Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nikdy nevěřte svým učitelům. James D. Watson. 3. lékařská fakulta UK

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nikdy nevěřte svým učitelům. James D. Watson. 3. lékařská fakulta UK"— Transkript prezentace:

1 Úvodní myšlenky http://www.youtube.com/watch?v=yiZt79UKUFQ
Nikdy nevěřte svým učitelům. James D. Watson. 3. lékařská fakulta UK Praha Marek Vácha Úvodní myšlenky

2 Gygův prsten Platón nás ve spise Republika zve k následujícímu myšlenkovému experimentu. Pastýř Gýgés nachází prsten a přichází na to, že když s ním náhodně otočí, stává se neviditelným. Majitel prstenu tedy může beztrestně páchat zločiny, neboť má jistotu, že nikdy nebude odhalen. Pokud bychom vlastnili Gýgův prsten my, nebyli bychom v pokušení učinit cokoli, co bychom si přáli? Co bychom dělali, kdybychom měli absolutní jistotu, že naše činy nikdy nebudou odhaleny?

3 použitím sebeovládání
Existují dva způsoby, jak udržovat pořádek: použitím vnější síly použitím sebeovládání pokud ve společnosti mezi pořádkem a anarchií stojí pouze policie a armáda, pak samotná svoboda je v ohrožení Tottenham, srpen 2011

4 přírodní vědy a etika

5 Přírodní vědy v rámci našeho předmětu se obvykle pohybujeme v rámci přírodních věd, kde se zabýváme jasně stanovenými fakty: hladina glukosy v krvi je nastavena na 90mg/100ml insulin snižuje hladinu glukosy v krvi, glukagon zvyšuje fysiologický roztok je 9 g NaCl v 1 l vody mezi kosti ruky patří humerus, radius, ulna oxytocin a ADH jsou tvořeny v neurohypofýze 131 buněk C. elegans podléhá při normálním vývoji apoptóze BMI je podíl hmotnosti lomeno druhá mocnina tělesné výšky eukaryotické ribosomy mají podjednotky 60S a 40S

6 Etika Máme pacientovi sdělovat pravdu o jeho diagnóze, kterou považujeme za terminální? Kdy, pokud vůbec, je přijatelné přijmout od pacienta dárek? měla by se legalizovat eutanázie? Je přijatelné lhát pacientovi, když je to pro jeho vlastní dobro? byla výstava „Bodies“ eticky neutrální, eticky dobrá nebo eticky zavrženíhodná? Co mám dělat, pokud můj kolega v práci je evidentně pod vlivem alkoholu nebo návykových látek? A co když je má práce legislativně přijatelná, ale jeví se mi jako velmi neetická? co všechno by pacient měl vědět, aby mohl podepsat opravdu informovaný „informovaný souhlas“

7 Etika …a co výstava "Bodies"? Byla tato výstava eticky neutrální?
"lidi vystavují jako brouky!" (návštěvník výstavy) …a co výstava "Bodies"? Byla tato výstava eticky neutrální? …nebo dobrá? …nebo špatná?

8 "Přátelská embrya"

9

10 ...na všechny tyto otázky intuitivně máme nějaký názor...
ale obstojí tento názor při bližším zkoumání a jsem s to jej rozumně vyargumentovat?

11 Jsou ale i složitější otázky…
je věda principiálně schopna vysvětlit vše? i to, že se někdy chováme naprosto nemorálně? i to, odkud víme, že nějaké chování je nemorální? je deprese záležitostí fyzikální a vysvětlitelná pouze fyzikálně? je člověk nic než shluk buněk? a pokud ne, tak co to je to něco navíc?

12 Jsou ale i složitější otázky...
Existuje nějaký způsob získávání nových znalostí, který by měl být zakázán? a existují nějaké vědomosti, které by bylo lépe nevědět? Existuje nějaký typ výzkumu, který by neměl být financován ze státních peněz? Existují nějaké znalosti o genetickém vybavení člověka, které by bylo lepší nevědět? Existuje nějaký typ výzkumu, který je určitým způsobem eticky povinný?

