Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákon 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákon 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění"— Transkript prezentace:

1 Zákon 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění
Mgr. Ilona Kostadinovová Dávky v případě invalidity, stáří a ztráty živitele. Prameny českého práva a koordinační nařízení v EU Nařízení Rady (EHS) 1408/71 ve znění 883/2004 a prováděcí nařízení 574/72 a 859/03 Zákon 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění

2 Literatura Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Důchodové pojištění, Povinnosti zaměstnavatele od roku 2009, Pelikánová, H., Lang, R., Šantrůček, V., Dorčáková, J., Pragoeduca, Praha 2009 Právo sociálního zabezpečení v rámci Evropské unie, Černá, J., Vacík, A., Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., Plzeň 2005 Sociální zabezpečení osob migrujících mezi státy EU, Koldinská, K., Pikorová, G., Švec, L., Tomeš, I., Beckovy mezioborové učebnice, C. H. Beck, Praha 2007 Sociální právo Evropské unie, Koldinská, K., Tomeš, I., C. H. Beck, Praha 2003 Důchodové předpisy, Přib, J., Voříšek, V., ANAG 2007/aktuální vydání Kdy do důchodu a za kolik, Přib. J. , GRADA, Jihlava 2004 Zařízení sociální péče pro seniory a zdravotně postižené občany, ANAG, Brno, 2005 Sociální pomoc a právo, Koldinská, K. , Marková, H. , Orac, Praha 2001 Komentář k Ústavě ČR a Listině základních práv a svobod, Klíma K. a kol., Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o. , Plzeň 2005, zejména část k Listině základních práv a svobod – sociální práva

3 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Základní principy koordinace systémů sociálního zabezpečení v Evropské unii Aplikace právního řádu jediného členského státu Rovné zacházení Zachování práv během jejich nabývání, sčítání dob pojištění Zachování nabytých práv, výplata dávek do ciziny Nařízení Rady 1408/71/EHS, o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství Nařízení Rady 574/72 a 859/03 stanovící postup provádění Nařízení 1408/71 Nařízení Rady 883/2004 – od roku 2009 nahradí současné Nařízení 1408/71

4 Sociální zabezpečení v rámci Evropské Unie
Mgr. Ilona Kostadinovová Sociální zabezpečení v rámci Evropské Unie Základem fungování Evropského práva sociálního zabezpečení jsou 2 principy: a) princip subsidiarity – zákony Společenství zasahují pouze tehdy, pokud by nebylo cílů EU dosaženo výkladem národních zákonů b) princip proporcionality- nelze jít nad rámec toho, co je nezbytné pro dosažení cílů Společenství. Evropské právo sociálního zabezpečení prochází průběžnými změnami, které se často týkají podstaty a výkladu jednotlivých institutů. Evropský soudní dvůr často otevírá vyřešené případy, zda změnami v Nařízení nedošlo i ke změně konečného řešení v dříve projednávané kauze. V oblasti sociálního zabezpečení nedochází k harmonizaci národních sociálních systémů členských států, ale pouze k jejich koordinaci. Koordinace nahrazuje pouze ta národní pravidla, která jsou pro migrujícího pracovníka nebo osobu samostatně výdělečně činnou nevýhodná. Pro praktické provádění koordinačního nařízení se používají tzv. evropské formuláře. Strana 23 Práva sociálního zabezpečení v rámci EU, Vacík-Černá 2005 Evropské formuláře – pro praktické provádění koordinačního nařízení a zajištění rychlé a účinné komunikace mezi institucemi sociálního zabezpečení. Tyto formuláře vypracovává Administrativní komise a obsahují všechny informace, které jsou potřebné pro prokázání nároku a stanovení dávek. Aplikací koordinačního nařízení pověřuje obvykle každý členský stát tu instituci, která poskytuje dávky vnitrostátně. Základní principy koordinace: 1. Rovné zacházení a zákaz diskriminace. 2. Aplikace právního řádu jednoho státu (princip lex loci laboris). 3. Sčítání dob pojištění (agregace dob). 4. Zachování nabytých práv (výplata dávek do ciziny). Úloha koordinačních předpisů ( str. 41 Vacík-Černá):Ochrana práv migrujících pracovníků v oblasti sociálního zabezpečení zahrnuje nutnost řešit následující základní problémy: 1. Je třeba zabránit konfliktu právních řádů. 2. Je třeba odstranit nerovné zacházení na základě státní příslušnosti. 3. Je třeba napravit přerušení pojištění pracovníka z důvodu pohybu přes hranice, která osoby znevýhodňují při plnění podmínek pro dávku a nebo výpočtu dávky. 4. Je třeba odstranit teritoriální požadavky pro výplatu dávek.

