Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti X Zdravotní pojištění X Úrazové pojištění zaměstnanců Mgr. Ilona Kostadinovová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti X Zdravotní pojištění X Úrazové pojištění zaměstnanců Mgr. Ilona Kostadinovová."— Transkript prezentace:

1 Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti X Zdravotní pojištění X Úrazové pojištění zaměstnanců Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

2 Sociální zabezpečení – pojistné na nemocenské a důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ÚZ – sociální pojištění Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, v platném znění Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

3 Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Nemocenské a důchodové pojištění jsou částí sociálního zabezpečení, které jsou financované z příspěvků účastníků těchto subsystémů, přímá účelová platba na ně je označována jako pojistné, jehož součástí je i příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Tvorba zdrojů financování je upravena zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Přestože jsou systémy označeny jako pojištění, jsou přímé účelové platby na ně určené součástí státního rozpočtu, platby na důchodové pojištění jsou vedeny jako samostatná položka státního rozpočtu. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

4 Sociální zabezpečení Musí se rozlišovat účast na nemocenském pojištění, účast na důchodovém pojištění a povinnost platit pojistné. Pojistné jsou povinny platit osoby, které zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, z. č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyjmenovává v § 3 a které jsou zároveň účastny nemocenského pojištění. Ne všechny osoby, které jsou účastny nemocenského pojištění, jsou povinny platit pojistné, například studenti, ženy na mateřské dovolené. Má-li osoba příjem započitatelný do vyměřovacího základu pro odvod pojistného, je podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti povinna přispívat na úhradu výdajů nemocenského a důchodového pojištění a státní politiky zaměstnanosti. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

5 Účel pojistného I. Na zdravotní pojištění Veřejné zdravotní pojištění je druhem zákonného pojištění, na jehož základě je hrazena zdravotní péče poskytnutá pojištěnci – z. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. II. Na sociální zabezpečení a nezaměstnanost Pojistné na sociální pojištění (včetně příspěvku na státní politiku zaměstnanosti) je určeno na úhradu výdajů na: a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) provádění nemocenského a důchodového pojištění a státní politiky zaměstnanosti (na správní výdaje). Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

6 Účel pojistného na sociální pojištění a pojistného na zdravotní pojištění Okruh započitatelných příjmů je pro oba systémy jednotný. I. Sociální pojištění – na účet okresních správ sociálního zabezpečení, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Pojistné na sociální pojištění je určeno na úhradu výdajů na: a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti – podpora v nezaměstnanosti, provádění nemocenského a důchodového pojištění (správní výdaje) - Penále ve výši 0,05% z neplacené částky za každý kalendářní den prodlení, promlčení po 10 letech ode dne splatnosti II. Zdravotní pojištění – na účet příslušné zdravotní pojišťovny Veřejné zdravotní pojištění je druhem zákonného pojištění, na jehož základě je hrazena zdravotní péče poskytnutá pojištěnci, z. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. - Sankcí za neplacení pojistného nebo nesprávně zaplacené pojistné v nižší výši, resp. za pozdní placení, je ze zákona penalizace ve výši 0,05% z neplacené částky za každý kalendářní den prodlení, pojistné se promlčuje za 5 let Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

7 Poplatník Subjekty, které jsou povinny platit pojistné jsou zákonem označeny jako poplatníci: I. organizace II. malá organizace III. zaměstnanec IV. osoba samostatně výdělečně činná, je-li ze zákona účastna důchodového pojištění anebo se dobrovolně přihlásila k důchodovému pojištění V. osoba dobrovolně účastná důchodového pojištění. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

8 Povinnost platit pojistné I. Organizace, malé organizace a zaměstnanci jsou povinni platit pojistné v celé skladbě, tj. pojistné na nemocenské pojištění, pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. II. Osoby samostatně výdělečně činné jsou povinny platit pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistné na nemocenské pojištění jsou povinny platit tehdy, jestliže se k tomuto pojištění přihlásily. III. Osoby dobrovolně účastné na důchodovém pojištění jsou povinny platit pojistné výlučně jen na důchodové pojištění. Pojistné se platí stanovenou procentní sazbou z vyměřovacího základu, zjištěného za rozhodné období. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

