Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A FISKÁLNÍ POLITIKA Eva Tomášková Konzultační hodiny: Úterý: 13.30 – 14.30 Čtvrtek: 13.00 – 14.00.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A FISKÁLNÍ POLITIKA Eva Tomášková Konzultační hodiny: Úterý: 13.30 – 14.30 Čtvrtek: 13.00 – 14.00."— Transkript prezentace:

1 HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A FISKÁLNÍ POLITIKA Eva Tomášková eva.tomaskova@law.muni.cz Konzultační hodiny: Úterý: 13.30 – 14.30 Čtvrtek: 13.00 – 14.00

2 HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA podstata hospodářské politiky podstata hospodářské politiky cíle hospodářské politiky cíle hospodářské politiky příčina zásahů státu do ekonomiky příčina zásahů státu do ekonomiky

3 Podstata hospodářské politiky Hospodářská politika je konkrétní jednání státu, kterým je ovlivňována hospodářská situace v širokém národním měřítku. Hospodářská politika je konkrétní jednání státu, kterým je ovlivňována hospodářská situace v širokém národním měřítku. Dříve: HP = dosažení maxima společenského blahobytu Dříve: HP = dosažení maxima společenského blahobytu Dnes: HP se utváří na základě střetu názorů politických stran a lobby, byrokracie a reakce na konkrétní hospodářskou situaci Dnes: HP se utváří na základě střetu názorů politických stran a lobby, byrokracie a reakce na konkrétní hospodářskou situaci

4 Cíle hospodářské politiky zajištění sociálních jistot obyvatelstva zajištění sociálních jistot obyvatelstva vnější měnová a obchodní stabilita vnější měnová a obchodní stabilita zajištění růstu ekonomiky zajištění růstu ekonomiky Existují 4 základní cíle tzv. stabilizační politiky: plná zaměstnanost plná zaměstnanost stálý hospodářský růst stálý hospodářský růst cenová stabilita cenová stabilita vnější rovnováha vnější rovnováha Magický čtyřúhelník (mnohoúhelník) Magický čtyřúhelník (mnohoúhelník)

5 Členění hospodářské politiky fiskální (rozpočtová) fiskální (rozpočtová) soustava veřejných rozpočtů soustava veřejných rozpočtů mimorozpočtové fondy mimorozpočtové fondy rozpočty vládních neziskových organizací, veřejných podniků ve veřejném sektoru rozpočty vládních neziskových organizací, veřejných podniků ve veřejném sektoru monetární monetární provádí ČNB provádí ČNB ovlivňuje peněžní zásobu nebo úrokové sazby s cílem stabilizovat ekonomiku ovlivňuje peněžní zásobu nebo úrokové sazby s cílem stabilizovat ekonomiku důchodová důchodová zahrnuje různé formy regulace mezd zahrnuje různé formy regulace mezd sociální politika sociální politika vnější měnová vnější měnová souvisí s zahraničním obchodem souvisí s zahraničním obchodem přímé nástroje (clo, kvóty, neviditelné překážky obchodu - hygienická nařízení, normy) přímé nástroje (clo, kvóty, neviditelné překážky obchodu - hygienická nařízení, normy) nepřímé nástroje (intervence na devizových účtech) nepřímé nástroje (intervence na devizových účtech)

6 Příčiny selhání trhu a státních zásahů Mikroekonomické Mikroekonomické nedokonalá konkurence nedokonalá konkurence nedostatek informací nedostatek informací existence přirozeného monopolu existence přirozeného monopolu existence veřejných statků existence veřejných statků vznik externalit vznik externalit Makroekonomické Makroekonomické nedostatečné využívání zdrojů nedostatečné využívání zdrojů zabezpečit stabilní hospodářský růst zabezpečit stabilní hospodářský růst Mimoekonomické Mimoekonomické potřeba zmírnit nerovnosti mezi subjekty potřeba zmírnit nerovnosti mezi subjekty potřeba zvýšit kvalitu lidského potenciálu potřeba zvýšit kvalitu lidského potenciálu ohled na životní prostředí ohled na životní prostředí