5 Přístup k výkladu sociálních jevů
Mgr. Ilona Kostadinovová Přístup k výkladu sociálních jevů Sociální ochrana Sociální riziko, pojistné riziko Sociální událost: a) Změna zdravotního stavu – zdraví, nemoc, úraz, invalidita b) Nezaměstnanost c) Rodina d) Stáří e) Chudoba

6 Dávky poskytované v rámci EU
Mgr. Ilona Kostadinovová Dávky poskytované v rámci EU Nemoc a mateřství Invalidita Stáří a úmrtí ( ztráta živitele) Pracovní úrazy a nemoci z povolání Pohřebné Dávky v nezaměstnanosti Rodinné dávky a přídavky

7 Důchodové pojištění v ČR v rámci evropské koordinace
Mgr. Ilona Kostadinovová Důchodové pojištění v ČR v rámci evropské koordinace Odvod pojistného na důchodové pojištění. Peněžité dávky.

8 Základní prameny práva důchodového pojištění v ČR
Mgr. Ilona Kostadinovová Základní prameny práva důchodového pojištění v ČR Zákon č. 155 /1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění Zákon 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, účinnost od

9 Aplikace právního řádu jednoho státu Negativní kolize právních norem
Mgr. Ilona Kostadinovová 1. princip koordinace Aplikace právního řádu jednoho státu Negativní kolize právních norem Pozitivní kolize právních noerem – koordinační nařízení předchází situacím, aby nenastala situace, kdy není výdělečně činná osoba přecházející hranice pojištěna v žádném členském státě, anebo kdy je pojištěna v několika členských státech Pojem záchranná sociální síť/“Social safety Net“ použila poprvé Světová banka začátkem 80. let minulého století v souvislosti se ekonomickými reformami v Latinské Americe a v Asii. Označuje systémové uspořádání sociálního pojištění, sociálních(státních) podpor a sociální pomoci způsobem, aby žádný občan nebyl existenčně ohrožen v době ekonomických reforem V důsledku ekonomické transformace by tedy občan neměl klesnout pod úroveň existenčního nebo sociálního minima. Záchranná sociální síť jako produkt liberální představy má zajistit jen důstojnou minimální hranici životních potřeb a ponechat na iniciativě jednotlivce, aby si zajistil více.

10 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
2. princip koordinace Rovné zacházení – zákaz otevřených forem diskriminace z důvodu státní příslušnosti a zákaz jakékoli formy skryté diskriminace Osoby sídlící na území členských států, na které se vztahují ustanovení Nařízení č. 1408/71, podléhají stejným povinnostem a užívají stejných výhod podle legislativy členského státu jako příslušníci dotyčného státu. Zakotvují-li odlišnou právní úpravu platnou pro cizince, nebude to platit pro osoby kryté komunitárním právem. Pojem záchranná sociální síť/“Social safety Net“ použila poprvé Světová banka začátkem 80. let minulého století v souvislosti se ekonomickými reformami v Latinské Americe a v Asii. Označuje systémové uspořádání sociálního pojištění, sociálních(státních) podpor a sociální pomoci způsobem, aby žádný občan nebyl existenčně ohrožen v době ekonomických reforem V důsledku ekonomické transformace by tedy občan neměl klesnout pod úroveň existenčního nebo sociálního minima. Záchranná sociální síť jako produkt liberální představy má zajistit jen důstojnou minimální hranici životních potřeb a ponechat na iniciativě jednotlivce, aby si zajistil více.

11 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
3. princip koordinace Sčítání dob pojištění – vyžaduje-li se pro vznik nároku na dávku získání určité doby pojištění, započítává se pro splnění podmínky získání této doby i doba pojištění získaná v jiném členském státě. Pojem záchranná sociální síť/“Social safety Net“ použila poprvé Světová banka začátkem 80. let minulého století v souvislosti se ekonomickými reformami v Latinské Americe a v Asii. Označuje systémové uspořádání sociálního pojištění, sociálních(státních) podpor a sociální pomoci způsobem, aby žádný občan nebyl existenčně ohrožen v době ekonomických reforem V důsledku ekonomické transformace by tedy občan neměl klesnout pod úroveň existenčního nebo sociálního minima. Záchranná sociální síť jako produkt liberální představy má zajistit jen důstojnou minimální hranici životních potřeb a ponechat na iniciativě jednotlivce, aby si zajistil více.

