Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vývojová psychologie I Prezentace z přednášky 1. a 2. v JS 2007

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vývojová psychologie I Prezentace z přednášky 1. a 2. v JS 2007"— Transkript prezentace:

1 Vývojová psychologie I Prezentace z přednášky 1. a 2. v JS 2007
Pavel Humpolíček Psychologický ústav FF MU

2 Doporučená literatura
Základní literatura Langmeier, J., Krejčířová, D. (1998) Vývojová psychologie. Praha: Grada Langmeier, J., Matějček, Z. (1968, 1974): Psychická deprivace v dětství. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství. Říčan, P. (2004). Cesta životem. Praha: Portál. Švancara, J. (1973, 1981). Kompendium vývojové psychologie. Praha: SPN. Švancara, J. (1983): Psychologie stárnutí a stáří. Učební text. 2. vyd., Praha SPN. Vágnerová, M. (2000). Vývojová psychologie, Portál: Praha.

3 Doporučená literatura
Bouchalová, M. (1987). Vývoj během dětství a jeho ovlivnění. Praha: Avicenum. Černoušek, M. (1990). Děti a svět pohádek. Praha: Albatros. Hoskovec, J., Hoskovcová, S. (2000). Malé dějiny české a středoevropské psychologie. Praha: Portál. str.105 –121 Kotásková, J.: Analýza dětské hry a její využití ve výzkumu. Čs. Psychologie, 1969, 5, str Langmeier, J. (1991). Vývojová psychologie pro dětské lékaře. Praha: Avicenum. Millarová, S. (1978). Psychologie hry. Praha: SPN. Piaget, J. , Inhelderová, B. (1997). Psychologie dítěte. Praha: Portál. Pouthas, V., Jouen, F. (2000). Psychologie novorozence - chování nejmenšího dítěte a jeho poznávání. Praha: Grada. str Pouthas, V., Jouen, F. (2000). Psychologie novorozence. Praha: Grada. Příhoda, V. (1967–1974). Ontogeneze lidské psychiky, I. - IV. Praha: SPN. Říčan, P. (1991). Cesta životem. Praha: Pyramida. Švancara, J. (1993). Geneze systémů empirické psychologie. Brno: MU. Švancarová, L., Švancara, J. (1980): Vývoj dětských grafických projevů. In: Josef Švancara a kol.: Diagnostika psychického vývoje. 3. vydání. Praha, Avicenum, str a další...

4 VP jako věda Postavení v rámci věd Předmět Cíl Metody Terminologie
Teorie

5 Postavení VP v rámci věd
Vztah k ostatním psychologickým disciplínám (obecná psychologie, ps. osobnosti, sociální ps., psychopatologie, metodologie) Hraniční vědecké disciplíny (filozofie, neurovědy, biologické vědy, etologie) Aplikace (klinická ps., poradenská ps., pedagogika, pediatrie, psychodiagnostika, psychoterapie)

6 Uplatnění vývojového psychologa
Dětská zařízení dětské domovy diagnostické ústavy ústavy sociální péče pedagogicko-psychologické poradny poradenská centra domovy pro seniory ....

7 Předmětné okruhy VP H. Schmidt (1978)-dle časového měřítka:
studium fylogeneze lidské psychiky (různé druhy živočichů, evoluční řada) studium antropogeneze psychiky (vývoj duševna lidí, různé historické etapy a civilizační okruhy) studium ontogeneze psychiky člověka (od početí do smrti) studium aktuální geneze vývoje psych.procesů

8 Cíl Poznání souvislostí a pravidel vývojových změn v jednotlivých oblastech lidské psychiky

9 Metodologie Výzkumné plány (design): A. Průřezové Longitudinální
Zrychlené longitudinální B. Retrospektivní (Anamnestické) Prospektivní (Katamnestické)

10 Metodologie Metody: Pozorování Experiment
Analýza subjektivních sdělení: rozhovor, dotazník Případová studie

11 Základní pojmy I Vývoj Psychický vývoj Vývojová změna Diferenciace
Integrace Interiorizace Fixace Vývojová krize Senzitivní fáze

12 Základní pojmy II Oblasti psychického vývoje: 1. Biosociální vývoj
2. Kognitivní vývoj 3. Psychosociální vývoj Činitelé psychického vývoje: dědičnost, faktory vnějšího prostředí (související pojmy: genotyp, fenotyp, socializace) Způsob realizace psychického vývoje: zrání, učení

