Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CO ZPŮSOBUJE PŘEDSUDKY ? Pavlína Kubešová, UČO 182803 Bára Kozelková, UČO 182651 Jiří Ruppert, UČO 182501.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CO ZPŮSOBUJE PŘEDSUDKY ? Pavlína Kubešová, UČO 182803 Bára Kozelková, UČO 182651 Jiří Ruppert, UČO 182501."— Transkript prezentace:

1 CO ZPŮSOBUJE PŘEDSUDKY ? Pavlína Kubešová, UČO 182803 Bára Kozelková, UČO 182651 Jiří Ruppert, UČO 182501

2 PŘEDSUDEK A JEHO SLOŽKY Předsudek je negativní postoj vůči dané skupině jedinců, přičemž negativní postoj předurčuje samo členství ve skupině a vlastnosti připisované skupině se automaticky připisují jednotlivci zařazeném ve skupině. SLOŽKY PŘEDSUDKU : 1.KOGNITIVNÍ – STEREOTYP 2.EMOČNÍ – HOSTILITA 3.BEHAVIORÁLNÍ – ODSTUP, DISKRIMINACE, ÚTOKY

3 PŮVOD PŘEDSUDKŮ KULTURNÍ  Rodina  Společnost  Média  Vliv učení  Zesilující vliv na osvojení si předsudků při současném shodném směru působení u více možných zdrojůGENETICKÝ  Odmítání geneticky odlišných druhů  Vyskytuje se již u nižších živočichů  Upřednostnění vlastního rodu, druhu, kmene ?

4 PROCES VZNIKU PŘEDSUDKŮ Původ leží v principu SOCIÁLNÍ KOGNICE POŽADAVEK NA POZNATELNOST OKOLNÍHO SVĚTA TENDENCE KATEGORIZOVAT A SESKUPOVAT INFORMACE UTVÁŘENÍ SCHÉMAT A JEJICH POUŽÍVÁNÍ K ZAŘAZENÍ NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ ZKRATKY V USUZOVÁNÍ (HEURISTIKY) PŘEDPOKLADY K VYTVOŘENÍ STEREOTYPU A TÍM I PŘEDSUDKU

5 KROKY VYTVOŘENÍ PŘEDSUDKU SOCIÁLNÍ KATEGORIZACE  vytvoření skupin  roztřídění jedinců dle určených charakteristik  Př. seskupování zvířat, rostlin dle taxonomie, kategorizace lidí dle pohlaví, národnosti, etnicity,…  zařazení nové informace do vytvořeného systému kategorií dle dřívější zkušenosti  jedinec jako člen skupiny „jeho“ skupina -> in-group ostatní -> out-group

6 KROKY VYTVOŘENÍ PŘEDSUDKU PREFERENCE VLASTNÍ SKUPINY (in-group bias) ČLENOVÉ VLASTNÍ SKUPINY (IN-GROUP)  pozitivní postoj  zvláštní zacházení  pokud se „vlastní“ skupině daří, zvyšuje se pocit hrdosti na příslušnost ke skupině a identifikaci se skupinou OSOBY MIMO VLASTNÍ SKUPINU (OUT-GROUP)  negativní postoj  nefér jednání DŮVODY (H. Tajfel)  zvyšování sebeúcty (self-esteem) identifikací se skupinou  nutnou podmínkou je vnímání vlastní skupiny jako lepší, nadřazené ostatním

7 KROKY VYTVOŘENÍ PŘEDSUDKU HOMOGENITA OUT-GROUP SKUPINY (out-group homogenity effect)  zvýšené vnímání členů „jiné“ skupiny jako stejnorodých  pocit snazší předpověditelnosti chování členů out-group  Quattrone a Jones (1980)  Pozorování rivality studentů univerzity Princeton a Rudgers

8 KROKY VYTVOŘENÍ PŘEDSUDKU SELHÁNÍ LOGIKY schématické vnímání a posuzování dalších informací i argumentů Důvody :  Emocionální umocnění logické argumenty nejsou efektivní vůči emocím do pozadí je potlačeno vnímání obvyklých mezí racionální diskuse  Kognitivní aspekt stanoviska odlišné zpracování informací týkajících se již vytvořených kognitivních schémat (atribuční chyby) stereotyp posiluje každý výskyt očekávaného chování (confirmation bias) osoby se silnějšími předsudky mají pevněji zažité používání stereotypů vážících se k danému předsudku

9 MOŽNOSTI REVIZE STEREOTYPNÍCH PŘESVĚDČENÍ Weber a Rocker  účetní model (bookkeping m.)  informace je rozčleněna a každá její část modifikuje původní stereotyp  konverzní model (conversion m.)  změna stereotypu pomocí působivé informace  model dílčích typů (subtyping m.)  stereotypy rozdělené na podtypy nebo subkategorie jsou přizpůsobovány informaci, která je vyvrací Nejlépe na revizi stereotypních přesvědčení působí účetní model a model dílčích typů. Naopak nejhůře konverzní model – jeden argument nestačí.

