Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VZTAHY VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VZTAHY VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s."— Transkript prezentace:

1 VZTAHY VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.
Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Téma 6: PÉČE O ZAMĚSTNANCE, ZAMĚSTNANECKÉ VZTAHY

2 Pracovník může vykonávat
ZÁKLADNÍ VSTUPY Pracovník může vykonávat práce jako: zaměstnanec v pracovním poměru (viz § 33 zákoníku práce) pracovník na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj.: a) na základě dohody o provedení práce (§75 zákoníku práce), b) na základě dohody o pracovní činnosti (§ 76 zákoníku práce) Pracovní poměr se zakládá: 1. Pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem (není-li stanoveno jinak). 2. Na základě volby – zvl. předpisu nebo stanov – výsledek volby jako podmínka uzavření pracovní smlouvy. 3 Jmenováním – u vedoucích organizačních složek státu, příspěvkových organizací, u ředitelů školské právnické osoby. Pracovní smlouva je nejčastější způsob vzniku pracovního poměru. je záležitostí dvoustrannou, pracovník by měl mít možnost seznámit se  s jejím návrhem a vyjádřit se k němu. musí obsahovat (viz § 34 odst. 1 zák. práce): a) druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, b) místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce vykonávána, c) den nástupu do práce (tímto dnem vzniká pracovní poměr).

3 Povinnosti zaměstnanců
Podle ustanovení § 301 zákoníku práce jsou zaměstnanci povinni pracovat řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízených vydané v souladu s právními předpisy a spolupracovat s ostatními zaměstnanci, využívat pracovní dobu a výrobní prostředky k vykonávání svěřených prací, plnit kvalitně a včas pracovní úkoly, dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané; dodržovat ostatní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané, pokud s nimi byli řádně seznámeni, řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim zaměstnavatelem, střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele.

4 PÉČE O ZAMĚSTNANCE Péče o zaměstnance Bezpečnost a ochrana
pracovní režim, pracovní prostředí, pracovní doba služby poskytované na pracovišti, stravování zaměstnanců, uložení svršků a osobních věcí § 224 ZP odborný a personální rozvoj zaměstnanců (vl. vzděl. zař. = FKSP), ostatní služby poskytované zaměstnancům a jejich rodinám, doprava zaměstnanců do /ze zaměstnání, podpora bydlení, rekreace, kulturní, společenské a tělovýchovné akce (FKSP); sociální výpomoc a zvýhodněné půjčky závodní preventivní péče (FKSP) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci prevence pracovních rizik; osobní ochranné pracovní prostředky; práva a povinnosti zaměstnanců Pracovní úrazy nemoci z povolání hlášení pracovních úrazů náhrada škody, zproštění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu na zdraví

5 PÉČE O ZAMĚSTNANCE Povinná péče o zaměstnance Smluvní péče
Dobrovolná péče o zaměstnance zákony, předpisy, kolektivní smlouvy vyšší úrovně kolektivní smlouvy na úrovni podniku Výraz sociální politiky zaměstnavatele, jeho úsilí o získání konkurenční výhody na trhu práce Jsou reprezentovány: celospolečenské zájmy = občanská práva, zdraví a sociální rozvoj člověka, (ne)pracovní doba dětí a mladistvích individuální zájmy a cíle člověka = uspokojování jeho potřeb; zájmy a cíle podniku, organizace = zabezpečení potřebných zaměstnanců, jejich rozvoj; = služby poskytované na pracovišti (strava, hygiena, zdravotnické služby); = poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek; = doprava do zaměstnání; = sociální služby zaměstnancům a jejich rodinám, půjčky, péče o důchodce, matky na mateřské (rodičovské) dovolené; = poradenství – právník, psycholog

