Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EVROPSKÝ PARLAMENT.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EVROPSKÝ PARLAMENT."— Transkript prezentace:

1 EVROPSKÝ PARLAMENT

2 EVROPSKÝ PARLAMENT kolektivní permanentní orgán
zastupuje zájmy obyvatel -občanů EU ( tím se liší od Rady) v institucionálním systému EU jde tedy o nadnárodní orgán (ne mezivládní ) sídlo EP - rozděleno stálá zasedání probíhají ve Štrasburku, mimořádná zasedání v Lucemburku nebo v Bruselu; generální sekretariát a 20 stálých výborů EP působí v Bruselu

3 Složení EP EP se skládá ze zástupců občanů EU - počet poslanců nesmí přesáhnout 754 od roku 2014 má 751 poslanců zastoupení členských států musí být stanoveno podle zásady sestupné proporcionality - lidnatější členský stát má právo na vyšší počet křesel poslanci jsou voleni ve všeobecných a přímých volbách občany EU v každém členském státě podle jeho vlastních volebních pravidel, ale ve stejných dnech pro celou Evropu status poslance – mandát trvá 5 let, lze opakovat poslanci hlasují individuálně a osobně – nemohou být vázáni jakýmikoliv příkazy a to ani vlastními politickými skupinami)

4 Složení EP výsady a imunity poslanců EP – mají funkční povahu
jsou absolutní na území svého členského státu požívá europoslanec imunitu v rozsahu poslance národního parlamentu, na území ostatních ČS je vyloučeno jakékoliv stíhání a zadržení pro názory a hlasování v průběhu jeho funkce; imunita se však nevztahuje na trestné činy neslučitelnost postavení poslance je neslučitelné s členstvím v národní vládě, se členstvím v Komisi, účetním dvoru, s postavením soudce ESD či s postavením úředníka EU

5 Fungování EP Řídící orgány
předsednictvo je tvořeno předsedou a 14 místopředsedy jmenovanými EP z vlastních řad na dobu 2,5 roku, s možností nového jmenování předseda předsedovi náleží řízení práce EP vedle úlohy organizační má též důležitou funkci ve vztazích s jinými orgány; í) předsednická konference sestává z předsedy EP a předsedů politických skupin, zastává funkce týkající se organizace práce EP (např. příprava programu jednání plenárních schůzí)

6 Fungování EP politické skupiny (frakce)
Jsou projevem existence „politických stran na evropské úrovni“ poslanci se seskupují podle politické, nikoliv státní příslušnosti zájem na vytvoření politické strany - nárok na určitý způsob vyjadřování stanovisek vytvoření skupiny deklarací na základě minimálního počtu poslanců (25) z nejméně ¼ členských států skupin je celkem 7 – největší vliv má Evropská lidová strana poslanci nezávislí – bez klubové příslušnosti – vysílají dva zástupce na předsednickou konferenci, jíž se účastní bez hlasovacího práva

7 Fungování EP výbory generální sekretariát Plenární zasedání a schůze →
permanentní výbory (20) a specializované komise; EP rozhoduje vždy na základě jejich zprávy generální sekretariát Sídlo v Lucemburku * Plenární zasedání a schůze → EP zasedá jednou ročně, zasedání se konají obyčejně v sídle EP, jímž je Štrasburk, nicméně kromě 12 měsíčních pravidelných zasedání ve Štrasburku se další schůze – zejm. výborů – organizují v Bruselu; schůze – kvórum schůze je stanoveno na 1/3 všech členů EP, ale v praxi se toto systematicky neověřuje Rozhodování absolutní většinou odevzdaných hlasů; hlasování je osobní – normálně se hlasuje zvednutím ruky,

8 Pravomoci EP EP má pravomoci: legislativní pravomoci legislativní,
rozpočtové (oboje společně s Radou), politické kontroly a konzultace, jmenovací pravomoci a pravomoci ve vnějších vztazích legislativní pravomoci EP se podílí na přijímání všech legislativních aktů a rozpočtu (mimo aktů SZBP) právo zahájit proceduru revize Smluv, Právo požádat Komisi o vypracování návrhu legislativního aktu

