Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 AUDIT 11 Agenda Minule Já: benchmarking, audit kvality, ekologický Kolega: finanční audit Informatika a interní audit Outsourcing.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 AUDIT 11 Agenda Minule Já: benchmarking, audit kvality, ekologický Kolega: finanční audit Informatika a interní audit Outsourcing."— Transkript prezentace:

1 1 AUDIT 11 Agenda Minule Já: benchmarking, audit kvality, ekologický Kolega: finanční audit Informatika a interní audit Outsourcing

2 2 Benchmarking Proces porovnávání vlastní efektivnosti se špičkovými podniky a organizacemi. Různá hlediska: produktivita, kvalita Opět: trvalý, soustavný proces Základní cíle Ujištění se o vlastní kvalitě, pozici na trhu Máme-li, pak udržení konkurenční výhody na trhu Používání optimálních metod v daném oboru činnosti Naplňování požadavků zákazníků Zajistit existenci firmy nejen dnes, ale i v budoucnu

3 3 Benchmarking – přínosy Kde také využíván: při neexistenci přímého působení tržní ekonomiky (tedy v případech, kdy „zákazník daleko“) důležitý i pro „přirozené monopoly“, např. elektřina, plyn aj., zejm. v případech, kdy zákazník nemá mnoho možností volby i v případě kartelů, které nemohou státy z principu postihovat, např. OPEC, prodej kávy na mezinárodním trhu

4 4 Benchmarking – působení Cílem zjistit, které činnosti či které jednotlivé operace v rámci činností nutno zdokonalit Cesta: hledat firmy, podniky, organizace, které podobné operace uskutečňují mimořádně úspěšně Tenká hranice mezi zjišťováním a špionáží – rizika… Legální cesty akvizice koupě licence

5 5 Benchmarking – měření Měření efektivnosti a velikosti nákladů (náklady na produkt, procento výnosů, procento z celkového rozpočtu, aktuální versus rozpočtované náklady Dílčí náklady – materiálové, mzdové, odpisy aj. podle jednotlivých útvarů Měření produktivity - velikost výstupu je na jednoho zaměstnance Měření účinnosti (spolehlivosti) procesů – jak postupy a systémy podporují operace. Měření chybovosti, prostojů, třeba i doba na vyřešení reklamace

6 6 Benchmarking – závěry Postup pro analýzu operací a činností firmy s cílem identifikovat oblasti, které mohou přinést snížení nákladů zjednodušení, zdokonalení procesů celkově lepší výsledky firmy Podmínkou znalost výkonnostních standardů (vědět, s kým a co mohu porovnávat) Cílem sice co nejnižší náklady, nicméně ne na všechny aktivity, operace, lze takové měřítko použít

7 7 Audit jakosti Jakost často ztotožňována s kvalitou nejde jen o shodu parametrů výrobku s předpisem či normou, ale o soubor všech vlastností Spojena s celým reprodukčním cyklem (vývoj, výroba, použití, až po ukončení životnosti) Kontrola jakosti? Možná jen kontrola „výroby“ a „výstupu“ Audit jakosti – cílem stav, aby se nežádoucí jev vůbec nemohl objevit Úsilí o jakost spojeno se zaváděním ISO norem (9001:2000) Certifikáty – potvrzení o zavedení, nezaručí výrobky bez vady

8 8 Audit jakosti Systematické, nezávislé zkoumání s cílem stanovit, zda činnosti v oblasti jakosti a s nimi spojené výsledky jsou v souladu s plánovanými záměry, zda se realizují efektivně a jsou vhodné pro dosažení cílů (ČSN ISO 8402) Cílem Určení souladu či nesouladu prvků jakosti se specifikovanými a realizovanými požadavky Stanovení účinnosti zavedeného sytému jakosti Ověření plnění právních norem Ověření bezpečnosti, výkonnosti, spolehlivosti produktu

9 9 Předměty auditu jakosti Produktový audit finální výstupy výrobní činnosti (ale i polotovary) Smyslem prokázat, že jakost odpovídá požadavkům zákazníka Systémový audit Prověření jednotlivých etap výroby s ohledem potřeby stabilních výsledků a garance výstupní jakosti Audit služeb