7 Netržní činnosti státu legislativní legislativní alokační alokační jedná se o snahu státu efektivně alokovat finanční prostředky jedná se o snahu státu efektivně alokovat finanční prostředky redistribuční redistribuční dosáhnout větší spravedlivosti v rozdělování dosáhnout větší spravedlivosti v rozdělování redistribuce se zajišťuje zejména: redistribuce se zajišťuje zejména: nepřímo prostřednictvím progresivních daní nepřímo prostřednictvím progresivních daní vyšším zdaněním některého zboží vyšším zdaněním některého zboží přímo prostřednictvím adresných peněžních transferů přímo prostřednictvím adresných peněžních transferů regulační regulační stabilizační stabilizační jsou důsledkem makroekonomických příčin selhání trhu jsou důsledkem makroekonomických příčin selhání trhu

8 Fiskální politika význam a podstata fiskální politiky význam a podstata fiskální politiky význam a podstata státního rozpočtu význam a podstata státního rozpočtu mechanismus sestavování SR mechanismus sestavování SR úloha SR v hospodářské politice úloha SR v hospodářské politice příjmy a výdaje SR příjmy a výdaje SR deficit státního rozpočtu deficit státního rozpočtu Lafferova křivka Lafferova křivka

9 Fiskální politika Fiskální politika je záměrná činnost vlády využívající státního rozpočtu k regulaci peněžních vztahů mezi státem a ostatními ekonomickými subjekty s cílem stabilizovat makroekonomický vývoj. Typy fiskální politiky: Typy fiskální politiky: Expanzivní: Expanzivní: růst výdajů st. rozpočtu (přímé) růst výdajů st. rozpočtu (přímé) snížení daní (nepřímé) snížení daní (nepřímé) kombinace obou předchozích způsobů kombinace obou předchozích způsobů Restriktivní: Restriktivní: snížení výdajů st. rozpočtu (přímé) snížení výdajů st. rozpočtu (přímé) zvýšení příjmů st. rozpočtu (nepřímé) zvýšení příjmů st. rozpočtu (nepřímé) kombinace obou předchozích způsobů kombinace obou předchozích způsobů

10 Význam a podstata státního rozpočtu nejvýznamnější veřejný rozpočet nejvýznamnější veřejný rozpočet soustřeďuje největší část příjmů rozpočtové soustavy (prochází jím 80 % příjmů soustavy veřejných rozpočtů) soustřeďuje největší část příjmů rozpočtové soustavy (prochází jím 80 % příjmů soustavy veřejných rozpočtů) nejdůležitější finanční nástroj užívaný ústřední vládou v hospodaření státu k financování státních netržních činností nejdůležitější finanční nástroj užívaný ústřední vládou v hospodaření státu k financování státních netržních činností nejvýznamnější nástroj stabilizační politiky nejvýznamnější nástroj stabilizační politiky prostřednictvím st. rozpočtu se nenávratným způsobem přerozděluje významná část HDP prostřednictvím st. rozpočtu se nenávratným způsobem přerozděluje významná část HDP

11 Sestavování SR sestavení návrhu sestavení návrhu projednání a schválení projednání a schválení plnění plnění případné schvalování úprav během rozpočtového období případné schvalování úprav během rozpočtového období kontrola plnění kontrola plnění

12 Úloha SR v hospodářské politice alokační alokační poskytování veřejných statků a služeb poskytování veřejných statků a služeb distribuční distribuční rozdělování důchodů a bohatství ve společnosti rozdělování důchodů a bohatství ve společnosti stabilizační stabilizační úkolem vlády je používat nástroje fiskální politiky k udržení vysoké úrovně a plynulého chodu ekonomické aktivity úkolem vlády je používat nástroje fiskální politiky k udržení vysoké úrovně a plynulého chodu ekonomické aktivity

13 Výdaje SR na vládní nákupy – zajištění veř. statků státem – tzv. alokační výdaje na vládní nákupy – zajištění veř. statků státem – tzv. alokační výdaje na financování běžných a kapitálových potřeb neziskových organizací, které stát zřídil pro zabezpečení veřejných statků na financování běžných a kapitálových potřeb neziskových organizací, které stát zřídil pro zabezpečení veřejných statků na peněžní transfery pro obyvatelstvo na peněžní transfery pro obyvatelstvo formou dotací na výrobu některých výrobků pro domácnosti formou dotací na výrobu některých výrobků pro domácnosti formou dotací ekologických formou dotací ekologických redistribuční výdaje redistribuční výdaje