9 Pravomoci EP rozpočtové pravomoci – pravomoci při schvalování
víceletého finančního rámce, ročního rozpočtu EU, stanovení právního základu pro vlastní uděluje Komisi absolutorium za provádění rozpočtu jmenování orgánů – EP má právo volit předsedu Komise, schvalovat a odvolávat Komisi jako celek volit ombudsmana, vytvořit dočasné vyšetřovací komise

10 Pravomoci EP politická kontrola vnější vztahy
petice – občané EU, ale i jakákoliv FO či PO sídlící nebo pobývající v některém členském státu má petiční právo k EP; petice mohou být předkládány individuálně nebo kolektivně; musejí se týkat jich osobně a spadat do věcné působnosti EU intervence ombudsmana kontrola se sankcemi - pouze ve vztahu ke Komisi má formu vyslovení nedůvěry, jež se týká celé Komise kolektivně vnější vztahy souhlas či konzultace EP přijetí všech tzv. vnějších smluv aktivně legitimován k podání žádosti o vydání posudku ESD k mezinárodní smlouvě

11 Ostatní instituce

12 Evropská centrální banka (čl. 282-284 SFEU)

13 ECB- VZNIK A VÝZNAM Založena 1998, sídlem Frankfurt
Je centrální bankou pro evropskou jednotnou měnu euro Lisabonská smlouva ji nově zařazuje mezi orgány unie Evropská centrální banka + národní centrální banky = Evropský systém centrálních bank (ESCB) Evropská centrální banka + národní centrální banky zemí s eurem = Eurosystém => ESCB a Eurosystém – souběžné fungování, dokud se všichni členové EU nestanou členy eurozóny Eurozóna = 17 států EU, které zavedly euro

14 Funkce Provádí a zajišťuje měnovou politiku v EU
Zabezpečuje a udržuje cenovou stabilitu v eurozóně (monitorování cenových trendů) Povoluje vydávání eura (kontrola množství peněž v oběhu) v oblastech spadajících do její působnosti je konzultována k návrhům aktů Unie

15 Struktura Výkonná rada Rada guvernérů Generální rada
- předseda ECB, místopředseda a 4 další členové - provádí měnovou politiku na základě pokynů Rady guvernérů - každodenní řízení ECB Rada guvernérů - tvořena Výkonnou radou + guvernéry centrálních bank členských států, jejichž měnou je euro (nově dle LS – dříve guvernéři bank všech členských států EU) Generální rada - předseda ECB, místopředseda + guvernéři centrálních bank všech členských států - koordinace, příprava rozšiřování eurozóny

16 Účetní dvůr (čl SFEU)

17 ÚČETNÍ DVŮR - VZNIK A VÝZNAM
Založen 1975 (zavedení vlastních příjmů Společenství) Postupně posilován (Amsterodam: umožněno vyšetřování účetních podkladů u příjemců finančních prostředků ES) Snahy o posilování vyplývají ze zjištěných nedostatků v hospodaření + rozšiřování skupiny čistých plátců rozpočtu EU Prezentací svých zjištění nepřímo ovlivňuje politickou diskuzi Provádí audit příjmů a výdajů ES = kontrola plnění rozpočtu Je nezávislý na ostatních orgánech

18 Funkce Kontrola příjmů a výdajů EU
Prověřuje účetní doklady Pracuje v spolupráci s EP (výborem pro rozpočtovou kontrolu) a s Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) Inspekce v členských státech (spravují až 80 % prostředků rozpočtu EU) Prezentuje zjištění a posudky, tematické zprávy Souhrn zjištění ve Výroční zprávě

19 Struktura a organizace
Sídlo: Lucemburk Členové (1 z každé země EU) Funkční období 6 let voleni Radou se souhlasem EP, na návrh členských států Musí splňovat „veškeré záruky nezávislosti“ a být kvalifikováni pro práci v auditorských orgánech Ze svého středu si volí předsedu (na 3 roky ) Běžný chod = administrativa (cca 600 osob)