9 Účast na pojistném, vyměřovací základ Rozhodné období, z něhož se zjišťuje vyměřovací základ je u OSVČ kalendářní rok, u všech ostatních poplatník pojistného je jím kalendářní měsíc. Přesně definovaný okruh pracovních příjmů, které jsou zohledňovány při výpočtu pojistného. Příklady a pojmy: Němec, který má trvalé bydliště v SRN, pracuje ve společnosti s ručením omezeným v pracovním poměru uzavřeném podle zákoníku práce. Zaměstnavatel uzavřel se zaměstnancem dohodu o pracovní činnosti od 1. 4. do 5. 4. na výpomoc v restauraci od 20.00 do 24. 00 hod. za odměnu 1000 Kč. Novou dohodu o pracovní činnosti se stejným zaměstnancem uzavřel na stejnou práci na dobu od 2. 5. do 7. 5 za odměnu 1200 Kč. Příležitostné zaměstnání Zaměstnání, jehož obsahem je pracovní činnost je tak malého rozsahu, že započitatelný příjem z něho nedosahuje ani 400 Kč za kalendářní měsíc Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

10 SAZBY POJISTNÉHO PoplatníkSazba Nemocenské pojištění Důchodové pojištění St.pol. zaměstnanosti Organizace Malá organizace 26 %3, 3 %21, 5%1, 2 % Zaměstnanec 8 %1, 1 %6, 5 %0, 4 % OSVČ 29, 6 % je-li účastna 4, 4 % 28 %1, 6 % Osoba dobrovolně účastná na důch. poj. 28 % Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

11 PLÁTCE POJISTNÉHO Subjekt, který je povinen vypočítat pojistné a odvést ho na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.. Plátci jsou všichni poplatníci s výjimkou zaměstnanců. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

12 Organizace a Malá organizace Zaměstnavatel odvádí pojistné nejen za sebe, ale i za své zaměstnance. Poplatníkem je zaměstnanec i zaměstnavatel, plátcem jen zaměstnavatel. Malé organizace nejsou povinny vyplácet dávky nemocenského pojištění, odvádějí celé pojistné na účet okresní správy sociálního zabezpečení příslušné podle místa jejich sídla. Organizace si od pojistného odečtou částky dávek nemocenského pojištění, které vyplácejí, a rozdíl odvedou na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

13 Osoba samostatně výdělečně činná/ OSVČ Zálohy na pojistné platí osoba samostatně výdělečně činná vždy za příslušný kalendářní měsíc, § 14 zákona č. 589/1992 Sb. Záloha je splatná od 1. dne tohoto měsíce do 8. dne měsíce následujícího. Zálohy na pojistné se neplatí za kalendářní měsíce, v nichž byla OSVČ uznána práce neschopnou po celý měsíc nebo jí byla nařízena karanténa, event. pobírala peněžitou pomoc v mateřství. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

14 Osoba samostatně výdělečně činná/ OSVČ Měsíčním vyměřovacím základem je částka, kterou si OSVČ určí. U hlavní samostatné výdělečné činnosti činí nejméně částku stanovenou jako polovinu průměrné mzdy. U vedlejší samostatné výdělečné činnosti činí nejméně 10% průměrné mzdy. Maximální vyměřovací základ - § 15a odst. 1 z. č. 589/1992 Sb. – 48 násobek průměrné mzdy. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

15 Povinnosti a sankce Sankce lze rozdělit podle adresátů, vůči nimž jsou namířeny – více sankcí je určeno poplatníkům pojistného (penále, přirážka k pojistnému, pokuty), jedna správám sociálního zabezpečení (zaplatit úrok při opožděném vrácení přeplatku na pojistném - § 17 z. č. 589/1992 Sb.). Sankcí za nesprávné placení pojistného je penále ve výši 0, 05 % dlužné částky za každý den prodlení. Přirážka k pojistnému na sociální zabezpečení podle § 21 z. č. 589/1992 Sb. může být uložena organizaci nebo malé organizaci za porušování předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, její výše může činit až 5 % z jejich vyměřovacího základu. Za porušení dalších povinností mohou být ukládány pokuty podle § 22 z. č. 589/1992 Sb. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