13 je cílem medicíny člověk, který nebude nikdy cítit bolesti, nikdy nezažije utrpení a bude žít věčně?

14 měla by být technologie SCNT (touto technologií vznikla Dolly) dovolena k použití na klonování lidí v případě, že neplodný pár nemůže mít dítě přirozenou cestou? měli by všichni obyvatelé ČR a všichni cizinci, kteří k nám přijedou povinně odevzdat vzorky DNA, aby se usnadnila práce policie při případném kriminálním chování? (Mepham, B., (2008) Bioethics. An Introduction for the Biosciences. 2nd ed- Oxford University Press, Oxford. p. 3)

15 Jsou ale i složitější otázky...
je možno říct, že velký užitek v budoucnosti ospravedlní současné praktiky? případné riziko zneužití v budoucnosti zabrání užití v současnosti?

16 Věda a filosofie Věda: princip ověřitelnosti
vědecký poznatek: objevení něčeho, co zde bylo již odedávna předmětem jsou objektivní fakta, o jejichž existenci se lze empiricky přesvědčit vědecký poznatek nezávisí na konkrétní době, okolnostech objevu, osobnosti badatele etc. „je vědecky dokázáno“ = nutná a bezpodmínečná pravdivost dokázaného tvrzení

17 Věda a filosofie Filosofie cosi relativního, zpochybnitelného
„každý má svou vlastní filosofii“ je jen jedna věda, ale mnoho filosofií filosofie je spjata s osobou filosofa a historickými okolnostmi vzniku …je tomu ale opravdu tak?

18 Počátek filosofie většinou žijeme ve světě jako v dobře zařízeném domě
chodíme do práce a z práce, zakládáme rodiny a vychováváme děti a prožíváme své drobné radosti a drobné starosti zarámované nakupováním a seriály a někdy nemáme ani čtyři kolíky, abychom si postavili stan (Martin Buber) autohavárie, války, zhoubný nádor …zde začíná filosofie

19 Počátek filosofie filosofie vzniká z úžasu
vzniká ze zoufalství (Kierkegaard) základní otázka filosofie zní: "Proč bych neměl spáchat sebevraždu?" (Albert Camus)

20 úvodní otázky

21 etické postoje si studenti získávají ze zdrojů jako je
je asi marná snaha se pokoušet plavat proti proudu: naši studenti přichází na fakulty již vybaveni étosem své výchovy a je iluzorní se domnívat, že kurs etiky z nich udělá etické bytosti etické postoje si studenti získávají ze zdrojů jako je rodina škola náboženská komunita přátelé v nejširším slova smyslu celá společnost v tomto kontextu je iluzorní se domnívat, že semináře z etiky něco změní Moral education is not simply learning to make choices. It is becoming part of community with a particular tradition, history and way of life (Sacks, J., (2005) The Persistence of Faith. Religion, Morality and Society in a Secular Age. Continuum, London, New York., p.44)

22 O všech vědách, uměních, zručnostech a řemeslech platí, že – chceme-li si je osvojit – je zapotřebí mnohostranného a usilovného učení a cviku. Když však přijde řeč na filosofii, zavládne zvláštní předsudek: I když každý z nás máme oči a ruce, a i když bychom měli dostatek materiálu a potřebných nástrojů, neznamená to ještě, že už umíme šít boty. Ale filosofovat a posuzovat to, o co ve filosofii jde, jakoby uměl každý z nás. Ve svém zdravém selském rozumu k tomu již přece vlastníme tu pravou míru. Jako kdybychom na každé noze nenosili míru svých bot. (Georg Friedrich Hegel, Fenomenologie ducha, Předmluva, odst. 46)

23 Úvodní otázky máme zásady pro své jednání brát z hlasu svědomí?
...nebo je nutno je odůvodňovat přísně racionálními argumenty? ...nebo stačí jen zachovávat zákony dané státem? když posuzujeme určité jednání, záleží na úmyslech jednajícího (jeho „dobré vůli“) ...nebo na následcích, které má jednání pro všechny, jichž se týká?

