Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ADR a rozhodčí řízení Přednáška 5-6 VŠFS 2014. Odměna rozhodce Zákon výslovně neupravuje Nutno řešit analogiae legis Smlouva příkazní či smlouva o dílo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ADR a rozhodčí řízení Přednáška 5-6 VŠFS 2014. Odměna rozhodce Zákon výslovně neupravuje Nutno řešit analogiae legis Smlouva příkazní či smlouva o dílo."— Transkript prezentace:

1 ADR a rozhodčí řízení Přednáška 5-6 VŠFS 2014

2 Odměna rozhodce Zákon výslovně neupravuje Nutno řešit analogiae legis Smlouva příkazní či smlouva o dílo (ObčZ) Přednost dána smluvní úpravě rozhodčí smlouva (zásady pro určení) Rozhodcovská smlouva (= smlouva o rozhodci) Odměna přiměřená U stálých r soudů určují řády (% z hodnoty předměu sporu + minimální poplatek)

3 Odměna rozhodce - splatnost Určí rozhodčí /rozhodcovská/ smlouva Stanovení zálohy před zahájením řízení Vyúčtování při vydání nálezu /v nálezu samotném zahrnuto rozhodnutí o nákladech řízení/ Rozhodčí soudy zahrnují v rozhodčím poplatku, z něhož je i odměna rozhodce /rozhodců/

4 Odpovědnost rozhodce Odpovědnost za škodu vzniklou protiprávním (nezákonným) nálezem Jurisdikční teorie – analogie s odpovědností soudce za škodu (hradí stát, který delegoval pravomoc) Smluvní teorie - podle zásad smluvního práva- základem je porušení právní povinnost Aplikovatelné ustanovení dle příkazní smlouvy (ObčZ) Odpovědnost rozhodce pouze dle ustanovení trestního zákona

5 Rozhodčí soudy /RS/ stálé rozhodčí instituce -rozhodčí soudy (RS) Zřízeny podle právních předpisů státu, kde mají sídlo (zřizovatele) vydávají svá pravidla - řády (včetně úpravy nákladů řízení) Součástí RS je administrativní aparát RS vede seznamy rozhodců, z nichž strany musí vybrat (všechny rozhodce nebo jen předsedajícího rozhodce)

6 Rozhodčí soudy obecně Vztah RS ke stranám a rozhodcům Rozhodci jako vykonatelé vůle RS Rozhodčí soud jako servisní organizace Rozhodčí soud jako samostatný činitel v rozhodčím řízení Odpovědnost RS Za pochybení při provádění rozhodčí činnosti „Himalájská doložka“ /Himalaya Clause/ V ČR ani SR obecné soudy neuznávají

7 Rozhodčí soudy v ČR Obecné RS ZoRŘ vyžaduje jejich zřízení zákonem Splňuje pouze RS při HK ČR a AK ČR Zvláštní Burzovní rozhodčí soud při Burze cenných papírů Praha Rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burzou Kladno

8 RS při HK ČR a AK ČR Vznik 1949 Přidružen k Čs. obchodní komoře Statut a řád upraveny vyhláškou MZv ČSSR Roku 1963 – zákon o rozhodčím řízení v mez obchodním styku Po roce 1990 změny v postavení ČOK i RS vznik ČR 1.1.1993 Sloučení ČOK s HK ČR a AK ČR

9 RS při HK ČR a AK ČR 1995 nový Statut a Řád RS 1998 samostatný řád pro vnitrostátní spory 2004 – zavedeno rozhodčí řízení on-line (tč kolem 15 -20 sporů ročně) 2007 – spojeny řády pro mezinárodní a vnitrostátní spory Novelizace 2012 v části týkající se postupu řízení v tzv spotřebitelských sporech

10 RS při HK ČR a AK ČR Organizace RS Předsednictvo Předseda a místopředsedové pravomoci Rozhodci - seznam Tajemník Pravomoci Sekretariát RS

11 Rozhodčí řízení - průběh řízení před rozhodcem Podrobnosti upraví rozhodčí smlouva Pravidla řízení - občanský soudní řád, popř zásada spravedlnosti Řízení před rozhodčím soudem Procesní pravidla a organizace řízení vyplývají z vnitřních předpisů soudu Spory vnitrostátní a spory mezinárodní

12 Zahájení řízení Žaloba Náležitosti Jazyk řízení Rozhodčí poplatek Vady podání a jejich odstranění Žalobní odpověď Doručování Osoba pověřená Stanovisko žalovaného protižaloba

13 Průběh řízení Jmenování rozhodce (rozhodců) Odmítnutí jmenování Rozhodování o pravomoci RS Vznesení námitky nedostatku příslušnosti Účinky prohlášení nepříslušnosti Existence podmínek řízení Dispoziční oprávnění žalobce v průběhu řízená

14 Zásady řízení před RS a)Zásada rovnosti b)Zásada dispoziční c)Zásada rychlosti d)Zásada neformálnosti e)Zásada projednací f)Zásada ústnosti g)Zásada neveřejnosti h)Zásada materiální pravdy i)Zásada volného hodnocení důkazů

15 Zjednodušené a urychlené řízení Zjednodušené řízení pouze na základě písemných podkladů Bez odůvodnění Urychlené řízení Rozhodnutí musí být vydáno do určité pevně stanovené doby

16 Průběh řízení Vedlejší účastníci Zastupování stran Přerušení řízení Na žádost stran Prohlášení insolvence Podáním žaloby na neplatnost Ústní jednání Místo jednání Jazyk jednání

17 Průběh řízení Uzavření smíru Dokazování Důkazní prostředky Rozhodování a rozhodné právo Vnitrostátní spory Mezinárodní spory

18 Zakončení řízení Vydání rozhodnutí - písemná forma Usnesením – zastavení řízení žaloba byla vzata zpět žalobcem, rozhodování o pravomoci (příslušnosti) rozhodčího soudu, není-li pravomoc RS dána, v případě nezaplacení poplatku za rozhodčí řízení Nekončí platnost rozhodčí smlouvy

19 Rozhodčí nález Konečné rozhodnutí stejné právní účinky jako pravomocné soudní rozhodnutí Zvláštní formy mezitimní nález částečný nález Doplňující nález

20 Obsah rozhodčího nálezu název rozhodčího soudu, místo a datum vydání nálezu, jména rozhodců (jediného rozhodce), označení stran a dalších účastníků sporu, předmět sporu vylíčení okolností sporu, rozhodnutí o žalobních nárocích, o poplatcích a o nákladech sporu, odůvodnění rozhodnutí poučení o možnosti zrušení nálezu podpisy většiny rozhodců nebo jediného rozhodce.

21 Vydání nálezu Bez ústního vyhlášení doručení Oprava a doplnění nálezu usnesením Právní účinky rozhodčího nálezu Formální účinky Materiální účinky


Stáhnout ppt "ADR a rozhodčí řízení Přednáška 5-6 VŠFS 2014. Odměna rozhodce Zákon výslovně neupravuje Nutno řešit analogiae legis Smlouva příkazní či smlouva o dílo."

Podobné prezentace


Reklamy Google