16 Zaměstnanec pro účely pojistného Podle § 3 odst. 1 písm. c) bod 1 až 13 zákona č. 589/1992 Sb.: 1. zaměstnanci v pracovním poměru a dále osoby činné v poměru, který má obsah pracovního poměru, avšak pracovní poměr nevznikl, neboť nebyly splněny všechny podmínky stanovené pracovněprávními předpisy pro jeho vznik 2. zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti 3. členové družstev, jestliže nejsou v pracovněprávním vztahu k družstvu, ale vykonávají pro družstvo práci, za kterou jsou jím odměňováni 4. společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditisté komanditní společnosti, jestliže nejsou v pracovněprávním vztahu k této společnosti, ale vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností odměňováni 5. soudci 6. poslanci PS, senátoři Senátu Parlamentu a poslanci Evropského parlamentu zvolení na území ČR 7. členové zastupitelstev územních samosprávných celků, jestliže jsou jim vypláceny odměny jako dlouhodobě uvolněným členům zastupitelstva 8. členové vlády, prezident, viceprezident a členové Nejvyššího kontrolního úřadu, členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, finanční arbitr Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

17 Zaměstnanec pro účely pojistného (pokračování) 8. členové vlády, prezident, viceprezident a členové Nejvyššího kontrolního úřadu, členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, finanční arbitr, zástupce finančního arbitra, Veřejný ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce práv, 9. dobrovolní pracovníci pečovatelské služby 10. pěstouni, kteří vykonávají pěstounskou péči ve zvláštních zařízeních 11. osoby zařazené k pravidelnému výkonu prací ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě 12. státní zaměstnanci podle služebního zákona (od 1. 1. 2007) 13. pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

18 Příklady, opakování: Započtení příjmu do vyměřovacího základu: - ubytování - ošatné - plnění poskytnutá k životnímu jubileu - vstupní prohlídky - služební vozidlo Klíčové pojmy: - malá organizace, organizace, OSVČ - pojistné,plátce pojistného, poplatník pojistného, promlčení pojistného - penále, sankce Okresní správa sociálního zabezpečení rozhodla platebním výměrem o povinnosti zaměstnavatele zaplatit přirážku k pojistnému na sociální zabezpečení, protože jeho výrobní zařízení nevyhovuje zdravotnickým předpisům. Zaměstnavatel se domnívá, že mu přirážka byla stanovena neprávem. 1) Může se zaměstnavatel proti rozhodnutí Okresní správy sociálního zabezpečení bránit? 2) Který orgán bude rozhodovat o odvolání a bude jeho rozhodnutí konečné? Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

19 Průměrný výdělek, hrubá mzda, superhrubá mzda - Slouží pro výpočet tzv. náhrad mzdy za pracovní volno - Započítává se základní mzda a případné odměny, mzda z práci přesčas, příplatek za práci v noci, v sobotu a v neděli, ve svátek - Zohledňují se příjmy za poslední 3 měsíce - Srážky: Hrubá mzda - pojistné – na sociální a zdravotní pojištění z hrubé mzdy zaměstnance Superhrubá mzda je součtem pojistného plus hrubé mzdy a tvoří základ pro výpočet zálohy na daň – 15%. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

20 Příklad pro výpočet Mzda 35 000, - Kč Osobní ohodnocení 2 000, - Kč 10 hodin přesčasů – příplatek za práci přesčas činí 25% Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz

21 Děkuji za pozornost. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz


Stáhnout ppt "Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti X Zdravotní pojištění X Úrazové pojištění zaměstnanců Mgr. Ilona Kostadinovová."

Podobné prezentace


Reklamy Google