Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KOMUNITNÍ PRÁCE PRACOVNÍ SKUPINA „SOCIÁLNÍ PRÁCE A SLUŽBY“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KOMUNITNÍ PRÁCE PRACOVNÍ SKUPINA „SOCIÁLNÍ PRÁCE A SLUŽBY“"— Transkript prezentace:

1 KOMUNITNÍ PRÁCE PRACOVNÍ SKUPINA „SOCIÁLNÍ PRÁCE A SLUŽBY“
Mgr. Petra Vaňková Brno června 2015

2 Komunitní práce v současné praxi české sociální práce
3 OBLASTI REALIZACE KOMUNITNÍ PRÁCE KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ – rozvíjeno především MPSV ČR a dalšími orgány státní správy a samosprávy AKTIVITY CENTER PRO KOMUNITNÍ PRÁCI (CpKP, MAS) regionální rozvoj komunitní organizování KOMUNITNÍ PROJEKTY NNO zapojování obyvatel do rozhodování a spoluvytváření jejich lokality – místa k jejich životu soužití romské minority s majoritou otázky bydlení sociálně slabých skupin obyvatel, především Romů odstraňování sociálního vyloučení, především Romů aktivizace a zplnomocňování romské minority MPSV ČR rozvíjí projekt komunitního plánování. V r vydalo stručný metodický materiál „Komunitní plánování věc veřejná“ s podtitulem „Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci?“. Komunitní plánování je vymezeno jako metoda, která klade důraz na zapojování všech, kterých se zpracovávaná oblast týká a na dosažení výsledků, který je přijat a podporován většinou účastníků. Metoda umožňuje obcím a krajům plánovat sociální služby, aby odpovídaly místním specifikům a potřebám jednotlivých občanů. V této aktivitě lze pozorovat trend, který je podle Popple (1998) charakteristický pro komunitní práci 90. let. S pojmem komunitní je totiž spojováno slovo „úsporný“. (Gojová, 2006) Zaměřování se na územní správní celky s sebou přináší posun řešení problémů na lokální (komunitní) úroveň, posilňování lokálních celků posilňování jejich autonomie. AKTIVITY CENTER PRO KOMUNITNÍ PRÁCI Centra se soustřeďují na proces zapojování veřejnosti do strategického plánování regionálního rozvoje. Aarhuská úmluva (Pelcel, Rosecký, Oriniaková, 2001) Druhou oblastí zájmu Center pro komunitní práci je komunitní organizování. Sipem a Jindrovou je vymezeno jako metoda rozvoje komunity, jako vytváření příležitostí pro řešení prblémů místními občany. (1998) Tento princip byl v ČR použit při tvorbě koalic neziskových organizací. KOMUNITNÍ PROJEKTY NNO Orientují se především na: zapojování obyvatel do rozhodování a spoluvytváření jejich lokality – místa k jejich životu soužití romské minority s majoritou otázky bydlení sociálně slabých skupin obyvatel, především Romů odstraňování sociálního vyloučení, především Romů aktivizace a zplnomocňování romské minority

3 Úřad vlády ČR Odbor pro sociální začleňování (Agentura)
AKTIVITY NA POLI KOMUNITNÍ PRÁCE aktivity na mezzoúrovni a makroúrovni podpora obcí, skupin sociálně vyloučených obyvatel, poskytovatelů sociálních služeb, legislativní procesy, lobbing Lokální partnerství / lokální konzultanti Expertní činnost a konzultace Odborná platforma pro podporu implementace komunitní práce Lobbing/spolupráce s MPSV ČR – metodika KP, ESIF

4 Úřad vlády ČR Odbor pro sociální začleňování (Agentura)
IPn2 ASZ: nová klíčová aktivita: Komunitní práce a aktivizace obyvatel SVL při prosazování vlastních zájmů Platforma pro podporu implementace komunitní práce v ČR formulace námětů a doporučení k tématu komunitní práce v SVL sjednocení terminologie mapování projektů komunitní práce a evaluace funkčních postupů mapování rizik osvěta a vysvětlování potenciálu komunitní práce propagace i prevence nerealistických očekávání metodická příručka