24 Úvodní otázky některé mravní otázky zasahují jen nevelký okruh lidí
manžele, milence, rodinu, přátele, okruh kolegů provedení konkrétní eutanázie jiné velký okruh lidí podnik, obec, region, stát zákon o eutanázii jiné celé lidstvo rozhodnutí podniknout invazi do Iráku rozhodnutí bránit Iránu, aby vlastnil jaderné zbraně rozhodnutí třídit odpad proč vlastně odpad třídíme? (V ČR se dosud nijak nepokutuje) má se lidstvo uskromnit pro záchranu mimolidských organismů? a jak moc?

25 to, že se jedná o problém, který zasahuje jednotlivce neznamená, že se týká pouze zasaženého
ať se vyskytují jednotlivě nebo hromadně, vždycky zasahují celou společnost protože se týkají právního řádu platného pro všechny každé morální rozhodnutí předpokládá nadindividuální měřítko. K podstatě výroků v etice patří, že mohou a mají být zobecněny, ž jsou „universalizovatelné“. Proto základní otázka nezní: co mám já dělat, nýbrž co máme my dělat? (Störig, H.J., (2000) Malé dějiny filosofie. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří, str. 534)

26 postup při řešení bioetického problému

27 Postup při řešení bioetického problému
Popis problému na molekulární nebo biologické rovině (co jsou přesně genové terapie, co je přesně eutanázie a jak se provádí, co je to preimplantační diagnostika a kdy a jak se provádí) v lékařské etice je třeba mít hluboké znalosti lékařství, (ale i molekulární biologie, embryologie, sociobiologie, evoluční biologie etc. ) na mnohé etické otázky se již od dob Aristotela hledaly odpovědi a byly opakovaně a do detailu promýšleny – krádež, vražda nevinného, pojem spravedlivé války s jinými otázkami jsme nikdy dříve nebyli konfrontováni a nemůžeme se opřít o „moudrost předků“ – reprodukční klonování, terapeutické klonování, status embrya, neterapeutická genetická vylepšení etc.

28 Postup při řešení bioetického problému
jak zachází lékaři s důvěrnými daty? jaká je komunikace mezi lékaři a sestrami? jakým způsobem je sdělována diagnóza?

29 Postup při řešení bioetického problému
je rysem moderní doby, že některé etické problémy (týkající se např. genových terapií) vyžadují po eticích tak hluboký ponor do problematiky, že se člověku s klasickým filosofickým vzděláním stává problém vzdálený o tom, „co se bude dělat“ pak rozhodují molekulární biologové, jejichž rozhodování mohou ovlivňovat různé střety zájmů Bioetika deskriptivní – popis problematiky podle různých postojů a přístupů (co si myslí různí filosofové, filosofické školy, náboženské systémy) Bioetika normativní – identifikuje základní hodnoty a snaží se nalézt opodstatnění pro pravidla, která je nutno respektovat

30 Deskriptivní etika jaké morální principy si přináší pacient ze své země, náboženské komunity? jaké různé argumenty bychom mohli říct pro, a jaké proti?

