Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Katedra managementu LOBBING Ing. Naděžda Petrů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Katedra managementu LOBBING Ing. Naděžda Petrů"— Transkript prezentace:

1 Katedra managementu LOBBING Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz

2 2.2. Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz LOBBING 2. společenské aktivity, spolky, skupiny, společnosti jako nositelé zájmů, fundreising, lobbing CO VÁS NAPADNE, KDYŽ SE ŘEKNE ZÁJMOVÁ SKUPINA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ, NEZISKOVÁ ORGANIZACE ve vztahu k lobbingu ????

3 Členové organizace se ztotožňují s jejím smyslem, posláním. Vědomě pracují na tom, aby jejich organizace měla prestiž. Prestiž - úcta, vážnost, význam, vliv, vnější pověst. Prestiž organizace tvoří: -Odbornost a kvalifikovaný výkon -Efektivita procesů a řízení organizace -Dobré jméno, známost značky -Mediální obraz. KONCEPT Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz 1.1. 2 3 4 5 1. Myšlenka Podnikatel - našli jsme niku na trhu, chceme začít podnikat, abychom vydělali. Nezisková organizace – máme dobrý nápad, který někomu pomůže, prvoplánovaně neočekáváme, že zbohatneme.

4 2. Poslání - definuje užitek organizace pro společnost, vychází z něj její fungování, musí oslovit potenciální členy, aby chtěli pracovat na jeho realizaci – fyzicky, duševně, finančně …. Naším posláním je: - usilovat o zlepšení kvality života občanů seniorů, občanů se zdravotním postižením a občanů v nepříznivé sociální situaci, žijících ve svém přirozeném sociálním prostředí, - prosazovat a obhajovat jejich zájmy a práva ve společnosti, - podporovat zavádění nových trendů a přístupů v oblastech terénních sociálních služeb a podporovat rozvoj komunitní práce. KONCEPT Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz

5 3. Strategie - konkretizuje poslání v čase, udává cíle, kterých chce organizace dosáhnout. Z něj vychází nastavení interních a externích procesů. Organizace musí mít jasno, se kterými lidmi nebo skupinami lidí bude spolupracovat – s klienty, dobrovolníky, zaměstnanci, dárci, dodavateli služeb, komunitou, představiteli politického života, novináři. Nadace dětem Terezy Maxové v roce 2012 vyvíjela činnost v souladu se svou strategií a posláním, jímž je umožnit každému dítěti vyrůstat v rodině. K tomu, aby Nadace mohla toto poslání pozvolna naplnit, zaměřuje se její činnost na tři konkrétní pilíře podpory: -Prevence nežádoucího odebrání dítěte z rodinného prostředí -Podpora náhradního rodičovství -Kompenzace nedostatků ústavní výchovy KONCEPT Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz

6 4. Image – obraz organizace v očích veřejnosti – vychází ze strategie. Obsahuje názor veřejnosti na organizaci (interní zaměstnanci, dobrovolníci atd., názory dárců, obdarovaných, podporovaných…) Jak bude vypadat logo, celkový design materiálů, podoba akcí, styl práce s klienty. Je součástí organizační kultury, je postavena na vztazích (telefonování, přijímání návštěv, oslovování dárců) Dobrá image přináší dobré kontakty, dobré kontakty přinášej prestiž a peníze. http://www.drabfoundation.org/cs/o-nadaci Cenu Olgy Havlové poprvé vyhlásila paní Olga v roce 1995 s cílem upozornit na život lidí se zdravotním postižením, kteří se se svým handicapem vyrovnali a pomáhají druhým lidem. Jejich síla k překonávání překážek, která často chybí i zdravým lidem, byla pro činnost Výboru dobré vůle velkou inspirací. KONCEPT Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz

7 5. Prestiž a vliv – je výsledkem dobře vybudovaných vztahů, na kterých se dlouhodobě pracuje. Podstatou je dlouhodobá, vytrvalá, kvalitní práce ve zvolené oblasti nebo oboru. Spirála se točí, přitahuje další a další lidi a kontakty, možnosti …. Spirálu uvádí do pohybu : -Vedení a řízení lidí a organizace, -Marketing, -Finanční řízení, -Public relations, -Fundraising -Lobbing Všechny tyto procesy se opírají o budování vztahů mezi lidmi. Co to je, když se řekne, že je nějaká organizace vlivná? Z čeho její vliv pramení? KONCEPT Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz Ekologické organizace popsaly dvanáct největších problémů v oblasti životního prostředí, které čekají na novou Poslaneckou sněmovnu. Zelený kruh zároveň uvádí, jakým způsobem je možné tyto problémy řešit.

8 V ČR neexistuje termín pro dlouhodobou spolupráci neziskových organizací– nejčastěji se používá termín síťování a střecha. Síť je horizontální a je méně formalizovaná. Může mít členy i statut, ale může to být jenom adresářem e-mailových adres. Cílem sítí je vyměňovat si informace, učit se, navazovat kontakty a vztahy. Střecha je formálnější než síť, jedná už se o formalizovanou organizaci. Střechy mají členské organizace a poskytují služby především svým členům. Nadační fond vznikl při občanském sdružení Zelený kruh, který působí od roku 1989 jako střešní organizace ekologických organizací v ČR.Zelený kruh Znáte příklady z praxe? Uveďte příklady z vaší oblasti. Formy organizace Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz

9 Neziskové organizace (NO) jsou ty organizace, které nejsou založeny s cílem vytvořit a rozdělit zisk. Významným orgánem v souvislosti s NNO je Rada vlády pro nestátní neziskové organizace. Zabývá se činností a fungováním nestátních neziskových organizací, právním postavením těchto organizací, posuzováním jejich podpory, informacemi o postavení NNO v rámci Evropské unie atd. Formy organizace Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz Občanská sdružení 77 801 Nadace458 Nadační fondy1 278 Obecně prospěšné spol. 2 183 Evidované právnické osoby 4 366 Organizační jednotky sdružení 32 376 FormaČerven 2012

10 10. OBČANSKÁ SDRUŽENÍ Občanská sdružení v ČR upravuje Zákon č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů. - Podle něj se jedná o sdružení právnických a/nebo fyzických osob, které chtějí realizovat společný zájem. - Mají členskou základnu. - Jejich registrace probíhá oznámením Ministerstvu vnitra ČR a předložením stanov. - Stanovy jsou základním dokumentem. - Orgány sdružení jsou dány stanovami, zpravidla bývá nejvyšším orgánem členská schůze nebo valná hromada. - Mezi jednotlivými schůzemi řídí chod sdružení předsednictvo, rada nebo výbor obvykle s předsedou v čele. - Zaniknout může pravomocným rozhodnutím MV ČR, dobrovolným rozpuštěním a nebo může splynout s jiným sdružením. - Občanská sdružení nemají povinnost vkladu, vedou podvojné účetnictví. - Občanská sdružení nesmí podnikat, pokud toto podnikání není prostředkem k dosažení cíle sdružení. Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz

11 11. Občanská společnost Funkce občanské společnosti - umožňuje občanům participovat na veřejných věcech. Tato participace může mít různou podobu: účast ve volbách účast v referendech členství v neziskových organizacích účast na demonstracích ať již povolených nebo nelegálních podávání petic nebo podepisování petic účast ve stávce, podpora stávky, hrozba stávkou, politická participace buď přímo členstvím, nebo podporou (např. finanční) Poslední uvedenou oblast – tedy politickou participaci – tvoří: odborové hnutí politické strany profesní uskupení různá hnutí, skupiny a organizace Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz

12 12. Základní formy organizované občanské společnosti Společenské aktivity občanů mívají zpravidla dvě základní funkce: -sociální, kdy jsou realizovány činnosti, o které mají lidé zájem a kde se chtějí realizovat; - politickou, kdy je upevňována politická soudržnost a v podstatě by se měla rozvíjet politická kultura společnosti. S postupem času a s rostoucí úlohou občanského sektoru v ovlivňování ekonomických procesů země začíná vstupovat do děje i funkce třetí, totiž ekonomická. Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz

13 Formy organizované občanské společnosti Zpravidla se jedná o: občanská sdružení, a to včetně odborů a politických stran církve a náboženské společnosti, a to včetně jejich účelových zařízení nadace a nadační fondy profesní komory zájmová sdružení právnických osob, a to s důrazem na neziskový účel obecně prospěšné společnosti družstva s neziskovým účelem. Ve srovnání se státem s tržní ekonomikou má občanský sektor výhodu hned v několika ohledech: předpokládá se okamžitá a tím i efektivní pomoc jednotlivcům (poradenství, denní péče, služby potřebným) předpokládá a požívá značnou důvěru ze strany klientů zahrnuje uplatnění morálních kritérií, dává důraz na individuální odpovědnost vyžaduje ochotu pomoci ostatním, vcítění se do potřeb klientů, celostní přístup vyžaduje dobrovolnou spolupráci, negeneruje zisk anebo jen minimální, získává finanční podporu prostřednictvím darů apod. Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz Naproti tomu jsou ale oblasti, kde občanský sektor selhává: občanské aktivity nejsou vždy tam, kde by byly potřeba (dobrovolnost) zvýšená citlivost na osobnost a jednání účastníků (důvěryhodnost) nedostatečná kapacita na rozsáhlé úkoly, zpravidla související s nejistotou a nestabilitou sektoru (otázky financování) ohrožení ve formě zástěrky pro krytí ziskuchtivosti

14 Možnosti: -práce v komisích (na radnici), pracovních skupinách, poradních orgánech a výborech -Případně připomínkování koncepcí, návrhů, mobilizace veřejnosti (členů sdružení) -Extrémní situace – žaloba k soudu (využívají ekologická hnutí) -Vytvoření atmosféry nebo kontaktu trvalejšího charakteru s politiky zvaní představitelů obcí na akce, diskuse o neziskovce…) -monitoring dané problematiky (dokumenty, vývoj, seznam osob, které se tím zabývají… -Problém: Neziskovky nemají kapacitu na tyto činnosti. -Lobbing je součástí marketingových aktivit neziskovek.Lobbistou je klíčová osobnost (předseda, ředitel, PR manažer).Lobbing je dlouhodobá záležitost. Je nutné si vybudovat: vztahy, orientovat se v prostředí, setkávat se s novináři a veřejnými činiteli a zástupci firem, přesvědčovat veřejnost o kvalitách neziskovky, ukazovat svoji činnost –úspěšné projekty. S lobbovaným člověkem je navázán silný osobní vztah, může se stát přítelem. Ovlivňování veřejné politiky neziskovými organizacemi Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz

15 CHARITA ČR charita pomáhá všem, kdo pomoc potřebují bez ohledu na barvu pleti, národnost nebo náboženství. Pomáhá chudým, opuštěným, nemocným, starým, tělesně, mentálně, psychicky či zdravotně postiženým, bezdomovcům, migrantům a uprchlíkům, matkám v tísni, opuštěným a týraným dětem, narkomanům, alkoholikům, prostitutkám, vězňům, utlačovaným menšinám, lidem postiženým katastrofami, válkou a vůbec všem, kteří se ocitnou v jakékoliv nouzi. Přitom základním principem, metodou práce, je vyhledávání jakékoliv nouze a snaha nalézat řešení jejího odstranění, a to doprovázet úctou k člověku a s Boží láskou. Jak nelehké, ale jak krásné poslání! Ovlivňování veřejné politiky neziskovými organizacemi Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz Koordinátorka organizuje a řídí pravidelná setkání odborného kolegia pro otázky migrace a uprchlictví v rámci Charity ČR a zajišťuje odborné vzdělávání v oblasti migrace a integrace. Charita ČR, zastoupená svou migrační koordinátorkou, je členem Výboru pro práva cizinců Rady vlády pro lidská práva s právem hlasování.