14 Příjmy SR Daňové Daňové pojistné na sociální zabezpečení (pojistné na důchodové pojištění a pojistné na nemocenské pojištění) pojistné na sociální zabezpečení (pojistné na důchodové pojištění a pojistné na nemocenské pojištění) příspěvek na státní politiku zaměstnanosti příspěvek na státní politiku zaměstnanosti pojistné na veřejné zdravotní pojištění pojistné na veřejné zdravotní pojištění cla cla místní poplatky místní poplatky Nedaňové Nedaňové příjmy ve formě uživatel. poplatků příjmy ve formě uživatel. poplatků z pronájmu státního majetku z pronájmu státního majetku

15 Daňové příjmy Daňové příjmy mají charakter daní, tzn: povinná povinná nenávratná nenávratná neekvivalentní neekvivalentní pravidelně se opakující pravidelně se opakující zákonem stanovená platba do veřejného rozpočtu zákonem stanovená platba do veřejného rozpočtu

16 Trendy vývoj SR Tok výdajů st. rozpočtu je během roku poměrně rovnoměrný, avšak v závěru roku objem výdajů vzrůstá. Tok výdajů st. rozpočtu je během roku poměrně rovnoměrný, avšak v závěru roku objem výdajů vzrůstá. Rozhodující objem výdajů SR ČR představují běžné výdaje Rozhodující objem výdajů SR ČR představují běžné výdaje (1993 – 2000 – 88 %, v poslední době tvoří cca 98 %). Celkové výdaje st. rozpočtu vzrostly za poslední roky o více jak 20 %, neinvestiční transfery obyvatelstvu vzrostly o téměř 30 %, příjmy st. rozpočtu vzrostly pouze o cca 15 %. Celkové výdaje st. rozpočtu vzrostly za poslední roky o více jak 20 %, neinvestiční transfery obyvatelstvu vzrostly o téměř 30 %, příjmy st. rozpočtu vzrostly pouze o cca 15 %. Od roku 1995 stoupá podíl mandatorních výdajů (skupina peněžní transfery obyvatelstvu) a ostatních obligatorních výdajů – tzv. quasi mandatorní výdaje. Od roku 1995 stoupá podíl mandatorních výdajů (skupina peněžní transfery obyvatelstvu) a ostatních obligatorních výdajů – tzv. quasi mandatorní výdaje.

17 Deficit SR DEFICIT DEFICIT (veličina toku – za daný rok) STÁTNÍ DLUH STÁTNÍ DLUH (veličina stavu – v daném okamžiku).

18 Příčiny rozpočtového deficitu dlouhodobá politika státu blahobytu => chronická deficitnost st. rozpočtu => růstu veřejného dluhu dlouhodobá politika státu blahobytu => chronická deficitnost st. rozpočtu => růstu veřejného dluhu Příčiny deficitu st. rozpočtu najdeme: Příčiny deficitu st. rozpočtu najdeme: na straně příjmů na straně příjmů na straně výdajů na straně výdajů Endogenní faktory Endogenní faktory expanzivní charakter fiskální politiky expanzivní charakter fiskální politiky časové rozložení výdajového šoku časové rozložení výdajového šoku časové rozložení daňového zatížení na více generací časové rozložení daňového zatížení na více generací vládní populismus vládní populismus Exogenní faktory Exogenní faktory tempo ekonomického růstu tempo ekonomického růstu růst cen základních surovin růst cen základních surovin deprese ve světě deprese ve světě vývoj úrokové míry vývoj úrokové míry úrok z veřejného dluhu úrok z veřejného dluhu mimořádné události mimořádné události

19 Členění deficitu plánovaný plánovaný neplánovaný neplánovaný krátkodobý krátkodobý výsledný deficit ročního hospodaření výsledný deficit ročního hospodaření střednědobý a dlouhodobý deficit střednědobý a dlouhodobý deficit

20 Důsledky deficitu SR krátké období - pozitivní krátké období - pozitivní eliminace vlivu exogenních faktorů eliminace vlivu exogenních faktorů financování efektivních veřejných výdajových programů financování efektivních veřejných výdajových programů v krátkém období je obtížné zvýšit daně, stejně jako je obtížné provést škrty ve výdajích v krátkém období je obtížné zvýšit daně, stejně jako je obtížné provést škrty ve výdajích dlouhodobé období - negativní dlouhodobé období - negativní růst veřejného dluhu růst veřejného dluhu vyvolává inflační tlaky vyvolává inflační tlaky otázka časového zpoždění realizace vládních opatření otázka časového zpoždění realizace vládních opatření

