Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nové požadavky pro zemědělské podniky v oblasti cross compliance Ing. Martina Svobodová Agroteam CZ s.r.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nové požadavky pro zemědělské podniky v oblasti cross compliance Ing. Martina Svobodová Agroteam CZ s.r.o."— Transkript prezentace:

1

2 Nové požadavky pro zemědělské podniky v oblasti cross compliance Ing. Martina Svobodová Agroteam CZ s.r.o.

3 Přehled změn v podmíněnosti v roce 2014 Změny v důsledku Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1310/2013 (prosinec 2013) - přechodná pravidla pro rok 2014, popř. v důsledku změn některých předpisů  novela NV č. 479/2009 (č. 400/2013 s účinností od 1. 1. 2014):  Změna textu SMR 1/2 (zavedení pojmu dřeviny rostoucí mimo les do požadavku)  Změna SMR 2 (zrušení) na GAEC 12 (nový standard) – závadné látky a ochrana vod  Úprava SMR 4/4 (požadavků na skladovací kapacitu pro statková hnojiva) a zařazení nového požadavku SMR 4/8 (kvalitativní požadavky na sklady závadných látek)

4 Přehled změn v podmíněnosti v roce 2014 Pokračování:  Nové formulace požadavků obsažených v SMR 6, 7 a 8 (označování a evidence hospodářských zvířat)  Odkaz na vyhlášku č. 327/2012 Sb. (ochrana necílových organismů) u SMR 9 (přípravky na ochranu rostlin)  Změna terminologie u GAEC 2 a SMR 4/5 (zavedení pojmu erozně nebezpečné plodiny)

5 Legislativa podmíněnosti po roce 2014  Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1306/2013 (prosinec 2013) o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky  Nařízení Komise v přenesené pravomoci č. 640/2014, kterým se doplňuje nařízení č. 1306/2013 (březen 2014)  Prováděcí nařízení Komise č. 809/2014 - prováděcí pravidla k nařízení č. 1306/2013 (červenec 2014)  Příprava nového NV k podmíněnosti pro rok 2015 (seznam požadavků a způsob hodnocení porušení požadavků a standardů)  Příprava nových NV ke stanovení druhů krajinných prvků, k evidenci půdy (LPIS)…

6  Požadavky podmíněnosti (čl. 93 a příloha II nařízení č. 1306/2013):  SMR (požadavky dle práva EU – směrnice a nařízení)  PPH 1 až 13  GAEC (požadavky stanovené na vnitrostátní úrovni)  DZES 1 až 7  Oblasti podmíněnosti:  Životní prostředí, změna klimatu a dobrý zemědělský stav půdy  Veřejné zdraví, zdraví zvířat a rostlin  Dobré životní podmínky zvířat (welfare) Změny v podmíněnosti po roce 2015

7  Dotčení příjemci ( čl. 92 nařízení č. 1306/2013 ):  Příjemci plateb na základě nařízení č. 1307/2013 (přímé platby – SAPS, couplované platby) PŘÍMÉ PLATBY  Příjemci plateb na základě čl. 46 a 47 nařízení č. 1308/2013  Restrukturalizace a přeměna vinic  Zelená sklizeň VYBRANÁ OPATŘENÍ SOT Změny v podmíněnosti po roce 2015

8  Dotčení příjemci (pokračování):  Příjemci plateb na základě čl. 21, odst. 1, písm. a) a b), čl. 28 – 31, 33 a 34 nařízení č. 1305/2013  Zalesňování a zakládání lesů  Agroenvironmentálně-klimatické opatření  Ekologické zemědělství  Platby v souvislosti se sítí NATURA 2000 a WFD  LFA  Welfare  Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů VYBRANÉ PLATBY PRV Změny v podmíněnosti po roce 2015

9  Shrnutí hlavních změn v podmíněnosti od roku 2015:  standardy GAEC (DZES) netvoří již samostatnou oblast podmíněnosti jako v období 2007 – 2013 (2014)  oblast životního prostředí je rozšířena o ochranu klimatu a dobrý zemědělský stav půdy  do podmíněnosti již nejsou zařazeny požadavky SMR 13, 14 a 15 (oznamování nákaz)  do podmíněnosti není zařazen rovněž požadavek SMR 3 (používání upravených kalů na zemědělské půdě)

10 Příloha II nařízení č. 1306/2013

11

12 Standard DZES č. 1  Ochranné pásy podél vodních toků:  ochranný pás nehnojené půdy o šířce nejméně 3 m od břehové čáry  ochranný pás o šířce nejméně 25 m od břehové čáry u půdních bloků s průměrnou sklonitostí nad 7 o s vyloučením hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem  při aplikaci přípravků na ochranu rostlin dodržet ochrannou vzdálenost za účelem ochrany vodních organismů