16 Neziskové organizace - obory činnosti Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz. Dobročinnost a dobrovolnictví Dobrovolnická centra, servisní a informační centra, nadace a nadační fondy Dobrovolník je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních lidí. http://www.adra.cz/projekty/projekty- v-cr Krizová a humanitární pomoc hasičské sbory, zahraniční humanitární pomoc, horská služba, záchranná služba http://www.cervenykriz.eu/cz/zahrpo moci.aspx Právo a obhajoba zájmů gender, menšiny, občanské poradny, rovné příležitosti, lidská práva, mezinárodní vztahy, ochrana spotřebitelů Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy. http://www.oprk.cz/ Sport a volný čas dětské a mládežnické spolky, letní tábory, rekreace, sběratelství, studentské spolky, zahrádkaření, zdravý životní styl, chovatelství a včelařství, myslivost, rybářství, sportovní kluby a areály, tělovýchovné jednoty, zájmové kroužky

17 Neziskové organizace – obory činností Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz Výchova, vzdělávání a výzkum akademické obce a spolky, gymnázia a střední školy, inovační centra, mateřské školy, umělecké školy, vysoké školy, vzdělávací agentury, alternativní vzdělávací centra, hvězdárny, jazykové školy, think tanky, vědecké společnosti, vyšší odborné školy, základní školy kultura, umění a komunikace botanické a zoologické zahrady, folklór, hudba, kino, kulturní domy, ochrana kulturního dědictví, památníky, vydavatelství, zpěv, divadla, galerie, internet, knihovny, muzea, památky, tanec, výtvarné umění náboženství a religiozita duchovní hnutí, náboženské společnosti, kláštery rozvoj agentury regionálního rozvoje, komunitní rozvoj, organizace na podporu podnikání, regionální sdružení měst a obcí, informační a turistická centra, odborné a manažerské poradny, podnikatelská sdružení a spolky http://www.folklornisdruzeni.cz/folklorni- sdruzeni-straznicko-veselsko-hornacko

18 Neziskové organizace – obory činností Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz sociální služby a zdraví alkoholismus, azylové domy, bezdomovectví, centra denních služeb, dětské domovy, domovy pro seniory, dům na půl cesty, drogové a jiné závislosti, pečovatelské služby, raná péče, rehabilitace, rodina, sociální rehabilitace, stacionáře, terapeutické komunity duševní zdraví, fyzioterapie, hospice, chráněné bydlení, chráněné dílny, komunitní centra, mentální postižení, nízkoprahová centra, osobní as, tísňové telefonní linky, uprchlictví, ústavy pro svobodné matky, zaměstnanost a práce, zdravotní, osvěta, zdravotní postižení životní prostředíekologická výchova, energetika, odpady a toxické látky, ekologické poradny, klima, ochrana přírody, útulky a záchranné stanice. http://www.nsev- kladno.cz/ke- stazeni.aspx

19 Fundraising Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz „Dávat je nejvyšší výraz moci“ ERICH FROMM Fundraising není o penězích, ale o lidech. Při žádosti o dar, podporu NEŽEBRÁME, nabízíme možnost podílet se na realizaci smyslu organizace – na naplńování poslání – TO NENÍ MÁLO! Lidé se mohou přidat podle toho, jak jim to vyhovuje – dobrovolnou prací, darem finančním i nefinančním (věcným). "Díky daru od společnosti Philip Morris ČR a.s. jsme se spolu s klienty mohli velmi brzy vrátit k plnohodnotnému provozu a dnes, zhruba pět měsíců po povodních mohu říci, že se nám podařilo odstranit škody v plném rozsahu," řekl při slavnostním setkání se zástupci Philip Morris ČR a.s. a klienty Domova Sue Ryder jeho ředitel Matěj Lejsal.

20 Finanční zdroje neziskových organizací Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz Veřejná správa – státní správa a samospráva - dotace, grant (projekt, žádost). -Při vyhlášení nastudovat podmínky -Konzultace s konkrétním pracovníkem -Pro osobní komunikaci s sebou výroční zprávu, prezentační materiál -Vždy pozitivní přístup -Popřát k svátku, narozeninám, jmenování do funkce, vánoce, velikonoce … -Pozvat úředníka na akce Rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR

21 Finanční zdroje neziskových organizací Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz Individuální dárci – jednotlivci – dar věnují z osobních příjmů. Dárcovská pyramida ukazuje různé skupiny dárců. Podle šířky pyramidy se ukazuje příslušné množství dárců tzv. potenciální dárci. Každá úroveň pyramidy potřebuje při žádosti o příspěvek přizpůsobené komunikační prostředky. Aktualizace dárců je stejně důležitá jako znovu získání ztracených dárců.