13 Modely vývoje Průběhové modely vývoje pro třístupňové vývojové gradienty (Švancara, 1973)

14 Periodizace životní dráhy člověka
Rozčlenění životní dráhy člověka na určité fáze ? 1 kritérium (které) x více kritérií starší x novější periodizační systémy principy periodizace

15 Periodizace životná dráhy člověka

16 Vývojové teorie 1. Teorie determinace duševního vývoje
a) Teorie empiristické (exogenistické) b) Teorie nativistické (endogenistické) Racionalistické Iracionalistické (instinktivistické, hedonistické) c) Teorie interakční (syntetické, dialektické) 2. Teorie periodizace duševního vývoje 3. Teorie individuace duševního vývoje

17 „Nature versus nurture“
Environmentalismus x Hereditarismus (F. Galton) zkoumání dvojčat: Lurija, Švancara, Eysenck konvergence směrů - 3 hypotézy (Švancara): 1. Gaussova křivka 2. Psychické stavy x chování v sociálním kontextu 3. Stupeň vývoje

18 Nejznámější vývojové teorie (Periodizace vývoje)
S. Freud - Teorie psychosexuálního vývoje E.H. Erikson - Epigenetická stádia M. Mahlerová – Teorie psychosexuálního zrání (do 3 let věku) J. Piaget (vývoj myšlení, t. morálního vývoje) L. Kohlber (t. morálního vývoje) C. Gilliganová (t. morálního vývoje)

19 Teorie psychosexuálního vývoje
Autor: Sigmund Freud ( ) 1. Orální období (0-1) 2. Anální období (1-3) 3. Falická období (3-5) 4. Období latence (6-12) 5. Genitální období (12- )

20 Erik Homburger Erikson (1902-1982)
„Osm věků člověka“ 1. Důvěra x nedůvěra (0-1)  naděje 2. Autonomie x zoufalství (1-3)  vůle 3. Iniciativa x vina (3-6)  účelnost (cíl) 4. Snaživost x méněcennost (6-12)  kompetence 5. Identita x konfúze rolí (12-19)  věrnost 6. Intimita x izolace (19-25)  láska 7. Generativita x stagnace (25-50)  pečování 8. Integrita „já“ x zoufalství (50- )  moudrost

21 Margaret Mahlerová 1. Normální autismus (0-2m.)
2. Symbiotická fáze (2-4/6m.) 3. Seperace-individuace Fáze diferenciace (4/6-9/10m.) Praktikující f. (9/10-15/18m.) Znovusbližovací f. (15/18-36m.) F. konsolidace individuality (36 m.-)

22 J.Piaget (1896-1980) Genetická epistemologie - teorie vývoje myšlení
1. Senzomotorické stádium (0 – 2 roky) 2. Předoperační stádium (2 - 7 let) a) Stádium symbolického a předpojmového myšlení (2 – 4 r.) b) Stádium názorného myšlení (4 – 7 l.) 3. Stádium konkrétních operací (7 – 11 l.) 4. Stádium formálních operací (11/12 - ) Pokračovatelé: neopiagetovci Vyhledávání problémů (P.Arlinová), dialektické myšlení, postformální myšlení

23 Teorie morálního vývoje
J.Piaget 30. léta 20. st.: 3 základní etapy vývoje morálky, kt. odpovídají etapám poznávání světa: 1. Heteronomní morálka 2. Autonomní morálka 3. Dítě přihlíží k motivům jednání

24 Lawrence Kohlberg Stádia morálního vývoje: 1. Předkonvenční stádium
Navázal na J. Piageta a rozvinul jeho teorii (60. léta 20. st.) Stádia morálního vývoje: 1. Předkonvenční stádium Heteronomní stádium Stádium naivního instrumentálního hédonismu 2. Konvenční stdium Shoda s ostatními „morálka hodného dítěte“ Morálka svědomí a autority 3. Postkonvenční stádium Morálka jako forma společenské smlouvy Morálka vyplývající z univerzálních etických principů

25 Mužská x ženská morálka
Carol Gilliganová - kritizovala teorie L. Kohlberga a J. Piageta „morálka spravedlnosti“ x „morálka péče“ Alternativní vývojové sekvence „ženské morálky“ - později připouští, že obdobné prvky se vyskytují u obou pohlaví, ale jsou rodově specifické.