10 10 Důležitost auditu jakosti Kvalitní výrobky zajišťují konkurenční výhodu na trhu Často platí „vyšší kvalita = vyšší cena“ Nedostatečná kvalita => ztráty, nutnost slev Vstupy většinou výroba z nakupovaných materiálů, polotovarů a komponentů jejich nízkou jakost lze jen obtížně kompenzovat vlastní výrobou kompenzovat, Proto důraz na jejich kontrolu (a na k nim poskytované záruky)

11 11 Ekologický audit Ekologické řízení v poslední době součástí řídícího procesu prakticky ve všech ekonomických oblastech Kombinace řady faktorů Zabezpečování ekonomického růstu bez poškozování životního prostředí zároveň při respektování platných legislativních opatření v ekologické oblasti

12 12 Ekologický audit Otázky: Jak „přátelské“ jsou používané materiály k životnímu prostředí? Lze využít obnovitelných zdrojů energie? Je možné použít méně materiálu? Je možné využít sběru druhotných surovin? Je možná recyklace výroku po ukončení jeho životnosti? Je možné přiměřeně chránit výrobek s použití méně obalů? Mohou být minimalizovány odpady?

13 13 Ekologický audit Úkoly Zpracování studií ekologické únosnosti např. pro povolovací řízení výstavby (jaderná elektrárna, automobilka, lihovar…) Prognózování budoucí ekologické situace, např. možnost úniku jedovatých či radioaktivních látek Sledování vývoje legislativy ochrany životního prostředí (nové předpisy mohou ovlivnit, dokonce ohrozit dosavadní způsob produkce Certifikace systému ekologicky řízeného podniku Komplexní poradenství pro vedení v oblasti ekologie Zajišťuje nejen interní audit – často forma outsourcingu

14 14 Audit finanční situace Výběr finančních ukazatelů Určení nezbytných dat pro vyčíslení ukazatelů Výpočet Zhodnocení rozdílů se standardy či srovnatelným subjektem V případě odchylek zdůvodnit příčiny Doporučit korektivní akce

15 15 Poměrové ukazatele Výnosová situace firmy Rentabilita (ziskovost) Nákladovost Způsob financování a finanční stabilita Zadluženost Likvidita Aktivita Kapitálový trh

16 16 Rentabilita Celkového kapitálu Efektivnost hospodaření se všemi prostředky (hmotný majetek, zásoby, investice, hotovost) Vlastního kapitálu Ukazuje výnos z hospodaření s vloženými prostředky akcionářů Investic Dtto u dlouhodobého kapitálu – vložených investic Tržeb Nákladů

17 17 Zadluženost Ukazatele zadluženosti Koef. samofinancování (poměr vl. kapitálu a celkových aktiv) – dlouhodobá stabilita společnosti Celková zadluženost (věřitelské riziko, míra krytí majetku cizími zdroji) Poměr vlastního a cizího kapitálu (opět vymezuje riziko) Poměr dlouhodobého cizího kapitálu a celkového kapitálu Poměr provozního zisku a cizího kapitálu (jak zajištěno krytí budoucích závazků) Úrokové zatížení Zatížení fixními platbami (např. leasing) Podkapitalizování (if < 1, pak stálá aktiva fiancována i z krátkodobých zdrojů – nebezpečné)

18 18 Likvidita Schopnost společnosti dostát svým závazkům Porovnáváme zdroje se závazky Likvidita I. stupně okamžitá – okamžité zdroje x platby následujících 12 měsíců; termíny neodpovídají… Likvidita II. stupně běžná – zdroje x platby následujících 12 měs. Likvidita III. stupně celková – orientace v platební pohotovosti klienta, poměr oběžného majetku se splatnými závazky z určitému datu

19 19 Likvidita Podíl oběžných aktiv na pracovním kapitálu Podíl pohledávek na pracovním kapitálu Podíl zásob na pracovním kapitálu Podíl tržeb na pracovním kapitálu Podíl zisku a běžných (krátkodobých) závazků

