Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Manažerské účetnictví a řízení nákladů Přednáška 7 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra financí a finančních služeb telefon: 210 088 830 Bořivoj.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Manažerské účetnictví a řízení nákladů Přednáška 7 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra financí a finančních služeb telefon: 210 088 830 Bořivoj."— Transkript prezentace:

1 Manažerské účetnictví a řízení nákladů Přednáška 7 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra financí a finančních služeb telefon: 210 088 830 Bořivoj Pražák – UČO 5947 borivoj.prazak@mymail.cz Ekonomika a řízení bank zimní semestr 2007

2 2 Rizika banky jsou klasifikována podle mezinárodních doporučení stanovených Výborem pro bankovní dohled – "Basel I a II" Klasifikace rizik podle Basel úvěrové investiční riziko protistrany kursové úrokové akciové riziko tržní procesy lidé systémy externí faktory riziko operační Rizika banky BASEL I BASEL II

3 3 Koncept Basel II je založen na třech pilířích Pilíře Basel II Basel II - Pilíře Minimální kapitálové požadavky -Stanovení minimálních kapitálových požadavků -Úvěrové riziko je založeno na stanovení ratingu - externí rating - interní rating -Nově je zařazeno operační riziko -Tržní riziko zůstává beze změny Dohled regulátora -Banky samy hodnotí kapitálovou přiměřenost ve vztahu k rizikovému profilu -Provádí se dohled nad stanovením a udržováním kapitálové přiměřenosti -Banky musí mít více kapitálu, než je stanoveno minimálními požadavky -Dohled zasahuje při poklesu kapitálové přiměřenosti Tržní disciplína -Zveřejňovat informace o struktuře kapitálu -Zveřejňovat informace o měření a řízení rizik -Zveřejňovat rizikový profil banky -Zveřejňovat údaje o kapitálové přiměřenosti

4 4 Doporučení Basel II přináší dvě zásadní změny - jiný způsob stanovení kapitálového požadavku pro úvěrové riziko a nově i pro operační riziko Stanovení kapitálových požadavků Kapitálová přiměřenost je poměr kapitálu a ukazatelů charakterizujících úvěrové, tržbní a operační riziko Kapitál se skládá z více složek (tier 1 -3) Kapitálová přiměřenost musí být minimálně 8 % Basel II zavádí podrobnější výpočet kapitálového požadavku na úvěrové riziko a stanovení kapitálového požadavku na operační rizika Pro stanovení kapitálového požadavku na úvěrové riziko je možné využívat více přístupů Basel II – Změny oproti Basel I

5 5 Dimenze měření vytváření hodnoty Účel manažerského účetnictví je zjišťovat informace, které jsou potřebné pro řízení banky a přitom nejsou přímo dostupné ve finančním účetnictví Manažerské účetnictví – Účel Základem je finanční účetnictví – účetní záznamy, ale jejich zpracování, členění a úhel pohledu se v manažerském liší Účel – řídit ziskovost, efektivnost, rizika, obchod 3 hlavní dimenze řízení + další specifické – klient, produkt, organizační jednotka + distribuční kanál, region, oblast podnikání – nutný komplexní pohled R egion Zákazník Distribuční kanál Oblast podnikání P rodukt Banka

6 6 Základní dimenzí v manažerském účetnictví je organizační pohled, kdy sledujeme plánované a dosahované výsledky podle jednotlivých organizačních jednotek Organizační dimenze Při řešení organizační dimenze je nutné rozhodnout o řadě konceptuálních otázek nastavení úrovně podrobnosti – detailní / precizní model x srovnávací model vymezení typů hospodářských středisek – organizačních útvarů zařazení hospodářských středisek podle jednotlivých typů středisko: –hlavní činnosti – „profit centrum“ – prodejní místa, dealing, obchodní místa,.. –servisní střediska – „cost centrum“ – IT, budovy, školicí centrum,... –správní střediska – podpora nezařaditelná nebo obtížně kvantifikovatelná – právní, audit, PR, podpora statutárních orgánů –specielní – zbytek dekompozice a agregace – možnost hierarchického rozkládání a sečítání jednotlivých úrovní reporting – nástroj, forma, příjemci, periodicita, zhotovitel, … Manažerské účetnictví – Dimenze manažerského účetnictví – 1