26 Ontogeneze lidské psychiky
Periodizace, jednotlivá vývojová období, související poznatky

27 Prenatální období Ve fyziologické podobě trvá přbližně 9 kalendářních měsíců (10 lunárních m.). 3 fáze PO: 1. Fáze oplození - Blastemové o. (0 - 3t. od početí) 2. Emryonální obd. ( t.) 3. Fetální obd. (od 12. t.) Fyziologický porod pzobíhá mezi týdnem od oplození vajíčka.

28 Základní dělení Období blastemové oplození, uhnízdění blastocysty,
vytvoření zárodečných listů.

29 1. den

30 1,5 - 3 dny

31 4 dny

32 5 - 6 dnů

33 dnů

34 16 dní

35 3 zárodečné listy Ektoderm: kůže, vlasy, nehty, zuby, nervový systém
Entoderm: plíce, slinivka Mezoderm: svaly, kostra, cirkulační a vylučovací systém Blastemové období trvá do konce týdne.

36 21 – 23 dní

37 Období embryonální 4. týden - konec 12. týdne
Vytvoření základů jednotlivých orgánů.

38 41 dní

39 48 dní

40 52 dní

41 57 dní

42 Období embryonální Období fetální

43

44

45 Prenatální utváření postnatálního vývoje
studium chování plodu Preyer: 1885 – Spezielle Physiologie des Embryo Pohyby vznikají dřív než reflexní oblouky

46 Pohyby 18.-20. týden pohyby sotva rozeznatelné záškuby celkové pohyby
škytání izolované pohyby hlavy otevírání čelistí protahování se pohyby očí

47 Smysly v prenatálním odbobí
Sluch Zrak Orální recepce Adaptace

48 12 týdnů Je možno určit pohlaví dítěte, vyvíjejí se svaly, hlava tvoří polovinu celkové velikosti dítěte. 16 týdnů První fetální pohyby, pociťované matkou, začátek vývoje svalů, je vytvořeno vysoce komplikované ucho. 20 týdnů Začínají růst vlasy, plod má již do značné míry lidskou podobu, i když hlava je stále veliká ( 1/3 těla). 24 týdnů vývoj očí je dokončen (jsou ale zavřeny), objevují se nehty, chuťové pohárky. Při předčasném porodu je již v tomto stádiu schopno dýchat, i když procento přežití je v tomto věku velice nízké. 28 týdnů Nervový systém, krev, dýchací systém jsou již dobře vyvinuty. Předčasně narození mývají poruchy spanku a nepravidelné dýchání. týdnů Vývoj dalších spojů mezi neurony, přibírání na váze, „dokončování“ tělesného systému.

49 Shrnutí Plod je brzy připraven k činnosti
Plod je aktivní, ovládá a kontroluje své prostředí Plod je schopen sociálních interakcí

50 Prenatální prostředí matky
Výživa Léky Alkohol – FAS Onemocnění v prvním trimestru toxoplazmosa zarděnky Emocionální stav matky Prostředí

51 Chromozomální abnormality
Downův syndrom - 3.6 20 roků – 1:1900 porodů 25 – 1: 1200 30 – 1:900 33 – 1:600 36 – 1: 280 39 – 1:130 48 – 1: 15

52 Prenatální diagnostika
Ultrazvuk Alfafetoproteinový test Amniocentéza

53 Screening vitality novorozence
Lékařský (somatický): Apgarova škála vzhled (barva), pulz (srdeční rytmus), grimasy (iritabilita), aktivita (svalový tonus), respirace Zaměřený na chování: Brazeltonova neonatální škála hodnotí 4 dimenze 1. Interaktivní chování 2. Motorické chování 3. Ovládání fyziologického stavu 4. Reakce na stres

54 APGAROVA ŠKÁLA

55 Novorozenecké období (0 - 4/6 t.)
- doba adaptace Výbava: zákl.reflexy, vrozené způsoby chování, schopnost učení Porod – má vliv na pozdější adaptaci (Klaus, Kennel, Leboyer, Rank).