13 Standard DZES č. 2  Využívání vody k zavlažování:  platné povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami za účelem odběru vody k zavlažování

14 Standard DZES č. 3  Ochrana vod proti znečišťování nebezpečnými látkami:  ochrana vod při manipulaci se závadnými látkami  zabránit úniku závadných látek při jejich skladování, nežádoucímu mísení se srážkovou a odpadní vodou, zajistit kvalitativní požadavky na skladování závadných látek  zajistit zkoušky těsnosti nádrží a potrubí pro skladování ropných látek  vybudovat a provozovat kontrolní systém pro zjišťování úniku skladovaných ropných látek

15 Standard DZES č. 4  Minimální pokryv půdy:  Na půdních blocích s kulturou orná půda a průměrnou sklonitostí nad 3 o zajistit založení porostu ozimé plodiny nebo uplatnit jedno z následujících opatření: a)ponechat strniště do založení porostu následné jarní plodiny b)podmítnutí strniště bez další agrotechnické operace až do založení porostu následné jarní plodiny c)půdu nejpozději do 20. 9 oset meziplodinou a ponechat jej nejméně do 31.12. Opatření se neuplatňuje pokud je aplikováno 10 t/ha tuhých statkových nebo organických hnojiv

16 Standard DZES č. 5  Minimální požadavky k omezování eroze půdy:  Na vyznačené SEO vyloučit pěstování erozně nebezpečných plodin, řepku ozimou a obilniny pěstovat s využitím půdoochranných technologií, popř. obilniny pěstovat s podsevem jetelovin nebo jetelotravních směsí  Na vyznačené MEO pěstovat erozně nebezpečné plodiny s využitím obecných a/nebo specifických půdoochranných technologií

17 Standard DZES č. 6  Zachování obsahu organické složky v půdě a zákaz vypalování strnišť:  zákaz pálení bylinných zbytků na ploše půdního bloku  na 20% orné půdy evidované k 31.5. zajistit: a) zapravení tuhých statkových nebo tuhých organických hnojiv v dávce 25 t/ha (drůbeží tuhá statková hnojiva 4 t/ha), popř. zapravení slámy nebo b) pěstování vybraných plodin, které váží dusík, od 1.6. do 31.7. (cizrna, čočka, fazol, hrách, peluška, jetel, komonice, lupina, sója, vojtěška, úročník, vikev, bob a vičenec, popř. jejich směsi, založení i jako podsevu do krycí plodiny nebo směsi s travami při zastoupení trav do 50%)

18 Standard DZES č. 7  Zachování krajinných prvků:  nerušit a nepoškozovat krajinné prvky dle NV (aktualizace NV č. 335/2009 Sb., o stanovení druhu krajinných prvků)  zákaz řezu dřevin od 31.3. do 1.11. (není-li vydán souhlas orgánu ochrany přírody),  regulace výskytu netýkavky žláznaté (kvetoucí a odkvetlé rostliny) a bolševníku velkolepého (rostliny vyšší než 70 cm)

19 Minimální požadavky pro používání hnojiv 1 – Rovnoměrné pokrytí pozemku při hnojení 2 – Dodržení zákazu použití dusíkatých hnojivých látek na orné půdě a travním porostu s průměrnou sklonitostí nad 10 o s výjimkou tuhých statkových hnojiv a tuhých organických hnojiv zapravených do 24 hodin

20 Minimální požadavky pro používání POR 1 – Zajistit nakládání s přípravky na ochranu rostlin osobou odborně způsobilou 2 – Zajištění pravidelného kontrolního testování profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků na ochranu rostlin při podnikání 3 – Splnění požadavků na skladování přípravků na ochranu rostlin (původní obaly, oddělené skladování…)

21 Povinné požadavky na hospodaření PPH 1 – Nitrátová směrnice PPH 2 – Ochrana ptáků PPH 3 – Ochrana evropsky významných lokalit PPH 4 – Bezpečnost krmiv a potravin PPH 5 – Zakázané látky PPH 6 – Označování a evidence prasat PPH 7 – Označování a evidence skotu PPH 8 – Označování a evidence ovcí/koz PPH 9 – BSE/TSE PPH 10 – Použití přípravků na ochranu rostlin PPH 11 – Welfare telat PPH 12 – Welfare prasat PPH 13 – Obecné požadavky na welfare


Stáhnout ppt "Nové požadavky pro zemědělské podniky v oblasti cross compliance Ing. Martina Svobodová Agroteam CZ s.r.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google