20 20 Aktivita Doba obratu zásob (zásoby x počet dní / tržby) Peněžní fondy => zboží=> peněžní fondy Vyhodnocení – interní i externí benchmarking Doba obratu aktiv (aktiva celkem x počet dní / tržby) Vývoj majetkové vybavenosti If zrychlení obratu při stejných tržbách => zisk Doba splatnosti pohledávek (krátkodobé pohledávky x počet dní / tržby) Doba od odeslání a vyfakturování zboží Doba splatnosti závazků (krátkodobé závazky x počet dní / tržby ) Schopnost firmy platit své závazky

21 21 Informatika a IA Informatika vznik, přenos, využití informací 1) nástroj auditu 2) předmět auditu Mezi cíle IA vždy řazeno sledování stavu majetku podniku a kontrola spolehlivosti informací – i ty součástí majetku (aktiv) Informační audit – ohodnocení vhodného využití, efektivnosti, spolehlivosti a ochrany informací vznikajících ve firmě, ohodnocení organizace služeb, které tyto informace zpracovávají

22 22 Informační audit Informační funkce Analýza organizace, bezpečnosti Oddělení funkcí a vedení od procesu zpracování dat Informační systémy Posouzení, zda odpovídají cílům a funkcím pro které byly navrženy a vytvořeny Cíle Ověření vnitřní kontroly Ujištění o tom, že informace pro vedení jsou správné, spolehlivé, přicházejí včas, nemožnost je zmanipulovat Vyloučit, maximálně snížit možnost ztráty informací (archivy) Odhalovat a předcházet podvodům

23 23 Audit informačních systémů Zahrnuje kontrolu a hodnocení všech aspektů informačních systémů, a to včetně neautomatizovaných postupů a s nimi spojených a odpovídajících rozhraní Systém – soubor programů a datových struktur Postupy různé – vždy závisí na konkrétním systému Cílem auditu stupeň efektivnosti a užitečnosti systému Spolehlivost Výkon, kapacita Bezpečnost Ohodnocení jak zajištěna kontrola

24 24 Audit informačních systémů Definování cílů Analýza efektivnosti, účinnosti, užitečnosti Identifikace procesů, admin. postupů, toku informací Analýza organizace v okruhu systému Analýza aplikace Vstupy, kontroly zpracování dat, výstupy, archivy Identifikace operativních kontrol, prověření, zda prováděny Identifikace selhání kontrol Zjištění rizik Návrh opatření

25 25 Audit informačních systémů Oblasti Plánování informačního procesu Řízení a správa projektu Lidské zdroje projektu Vývoj aplikací Řízení změn Metodologie Standardy Testování Správa dat, zabezpečení dat Provozní zálohování, back-up, havarijní plány

26 26 Informatika v auditu Umožňuje detailně poznat nejrůznější oblasti činnosti firmy Snižuje rutinní a administrativní práce Pomáhá zlepšit vlastní řízení auditu

27 27 Outsourcing Vyčlenění určitých podpůrných a vedlejších činností firmy formou zakázky jiné firmě Soustavné využívání služeb třetí strany, využívání subdodavatelů Typicky úklid, údržba, doprava, správa IT, komunikací Cílem snížení nákladů

28 28 Outsourcing a IA Při úvahách o využití outsourcingu nutno zvážit nový typ rizik – úkol také pro IA Lze uvažovat i o použití outsourcingu pro potřeby IA tam, kde personální vybavení či odborná znalost nedostatečné Zodpovědnost za výsledky však vždy v rukou managementu, potažmo IA

29 29 Shrnutí Zabývali jsme se Historií a důvody vzniku auditu a kontrol Rozdíly mezi kontrolou a auditem Úkoly a cíli externí kontroly a auditu Úkoly a cíli interních kontrol a auditu Legislativou Technikami Plánováním činností Použitím výpočetní techniky

30 30 Shrnutí Co zbývá: složit zkoušku Písemný test S sebou jen doklad totožnosti (průkaz studenta) 10 otázek (odpovědi a, b, c, d – jen 1 správná) 3 otázky – úkolem cosi v bodech popsat, vyjmenovat Termíny vypsány v IS VŠFS


Stáhnout ppt "1 AUDIT 11 Agenda Minule Já: benchmarking, audit kvality, ekologický Kolega: finanční audit Informatika a interní audit Outsourcing."

Podobné prezentace


Reklamy Google