6 PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ A PRACOVNÍ REŽIM
člověka povaha pracovního procesu, přetržitost či nepřetržitost; pružný (flexibilní) pracovní režim; Pracovní režim délka pracovní doby – rozvržení pracovní doby, konto pracovní doby; přestávky v práci, bezpečnostní přestávky; doba odpočinku mezi dvěma směnami, dny pracovního klidu; práce přesčas, noční práce; pracovní pohotovost. Souhrn všech materiálních podmínek pracovní činnosti (stroje, zařízení), které nějak ovlivňují zaměstnance: osobní ochranné pracovní prostředky; další vybavení pracoviště, suroviny, materiál; další podmínky = technologie, organizace práce, Pracovní prostředí Faktory, ovlivňující člověka v průběhu pracovního procesu: prostorové řešení pracoviště, výška pracovní plochy,komunikační možnosti; mikroklima = teplota, relativní vlhkost a rychlost proudění vzduchu; osvětlení = rovnoměrnost oslnění, směr osvětlení, barva světla; barevná úprava pracoviště; čistota ovzduší, prach, aerosoly, plyny, páry; hluk vibrace, záření

7 SLUŽBY POSKYTOVANÉ NA PRACOVIŠTI
Stravování zaměstnanců Povinnost: umožnit (ne zajistit) zaměstnancům stravování: provozováním vlastního zařízení závodního stravování; poskytováním příspěvku na stravování u jiných subjektů; nákupem stravenek a jejich prodej zaměstnancům s přípěvkem od zaměstnavatele. Kolektivní smlouva okruh zaměstnanců (popř. bývalých), kterým je poskytováno stravování; vlastní organizace stravování, způsob provádění; financování náklady na provoz vlastního stravovacího zařízení (kromě potravin); příspěvky na závodní stravování u jiných subjektů (max. 55% ceny jídla za směnu); stravenky Výdaje = výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů = daňově uznatelné náklady

8 ODBORNÝ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ
Prohlubování kvalifikace = průběžné doplňování kvalifikace – nemění se její podstata; umožňuje zaměstnanci výkon sjednané práce. změna hodnoty kvalifikace = získá nebo rozšíření (§ 231 ZP¨); studium, jiná forma přípravy k dosažení vyššího stupně vzdělání; náleží zaměstnanci pracovní volno a náhrada mzdy dle zákoníku práce (§ 232) Zvyšování kvalifikace = Pozastavit poskytování: NUTNOST – v souladu s potřebou zaměstnavatele dlouhodobá nezpůsobilost výkonu práce, pro níž si zvyšuje kvalifikaci; zaměstnanec bez zavinění zaměstnavatele dlouhodobě neplní bez vážného důvodu podstatné povinnosti při zvyšování kvalifikace. Kvalifikační dohoda Zaměstnavatel – poskytování pracovního volna a náhrady mzdy; Zaměstnanec: závazek po určitou dobu setrvat v pracovním poměru u zaměstnavatele; v opačné případě povinnost uhradit vynaložené náklady; maximální doba setrvání v pracovním poměru je 5 let náhrada mzdy za dobu poskytnutého pracovního volna; vyplacené cestovní náklady; poplatek za studium (školné); náklady na zakoupení učebních a studijních pomůcek Náhrada nákladů

9 SLUŽBY ZAMĚSTNANCŮM A JEJICH RODINÁM
Služby poskytované zaměstnancům na pracovišti Ostatní služby poskytované zaměstnancům a jejich rodinám Stravování zaměstnanců a možnost občerstvení Služby spojené s využíváním volného času = sport, rekreace, kultura, cestování Zařízení sloužící osobní hygieně, oddechu a ukládání osobních věcí Služby sledující zlepšování životních podmínek = bydlení, jesle, školky, půjčky, životní situace (úmrtí, sňatek, nehoda, živelní pohroma) Zdravotní služby – podnikové zdravotnické zařízení Poradenské služby – mimo pracovní záležitosti = podnikový lékař, psycholog, právník, pomoc dětem při volbě povolání, Poskytování pracovních oděvů a osobních ochranných pracovních pomůcek Udržování kontaktů s dlouhodobě nepřítomnými zaměstnanci (studium v zahraničí, mateřská dovolená) Zajišťování dopravy do zaměstnání Poradenské služby v oblasti pracovních problémů = vzdělávání, právní problémy apod.