56 Behaviorální stavy novorozence
Brazelton, 6 základních stavů psychiky novorozence: Hluboký spánek Lehký spánek (REM) Dřímota Klidný bdělý stav Aktivní bdělý stav Pláč

57 Novorozenecké reflexy
1. Reflexy, které slouží k přežití 2. Reflexy,kt. jsou pozůstatkem z dřívějších fylogen. fází Příklady reflexů: Sací Úchopový Moorův (objímací) Babinského (kožní plantární reflex) Auropupilární (zornicový, Kutvirtův)

58 Adaptační reflexy Potravové reflexy: (uchopovací, sací, polykací…)
Orgánové reflexy: (např. reflex vypouštění moči) Obranné reflexy: reakce na podněty, jež jsou organismu nepříjemné

59 Lidské jednoduché reflexy

60 Ukázky novorozeneckých reflexů
Moorův reflex Babinského reflex Reflex chůze

61 Tonický-šíjový reflex

62 Uchopovací reflex

63 Další pojmy Intuitivní rodičovské chování (Papouškovi)
Synchronizovaná x asynchronizovaná interakce matka-dítě (Brazelton)

64 PROSOCIÁLNÍ CHOVÁNÍ KOJENCE

65 Prosociální chováni novorozence
To vše svědčí o možnostech rozvoje sociálních dovedností již v tak útlém věku: Reakce na lidský hlas (zejména mateřský) Úchopový reflex Plazivé reflexní pohyby

66 Prosociální chováni novorozence
Pláč a křik Má ve svém repertoáru všechny dispozice a základní mimické výrazy emocí

67 Hanuš Papoušek Intuitivní rodičovské chování

68 Pojem Intuitivní rodičovské učení Papoušek, Papoušková (1978, 1981)
Při hovoru k malému dítěti matka své výrazy přehání: Mluví vyšším hlasem Dětské žvatlání Mluví pomaleji Rytmus řeči je jiný Pohyby nápadnější

69 Pojem Intuitivní rodičovské učení Papoušek, Papoušková (1978, 1981)
Pohledy z očí do očí trvají déle Přibližuje svoji tvář k dítěti blíže (20-25cm) Repertoár výrazových projevů je chudší, omezený na několik základních projevů, které jsou dítěti nejsrozumitelnější a které snadno diferencuje Matka tyto projevy opakuje se značnou stereotypií a rigiditou

70 Pojem Intuitivní rodičovské učení Papoušek, Papoušková (1978, 1981)
Tím vším rodiče: Dávají početné příležitosti, aby se cvičili v komunikaci, “Dělej to dál” “ Tohle nedělej“

71 Pojem Intuitivní rodičovské učení Papoušek, Papoušková (1978, 1981)
Tato schopnost matek je ovlivněna: Povoláním rodičů, Rodičovským očekáváním ( prenatálním)

72 Pojem Intuitivní rodičovské učení Papoušek, Papoušková (1978, 1981)
Intuitivní rodičovské postoje jsou často v rozporu s okamžitými rodičovskými reakcemi a viditelnými postoji Matky se například snaží navázat zrakový kontakt se svými dětmi, i když si myslí, že je nevidí

73 Pojem Intuitivní rodičovské učení Papoušek, Papoušková (1978, 1981)
Tato schopnost intuitivního rodičovství je ovlivněna např. počtem dětí

74 Synchronizované interakce matka - dítě Brazelton (1972)
Trvá několik sekund Zahájení interakce (vzbuzení zájmu o signální podnět prezentovaný druhou osobou) Vyladění vzájemné pozice (zajišťující optimální pozici z očí do očí) Pozdravení (mimika, vokalizace, úsměv...) Zapojení všech smyslových modalit , vrchol radostného setkání, excitace.. Oslabení Odvrácení zájmu

75

76

77

78

79

80 Asynchronizované interakce matka - dítě
matka nereaguje přiměřeně na rytmus dítěte, že jej např. zavaluje podněty, bez ohledu na jeho momentální stav. To vede k: dítě ztrácí zájem o sociální interakci upadá do apatie angažuje se v krátkých, neuspokojivých pokusech o kontakt

81 Asynchronizované interakce matka - dítě
To bývá způsobeno: nedostatečná schopnost matky reagovat na potřeby dítěte, nedostatek empatie X když jde o dítě zvláště dráždivé, s nepravidelným biorytmem, které reaguje na jakýkoliv pokus matky negativní emocí

82 Asynchronizované interakce matka - dítě
Občasná asynchronie je pozorována u všech rodičovských párů

83 M. Mahlerová - raná stadia vývoje ega
Psychoanalytický pohled na vývoj člověka Rozvoj vztahu s matkou: 1. Autistická fáze

84 M. Mahlerová 2. Fáze symbiotická ( asi ve druhém měsíci)

85 M. Mahlerová 3. Separačně - individuační fáze (S-I) (4.-5. měsíc)
diferenciační praktikovací znovusbližovací objektní stálosti

86 Vztah matka - dítě Dvojná vazba (double bind): narušení rovnováhy, porucha v oblasti komunikace, která není jasná a jednoznačná. Matka poskytuje dítěti vzájemně se vylučující informace ( svým projevem ubezpečuje dítě o své lásce a zároveň ho odstrkuje.) jedno sdělení bývá verbální druhé nikoliv dítě není schopno porozumět a reagovat.

