Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

University Of Finance & Administration Pavla Břečková [Ing., Ph.D.]

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "University Of Finance & Administration Pavla Břečková [Ing., Ph.D.]"— Transkript prezentace:

1 University Of Finance & Administration Pavla Břečková [Ing., Ph.D.]
MODERNÍ MANAGEMENT [B_MM] pro kombinované studium Pavla Břečková [Ing., Ph.D.]

2 STRUKTURA PŘEDMĚTU KS = 3 řízené konzultace (LS 2015) Co je management
Historický kontext x Soudobé manaž. přístupy Struktura podniku CSR Management obchodu a marketingu Inovační management Projektové řízení Management kvality Výrobní management Úloha manažera, Leadership

3 Doporučené zdroje Povinná literatura
VEBER Jaromír a kol. Management, Základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. 2. aktualizované vydání. Praha: Management Press. 2014, ISBN Doporučená literatura CEJTHAMR,Václav a Jiří DĚDINA. Management a organizační chování. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, a.s ISBN KOZÁK, Vratislav Budování vztahů se zákazníky: CRM v teorii a praxi. 1. vyd. Zlín: VeRBum, 2011, 182 s. ISBN KUNZ, Vilém. Společenská odpovědnost firem. 1. vyd. Praha: Grada, 2012, 201 s. Expert (Grada). ISBN CINGL, Ondřej, Jan DOLEŽAL a Jiří KRÁTKÝ. Pět kroků k úspěšnému projektu vyd. Praha: Grada Publishing, a.s ISBN Inovační manuál AMSP ČR – dostupný z

4 MANAGEMENT (řízení) MANAGEMENT = řízení Co je MANAGEMENT?
= disciplína, která neposkytuje jasné návody, jak úspěšně řídit organizaci. Představuje soubor poznatků, které by si měl manažer osvojit a které by měly být východiskem jeho kreativní práce. = souhrn všech činností, které je nutno udělat, aby byl zabezpečen chod organizace. MANAGEMENT = řízení

5 MANAGEMENT – úhly pohledu
Specifická aktivita (PROFESE) – ovlivní prosperitu každé organizace. Názory, zkušenosti, aktivity, metody, doporučení, přístupy, realizace změny, vytyčení priorit, které vedoucí pracovník užívá ke zvládnutí stanovených cílů pro dosažení žádoucích efektů v podmínkách změny. VĚDNÍ DISCIPLÍNA – soubor poznatků odpozorovaných z praxe, které jsou zpracovány formou návodů pro jednání nebo jeho principy. P.F.Drucker – Management je dělat věci správně ČINNOST (řízení) řízení financí, řízení informací, řízení lidských zdrojů … SKUPINA řídících pracovníků

6 FUNKCE MANAGEMENTU 1. PLÁNOVÁNÍ 2. ORGANIZOVÁNÍ 3. ROZHODOVÁNÍ
Výběr úkolů, cílů a činností, jenž mají vést k DOSAŽENÍ vybraných či zadaných úkolů 1. PLÁNOVÁNÍ Uspořádání prostředků vedoucích k cíli. Výsledkem: systém složený z lidí a věcí = tj. ORGANIZACE 2. ORGANIZOVÁNÍ O tom, co se má vykonat Je procesem volby alespoň mezi 2 možnostmi 3. ROZHODOVÁNÍ Zpětná vazba – na konci / průběžná Zhodnocení zda bylo dosaženo shody mezi realitou a záměrem 4. KONTROLOVÁNÍ schopnost pracovat s informacemi, tyto analyzovat, vyhodnocovat, sdílet, předávat, šířit 5. KOMUNIKACE 6. 6

7 PODNIKOVÁ STRUKTURA - vztahy
Vlastníci - majitelé MANAŽEŘI Zákazníci / Trh Dodavatelé Zaměstnanci Věřitelé Ostatní

8 Přirozeným cílem: NADHODNOTA
MANAŽER je odpovědný za vytvoření takového prostředí: aby lidé mohli dosáhnout skupinových cílů při minimální spotřebě času, peněz, materiálů a také při minimální osobní nespokojenosti => tedy s minimální spotřebou zdrojů nebo v rámci omezených disponibilních zdrojů