10 OSTATNÍ SLUŽBY Podpora bydlení Fond kulturních a sociálních potřeb
ú Doprava do/ze zaměstnání Je záležitostí každého zaměstnance. Výjimky: do místa výkonu práce není hromadná doprava provozována; je, ale v nevyhovujících intervalech pro zaměstnavatele; Daňově uznatelné náklady – zákon č. 586/1992 SB., v platném znění, § 24 odst. 2 písmeno „j“, jako výdaje na pracovní a sociální podmínky zaměstnanců dle kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, pracovní či jiné smlouvy. Význam především v době minulé – podnikové ubytovny, podnikové byty. V současnosti – spíše jako ojedinělý motivační faktor – pro preferované profese, nedostatek na trhu práce nebo které nelze získat ve spádové oblasti Podpora bydlení Fond kulturních a sociálních potřeb do Kč, splatnost 10 let na pořízení domu či bytu na vlastní bydlení do Kč, na koupi bytového zařízení; na nesplacený zůstatek půjčky u předchozího zaměstnavatele či druhého z manželů. Lze poskytnout i více půjček – nesmí být překročena stanovená výše (platí pro oba manžele Rekreace Kultura Tělovýchova podnikové rekreační zařízení, podíl na úhradě rekreačního pobytu cestovní kanceláři; úhrada pobytu dětí zaměstnanců v dětských táborech; příspěvek na návštěvy kulturní nebo sportovní akce, welness centra, vitamíny, Sociální výpomoc úmrtí v rodině, dlouhodobá nemoc zaměstnance; narození dítěte požár, živelná pohroma; průmyslová havárie (vyhlášen nouzový stav

11 SOCIÁLNĚ – PSYCHOLOGICKÉ PODMÍNKY PRÁCE
člověk pracuje v kontaktu s dalšími zaměstnanci nebo izolovaně; požadavek permanentní nebo občasné součinnosti s ostatními; individuální práce ve společném prostoru – nerušit Sociálně – psychologické podmínky práce = sociální potřeba člověka = potřeba poskytovat či přijímat pomoc; potřeba někoho ovládat, někomu se podřizovat; potřeba být přijímán, akceptován, potřeba sociálních jistot. Vztahy na pracovišti ovlivňuje pracovní výkonnost, pracovní a životní spokojenost; počet členů, věk, profese, pohlaví, homogenní nebo heterogenní formální nebo neformální vztah – harmonie vztahů Pracovní skupina složení Charakter činnosti skupiny převaha individuálních nebo kolektivních činností; respekt a důvěra mezi členy skupiny; pozitivní – negativní pracovní klima ve skupině; Pozice skupiny postavení a srovnání s jinými skupinami ve firmě; preference firmy – lepší pracovní podmínky, ocenění, benefity; pracovní úspěchy, prestiž ve firmě,

12 PRACOVNÍ VZTAHY Vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem – zákoník práce, pracovní smlouva Vztahy mezi zaměstnancem a odbory, komorami zaměstnanců – stavovské organizace hájící zájmy svých členů – práva a povinnosti zaměstnanců Vztahy mezi odbory, odbornými sdruženími – kolektivní pracovní vztahy, jsou upravovány příslušnými zákonnými normami. Vztahy mezi nadřízeným a podřízeným – pracovní řád, zvláštní pravidla stanovená podnikem Vztahy k zákazníkům a veřejnosti – pracovní řád, další směrnice Vztahy mezi pracovními kolektivy v podniku – pracovní řád, organizační úpravy vymezení rámce působnosti kolektivu v rámci podniku – žádoucí (nežádoucí) soutěživost. Vztahy mezi spolupracovníky – neformální sociální a mezilidské, vztahy, etika a kultura podniku, odpovědnost za vykonanou práci.

13 ODBORY A KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ
Odbory = sdružení zaměstnanců určená k obhajování zájmů a ochrany jejich práv. Rozhodování – o stávce a o zastavení práce v případě bezprostředního ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců. Práva 2. Spolurozhodování – u všech opatření zaměstnavatele, u kterých je vyžadován předchozí souhlas příslušného odborového svazu: propouštění odborového funkcionáře; vyjednávání pracovního řádu, zpracování plánu dovolených 3. Kontroly dodržování kolektivní smlouvy, pracovně právních vztahů; předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci; vyřizování stížností odborářů. 1. Kolektivní vztahy = vztahy mezi odborovými orgány a zaměstnavateli, Kolektivní vyjednávání 2. Individuální pracovní vztahy: pracovní poměr, pracovní režim, pracovní doba, BOZP, sociální podmínky; vzdělávání zaměstnanců; 3. Mzdy – tarifní, minimální, dodatkové mzdové formy