7 7 Další dimenze manažerského účetnictví umožňují analyzovat dosahované výsledky podle hledisek zachycujících všechny významné faktory ovlivňující podnikatelskou činnost banky Dimenze linie podnikání a produktová Dimenze oblasti (linie) podnikání je zpravidla vymezena obvykle používanými hlavními oblastmi bankovnictví, i když zde není jednotná obecně uznaná definice: retailové bankovnictví – zaměření na fyzické osoby, podnikatele a malé a střední podniky korporátní bankovnictví – orientace na firemní klientelu finanční trhy – podnikatelská činnost na finančních trzích, klienty jsou zpravidla jiné finanční instituce Toto členění je jen základní a orientační, existuje řada dalších kategorizací. Jednou z nich jsou linie podnikání použité u standardního přístupu ke stanovení kapitálového požadavku podle BASEL II Produktová dimenze hodnotí výsledky podle produktů a jejich skupin externí produkty – tj. produkty poskytované klientům, tato dimenze umožňuje hodnotit ziskovost produktů v různých fázích jeho životnosti (marketing, vývoj produktů, životní cyklus produktu apod.) vnitřní produkty – produkty vymezené pro účely manažerského účetnictví Manažerské účetnictví – Dimenze manažerského účetnictví – 2

8 8 Další dimenze manažerského účetnictví umožňují analyzovat dosahované výsledky podle hledisek zachycujících všechny významné faktory ovlivňující podnikatelskou činnost banky Dimenze distribučního kanálu, zákaznická a regionální Dimenze distribučního kanálu: jednotlivé existující distribuční kanály – měření jejich ziskovosti řízení kanálů – kanibalistický efekt – řízená migrace aktivit mezi kanály Zákaznická dimenze je zaměřena na klienty banky segmentace klientů – segmenty, cílové skupiny, jednotliví klienti – různý přístup podle typu a velikosti banky integrovaný pohled na klienta – „výsledovka“ klienta ziskovost klienta a hodnocení obsluhy (náklady, výnosy, spokojenost zákazníka) Dimenze regionální umožňuje hodnotit výsledky dosahované v různých regionech, kde banka podniká volba členění – vychází z teritoriálního působení banky specifičnost regionů – srovnávání výsledků podle geografického působení banky Manažerské účetnictví – Dimenze manažerského účetnictví – 3

9 9 Výchozím principem pro řízení nákladů je jejich přiřazení vlastníkům procesů, které je spotřebovávají Základní pojmy v řízení nákladů V řízení nákladů jde o rozumně přesné přiřazení nákladů k různým hlediskům podnikatelské činnosti banky dimenze řízení nákladů – organizace, procesy, produkty, segmenty trhu, distribuční kanály alokace nákladů – proces přiřazování nákladů alokační klíč – pravidlo nebo ukazatel, podle kterého jsou náklady přiřazovány neúrokové náklady – nesouvisející s položkami pasiv bilance, t.j. leasing, mzdy, cestovné, spotřeba, odpisy,. přímé náklady – lze je přiřadit přím nákladovému středisku (mzdy, nájem) nepřímé náklady – nelze je z podstaty věci přiřadit přístup ABC – Activity Based Costing – řízení nákladů založené na sledování nákladů na činnosti Manažerské účetnictví – Řízení nákladů