5 Úřad vlády ČR Kancelář Rady vlády České republiky pro záležitosti romské komunity
STRATEGIE ROMSKÉ INTEGRACE 2020 Sociální služby a komunitní práce tematický bod 3 kap. 8.2., kap. 13 DLOUHODOBÝ MONITORING SITUACE ROMSKÝCH KOMUNIT V ČR – MORAVSKÉ LOKALITY 2008 FSS MU Brno, katedra sociologie, Irena Kašparová, Ph.D., Mgr. Štěpán Ripka, Kateřina Sidiropulu Janků, Ph.D. Lokalita Brno, Adéla Souralová, s

6 Česká republika MPSV ČR Metodika komunitní práce, odbor
Zákon o sociálních službách připravované změny Návrh zákona, kterým se mění Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách předpokládaný termín nabytí účinnosti 01/2017 druhologie sociálních služeb MLR Návrh Zákona o sociálním začleňování

7 Evropské strukturální a investiční fondy ESIF 2014 – 2020
Koordinovaná spolupráce tří operačních programů OPZ Operační program Zaměstnanost OP VVV Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání IROP Integrovaný regionální operační program (územní dimenze – plánování v územích) ITI – Integrated Territorial Instrument – Integované územní investice IPRÚ – Integrovaný plán rozvoje území CLLD (komunitně vedený místní rozvoj) – Integrovaná strategie rozvoje území Koordinovaný přístup v sociálně vyloučených lokalitách SPSZ – Strategické plány sociálního začleňování

8 Operační program Zaměstnanost 2014-2020
„Významným inkluzivním mechanismem bude zapojování osob soc. vyloučených do rozhodování a do přímé realizace opatření na úrovni sousedství, vyloučené lokality, obce, města či mikroregionu, s využitím metod komunitní práce“ OPZ Indikativní výčet podporovaných aktivit: 2. 1 – spíše model komunitního rozvoje či komunitní organizace Podpora služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou, podpora komunitní soc. práce; podpora specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v SVL Podpora aktivit místních samospráv při optimalizaci pokrytí regionu soc. službami, službami pro rodiny a děti aj. službami podporujícími sociální začleňování osob v přirozeném prostředí; včetně aktivit posilujících sociální kapitál, vzájemnost a sociální soudržnost v místě/komunitě; 2.2 – spíše model komunitní péče Podpora transformace a deinstitucionalizace pobytových soc. služeb, zdrav .služeb, psychiatrické péče, zařízení ústavní péče pro děti a rozvoj nových služeb komunit. typu, ambulantních a terénních služeb a nových typů péče;

9 Komunitní práce, Komunita
Vymezení komunitní práce je závislé na chápání samotného výchozího konceptu – konceptu komunity. Pojem komunita je mnohoznačný a měnící se ve svém významu – v sociologii, sociální práci a psychologii

10 Pojem komunita podle Wilmota (Popple, 1995): Komunita definovaná lokalitou, teritoriem Komunita zájmů Komunita složená z lidí, které spojují společné podmínky nebo problém Vztahy, sociální síť (Coulshed, Orme) Pocit sounáležitosti (Bauman) podle Fellina, Kramera a Spechta (1997) kontext, ve kterém pracujeme cíl našeho úsilí o změnu mechanismus změny

11 Kompetentní komunita je chápána v sociální práci jednak jako:
cíl komunitní práce prostředek, zdroj, strategie řešení samotných problémů. (Gojová, 2006) ……… Ta, ve které jsou její dílčí části schopny efektivně spolupracovat v identifikaci problémů a potřeb komunity, jsou schopny dosáhnout shody na cílech a prioritách, mohou se dohodnout na způsobu realizace dohodnutých cílů a mohou efektivně spolupracovat na požadovaných opatřeních. (Cottrell in Fellin, 1995)

12 Komunitní práce Metoda zvládání plánované sociální změny. (Hartl, Poplin) ……… Soubor metod směřující k vyvolání a podporování změny v rámci místního společenství. Proces pomáhající lidem, aby společnou aktivitou řešili problémy místní komunity, příp. zlepšili podmínky svého života v komunitě.