22 Finanční zdroje neziskových organizací Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz - Vyplatí se být transparentní – zveřejnit, jak jsme peníze použili. -Mít databázi dárců -Vždy poděkovat – zvolit vhodnou formu -Pravidelný kontakt s dárci -Podělit se s dárcem o úspěchy -Vhodnost doby a místa žádosti o dar – promyslet -Zapojit co nejvíce zaměstnanců a dobrovolníků řádně proškolených -Interní podpora v organizaci musí být tvůrčí, mít nápady, výborně externě komunikovat -Zaujmout správný segment potenciálních dárců tak, aby svoje prostředky věnoval právě dané organizaci.

23 Finanční zdroje neziskových organizací Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz Firmy -Malé a střední podniky – přesvědčování jedné osoby (majitele, jednatele, ředitele, který rozhoduje). Důraz na kvalitu osobní prezentace, jasné argumenty, přesvědčovací schopnosti. -Velké korporace – kvalitní podklady, zpracovaný projekt, prezentační materiály. Podléhá vnitrofiremním předpisům, rozhoduje více lidí. Znát informace o společnosti. Před sedmi lety byl založen charitativní projekt Siemens Fond pomoci. Jeho cílem je sjednotit veškeré charitativní dary naší společnosti poskytované neziskovým organizacím na území celé České republiky. Za dobu fungování projektu jsme obdrželi 1900 žádostí o příspěvek, odborná komise vybrala 250 projektů. Vybrané projekty jsme podpořili částkou téměř 15 miliónů korunSiemens Fond pomoci

24 Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz Finanční zdroje neziskových organizací  Fundraiser na firemní fundreising dělá stejnou práci jako prodejní zástupce firmy – pracuje v terénu, nabízí, vyjednává, přesvědčuje, ovlivňuje …  Argumenty musí být podloženy konkrétními daty – business miluje čísla, grafy, přehledy  Při předávání dárků vyrobených členy organizace být vnímaví, ohleduplní  Znát, využívat zásady společenského chování, „obchodní“ komunikace  Nutno poděkovat, zvát na firemní akce, přát k narozeninám, svátku, vánocům, velikonocům  Nenechat se odradit při prvním neúspěchu – analyzovat případné chyby, s časovým odstupem zažádat znovu.  Dobře naslouchat, zjistit potřeby, hodnoty potencionálního dárce.  Jednat férově, konstruktivně. Nadace Komerční banky JISTOTA věnovala 150 tisíc korun Domovu důchodců Bystřany. Prostředky jsou určeny na nákup hydraulického zvedacího zařízení.

25 Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz Finanční zdroje neziskových organizací Nadace a nadační fondy – předpokládá dostatečnou komunikaci s jejími pracovníky. Základem je dobře zpracovaný projekt, eventuálně žádost o grant. Ostatní instituce – ambasády, Rotary kluby, obchodní komory atd. Klíčová je vždy příprava na jednání, firemní kultura instituce nebo organizace. Podle ní nastavit způsob komunikace.

26 Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz Kritéria pro úspěch fundreisingu Jak zní poslání? Jaká vize stojí za prací Vaší organizace? A jak jí má být dosaženo? Oslovení srdce! Emoce rozhodují o tom, zda dostanete finanční příspěvek. Díky emociálnímu oslovení se dárce vcítí do problému. Ale pozor: nesmíte přitom ztratit ze zřetelu fakta a skutečnosti. Správný projekt. Dárce potřebuje znát důvod, proč má podporovat právě tento projekt. Musíte ho přesvědčit, aby se pro něj nadchnul. Čím naléhavější, tím lepší! Dárci musí být jasné, proč právě nyní musí začít jednat a proč právě nyní je nejlepší doba, aby Vás finančně podpořil. Vybudování důvěry. Ve fundraisingu nejde jenom o peníze. Jde o důvěru k organizaci a k její činnosti. Jen když existuje důvěra, je možné vybudovat dlouhodobé partnerství mezi dárcem a organizací. Důvěra nevzniká najednou z ničeho, ale musí být pomalu a cíleně vybudována. Při tom je důležité poznat dárce a věnovat se jeho individuálním potřebám.

27 Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz Kriteria pro úspěch fundreisingu Informace a transparentnost. Ten, kdo daruje peníze na „dobrou věc“, chce také vědět, co se s jeho penězi stalo a jaké úspěchy dárce spolu s organizací dosáhli. Když je dárce pravidelně informován o pokrocích, stoupá pro něj transparentnost – a tím také šance pro Vás na další finanční podporu. Proto: vysvětlete, na co jste peníze použili – a to již při žádosti o podporu. Fundraising se týká všech v organizaci. Celá organizace musí fundraising společně akceptovat. Fundraisingová strategie se rozvíjí v dynamickém procesu od nejvyššího místa spolu s fundraiserem. Profesionalita a etika. Zacházení s penězi dárců je velmi citlivá oblast. Transparentnost a etické požadavky jsou garantem pro to, aby zůstala zachována důvěra dárců.

28 Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz Příjmy z vlastní činnosti Příjmy z prodeje vlastních produktů – výrobků, služeb Příjmy z vlastní činnosti – sběr papíru, pořádání plesu, výstavy, závodů … Jeden člověk nemůže obsáhnout všechny způsoby fundreisingu. V týmu mějte specialisty – někdo píše projekty, někdo organizuje veřejné sbírky, někdo má přirozený talent pro jednání a přesvědčování dárců na osobní schůzce, někdo je efektivní po telefonu. Organizace by měla mít tvář, která se ukazuje na společenských akcích, na veřejném životě obce, msta, kraje …..