10 10 Smyslem alokace nákladů je jejich přiřazení činnostem, které vytvářejí v bance hodnotu, aby bylo možno zjišťovat ziskovost těchto činností Přístup k alokaci neúrokových nákladů Zatímco úrokové náklady na hodnotovorné činnosti je možné alokovat poměrně snadno, problematická je alokace nepřímých a neúrokových nákladů vynakládaných v ostatních oblastech činnosti banky Postup se provádí v několika krocích: 1.vymezení tří typů hospodářských středisek – střediska hlavní činnosti, servisní střediska, správní střediska 2.vymezení vnitřních produktů – služby poskytované uvnitř banky jedním útvarem jinému útvaru 3.zpracování finančního účetnictví – zaúčtování nákladů jednotlivým střediskům 4.základní zaúčtování nákladů hospodářským střediskům (nejsou respektovány spotřebované náklady) 5.alokace nákladů servisních středisek (přímé a režijní náklady) na střediska HČ a správní střediska – alokační klíče, vnitřní produkty nebo alokace servisní režie (rozpočt.náklady mínus výnosy vnitřních produktů) 6.servisní střediska mají nulový hospodářský výsledek (v závislosti na dodržení rozpočtu), střediska HČ a správní mají ve výsledku alokované servisní náklady 7.alokace rozpočtované správní režie střediskům HČ Manažerské účetnictví – Alokace nákladů

11 11 Při alokaci nákladů v manažerském účetnistvím se jednotlivé útvary banky rozdělí do tří typů středisek, mezi nimiž jsou podle nastaveném modelu alokovány náklady Manažerské účetnictví – Typy středisek a postup alokace nákladů Řízení rizik PR & komunikace Strategické řízení Úvěrové riziko Interní Audit Finanční řízení Právní služby Kontrola & Compliance Řízení společnosti Správní střediska IT Služby Operations Lidské zdroje Všeobecné služby Vnitřní služby Servisní střediska Tvorba výnosů Střediska hlavní činnosti Investment Private & Corporate Hypotéční obchody SME RetailBanking Zahraniční operace Dozorčí rada Představenstvo 5. krok7. krok

12 12 Řízení nákladů umožňuje hodnotit výsleky činnosti jednotlivých středisek na základě analýzy finančních dat Alokace nákladů v jejich řízení Po provedených alokacích je konečný stav výkazů jednotlivých typů středisek: středisko hlavní činnosti –přímé náklady –náklady využitých vnitřních produktů –alokovaná část servisní režie –alokovaná část správní režie Hodnocení středisek hlavní činnosti je založeno na posuzování jejich hospodářského výsledku, tedy nákladů a výnosů Středisko servisní a správní je hodnoceno na základě rozpočtu, tedy podle rozdílu mezi rozpočtovaným a skutečnými náklady; vytváří se fiktivní středisko Pro alokaci se využívají alokační klíče – zaměstnanci, personální náklady, využívaná plocha, fond pracovní doby, spotřeba času, počet transakcí Při nastavení modelu alokace nákladů je nutné posoudit řadu faktorů –míra detailu, účelnost, reálnost, proveditelnost, podrobnost výsledku, objem nákladů na zpracování Manažerské účetnictví – Alokace nákladů

13 13 ABC je metoda sledování nákladů jednotlivých činností podnikových procesů, které je třeba realizovat, aby byl vyroben a dodán produkt, poskytnuta služba či obsloužen zákazník Účel a použití metody ABC Účel metody ABC –odstranit slabé stránky tradičního nákladového účetnictví –poskytnout základnu pro přesné a objektivní přiřazování nepřímých nákladů produktům –nabídnout alternativní pohled na spotřebu nákladů - aktivity a procesy versus funkční (organizační) úroveň –vytvořit nákladovou strukturu produktu napříč organizací, která zohledňuje vynaložené náklady na vývoj, zajištění, marketing, obchod, dodání,… –zajistit maximálně objektivní kalkulaci nákladů produktu Použití metody ABC: –realizujete dodávky různých produktů/služeb různým zákazníkům, skupinám zákazníků –využíváte více distribučních cest, či působíte ve více regionech –máte potíže s přesným určením nákladů a zisku na jednotlivé produkty, skupiny zákazníků, distribuční cesty –snažíte se zvýšit zisk, snížit náklady, odhalit rezervy v nákladovosti činností –nejste si jistí, kde jsou klíčové problémy a kde s optimalizací začít Manažerské účetnictví – Metoda ABC

14 14 ABC využívá stejnou informační základnu jako tradiční účetnictví, ale pohled na náklady je zaměřen horizontálně podle jednotlivých procesůa činností Pohled na náklady podle metody ABC Aktivity a procesy zákazník vstupy finanční řízení nákup obchod marketing rozvoj a strategie informatika Manažerské účetnictví – Metoda ABC