9 VSTUP VÝSTUP Proces MANAGEMENTU: Vstup -> Výstup - Lidé - Kapitál
- Manažerské dovednosti - Technické znalosti a dovednosti - Materiál VÝSTUP = uspokojení potřeb: - Zaměstnanců - Zákazníků - Zainteresovaných osob ..prostřednictvím: - Produktu (služby) - Zisku - Společenského postavení

10 Přechod od pohánění – dozoru - trestu
Historický kontext x Soudobé manažerské přístupy Přechod od pohánění – dozoru - trestu …k ekonomickým pobídkám / motivaci

11 TEORIE managementu První představitelé teorie managementu:
vážné snahy o teorie a vědu o řízení od cca 19.stol. (odezva na prudký vzestup výroby a obchodu v 19.století) Moderní teorie managementu pocházejí především z počátku 20.stol. První představitelé teorie managementu: Robert OWEN (1771–1858), utopický socialista, který rozpoznal význam lidských zdrojů pro úspěšnost výroby Charles Babbage (1792 –1871), matematik a tvůrce mechanického počítacího stroje, který pomocí matematického modelování vyšetřoval zákonitosti efektivního využití materiálů a zařízení při strojírenské výrobě

12 KLASICKÝ management – 1. etapa
Přelom 19. / 20.století vzrůstající nároky na řízení stále větších a na řízení zdrojů náročnějších společností Zaváděna byla úkolová mzda a výstupní kontrola. Zakladatelé KLASICKÉHO MNGMT: TAYLOR Frederik Winslow (1856–1915), strojní inženýr FAYOL Henri (1841 –1925), francouzský neoklasický ekonom a teoretik WEBER Max ( ), německý sociolog a ekonom

13 Frederik Winslow TAYLOR
Frederick Winslow Taylor (20. března 1856 USA března 1915) byl strojní inženýr v Midvale Steel Works(Mývale ocelárny). Původně byl kresličem a technickým dělníkem, později se stal hlavním inženýrem. Základní principy, které představovaly Taylorův vědecký přístup k managementu, jsou: úloha kázně – odborní řídící pracovníci, dělníci disciplinovaně plní úkoly, Výběr nejvhodnějších pracovníků k určitému úkonu Motivace pracovníků prostřednictvím denních úkolů

14 Henri FAYOL Henri Fayol (1841 Konstantinopol – 1925 Paříž) byl francouzský neoklasický ekonom a teoretik, jehož teorie organizace pracovníku mely velký vliv na začátek 20. století. Podnikové činnosti rozpracoval do šesti skupin : technické, obchodní, finanční, ochrany, účetní, správní Pět základních složek managementu předvídání(plánování), organizování, přikazování, koordinování, kontrolování. 14 principů managementu – dělba práce, pravomoc a odpovědnost, disciplína, jednota přikazování, jednotné řízení, podřízenost individuálních zájmů společným, odměňování, centralizace, hierarchie, pořádek, spravedlnost, stabilita personálu, iniciativa, jednotný duch (sounáležitost)

15 Max WEBER Max Weber (21. dubna 1864 – 14. června 1920) byl německý sociolog a ekonom. Bývá řazen mezi tzv. otce zakladatele sociologie. Weber se zabývá byrokracií (organizační koncepce) jako racionálním způsobem řízení velkých organizací (připomíná stroj) . Charakteristický rysy písemného zpracování jasně daných pravidel: • rozhodování dle obecných a neosobních pravidel, • stanovení pevných kompetencí jednotlivých úředníků, • hierarchická struktura rozhodování založená na písemných kontaktech prostřednictvím dopisů, formulářů, připomínek ke spisům apod.

16 MANAŽERSKÁ REVOLUCE – 2. etapa
mezi koncem 2. světové války a 80. lety 20.stol. Představitelé MANAŽ.REVOLUCE: FORD Henry Martin (1863–1947), americký podnikatel, průkopník automobilového průmyslu BAŤA Tomáš (1876 –1932), jeden z největších podnikatelů své doby. Zavedl mnohé nové myšlenky ve výrobě a prodeji svých výrobku, kterými dokázal ovlivnit množství budoucích ekonomů

17 Henry FORD Hromadná výroba jednoho výrobku (Plechová Líza)
FORD Henry Martin (1863–1947), americký podnikatel, průkopník automobilového průmyslu Vyučen zámečníkem, opravář parních strojů Hlavní inženýr ve firmě T.A. Edisona Experimenty s benzinovými motory a stavba vl. auta 1899 první automobilová firma Detroit Automobile comp. – brzy zkrachovala 1903 založil další spol. Ford Motor Comp. Hromadná výroba jednoho výrobku (Plechová Líza) Standardizace součástí Kalkulace činností na minimum času a nákladů Dodržení taktu pásové výroby nutné pro její plynulost Stabilizace dělnických kádrů daná zajímavým výdělkem Úspory nákladů díky výrobě ve velkém