20 Poradní orgány (čl. 300-307 SFEU)

21 1) Hospodářský a sociální výbor (ECOSOC) 2) Výbor regionů
Čl. 300 SFEU: „Evropskému parlamentu, Radě a Komisi jsou nápomocny Hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů, které plní poradní funkce.“ „Členové ECOSOC a Výboru regionů vykonávají svou funkci zcela nezávisle v obecném zájmu Unie“ Úkol: poskytovat strukturám zapojeným v legislativním procesu dostatek informací a zajistit reprezentaci veřejných, profesních a obchodních zájmů

22 EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ VÝBOR
= EHSV, byl založen v roce 1957 Římskou smlouvou Je poradním orgánem, který reprezentuje zaměstnavatele, odborové svazy, zemědělce, spotřebitele a další zájmové skupiny, které společně tvoří „organizovanou občanskou společnost“ Prezentuje jejich stanoviska a chrání jejich zájmy v politických rozhovorech s Komisí, Radou a Parlamentem

23 EHSV EHVS tak slouží jako prostředník mezi EU a jejími občany
Výbor má 317 členů, z ČR 12 Členové jsou nominování vládami EU, pracují ale nezávisle Jmenováni na čtyřletá funkční období, poté mohou být jmenování znovu Výbor volí prezidenta a 2 viceprezidenty na funkční období 2 roky

24 Úkoly ehsv Udělovat rady Komisi, Radě a Parlamentu (na základě jejich žádosti nebo z vlastní iniciativy) Podporovat občanskou společnost, aby se více zapojila do tvorby politiky EU Posilovat pozici občanské společnosti ve státech mimo EU a pomoci zakládat poradní struktury

25 Kdo jsou členové ehsv Členové EHSV většinou pracují ve své vlasti a dělí se do 3 skupin: - reprezentující zaměstnavatele - reprezentující zaměstnance - reprezentující jiné hospodářské skupiny

26 Skupina zaměstnavatelů
Členové soukromých a veřejných průmyslových odvětví Malých a středních podniků Obchodních komor Velkoobchodu a maloobchodu Bankovnictví a pojišťovnictví Dopravy Zemědělství

27 Skupina zaměstnanců Reprezentuje všechny kategorie zaměstnaných od dělníků až po vedoucí pracovníky Členové pocházejí z národních odborových organizací

28 Třetí skupina Nestátní instituce • Zemědělské podniky
Malé podniky • Řemeslníci a živnostníci Neziskové organizace Organizace spotřebitelů Organizace pro ochranu životního prostředí Vědecká a akademická sdružení Asociace, které reprezentují rodiny, ženy, postižené

29 ECOSOC - složení Členové jmenování na 5 let Radou
Konzultace s Komisí a dalšími organizacemi Celkově 344 členů, ČR 12

30 VÝBOR REGIONŮ Založen 1994 Předchůdce: Shromáždění regionů (1985)
Úkol: prosazovat postoje místních a regionálních samospráv (předkládání stanovisek a návrhů Komisi) Čl. 300 SFEU: „Výbor regionů se skládá ze zástupců regionálních a místních samosprávných celků, kteří buď mají volební mandát v některém regionálním nebo místním samosprávném celku, nebo jsou politicky odpovědní volenému shromáždění“

31 VÝBOR REGIONŮ - SLOŽENÍ
Členové = zástupci regionální/místní samosprávy 344 členů, Voleni Radou na 5 let na návrh členských států seskupují se do politických skupin (obdobně jako v EP) V čele předsednictví Pracuje v odborných komisích (Kohezní politika, Hospodářská a sociální politika, Trvale udržitelný rozvoj, Kultura a vzdělání, Ústavní otázky a evropské vládnutí, Vnější vztahy)


Stáhnout ppt "EVROPSKÝ PARLAMENT."

Podobné prezentace


Reklamy Google