31 Deskriptivní etika musí nutně vyústit v normativní, jinak
„se jedná jen o jakýsi popis problémů, preferencí, pocitů a postojů, bez jakéhokoliv hledání rozdílů mezi správným (a tedy dobrým) a nesprávným (a tedy zlým). Mnozí vůbec neuvažují o tom, že by mohla existovat pro všechny společná „mravní pravda“, která by byla pro dobro celého lidstva vrcholně žádoucí. Jde často o mravnost, která toleruje vše a která popírá i právo na život někoho, koho degraduje na nic.“ (Munzarová, M., (2005) Zdravotnická etika od A do Z. Praha, Grada Publishing)

32 zatímco deskriptivní etika se snaží popsat a vysvětlit morální úhly pohledu, které jsou v současnosti akceptovány normativní etika se snaží ustanovit morální úhly pohledu, které by akceptovány býti měly

33 Postup při řešení bioetického problému
Popis problému, jeho pochopení z pozice lékařství Bioetika deskriptivní Bioetika normativní

34 smysl seminářů z lékařské etiky

35 Smysl seminářů z lékařské etiky
seznámení se s biologickou podstatou řešených problémů seznámení se s názory různých názorových škol a proudů na daný problém shrnutí argumentů „pro a proti“ snaha o normativní etiku zajištěnou argumenty… …za vědomí, že jiní inteligentní lidé na věc pohlížejí odlišně

36 Smysl seminářů z lékařské etiky
semináře mají smysl pouze v případě, kdy se na úvod shodneme, že existuje správné jednání a špatné jednání, (že tedy existuje pravda a lež), a že nejsou pouze jednotlivé názory se stejnou hodnotou (=nonkognitivismus, etický relativismus)… Je rozdíl, zda relativizuji svůj absolutní nárok na držení pravdy, nebo pravdu samotnou … a že tedy k správnějšímu jednání lze dojít = na cestu má smysl se vydat pouze tehdy, pokud se shodneme, že existuje cíl

37 Smysl seminářů z lékařské etiky
etika je součást filosofie, je to disciplína, která je nejméně od dob Aristotela nepřetržitě reflektována a promýšlena nelze dost dobře říci, že „etika je slušnost“ či že „každý intuitivně víme, co je etické jednání“

38 Smysl seminářů z lékařské etiky pozice vyučujícího
na rozdíl od biologické medicíny, vyučující není nutně „ten, který ví, který učí „ty, kteří neví“ a který bude znalosti kontrolovat v kolokviu vyučující není „opinion-maker“… …spíš klade otázky, snad má být spíše katalyzátor nesnaží se přesvědčit posluchače o svých názorech na rozdíl od vyučujících přírodovědných předmětů není v „God-like position“ jeho úkolem je na úvod shrnout, co se o problému ví a pak se pokusit moderovat diskusi

39 Smysl seminářů z lékařské etiky pozice studenta
semináře mají smysl pouze v případě, kdy student vstoupí do diskuse s vědomím, že možná v průběhu semináře modifikuje své názory a to i v případě, že je již považuje za dříve promyšlené a nezpochybnitelné v našich životních projektech jsme již přijali určité morální postoje, které měníme jen neradi a s námahou občas jsme o něčem intuitivně „přesvědčeni“ a zpětně se snažíme náš postoj obestavět argumenty

40 Proč filosofie na LF přírodní vědy x filosofie
na rozdíl od přírodních věd je zde „skandál filosofie“ ve vědě jsme dnes rozhodně dál než Aristotelés a budujeme pyramidu poznání VIZ ale Thomas Kuhn jsme ale dnes dál ve filosofii než Aristotelés? například literatura nikam nesměřuje filosofie je možná někde mezi literaturou a science

41 Proč filosofie na LF přírodní vědy x filosofie
redukcionismus pojmy jsou pro přírodovědce často těžko definovatelné přírodní vědy jsou empirické tematicky redukované metodologicky abstraktní

42 Proč filosofie na LF? What is the difference between a postmodernist and a member of the Mafia? The Mafia make you an offer you can´t refuse. A posmodernist makes you an offer you can´t understand.

43 What is the difference between a postmodernist and a member of the Mafia? The Mafia makes you an offer you can´t refuse. A posmodernist makes you an offer you can´t understand. S díky za pozornost Marek Vácha


Stáhnout ppt "Nikdy nevěřte svým učitelům. James D. Watson. 3. lékařská fakulta UK"

Podobné prezentace


Reklamy Google