14 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Nedílná součást Pracovní činnosti Vzdělávací činnosti Výchovné (motivační) činnosti ZAHRNUJE Organizační, vzdělávací, motivační a jiná opatření Práva a povinnosti účastníků pracovního procesu K ZAJIŠTĚNÍ Ochrany zdraví a života zaměstnanců a ostatních pracovníků před poškozením během realizace pracovních, popř. aktivit v podniku

15 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ
Odkaz na Zákoník práce - zák.č. 262/2006 Sb., 5. část §§ 101 až 108 BOZP = podmínky a činitelé ovlivňující zdraví zaměstnanců, dočasných pracovníků v podniku, návštěvníků a dalších osob na pracovišti Ustanovení § 101 odst. 2 zákoníku práce: péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají. Bezpečnost práce = neexistence nepřijatelných rizik nebo poškození zdraví zaměstnanců Směrnice podniku zaměřená na bezpečnost a ochranu zdraví při práci: obecné požadavky BOZP, analýza a prevence rizik poškození zdraví, vzniku požáru školení o BOZP a požární ochraně, povinnost zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců, pracovní úrazy, pracovní způsobilost zaměstnance vykonávat příslušné pracovní činnosti, osobní ochranné a pracovní pomůcky, bezpečnostní značky, vedení stanovené dokumentace, havarijní plány

16 PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK
Vyhledávat, posuzovat a hodnotit rizika možného ohrožení BOZP zaměstnanců, informovat o nich zaměstnance a činit opatření k jejich ochraně. Provozovat stroje a zařízení odpovídající požadavkům bezpečnosti práce. Zřizovat, udržovat a zlepšovat potřebná ochranná zařízení. Nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce, neodpovídají jeho schopnostem nebo zdravotní způsobilosti. Seznamovat zaměstnance s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP pravidelně ověřovat znalosti těchto předpisů a kontrolovat jejich dodržování. Bezodkladně zjišťovat a odstraňovat příčiny pracovních úrazů a nemocí z povolání, vést jejich evidenci, oznamovat je příslušným orgánům a provádět opatření potřebná k nápravě. Organizovat nejméně jednou v roce prověrky BOZP na všech pracovištích a zařízeních v dohodě s příslušným odborovým orgánem, zjištěné nedostatky odstraňovat, plánovat potřebná opatření investičního charakteru a zahrnovat je do kolektivních smluv. Zaměstnavatelé jsou povinni opatření, která mají za cíl předcházet rizikům; realizovat účinná preventivní opatření k jejich odstranění snižovat neodstranitelná rizika na přijatelnou úroveň; vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP; = Prevence rizik: vadné uspořádání pracoviště; volby a použití nevhodných pracovních prostředků; nevhodného pracovního postupu a režimu práce; úrovně vzdělání zaměstnanců, jejich nesprávných pracovních návyků; míry (ne)poučení o riziku vykonávané pracovní činnosti; nepříznivého zdravotního stavu. Odhalovat příčiny 16

17 ODSTRANĚNÍ RIZIKA NENÍ MOŽNÉ
Přijímat opatření k minimalizaci vlivu rizika – preventivní zásady: omezování vzniku rizika = odstraňování rizik u zdroje jejich původu; úprava pracovních podmínek = omezení negativních vlivů na zdraví zaměstnanců; = nahrazování fyzicky namáhavé práce, práce ve ztížených podmínkách; = zavádění nových technologií a pracovních postupů; náhrada nebezpečných pracovních prostředků, surovin a materiálů méně nebezpečnými; omezování počtu zaměstnanců vystavených vlivu škodlivých faktorů; přednostní uplatňování prostředků kolektivní ochrany před riziky; přijímání opatření k omezení úniku škodlivin ze strojů a zařízení – dle zvláštních předpisů; Přijímat opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí havárie, požáry, povodně, evakuace zaměstnanců, poskytování první zdravotnické pomoci, podle druhu činnosti, velikosti pracoviště zajistit: potřebný počet zaměstnanců k poskytnutí první pomoci; příslušná školení a vybavení vyčleněných zaměstnanců; přivolání lékaře, hasičů, policie; Trvale kontrolovat efekt a účinnost přijatých opatření