13 Komunitní práce v kontextu sociální práce
Komunitní práci v kontextu sociální práce chápeme jako dlouhodobě působící metodu sociální práce: jejímž subjektem je skupina/komunita lidí, kteří se dlouhodobě potýkají se společnými obtížemi v interakcích s okolním prostředím (v současné době obvykle hovoříme o sociálním znevýhodnění nebo o sociálním vyloučení), a jejímž cílem je posílit schopnost této skupiny/komunity zvládat znevýhodňující a obtížné interakce tím, že získá větší míru kontroly nad okolnostmi, kterým jsou její příslušníci společně vystaveni, v důsledku čehož se jejich šance na důstojný život a zapojení do většinové společnosti prokazatelně vyrovná ostatní populaci. Pracovní skupina „Komunitní práce“ Vědecké rady MPSV ČR, pracovní návrh, 2015

14 který k tomuto účelu může využívat širokou škálu metod motivování,
Větší míru kontroly nad okolnostmi svého života, kterým jsou společně vystaveni, dosahují příslušníci komunity prostřednictvím práce celého společenství, na kterém se podílejí všichni relevantní aktéři z komunity, příp. jejího okolí i celé společnosti, za podpory komunitního sociálního pracovníka organizační, vzdělávací, strategické a facilitační, který k tomuto účelu může využívat širokou škálu metod motivování, zvyšování sebedůvěry, podporu samo-organizování členů komunity,   zapojování komunity do komunitního plánování a rozvoje lokality, případné iniciace legislativních změn. Pracovní skupina „Komunitní práce“ Vědecké rady MPSV ČR, pracovní návrh, 2015

15 Cíle komunitní práce Posílit schopnost lidí zvládat znevýhodňující a obtížné situace tím, že získají větší míru kontroly nad těmi okolnostmi života, jimž jsou společně vystaveni. (Popple, 1996) ……… Podpora a povzbuzování lidí, aby uchopili svou životní situaci a plně se účastnili sociálního života. (Van der Laan) Zmocnit členy k překonání problémů a skrze přímou práci se skupinami a organizacemi (nebo jejich iniciováním) zvýšit společné pocity solidarity a kompetence. Zapojuje se do plánování a ovlivňování politiky. (Barclay)

16 Komunitní práce Cílem komunitní práce je usilovat o sociální změnu.
Z ideologického a filozofického hlediska je cílem kom. práce fungování lokální demokracie. (Younghusband) Komunitní práce by měla usilovat o: podporu vzniku či rozvoje již existující komunity mobilizaci zdrojů v komunitě rozvoj schopnosti komunity řešit problémy za využití svých schopností (Hartl), zplnomocnit komunitu k řešení problémů, ne řešit samotné problémy princip „bottom-up“ (Havrdová)

17 Komunitní práce se cíleně řídí a dle situace diferencovaně aplikuje dva hlavní principy
Participace a vlastnění procesu i výsledků (process and impact management) V celém procesu komunitní práce musí být vytvořeny podmínky pro participaci členů komunity, která je jako celek subjektem KP. Participace se rozvíjí postupně, a to na základě motivace a aktivizace lidí díky ocenění jejich schopností, prohlubujícímu se vztahu důvěry vůči komunitnímu pracovníkovi a zkušenostem z dosahování cílů lidí z komunity. Etické zacházení s mocí, vlivem, získanými výhodami Komunitní pracovník získává privilegium, že je vpuštěn do osobní sféry členů komunity, jejich domovů a rodin, jejich nadějí a možností. Je záležitostí etiky, že s komunitou zachází s respektem a přijetím, na bázi rovnosti, bez diskriminace, s uznáním preferencí členů komunity. Jedná důvěryhodně, ve prospěch komunity jako celku a na základě dohody s komunitou, spolehlivě a transparentně.

18 Podmínky pro participaci v rámci komunitní práce má-li mít zplnomocňující potenciál
Všichni musí mít dostatek informací o procesu a plánovaných/očekávaných výsledcích. ……… Minimálně každý segment či podskupina komunity má prostor pro aktivní zastoupení ve všech procesech demokratického rozhodování a plánování toho, jakým směrem a jakou rychlostí se v reálném rámci bude vyvíjet proces změny a jaké výsledky změny jsou pro ně žádoucí. Za participaci tedy nepovažujeme jen pasivní účast na akcích projektu, ale musí být vytvořeny podmínky pro možnost ovlivňovat rozhodování ve všech fázích práce a o celkovém směřování projektu. Každému členu komunity má být prokazatelně umožněn aktivní podíl na komunitní práci (vč. práva nesouhlasit) a „vlastnění“ procesu i výsledků komunitní práce, nakolik chce a může se do komunitní práce zapojit.

