí svým členům Možnost ovlivňovat novou legislativu - možnost zahrnutí výdajů na vzdělávání do uznatelných nákladů (od 1.1.2014)

34 Co sdružení nabízí svým členům Možnost podílet se na tvorbě nové legislativy V současné době aktuální problematika (řešeno z úrovně AutoSAP): - činnost v pracovních skupinách MŽP ČR, příprava věcného záměru zákona o výrobcích s ukončenou životností (vozidla, pneumatiky, elektrozařízení+baterie) - činnost v pracovních skupinách MD ČR, příprava prováděcích vyhlášek k novele zákona č. 56/2001 Sb. (schvalování vozidel, jejich skupin a dílů, registr vozidel, technické prohlídky, autoškolství) Ve spolupráci se SP ČR a HK ČR jsme se zaměřili na: - zvýšení podílu tzv. „tvrdých projektů“ - zefektivnění státní správy - zajištění konkurenceschopné ceny energií pro firmy - stabilitu daňového systému - udržení zaměstnanosti ve firmách - tzv. „kurzarbeit“ - umožnění řetězení pracovních poměrů na dobu určitou - flexibilitu kont pracovní doby - zmírnění povinností u vstupních lékařských prohlídek - stanovení pravidel pro součinnost exekutorů a zaměstnavatelů

35 Co sdružení nabízí svým členům Sdružení je zapojeno do řady projektů

36 Co sdružení nabízí svým členům Sdružení spolupracuje s řadou dalších organizací

37 Směry hlavních činností AutoSAP Strategie AutoSAP pro další období Členství v AutoSAP - VÝZVA Do činnosti AutoSAP by mělo být zapojeno co nejvíce firem z oboru „automotive“, což by dále posílilo současnou pozici sdružení. Sdílení a výměna informací v rámci firem českého automobilového průmyslu na co nejširší platformě je přínosem pro všechny firmy působící v tomto oboru. Členstvím v AutoSAP vyjadřuje firma nejen svou „stavovskou“ příslušnost k automobilovému oboru, ale též svůj zájem podílet se na zlepšování podnikatelského prostředí v ČR a rozvoji regiónů.

38 Opletalova 55, 110 00 PRAHA 1 E-mail: sap sip @autosap.cz Tel.: +420 221 602 98 2 | Fax: +420 224 239 690 http://www.autosap.cz Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "Hlavní činnosti AutoSAP (priority, aktivity, služby, informace) AutoSAP, 2015 6. prosinec 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google