18 POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE
informovat zaměstnance o kategorii, do které je zařazena jeho práce nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce, které neodpovídají jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti; informovat zaměstnance, které zdravotnické pracoviště poskytuje závodní preventivní péči; zajistit školení zaměstnanců o právních a jiných předpisech k zajištění BOZP, prověřovat jejich znalosti; zajistit zaměstnancům poskytnutí první předlékařské pomoci; nepoužívat odměňování k motivaci pracovat při zvýšeném riziku; dodržovat zákaz kouření na určených pracovištích. ZAMĚSTNANCE účastnit se školení v rámci BOZP; podrobit se lékařským prohlídkám, očkování, diagnostických zkouškám dle zvl. předpisů; na pokyn vedoucího zaměstnance podrobit se testu na alkohol či jiné návykové látky; dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k BOZP; dodržovat stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní pomůcky; nepoužívat alkoholické nápoje, popř. jiné návykové látky; oznamovat zaměstnavateli nedostatky a závady na pracovišti, ohrožující BOZP;

19 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE Corporate Social Responsibility
DEFINICE Sociální odpovědnost firmy, organizace představuje vážné zvažování vlivu aktivit podniku, organizace na společnost, životní prostředí. EU: Dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních operací a interakcí se stakeholders. Dobrovolný závazek podniku, organizace = snaha respektovat sociální i ekologická hlediska ve svých každodenních aktivitách a rozhodnutích vůči legislativě = realizovat pouze to, co zákon dovoluje přijímat opatření a plnit úkoly pro naplnění základního cíle organizace veřejného sektoru: zkvalitňování služeb obyvatelům, požadavek udržitelného rozvoje spravovaného teritoria. Základní odpovědnost Začlenění jako běžná součást procesů realizovaných organizací, úřadem v souladu s volebním programem trvalá součást plánování, kontroly, hodnocení

20 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE pojetí
Tři aspekty společenské odpovědnosti existuje jedna a jediná společenská odpovědnost = používání zdrojů a aktivit vedoucích k naplnění cílů organizace veřejného sektoru v rámci zákonů. etické jednání organizace ve vztahu k vlastním zaměstnancům i okolí. naplňování tří základních aspektů společenské odpovědnosti Obecně: Činnosti organizace Sociální oblast Enviromentální oblast vypracování etického kodexu úřadu, organizace, transparentní chování, trvalý dialog s občany, protikorupční politika, ochrana duševního vlastnictví, kvalita a bezpečnost produktů a služeb zaměstnanecká politika, BOZP, péče o vyvážený pracovní i osobní život zaměstnanců, rovné příležitosti mužů a žen, dodržování lidských práv, vzdělávání a rekvalifikace za- městnanců úřadu, organizace, vytvoření ekologické politiky, investice do ekologicky posky- tovaných služeb, ochrana přírodních zdrojů, aktivita vedoucích zam. ke snižování negativních dopadů na životní prostředí (recyklace, úspory energií.

21 KONTROLA ODPOVĚDNOSTI PODNIKŮ
Podnik „znečišťovatel“ Možnost zapojení se do systému řízení organizací a auditu. Forma: veřejnoprávní smlouva automonitoringu – „znečišťovatel“ provádí měření svého vlivu na životní prostředí; kontroly a dozoru – provádějí orgány veřejné správy; upozornění formou stížností či oznámení občanů nebo občanských sdružení; informací od sdělovacích prostředků; statistických údajů shromážděných orgány veřejné správy. Kontrola porušení zásad ochrany životního prostředí probíhá formou: PRIMÁRNÍ OBNOVA: povinnost „znečišťovatele“ obnovit původní stav poškozené půdy, biodiverzity či vodního zdroje. ÚNOSNÉ ZATÍŽENÍ PROSTŘEDÍ: nedochází k ohrožení životního prostředí. STANDARDY zahrnující: emisní limity = max. množství znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší; imisní limity = max. hmotnostní koncentrace znečištění v prostředí; Některé pojmy:

22 k o n e c


Stáhnout ppt "VZTAHY VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google