Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evokované potenciály - SEP, MEP MUDr. Veronika Bučilová Neurologická klinika FNKV, 3.LF UK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evokované potenciály - SEP, MEP MUDr. Veronika Bučilová Neurologická klinika FNKV, 3.LF UK."— Transkript prezentace:

1 Evokované potenciály - SEP, MEP MUDr. Veronika Bučilová Neurologická klinika FNKV, 3.LF UK

2 Evokovaný potenciál (EP) = bioelektrický projev zpracování a odpovědi mozku (event. dalších oddílů nervové soustavy) na zevní, obvykle senzorický podnět nebo odpovědí na stimulaci mozkové kůry registrovanou ze svalu 1. senzorický podnět => somatosenzorické evokované potenciály (SEP) 2. stimulace motorického kortexu a registrace motorické odpovědi ze svalu => motorické evokované potenciály (MEP) 3. zrakový (vizuální) podnět => vizuální EP (VEP) 4. sluchové podněty (kmenové) => brainstem auditory EP (BAEP)

3 Technický princip EP - snímané evokované potenciály (EP) jsou řádově velikosti mikrovoltů (0,1 – 20 uV) => mnohonásobně nižší než EEG a různé artefakty snímané ze skalpu - extrakce EP skrytých v EEG a dalších potenciálových změnách umožní zprůměrnění počítačem - averaging - EP se objevuje vždy v konstantní době od repetitivního stimulu („time-locked“) – zatímco ostatní elektrická aktivita se objevuje bez časového vztahu k podnětu

4

5 Technický princip EP -MEP užívají ke stimulaci motorického kortexu speciální magnetický stimulátor -na rozdíl od SEP jsou MEP snadno registrovatelné a nevyžadují averaging

6 Klinický význam EP - objektivizace a lokalizace léze (subjektivní obtíže – např. brnění jednostranných končetin, lokalizace – supraspinální x spinální léze?) - zjištění postižení příslušné dráhy nebo senzorického systému již při subklinickém postižení (problémy s chůzí při stenóze páteřního kanálu, bez průkazu myelopatie na MR) - monitorace funkčního stavu uvažovaného systému/dráhy v čase (známá cervikální myelopatie při hraničním nálezu na MR – indikace operace?) - peroperační monitorace u operací míchy, n.VII a n.VIII, CEA - abnormality EP jsou etiologicky nespecifické (doplnění MR, likvor, laboratoř)

7 SEP (somatosensory evoked potentials) -podrážděním senzitivních receptorů nebo vláken lze vyvolat v aferentní somatosenzitivní dráze serii potenciálů generovaných ve: smíšeném nervu, plexu, míše, mozkovém kmeni a kortexu

8 SEP

9 SEP n.medianus -stimulace n. medianus – v zápěstí pomocí povrchové stimulační elektrody -registrace evokovaných odpovědí – referenční elektroda: 1. kontralaterální parietální skalp – ipsilaterální skalp (korová N20) 2. ipsilaterální skalp – oblast cervikomedulární junkce 3. procesus spinosus Cž – chrupavka štítná (míšní N13) 4. Erbův bod – kontralaterálně (N9)

10

11 SEP n.tibialis stimulace n. tibialis při mediálním kotníku -registrace evokovaných odpovědí – referenční elektroda: 1. skalp ve střední čáře (Cz) - korová parietální oblast (Fpz) (vlna P40) 2. ipsilaterální parietální skalp – cervikomedulární junkce 3. procesus spinosus L1 – crista iliaca kontralaterálně 4. fossa poplitea

12

13 SEP – klinické použití - doplnění diagnostiky periferní části nervového systému zvl. proximálních částí – plexů a kořenů (poranění brach. plexu - snížená či nevýbavná vlna N9) -detekce míšních či mozkových lézí (i subklinické povahy) - např. RS, u míšních lézí koreluje abnormita SEP zejm. s postižením zadních provazců -onemocnění postihující centrální myelin (degenerativní onemocnění míchy a periferního nervstva, spinocerebelární ataxie, leukodystrofie aj.) -korové odpovědi s abnormálně vysokou amplitudou u některých forem epilepsie a tumorózních lézí

14 Význam SEP - hodnocené struktury CNS: perif. nervy, spinální mícha, mozkový kmen, senzorický kortex - peroperační monitorace: cerebrální ischémie – CEA, nádory mozkového kmene, operace skolióz (zavedením monitorace SEP snížilo výskyt těžkého pooper. deficitu o 60%)

15 MEP (motor evoked potentials) - metoda testuje funkční integritu descendentních motorických drah zvl. centrálních úseků Princip: neinvazivní stimulace motorického kortexu -pulzním magnetickým polem (CAVE KI kardiostimulátor, relat. KI epilepsie) -motorická odpověď registrována ze svalu jako u kondučních studií -stimulace kořenů nad krční/bederní míchou vyvolává motorickou odpověď s kratší latencí než při stimulaci kortexu => subtrakcí latence této odpovědi z latence kortikální => centrální motorický kondukční čas

16 MEP

17 Klinické použití MEP -klinicky nejednoznačné postižení kortikospinální dráhy -průkaz subklinického postižení -např. RS, onemocnění motorického neuronu, spondylogenní myelopatie

18 EP jsou etiologicky nespecifické

19 Použitá literatura Evokované potenciály, Bednařík J., Klinická neurologie část obecná, Triton, 2008.


Stáhnout ppt "Evokované potenciály - SEP, MEP MUDr. Veronika Bučilová Neurologická klinika FNKV, 3.LF UK."

Podobné prezentace


Reklamy Google