10 JAK USUZUJEME ? DISPOZIČNÍ vs. SITUAČNÍ USUZOVÁNÍ (internal vs. external attributions)  stereotypy patří do dispozičního vysvětlování  přiřazení dispozičních příčin – stereotypů celé skupině lidí se dá zařadit jako základní atribuční chyba (ultimate attribution error – T. Pettigrew)  opomíjení situačních faktorů

11 JAK USUZUJEME ? OČEKÁVÁNÍ a PŘEKROUCENÍ (ZKRESLOVÁNÍ) (expectations and distortions)  chování odpovídající očekávanému schématu (stereotypu) posiluje stereotyp  chování odporující očekávanému schématu (stereotypu) vede k překroucení významu vnímaného chování, tak aby byl ochráněn stereotyp (perseverance effect) a zároveň odstraněn nesoulad mezi očekávaným a vnímaným (cognitive dissonance theory)

12 JAK USUZUJEME ? VÍRA VE SPRAVEDLIVÝ SVĚT a OBVIŇOVÁNÍ OBĚTI (belief in a just world and blaming the victim)  víra ve spravedlivý svět slouží k zachování představy světa jako bezpečného místa, kde můžeme své osudy ovlivnit „správným“ chováním, tato představa má sebeochrannou funkci (defensive attribution)  obviňování oběti je negativním dopadem víry v to, že za dobré i špatné si můžeme sami, „ohrožující“ informaci o tom, že se někomu stalo něco zlého máme tendenci vysvětlovat tím, že si problémy nejspíše nějak způsobil sám.

13 JAK USUZUJEME ? SEBENAPLŇUJÍCÍ SE PROROCTVÍ (self-fulfilling prophecy)  jestliže si o druhé osobě vytvoříme úsudek, představu, chováme se v rámci této představy  reakce této druhé osoby odpovídá našemu chování  jako reakci na náš podnět obdržíme očekávané chování a tím se utvrzujeme v naší již dříve vytvořené představě  na tomto principu se posilují vytvořené nebo získané předsudky

14 TEORIE REÁLNÉHO KONFLIKTU realistic conflict theory  fenomén preference vlastní skupiny je ještě posílen ekonomickým, politickým a nebo statusovým soutěžením  omezenost zdrojů -> konflikt mezi skupinami -> předsudky a diskriminace  se změnou politické nebo hospodářské situace se mění často i předsudky (Jacobs a Landau)  příklad Číňané soutěžící v době zlaté horečky s anglosaskými zlatokopy jsou „krvežízniví a nelidští“, zatímco o několik let později, když vykonávají těžkou práci, jsou „spolehliví, velmi inteligentní a pracovití“

15 ROLE OBĚTNÍHO BERÁNKA the scapegoat theory  iluze, že vyčleněním vybrané skupiny ze soutěže o zdroje (viz realistic conflict theory) se vyřeší problémy zůstávající skupiny  pro roli obětního beránka není tolik důležitá samotná soutěž, jako spíše velká frustrace  „příležitostný“ obětní beránek – hledání, dopadení a označení viníka

16 INSTITUCIONALIZACE PŘEDSUDKU normativní konformita (T. Pettigrew)  normy jako důležitý faktor pro vytvoření a udržení předsudku  normy jako forma sociálního vlivu skupiny na jedince  identifikace se skupinou probíhá mj. i na základě přijetí norem skupiny Větší roli ve vytváření předsudků než ekonomická konkurence, frustrace a procesy sociální kognice má konformita se společenskými normami.

17 MODERNÍ PŘEDSUDKY  jemné předsudky například postoje vůči imigrantům, etnickým menšinám skrytější, společensky akceptovanější formy odmítání pozitivní diskriminace ?  křiklavé předsudky etnické čistky otevřené projevy rasismu popírači holokaustu

18 POUŽITÁ LITERATURA :  Aronson, E., Wilson, T.D., Akert, R.M (2004): Social psychology. New Jersey, Prentice-Hall.  Allport, G.W. (2004) : O povaze předsudků. Praha, PROSTOR


Stáhnout ppt "CO ZPŮSOBUJE PŘEDSUDKY ? Pavlína Kubešová, UČO 182803 Bára Kozelková, UČO 182651 Jiří Ruppert, UČO 182501."

Podobné prezentace


Reklamy Google