18 Tomáš BAŤA BAŤA Tomáš (1876 –1932), jeden z největších podnikatelů své doby. Zavedl mnohé nové myšlenky ve výrobě a prodeji svých výrobku, kterými dokázal ovlivnit množství budoucích ekonomů Plánování veškeré činnosti rozpracovány z pololetních do týdenních plánů Hospodářská střediska – nákup vstupů, prodej produktů dál Samospráva dílen – veřejné výsledky, kolik si vydělá pracovník, kolik dílna Pravomoc a odpovědnost řídících pracovníků Týdenní zúčtování a kontrola – předcházení problémům, signalizace problémů Účast na zisku Důraz na pořádek a disciplínu

19 MNGMT let – 3. etapa Sociální přístup – hledání postavení a úlohy člověka v podniku – člověka ekonomicky se chovajícího, k jehož motivaci slouží úkolová mzda a výkonová norma. Člověk na rozdíl od stroje má pocity, zájmy, názory, předsudky, které jeho chování ovlivňují. K mezilidským vztahům přispívá vliv skupiny Představitelé 3. etapy: Elton Mayo (1880 – 1949)– jednání lidí je ovlivněno společenskými vztahy, vliv spokojenosti s prací Douglas McGregor (1906 – 1964) – management jako umění, management je profese a je zaměřena na dosahování cílů za použití systematicky prověřených znalostí v praxi Abraham Maslow ( ) – Hierarchie potřeb, v managementu pohled na motivaci – nikoli pouze peníze, ale uspokojení potřeby seberealizace Dale Carnegie ( ) – Jak získávat přátele a působit na lidi. Základní pravidla pro interpersonální komunikaci. Nekritizuje, nestěžuje si, neposuzuje, upřímně chválí, vzbuzuje ve druhých dychtivou touhu Frederick Irving Herzberg (1923 USA – 2000) americký psycholog. Jeho klíčovým dílem je TEORIE DVOU FAKTORŮ (tzv. Herzbergova dvoufaktorová teorie)

20 Abraham MASLOW

21 Frederick Irving Herzberg
Herzbergova dvoufaktorová teorie

22 MNGMT počátku 21.stol. – 4. etapa
TRENDY: Převaha nabídky nad poptávkou, éra zákazníků – úloha marketingu, konkurenční výhoda, jedinečnost, zaměření na kvalitu, loajalitu, vytvoření hodnoty pro zákazníka (zákaznický kapitál – vše, co přináší dobré vztahy k obchodním partnerům) Zvrat v manažerských přístupech – opustit orientaci dovnitř firmy, „poznej a jednej“, prodejní filosofie vůči jednotlivým zákaznickým segmentům rostoucí vliv informačních, komunikačních systémů na významu nabývají know-how (zaregistrované patenty, zakoupení licence, vzory…), informace, invence, inovace, vynalézavost, tvořivost, znalosti, intelektuální kapitál – lidský kapitál ochrana životního prostředí – trvale udržitelný rozvoj globalizační trendy – od mezinárodního obchodu k mezinárodní výrobě, multinacionální společnosti, globální finanční systém, nižší mzdové náklady, snazší přístup k lokálním trhům, snížení nákladů na logistiku

23 KONKURENČNÍ VÝHODA a její obchodovatelnost
= to, co odlišuje organizaci od ostatních v konkurenci (klíčové kompetence) = podklad k formulování konkurenční strategie (strategický management) nalezení KV – SELEKCE správná DEFINICE její KOMUNIKACE vůči zainteresovaným stranám Může vyplývat z: Nižších nákladů Diferenciace Kvality, spolehlivosti Inovace

24 Typologie TRHŮ SPOTŘEBITELSKÝ B2C PRŮMYSLOVÝ B2B - skládá se ze všech jednotlivců a domácností, které nakupují nebo vyžadují zboží a služby pro OSOBNÍ spotřebu - zahrnuje všechny, kteří nakupují zboží a služby za účelem výroby dalších výr. a služeb => další prodej, pronájem, dodávky