87 Princip vývojového směru (dle A. Gesella)

88 Formuloval zákony psychomotorického vývoje
A. Gesell Formuloval zákony psychomotorického vývoje

89 Kojenecký věk (4/ t.) Zákony psychomotorického vývoje - Arnold Gesell: 1. Princip vývojového směru (gradientu) Postup kefalokaudální Postup proximodistální Postup ulnoradiální 2. Princip střídavého proplétání antagonistických neuromotorických funkcí 3. Princip funkční asymetrie 4. Princip individualizace 5. Princip autoregulace

90 1. Princip vývojového směru
postup kefalokaudální postup proximodistální postup ulnoradiální

91 1. Princip vývojového směru psychomotorický vývoj

92 2. Princip spirálového vývoje funkcí flexorů a extenzorů

93 3.Princip funkční asymetrie

94 4. Princip individualizace

95 5. Princip autoregulace

96 Vývoj hrubé motoriky 1.měsíc

97 Vývoj hrubé motoriky 2.měsíc

98 Vývoj hrubé motoriky Tříměsíční dítě
v poloze naznak převážně již v symetrické poloze, s ručičkama otevřenýma v sedu s oporou pod pažemi většinou již hlava vzpřímená ve stoji se vzpírá jen málo na bříšku se začíná opírat o předloktí

99 Vývoj hrubé motoriky 3.měsíc

100 Vývoj hrubé motoriky 4.měsíc

101 Vývoj hrubé motoriky 5.měsíc

102 Vývoj hrubé motoriky Šestiměsíční dítě: spontánně se přitahuje do sedu
s oporou sedí, bez oporu sedí v předklonu (žabí pozice) aktivně se převrací z břicha na záda

103 Vývoj hrubé motoriky 6.měsíc

104 Vývoj hrubé motoriky (pokrač.)
Šestiměsíční až devítiměsíční dítě začíná se v poloze na bříšku stavět na dlaně a kolena připravuje se k lezení

105 Vývoj hrubé motoriky 7.měsíc

106 Vývoj hrubé motoriky 8.měsíc

107 Vývoj hrubé motoriky(pokrač.)
Devítiměsíční dítě: leze po čtyřech pokouší se pohybově osamostatnit dokáže se samo posadit, sedí pevně bez opory vzpřimuje se do stoje u opory vnímá hloubku

108 Vývoj hrubé motoriky 9.měsíc

109 Lezení

110 Psychologické aspekty kojeneckého lezení
Dostane se sám Značky Velikosti

111 Lezení - pokrač. sociální implikace
vstupují do nových sociálních situací jde o výrazný posun směrem k získání sebedůvěry

112 Vývoj hrubé motoriky Dvanáctiměsíční dítě:
chodí za ruku nebo s oporou kolem nábytku samostatná chůze na hranici kojeneckého a batolecího období

113 Vývoj hrubé motoriky 11. a 12. měsíc

114 Rané senzorické schopnosti

115 Zraková citlivost Průkopnická práce FANTZ (1963) v oblasti zrakových schopností podnítila celou řadu dalších studií, které ukazují, že vizuální projevy jsou od narození:

116 Zraková citlivost Selektivní Konfigurace Pohyb

117 Experimenty- FANTZ Ukázalo se:

118 Experimenty- FANTZ Novorozenec : rozlišuje základní tvary a barvy
vnímá vizuální svět organizovaným způsobem upřednostňuje křivky a lomené linie před přímkami zvláště přitažlivý je pro něj lidský obličej a všechny obrazce, které jej připomínají

119 Rozpoznání obličeje vrozená schopnost adaptivní schopnost

120 FANTZ - rozpoznání obličeje
1-2 měsíce se kojenec dívá déle do tváře své matky, než do tváře jiné ženy Důležité: barva vlasů, účes Od 2 týdnů je novorozence schopen rozeznat základní schémata lidských tváří 7-10 měsících je schopen vnímat a reagovat na emocionální složku obrázků