29 Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz Asociace podnikatelek a manažerek je členem Mezinárodní federace podnikatelek a manažerek(Business and Professional Women BPW International, BPW Europe je zakládajícím členem platformy českých ženských organizací - Česká ženská lobby, která spolupracuje s European Women Lobby EWL. Cílem APM ČR je umožnit podnikatelkám a manažerkám z ČR a mnoha dalších zemí světa setkání, výměnu zkušeností, rozvoj nových obchodních příležitostí v ČR i v zahraničí a podpořit spolupráci mezi ženami z různých oborů podnikání. Neméně důležitá je i spolupráce s jednotlivými ministerstvy, zastupitelskými úřady, se Svazem průmyslu a dopravy, Hospodářskou komorou ČR apod.

30 Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz Platforma nevládních organizací v Bruselu Nevládní organizace mají z mnoha důvodů (mandát, kredibilita, specializace, komunikace, rozhodovací kapacita, aktivity směrované na výsledek) v Bruselu značný vliv. Upstream (proti proudu) lobbing: schopnost získat patřičné informace rozšíření informací mezi ostatní členy odhad dopadu (ať sociálního či ekonomického) legislativního návrhu mobilizace lidských a finančních zdrojů. Downstream (po proudu) lobbing: soustředit se na počáteční cíle Volba strategie – negativní, defenzivní, proaktivní Intenzita akce – agresivní, konzervativní Komunikace s institucemi Mobilizace médií a veřejného mínění

31 Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz Profesionální management veřejných záležitostí Jaké otázky si lobbistické skupiny pokládají a jak k nim přistupují, znázorňuje následující Tabulka - Profesionální management veřejných záležitostí. OTÁZKAPŘÍPRAVA: ANALÝZA PRÁCE V TERÉNU: ORGANIZACE Kdo jedná?vnitřní organizace skupinyzlepšení chodu organizace Proč?hrozby a příležitostivolba strategie Za jakým účelem?volby, jež jsou k dispoziciurčení cílů S kým?klíčoví hráčiutváření vztahů, sítí Kde?arényformování koalic O čem?zprávy, konfliktní tématavyjednávání Kdy?sladění času a agendynačasování, budování agendy Jak?metody, techniky, trasylobbing Výsledek?vyhodnocení procesuučení

32 Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz Role asociací v rámci úspěšného lobbingu Evropské obchodní asociace - typickou evropskou asociaci srovnáváme s třístupňovou pyramidou : firmy (úroveň 1) přeskupené v národní sdružení ( úroveň 2), které se sjednocují, aby vytvořily sektorální evropské sdružení (úroveň 3): Evropská komise Evropská asociace Evropský svaz farmaceutického průmyslu Francouzská asociace Francouzský svaz farmaceutického průmyslu Česká asociace Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Německá asociace Německý svaz farmaceutického průmyslu Firma AFirma B Arcon Pharmaceutica ls Biogen IdecBerlin chemieBoehringer http://www.aifp.cz/cz/priority.php

33 Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz Evropské obchodní asociace Cca 1200 identifikovaných evropských obchodních sdružení rozdělujeme do 3 kategorií : velké, střední a malé Velké evropské obchodní asociace. Např. : Rada evropského chemického průmyslu (CEFIC) Konfederace evropských svazů průmyslu a zaměstnavatelů (BUSINESSEUROPE) Evropská odborová asociace (ETUC) Evropský svaz farmaceutického průmyslu (EFPIA) Evropská asociace leteckých výrobců (ASD) atd. Středně velké obchodní asociace. Např.: Evropská asociace ropného průmyslu pro životní prostředí (CONCAWE) Evropská asociace fotovoltaického průmyslu (EPIA) Mezinárodní rada letišť – evropský region (ACI Evropa) Sdružení evropských textilních výrobců (EURATEX) Evropští výrobci umělých hnojiv (EFMA) atd. Evropská obchodní asociace zůstává nejlepším nástrojem lobbingu. Musí se přizpůsobit nejlepším postupům při ovlivňování institucí EU: - Schopnost předvídat informace a umístit se do „proudu směrem nahoru“ - Ochota zvládat spory a přijímat věrohodná stanoviska - Schopnost vytvářet transversální spojení od výrobce až po spotřebitele -Výrazné zviditelnění – neustálý zájem o jasnou a cílenou komunikaci. -http://www.schp.cz/

34 Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz Podnikatelské a zaměstnavatelské asociace v ČR Svaz průmyslu a dopravy, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů KZPS ČR je otevřené nezávislé zájmové sdružení založené podle zákona č. 83/90 Sb., o sdružování občanů, které: reprezentuje sedm dominantních zaměstnavatelských svazů z oblasti stavebnictví textilního průmyslu malého a středního podnikání družstevnictví zemědělství důlního a naftového průmyslu dřevozpracujícího průmyslu školství zdravotnictví kultury a sociálních služeb zastupuje 23 000 členských subjektů s více než 678 000 zaměstnanci