15 15 Nejprve se identifikují relevantní náklad analýzou rozložení nákladů podle druhu nákladů - křivka, kde na ose x je procento nákladových účtů a na ose y kumulativní objem nákladů Příklad výstupu Manažerské účetnictví – Metoda ABC - postup

16 16 Příklad Manažerské účetnictví – Metoda ABC - postup Dále se provede obdobně analýza rozložení výnosů podle druhu výnosů - křivka, kde na ose x je procento výnosových účtů a na ose y kumulativní objem výnosů

17 17 Účty Hlavní knihy Objekty (produkty, klienti,…) Nákladové účty Výnosové účty Přímé náklady Nepřímé náklady (včetně alokovaných jako režie) Správní náklady a režie Produktová marže Alokační klíč výnosů Alokační klíče nákladů Činnosti přímé napojení na produkty nepřímé napojení na produkty ostatní vzájemné započtení vybraných nákladů a výnosů nepřímo přiřaditelné náklady přímo přiřaditelné náklady správní náklady a režie Příklad Relevantní náklady a výnosy se alokují pomocí alokačních klíčů na objekty, které mají být analýzou sledovány Manažerské účetnictví – Metoda ABC - postup

18 18 Vykazování nákladů tradiční cestou Tytéž náklady vykázané metodou ABC Náklady na zprac. jedné smlouvy Náklady na získ. zákazníka … Propojení na měřítka výkonnosti Obchodní místoledenúnorbřezenduben Mzdy1250011000 11500 Zálohy na mzdy5005060200 Soc. zabezpečení62505500 5750 Materiál150250125140 Provozní náklady560650425337 Nakupované služby00055 Odpisy345 …525 ledenúnorbřezenduben Průzkum trhu268821502246 Získání zákazníka209516761993 Uzavírání smluv470937673514 Správa576546125664 Ukončení smlouvy387030963221 …756760536824 Aktivity 2150 1676 3767 4612 3096 6053 Příklad Metoda ABC umožňuje jiný pohled na strukturu nákladů, kdy se na rozdíl od finančního účetnictví sleduje účel, na který byly náklady vynaloženy Manažerské účetnictví – Metoda ABC

19 19 Srovnání pobočekAnalýza přidané hodnoty Výsledky metody ABC se dají využít pro řadu účelů, jako je například vzájemné porovnání výsledků poboček nebo analýza přidané hodnoty jednotlivých činností Manažerské účetnictví – Metoda ABC Činnosti s vysokou přidanou hodnotou Nezbytné podpůrné činnosti Činnosti s malou přidanou hodnotou Činnosti s žádnou přidanou hodnotou Přístup Rozvoj Zlepšení Cíl Strategické a klíčové činnosti Správnost Efektivita Minimalizace Efektivita Nahrazení Eliminace Nezbytné podpůrné činnosti Činnosti vyžadující úpravy

20 20 Pro zapamatování doporučuji níže uvedené pojmy Manažerské účtnictví Dimenze manažerského účetnictví Profit centrum Cost centrum Alokace neúrokových nákladů Alokační klíče Středisko hlavní činnosti servisní správní Analýza přidané hodnoty činností Vybrané pojmy

21 21 Manažerské účetnictví umožňuje kvantifikovat náklady a výnosy podnikatelské činnosti banky v různých dimenzích nezbytných pro její řízení Manažerské účetnictví je nutné pro řízení ziskovosti banky podle hledisek BSC Základem je finanční účetnictví Významnou složkou při vytváření hodnoty je řízení nákladů Řízení nákladů se odvíjí od procesů a aktivit zaměřených na konečný produkt a na zákazníka Řízení nákladů je založeno na jejich alokaci na hodnototvorné procesy a útvary, které tyto procesy zajišťují Manažerské účetnictví umožňuje optimalizovat vnitřní procesy Shrnutí


Stáhnout ppt "Manažerské účetnictví a řízení nákladů Přednáška 7 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra financí a finančních služeb telefon: 210 088 830 Bořivoj."

Podobné prezentace


Reklamy Google