25 GLOBAL MACRO MICRO

26 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Vzhledem k rozdílům mezi jednotlivými organizacemi je obtížné vytvořit jednotný způsob analýzy jejich organizačních struktur Organizování – cílevědomá činnost vedoucí k uspořádání prvků v systému Organizace – výsledek organizování Neformální organizace – síť osobních a sociálních vztahů Pravomoc – daná volnost v rozhodování Odpovědnost – povinnost za něco ručit Delegování – přenesení určitého přesně vymezeného rozsahu pravomocí a odpovědnosti

27 Trojice dimenzí organizační struktury
1. Stupeň formalizace - vyjadřuje způsob, jakým jsou stanoveny, dodržovány a vynucovány pravidla a postupy konkrétních činností. 2. Stupeň centralizace - se týká způsobu delegování pravomocí k rozhodnutí a k provádění prací v rámci organizace. Vyjadřuje, kdo je způsobilý k přijímání zejména těch rozhodnutí, která mají dopady na celou organizaci. 3. Stupeň složitosti - závisí na počtu specifických operací a na počtu organizačních jednotek. Náročnost vedoucí práce stoupá s počtem organizačních jednotek. - Nestačí pouze uspořádat prvky organizace do organizační struktury, je nutno vymezit náplň jejich činnosti. - Organizační struktura není neměnná, univerzální a mechanická. - Musí se měnit v závislosti na aktuálních podmínkách a cílech firmy.

28 Základní typy org. struktur
Podle charakteristiky uplatňování rozhodovací pravomoci mezi organizačními jednotkami struktury rozlišujeme organizační struktury: LINIOVÉ (lineární) ŠTÁBNÍ KOMBINOVANÉ (například liniově štábní, liniově štábní se ziskovými středisky cílově programové, organizační týmy, maticové, projektové aj.)

29 LINIOVÁ struktura Liniová struktura je typická pro stadium vývoje malého podniku asi do padesáti zaměstnanců. Za určitou hranici velikosti rozpětí řízení již vedoucí není schopen zvládnout všechny podřízené.

30 FUNKČNÍ struktura = je nejzákladnější formou organizace, kde jsou zaměstnanci s podobnými úkoly, schopnostmi anebo aktivitami zařazeni do jedné skupiny FUNKČNÍ struktura – je běžná ve středně velkých podnicích, protože ty dosahují nejvyšších výkonů při výrobě malého počtu výrobků a vysoké úrovni specializace

31 LINIOVĚ ŠTÁBNÍ struktura

32 CSR – společenská odpovědnost firem
= Corporate Social Responsibility – CSR Stále významnějším prvkem strategického řízení firmy Konkurenční výhodou? Nutnost firmy aktivně reagovat na stále se měnící očekávání spotřebitelů a zahrnují právě společensky odpovědné aspekty do svého podnikání !! CSR však nesouvisí jen s charitou či sponzoringem. => pojednává o tom, jak firma generuje své zisky CSR teorie: Friedmanova teorie: jedinou společenskou odpovědností firem je maximalizace zisku Porterova teorie CSV (Creating Shared Value): spojení společenské odpovědnosti a konkurenční výhody (novější)

33 CSR – společenská odpovědnost firem
VÝZKUM: k CSR se v ČR hlásí 71 % firem z toho 54 % integrovalo CSR do strategického řízení 17 % alespoň částečně plní kritéria společenské odpovědnosti většina firem prosazuje etické chování své firmy prostřednictvím etických kodexů a společensky odpovědné aktivity reportuje 43 % firem 47 % firmy strategii komunikují pod pojmem společenská odpovědnost. U některých společností se můžeme setkat s pojmem udržitelný rozvoj Nejsilnější „společenské cítění“ mají nadnárodní korporace, povětšinou dceřiné společnosti globálních firem, jež mají CSR v řadě případů nařízenou přímo z centrály.

34 Házení VIZITEK přes stůl Zapnutý MOBIL při jednání
Časté manažerské přešlapy Házení VIZITEK přes stůl Zapnutý MOBIL při jednání Rozepnutá SAKA POČETNÍ převaha Sešlapané BOTY

35 Děkuji za pozornost Ing. Pavla Břečková, Ph.D.


Stáhnout ppt "University Of Finance & Administration Pavla Břečková [Ing., Ph.D.]"

Podobné prezentace


Reklamy Google