35 35. Podnikatelské a zaměstnavatelské asociace v ČR Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR Svaz českých a moravských výrobních družstev Asociace malých a středních podniků a živnostníků Na mezinárodní úrovni má AMSP ČR důležité postavení v rámci evropských struktur. Je členem mezinárodní organizace UEAPME (Union Europeenne de l´Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises – Evropská asociace řemesel, malých a středních podniků) se sídlem v Bruselu, která reprezentuje 11 milionů evropských podnikatelských subjektů z řad malých a středních firem s více než 50 miliony zaměstnanců. Viceprezidentem UEAPME je místopředseda AMSP ČR, své zástupce má asociace i v dalších odborných výborech UEAPME. Přímé zastoupení našich členů v řídících orgánech UEAPME činí naši asociaci respektovaným partnerem. Dále je AMSP ČR členem NORMAPME (Evropský úřad řemesel, obchodu a malého a středního podnikání pro standardizaci). AMSP ČR je autorem stěžejních materiálů na podporu podnikání malých a středních firem a živnostníků - „Návrhy na urychlení rozvoje malých a středních podniků“ (červen 2006) a „Návrhy na tlumení dopadů hospodářské krize na malé a střední podniky“ (leden 2009). Od roku 2009 pracuje na projektu unikátních průzkumů o názorech podnikatelů na problémové oblasti podnikání - viz sekce "Nepřehlédněte". Výsledky průzkumů nastartovaly řadu klíčových jednání. Lobbing Ing. Naděžda Petrů, 9895@mail.vsfs.cz

36 36. Sektorové asociace Lobbing Ing. Naděžda Petrů, 9895@mail.vsfs.cz Svaz dopravy ČR hájí obchodní, podnikatelské a zaměstnavatelské zájmy svých členů v dialogu s parlamentem, vládou České republiky, odbory, příslušnými orgány pro dopravu v Evropské unii, politickými stranami a dalšími národními a mezinárodními institucemi, podporuje práci svých členů prostřednictvím nabídky informací a koordinuje přístup svých členů ke koncipování jejich společných stanovisek a rozhodnutí v dané věci, prostřednictvím sdělovacích prostředků zajišťuje informovanost a usiluje o porozumění veřejnosti pro potřeby svých členů v podnikatelské a zaměstnavatelské sféře, působí jako odborný poradce při přípravě politicko-hospodářských rozhodnutí v oblasti dopravy na národní i mezinárodní úrovni, Svaz chemického průmyslu ČR Asociace poskytují svým členům expertní zázemí a vystupují na jednáních s orgány veřejné správy anebo institucemi EU a dalšími partnery. Pro své členy jsou informační, vzdělávací a reprezentační složkou. Některé pro své členy administrují evropské projekty, poskytují podporu při jejich získávání. V oblasti lobbingu je jejich úlohou informovat členy o připravované legislativě, sledovat pečlivě celý legislativní proces, vytvářet k projednávaným návrhům odborná stanoviska a zapojit se do legislativních procesů s cílem ovlivnit jej co nejvíce ku prospěchu svých členů a přispívat ke zkvalitňování podnikatelského prostředí.

37 37. Sektorové asociace Asociace starožitníků, o.s. Česká asociace sester Asociace fotografů Asociace kuchařů a cukrářů Asociace hoteliérů Asociace poskytovatelů sociálních služeb Asociace cestovních kanceláří Asociace autoškol Česká kuželkářská asociace Asociace průvodců ČR Česká asociace dražebníků Česká asociace pojišťoven Asociace českých filmových klubů Letecká amatérská asociace Asociace leteckých výrobců Asociace inkasních agentur Lobbing Ing. Naděžda Petrů, 9895@mail.vsfs.cz Neziskové organizace mají dvě základní funkce: -Servisní – poskytován služeb -Exresivní – vyjadřují se k tématům a zájmů – sem spadá i obhajoba zájmů – advocacy a lobbing www.neziskovky.cz

38 38. Druhy lobbingu 1.Lobbing informační – argumentace, analýzy, studie 2.Lobbing legislativní – podoba zákonů, vyhlášek, vládních rozhodnutí – potřeba systémové změny či obratu v dlouhodobém trendu 3. Lobbing advokativní – jmenování do funkce, nákup či prodej, vyhlášení nebo zadání zakázky 4.Lobbing volební – podpora pro získání financí určených na kampaň 5.Lobbing soudní – ovlivnění precedentních soudních sporů Promyšlené využívání všech typů médií - celostátní i regionální tisk - TV + rozhlas – nejsilnější z hlediska dopadu na veřejnost -Internet – zpravodajské servery, blogy -Agenturní zpravodajství -Semináře, kulaté stoly, konference Lobbing Ing. Naděžda Petrů, 9895@mail.vsfs.cz

39 39. Východiska lobbingu Prvním východiskem pro hájení zájmů je kvalitní informovanost o aktuálním vývoji dané problematiky, znalost všech aktérů a jejich pozic a časového harmonogramu projednávání této problematiky Druhým východiskem je příprava vlastní pozice a argumentace. Nástrojem jsou kvalitní poziční dokumenty. Validní poziční dokumenty vypracované na základě průzkumu, studií a analýz a zejména jejich verifikace příslušnou skupinou osob s cílem zajistit jejich maximální reprezentativnost. Třetím východiskem je schopnost svoji pozici ve správný čas a správným způsobem „prodat“. Nástroje : správně sestavená síť kontaktů, schopnost komunikace s médii, systém osobních setkání, seminářů, kulatých stolů atd. Lobbing Ing. Naděžda Petrů, 9895@mail.vsfs.cz

40 40. Zdroje lobbingu Finanční – náklady spojené s lobbingem nezahrnují pouze odměny lobbistovi, a jeho provozní náklady, ale také výdaje související se zvolenými technikami. Nedostatek financí může výrazně ovlivnit nejen rozsah, ale i intenzitu lobbistických aktivit Znalosti a dovednosti – know-how, jak věci dělat. Zahrnuje i znalost prostředí a komunikační dovednosti. Kritickým faktorem omezujícím tento zdroj jsou informace a přístup k nim. Kontakty – ať již osobního či obchodního charakteru s politiky, reprezentanty veřejného sektoru, médii, největšími obchodními společnostmi, s ostatními lobbisty. Kritickým faktorem je pověst a důvěryhodnost lobbisty. Dobrá organizace a schopnost spolupracovat – důležité pro posilování pozice a vytváření koaličních spojenectví. Schopnost mobilizovat členskou základnu i okruh sympatizantů. Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz

41 41. Základní funkce lobbingu Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz přesvědčovací – snaha etickými způsoby a na reálných faktech založenými argumenty a informacemi ovlivnit rozhodnutí subjektu s rozhodovací pravomocí určitým směrem - informační - poskytnout nezkreslené, úplné a k širšímu kontextu vztažené informace jak veřejným činitelům, tak široké veřejnosti a zpět zadavatelské organizaci - nabízení řešení - konkrétního problému na základě předkládaných informací a argumentů. V rámci jednoho problému se nabízí celá škála řešení, ti, kdo rozhodují mají k dispozici různé alternativy řešení. Jednotlivé zájmové skupiny mohou argumentovat pro či proti řešení nabízenými konkurenty. -upozorňování na problémy a jejich medializace - patří mezi nejčastější cíl velkých masových advokačních kampaní typu obhajoby tzv. veřejného zájmu či poukazování na zanedbané problémy ve společnosti. -http://www.epravo.cz/top/clanky/pojem-verejneho-zajmu-v-mezinarodni-praxi-58588.htmlhttp://www.epravo.cz/top/clanky/pojem-verejneho-zajmu-v-mezinarodni-praxi-58588.html -Stavby větrných elektráren představují na jedné straně šetrné hospodaření s přírodními zdroji, na straně druhé významně zasahují do rovnováhy v krajině. -Hledání rovnováhy pro a proti větrným elektrárnám

42 Lobbingové strategie Strategie – rámcový způsob, záměr, jak dosáhnout předem stanoveného cíle. Zahrnuje řízení témat, zainteresovaných aktérů, načasování a hranice lobbingu. 4 kategorie – negativní, defenzivní, reaktivní a proaktivní.. Lobbing Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz Negativní strategie – strategie rozporování, blokování a odmítání, ale bez toho, že by byly navrhovány nějaké věrohodné alternativy Sektory : Zemědělství,Lesní hospodářství,Silniční doprava Přístavy,Mořský rybolov…. Defenzivní strategie – udržení výhody, kterou jste získali, vystupování proti jakémukoliv vývoji v legislativě Reaktivní strategie – statický – vyčkávání, nečinnost Proaktivní strategie – přátelské a nepřátelské

43 43. Lobbingové strategie Lobbing Ing. Naděžda Petrů, 9895@mail.vsfs.cz Příznivá situaceNepříznivá situaceNeurčitá situace Obecná strategieZachovat status quoZměnit situaciOvlivnit složky Zainteresovaní aktéři Zajistit si podporu „svézt se zadarmo“ Rozdělit oponenty, kontaktovat váhající Argumentovat, vyjednávat Témata Udržet téma aktuální, blokovat konkurenční témata Kompenzovat prohru, manipulovat s tématy Manipulovat s tématy Načasování lobbinguUrychlit vývojPozdržet vývojvyčkávat Hranice lobbinguDržet hranice uzavřenéRozšířit arénu lobbování vyčkávat

44 44. Základní lobbingové taktiky Lobbing Ing. Naděžda Petrů, 9895@,mail.vsfs.cz DONUCENÍ: Poslušnost si může uvnitř státu vynutit národní ministerstvo pomocí legislativních výstupů. Jejich dodržování je hlídané policií, soudy a vězeňským systémem. (O stejný cíl se může také pokusit EU prostřednictvím Rady ministrů.) Soukromé nátlakové organizace pak musejí využít méně formálních cest. Nevládní organizace (dále jen NGOs) mají k dispozici nástroje, jako jsou blokády či zahájení agresivní kampaně. Příkladem může být agitace proti společnosti Shell, organizovaná Greenpeace, kvůli aféře s ropnou plošinou Brent Spar. Samotná EU je také založena na vynutitelnosti právních norem. VTAŽENÍ DO VLASTNÍ HRY: Jednou z variant je zavázat si významné aktéry například jmenováním jejich lídrů do vedoucích funkcí nebo přidělením finančních prostředků. Propracovanější variantou je schválit takové rozhodovací procedury, které v konečném důsledku udrží zájmové skupiny v podřízeném stavu. Tím si především ministerstva udržují bezpočet takzvaných „nezávislých“ agentur či jiných soukromých organizací pod dostatečnou kontrolou. Příkladem mohou být občanské asociace, které každoročně musejí žádat o peníze, a jsou tak na vládě finančně závislé. Při rozdělování dotací hraje důležitou roli schopnost EU prosadit své politické zájmy a představy. Stejně tak mohou i soukromé společnosti a nevládní organizace použít část svého rozpočtu k „připoutání“ ostatních.