19 Modely komunitní práce podle Popple (1995)
komunitní péče komunitní organizace komunitní rozvoj komunitní/sociální plánování komunitní vzdělávání komunitní akce feministická komunitní práce antirasistická komunitní práce ………

20 Komunitní práce – modely:
možná terminologická nedorozumění ! Deinstitucionalizace: model „Komunitní péče“ Usiluje o kultivaci sítí služeb (včetně rodinné a dobrovolnické péče), jejichž cílem je přechod od institucionální k domácí péči. Koncept vzájemné pomoci. Lokální partnerství: model „Komunitní organizace“ Cílem je zlepšování vztahů a koordinace mezi různými organizacemi se záměrem poskytovat služby, které reagují na aktuální potřeby obyvatel a podporují sociální integraci. Občanské zplnomocnění: model „Komunitní rozvoj“ Pomoc skupinám mobilizovat své zdroje, posilovat odpovědnost, rozvíjet své dovednosti. Snaží se vyvolávat zájem občanů o to, co se jich týká a o zlepšení kvality jejich života. Zaměřuje se na rozvoj např. města, vyloučené lokality apod.

21 A dále: model „Komunitní plánování“ Soustřeďuje se na analýzu soc. podmínek a služeb, stanovuje cíle a priority, mobilizuje zdroje, připravuje a implementuje služby a programy, provádí jejich evaluaci. model „Komunitní vzdělávání“ Vytváření bližšího vztahu mezi komunitou a vzděláváním. Zahrnuje programy, jejichž cílem je rozvoj určitého společenství, změna postojů. Vzdělávání má komunitě poskytnout dovednosti a vědomosti, které jí umožní zvládat své problémy. model „Komunitní akce“ Většinou třídně orientovány, konfrontační, přímé aktivity na lokální úrovni. Cílem je omezení nerovnosti a zlepšení životních podmínek (např. squaterské hnutí, hnutí za sociální práva, atd.) To vše patří pod označení „komunitní práce“.

22 Komunitní péče vs. komunitní práce u zájmových komunit
Pojem komunitní péče se v ČR spojuje především s vytvářením sítě služeb a podpůrných aktivit pro určitou cílovou skupinu „klientů“ v prostředí, které je blízké jejich obvyklým životním podmínkám (na rozdíl od tzv. instituční péče). Doporučujeme jej vyhradit pro ten typ aktivit, kdy iniciátory vzniku této sítě jsou primárně profesionální pracovníci služeb nebo instituce státní správy (často jako tzv. deinstitucionalizace) a na rozdíl od komunitní práce během celého procesu převládá řízení shora dolů, s menší či větší mírou zapojení klientů a jejich rodinných příslušníků např. formou konzultování anebo reprezentace v rámci komunitního plánování. Primárním cílem není posílit schopnost této skupiny/komunity zvládat znevýhodňující a obtížné interakce, ale vytvořit optimální systém služeb. Pracovní skupina „Komunitní práce“ Vědecké rady MPSV ČR, pracovní návrh, 2015

23 O komunitní práci v této oblasti bychom pak podle našeho návrhu hovořili tehdy, pokud na rozhodování o povaze změn v prostředí obce aktivně participují rodinní příslušníci a sociálně znevýhodnění lidé, kteří tvoří zájmovou komunitu, a usilují prostředky komunitní práce o to, posílit schopnost této skupiny/komunity zvládat znevýhodňující a obtížné interakce, např. snížením bariér v dopravě, usnadněním dorozumívání u lidí se sluchovým postižením apod. Rozdíl mezi komunitní prací a komunitní péčí tedy spatřujeme právě ve vytvoření podmínek pro zplnomocňující participaci zájmové či kategoriální komunity podle kritérií uvedených výše. Pracovní skupina „Komunitní práce“ Vědecké rady MPSV ČR, pracovní návrh, 2015 ……… Zatímco komunitní péči zahrneme pod poskytující přístup (byť bude zaměřen důsledně na klienta a jeho potřeby a s tímto záměrem se jej dotazuje a zkoumá, co by chtěl), komunitní práci pod zplnomocňující přístup, který vede k emancipaci klienta.

24 Děkuji Vám za pozornost.
Agentura pro sociální začleňování Úřad vlády ČR - Sekce pro lidská práva Odbor pro sociální začleňování Mgr. Petra Vaňková

25 …….. ………


Stáhnout ppt "KOMUNITNÍ PRÁCE PRACOVNÍ SKUPINA „SOCIÁLNÍ PRÁCE A SLUŽBY“"

Podobné prezentace


Reklamy Google