121 FANTZ - rozpoznání obličeje

122 Vnímání barev v prvních měsících velice omezené
ve 2 měsících diskriminuje mezi základními barvami spektra 4-5 měsíc schopnost organizovat různé odstíny barev do kategorii

123 Vnímání kontrastu první týdny neschopnost odlišit malé elementy od sebe 2 měsíce schopnost vnímat i tyto elementy podobné u vizuálního skenování např. obličeje

124 Zraková ostrost Zraková pozornost
Vzhledem k nezralosti zrakových drah je mnohem menší a dospělé ostrosti vidění dosahuje až kolem 1 roku Zraková pozornost Za obvyklých okolností se rychle vyčerpává, ale často může být obnovena přiložením nového podnětu.

125 Sluchová citlivost Již od narození existuje schopnost sluchového rozlišování otáčení hlavičky ke zvukovým podnětům – 3 dny preference komplexních zvuků před tony odlišení melodií zvuk jazyka : diferenciace mezi hláskami ba, ga, da...(dudlík se zvukem)

126 Rozlišování lidské řeči
Od prvních dnů umí dítě rozeznat hlas své matky Má tendenci chovat se výběrovým způsobem (preferuje ženský hlas před tichem nebo neutrálním zvukem) Preferuje řeč adresovanou dítěti (miminku) před řeči určené dospělému

127 Hmat a bolest - Hmat se rychle vyvíjí Rychlý vývoj vnímání bolesti.
To vše nasvědčuje o pokročilém neurálním vývoji, o mnohem pokročilejším, než se dříve myslelo

128 Čich a chuť Zkoumání výrazů tváře na čichové podněty
chovají se výběrovým způsobem, výrazem obličeje preferují určité vůně před jinými Tyto schopnosti se vyvíjejí až po druhém dni života, předpokládají určitou míru učení chuť – preference sladkého

129 Čich - experimenty

130 Rovnováha a pohyb Informace o poloze těla: vestibulární aparát
proprioreceptory přizpůsobení se optickému toku „ optical flow“ Tuto schopnost mají novorozenci Vyvinuta zcela 5-9 měsíců

131 Vnímání hloubky schopnost vnímat povrch prostředí
vyvíjí se v závislosti na nacvičené pozici

132 Vnímání hloubky

133 Experimenty - krátkodobá paměť Rovee - Collier (1965)
Hračka – šňůrka – noha Domácí prostředí Všechny reakce zaznamenávány Schopnost zapamatovat si rozhýbání hračky Krátkodobá paměť

134 Experimenty - krátkodobá paměť Rovee - Collier (1965)
2 skupiny dětí- stejné hračky různé hračky SCHOPNOST mentálně inkorporovat změnu

135 Experimenty - krátkodobá paměť Rovee - Collier (1965)
Dlouhodobá paměť - REAKTIVACE

136 PROSOCIÁLNÍ CHOVÁNÍ NOVOROZENCE

137 Osnova přednášky Emocionální vývoj Temperament Attachment:
John Bowlby - Mary Ainsworthová vztah k matce Margareta Mahlerová

138 Emocionální vývoj - pokračování
Uvědomování si sama sebe souvisí se sebepoznáním - poznáním své vlastní tváře EXPERIMENT: (M.Lewis,Brooks, 1974)

139 Přítomnost jednotlivých typů emocí
} Zájem neonatální smích (bez sociální příčiny) úzkost (reakce na bolest) odpor (reakce na nepříjemnou chuť nebo vůni) Od narození

140 Přítomnost emocí - pokrač.
Sociální úsměv Zlost, překvapení, smutek Strach Empatie, žárlivost, plachost,vina 3 - 6 týdnů 2 - 4 měsíce 5 - 7 měsíců měsíců

141 Temperament 9 komponent temperamentu, které můžeme pozorovat brzy po narození

142 Komponenty temperamentu
Úroveň aktivity Rytmicita, pravidelnost Přiblížení nebo stažení se Adaptabilita

143 Komponenty temperamentu
5. Práh citlivosti 6. Intenzita reakce 7. Kvalita nálady 8. Těkavost 9. Rozsah pozornosti

144 Typologie temperamentu: Thomas, Chess,1977
Snadné dítě Obtížné dítě Pasivní dítě


Stáhnout ppt "Vývojová psychologie I Prezentace z přednášky 1. a 2. v JS 2007"

Podobné prezentace


Reklamy Google