45 45. Základní lobbingové taktiky VEŘEJNÁ OBHAJOBA: Formální varianta představuje soudní spor. S odvoláním na platné zákony tak organizace obhajuje své zájmy. Tato alternativa je využívána především v zemích, jako jsou Francie či Německo, kde je tato národní charakteristika patrná i v agendě Evropského soudního dvora. Poloformální variantou je oficiální stížnost podávaná soukromými společnostmi, které se cítí poškozené. Nejvíce stížností na nekalou soutěž přijímají úřady pro ochranu hospodářské soutěže na národní i unijní úrovni. V neformální variantě se jedná o propagandu například v podobě masivní mediální kampaně. Tato technika je často využívaná NGOs a obchodními organizacemi, které tuší novou příležitost, či hrozbu ARGUMENTACE (PŘESVĚDČOVÁNÍ): Při využití této techniky je individuální zájem skrýván za zdánlivě rozumné úvahy založené na empiricky věrohodných tvrzeních a logicky přijatelných závěrech. Přesvědčování je tedy tak účinné, jak tyto informace působí důvěryhodně. Využívá se obvykle ve čtyřech situacích: Rozhodující hráči váhají s podporou (snaha získat je na svou stranu). Počáteční rozpracování daného tématu (není zaujata jasná pozice). Široká publicita tématu (nutnost přesvědčivých argumentů). Zatraktivnit dané téma (vytvořit z něj obecní zájem). Příklad Zdravotní reforma - http://zdravotni.reformacr.cz/ Lobbing Ing. Naděžda Petrů, 9895@mail.vsfs.cz

46 46. Nástroje lobbingu Lobbing Ing. Naděžda Petrů, 9895@mail.vsfs.cz Formální – neformální, zda bude vystupovat přímo x nepřímo případně prostřednictvím 3. Strany Přímé způsoby : Osobní návštěva, dopis, telefon, e-mail Pozvání na společenskou akci Členství ve výboru Účast na jednáních a slyšeních Formální návštěva, kontakt, delegace Formální žádost, předání petice Prezentace v masmédiích Politická reklama Tisková konference Demonstrace Internetové stránky, blogy atd.

47 47. Nástroje lobbingu V pondělí 2. května převzal ministr kultury Jiří Besser od zástupců občanského sdružení „Tady není developerovo“ petici za záchranu Nákladového nádraží Žižkov s 4 154 podpisy. Prohlásil, že petici bere na vědomí a bude k ní přihlížet ve svém rozhodování ohledně platnosti památkové ochrany, kterou funkcionalistické budově nádraží udělila v prosinci 2010 odborná komise ministerstva kultury. Zároveň ale připustil, že bude záležet i na doporučení rozkladové komise, která posuzuje právní stránku odvolání vlastníka, tedy Českých drah. Rozhodnutí by mělo padnout v průběhu několika týdnů. Historie, která se váže k samotnému prohlášení budovy za nemovitou kulturní památku, se táhne již od roku 2003, kdy byl podán první podnět Národním památkovým ústavem. Ministerstvo ho ale začalo projednávat až v roce 2010, spolu s novou žádostí podanou Klubem za starou Prahu. "Kdyby nedošlo k takovému prodlení, městská část Praha 3 by nikdy nemohla podat návrh na změnu územního plánu, který s budovou již nepočítá", řekl ministr. Je možné, že rozkladová komise najde řadu právních pochybení, díky kterým ministrovi potvrzení prohlášení nedoporučí. Ministr se ale doporučením rozkladové komise řídit nemusí a může rozhodnout politicky, dle svého nejlepšího přesvědčení. Pevně doufáme, že dodrží svá slova "nepodlehnu tlaku developerů" a památkovou ochranu Nákladového nádraží Žižkov potvrdí. Lobbing Ing. Naděžda Petrů, 9895@mail.vsfs.cz

48 48. Nástroje lobbingu Lobbing Ing. Naděžda Petrů, 9895@mail.vsfs.cz Nepřímé způsoby: (sub)národní asociace (sub)národní vláda Spřátelené zájmové skupiny Věda a vědci Známé osobnosti Politické strany Mediální mobilizace Akce pod skrytou identitou Cílem nepřímého lobbingu je : ovlivňování širšího okolí, okruhu lidí řešících nebo podílejících se na řešení konkrétní problematiky. Jakýkoliv typ aktivity, která se pokouší ovlivnit vnitřní sféru (okruh) občanů ovlivňováním postojů nebo chování vnější sféry (okruhu) občanů.

49 49. Nástroje lobbingu Vzdělávací kampaně - veřejné projevy, letákové akce, semináře, konference, provoz bezplatných informačních kanceláří, sponzoring určitého typu výzkumu – za patřičné pozornosti médií Informační kampaně – prezentace určitého zájmu před širší veřejností ( odbornou i laickou) – inzeráty a reklama v médiích, organizovaná setkání či semináře s odborníky, kampaně, služby reklamních nebo profesionálních public relation agentur. Občanské protesty Lobbing Ing. Naděžda Petrů, 9895@mail.vsfs.cz Občanské sdružení Za obchvat uspořádalo protestní akci na podporu dokončení silničního obchvatu města. Zpěvačka Anna K. zahájila vzdělávací kampaň o rakovině prsu Zpěvačka Anna K. se snaží přesvědčit ženy o nutnosti včasného vyšetření prsou a pravidelných kontrol u lékaře, zahájila proto rozsáhlou vzdělávací kampaň nazvanou "Chceš žít jako já?", řekla Hanka Petřínová, která zpěvačku zastupuje. Zpěvačku k zahájení kampaně vedla vlastní zkušenost s rakovinou prsu. Ročně v Česku rakovinou prsu onemocní na 6000 žen, zhruba 2000 žen nemoci každý rok podlehne.

50 Neexistuje úspěšný lobbing bez komunikace Lobbing Ing. Naděžda Petrů, 9895@mail.vsfs.cz „ Žádná moc nesmí platit víc než zákony“ Cicero Lobbing je součástí komunikačního mixu, více na příštím setkání Děkuji Vám za pozornost Ing. Naděžda Petrů Tel. 736 528 436 E-mail: 9895@mail.vsfs.cz


Stáhnout ppt "Katedra managementu LOBBING Ing. Naděžda Petrů"

Podobné prezentace


Reklamy Google