21 Financování deficitu SR Dluhové financování - emisí st. dluhopisů Dluhové financování - emisí st. dluhopisů vnitřní dluh vnitřní dluh vnější dluh vnější dluh Peněžní financování - půjčkou od centrální banky, půjčkou ze zahraničí Peněžní financování - půjčkou od centrální banky, půjčkou ze zahraničí monetizace dluhu – tzn. transformace deficitu do přírůstku peněžní zásoby monetizace dluhu – tzn. transformace deficitu do přírůstku peněžní zásoby Ze státních aktiv Ze státních aktiv Dlouhodobé řešení deficitu: Dlouhodobé řešení deficitu: ze státních finančních aktiv ze státních finančních aktiv zvýšením daní zvýšením daní

22 Vývoj deficitu veřejného sektoru v ČR

23 Přebytek/deficit (v % HDP) 2004 Finsko2,10%Portugalsko-2,90% Estonsko1,80%Česká republika-3,00% Švédsko1,40%Itálie-3,00% Irsko1,30%Velká Británie-3,20% Belgie0,10%Slovensko-3,30% Španělsko-0,30%Německo-3,70% Lotyšsko-0,80%Francie-3,70% Lucembursko-1,10%Kypr-4,20% Rakousko-1,30%Maďarsko-4,50% Slovinsko-1,90%Polsko-4,80% Litva-2,50%Malta-5,20% Nizozemí-2,50%Řecko-6,10% Dánsko-2,80%

24 Veřejný dluh Veřejný dluh je souhrn závazků: Veřejný dluh je souhrn závazků: státu státu jednotlivých článků územní samosprávy jednotlivých článků územní samosprávy veřejných fondů veřejných fondů veřejně právních institucí zřizovaných státem a územní samosprávou veřejně právních institucí zřizovaných státem a územní samosprávou veřejných podniků veřejných podniků

25 Dluh (% HDP) 2004 Estonsko4,90%Švédsko51,20% Lucembursko7,50%Nizozemí55,70% Lotyšsko14,40%Maďarsko57,60% Litva19,70%Portugalsko61,90% Slovinsko29,40%Rakousko65,20% Irsko29,90%Francie65,60% Česká republika37,40%Německo66,00% Velká Británie41,60%Kypr71,90% Dánsko42,70%Malta75,00% Polsko43,60%Belgie95,60% Slovensko43,60%Itálie105,80% Finsko45,10%Řecko110,50% Španělsko48,90%Průměr EU51,60%

26 Řešení dluhového problému využít vlivu pozitivních exogenních faktorů využít vlivu pozitivních exogenních faktorů vyšší tempo ekon. růstu než reálná úroková sazba z veřejného dluhu vyšší tempo ekon. růstu než reálná úroková sazba z veřejného dluhu inflace inflace zahraniční pomoci zahraniční pomoci využít vlivu aktivních vládních opatření využít vlivu aktivních vládních opatření přebytek státního rozpočtu přebytek státního rozpočtu mimořádné jednorázové paušální dávky z kapitálu k umoření dluhu mimořádné jednorázové paušální dávky z kapitálu k umoření dluhu monetárním řešením monetárním řešením odmítnutí existujícího dluhu, případně úroku odmítnutí existujícího dluhu, případně úroku Účinné řešení dluhového problému zamezují: Účinné řešení dluhového problému zamezují: nepopulárnost většiny opatření nepopulárnost většiny opatření omezený časový horizont vlády omezený časový horizont vlády politické tlaky politické tlaky

27 Tempo růstu veřejného dluhu Každý občan včetně novorozenců a důchodců dluží přibližně 58 014 Kč! Každý občan včetně novorozenců a důchodců dluží přibližně 58 014 Kč! Orientační částka nárůstu dluhu v současné době činí zhruba 300 Kč za sekundu! Orientační částka nárůstu dluhu v současné době činí zhruba 300 Kč za sekundu!

28 Lafferova křivka

29 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A FISKÁLNÍ POLITIKA Eva Tomášková Konzultační hodiny: Úterý: 13.30 – 14.30 Čtvrtek: 13.00 – 14.00."

Podobné prezentace


Reklamy Google