12 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
4. princip koordinace Export dávek do ciziny – dávky v nemoci a mateřství jsou vypláceny podle právních předpisů toho státu, ve kterém je osoba pojištěna bez ohledu na to, ve kterém státě pobývá. Výše a trvání výplaty závisí na legislativě státu pojištění. Peněžité dávky mají nahradit příjem ušlý v důsledku nemoci nebo mateřství, v ČR jsou vypláceny z nemocenského pojištění, k výplatě jsou příslušné:mOkresní správy sociálního zabezpečení a zaměstnavatelé Věcné dávky se vztahují na lékařskou a stomatologickou péči, na léky, hospitalizaci a na přímé platby určené k proplacení těchto nákladů, v ČR jsou poskytovány ze zdravotního pojištění. Peněžité dávky pro případ stáří, invalidity či ztráty živitele jsou poskytovány ze systému důchodového pojištění.

13 Pravidla pro sčítání dob pojištění
Mgr. Ilona Kostadinovová Pravidla pro sčítání dob pojištění Splnění podmínky tzv. čekací doby před tím, než vznikne nárok žadatele na dávku. Přihlíží se i k době pojištění získané v jiném členském státě. PŘ: Byl-li zaměstnanec pojištěn v Rakousku a přestěhoval se do Itálie, kde je nyní pojištěn, je jeho rakouská doba pojištění brána v úvahu pro splnění italských podmínek.

14 V ČR je stanovena podmínka určité doby pojištění.
Mgr. Ilona Kostadinovová Příklad V ČR je stanovena podmínka určité doby pojištění. Ve Finsku je stanovena podmínka doby bydlení. Jestliže tato podmínka není splněna, musí stát přihlédnout k době pojištění nebo bydlení v jiném členském státě. Příklady jsou ve sbírce příkladů. Řešení str. 78

15 Nebo 15 let a dosažení věku 65 let.
Mgr. Ilona Kostadinovová Čekací doba v ČR V ČR vzniká v současné době nárok na starobní důchod po splnění podmínky získání doby pojištění alespoň 25 let a po dosažení důchodového věku Nebo 15 let a dosažení věku 65 let. Příklady jsou ve sbírce příkladů. Řešení str. 78

16 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Výpočet dávek Rozhodný je příjem získaný ve státě kompetentní instituce, jehož právní předpisy upravují poskytování dávek vypočtených na základě průměrných výdělků nebo průměrných příspěvků. PŘ: Členský stát je povinen přihlédnout k dobám pojištění z jiných členských států splněných v rámci sociálního systému daného členského státu tak, jak jsou mu předloženy na příslušném formuláři , tj. E205. Členský stát nemá právo ověřovat a zvažovat, zda by tyto doby pojištění byly považovány za dobu pojištění podle jeho vlastních právních předpis- Švédská úřadovna sociálního pojištění se na doby pojištění dotáže ČSSZ nebo PSSZ formulářem E 104.

17 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
E - formuláře Praktické provádění koordinačních nařízení a zajištění rychlé a účinné komunikace mezi institucemi sociálního zabezpečení Ve všech oficiálních jazycích EU Rozděleny podle oblastí: Řady: E 100 – zdravotní péče, vysílání pracovníků - dávky v nemoci a mateřství E 200, důchody E nezaměstnanost E 400 – dávky rodinné E 600 – dávky nepříspěvkové Průměrná mzda v národním hospodářství – součin všeobecného vyměřovacího základu stanoveného nařízením vlády pro účely důchodového pojištění za kalendářní rok, který o 2 roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu stanoveného nařízením vlády pro účely důchodového pojištění pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu.

18 Ministerstvo obrany (u vojáků z povolání) – nemocenské a důchody
Mgr. Ilona Kostadinovová Příslušný úřad Ministerstvo práce a sociálních věcí – Česká správa sociálního zabezpečení Ministerstvo obrany (u vojáků z povolání) – nemocenské a důchody Ministerstvo spravedlnosti (u příslušníků vězeňské služby) – nemocenské a důchody Ministerstvo financí (u příslušníků celní správy) – nemocenské a důchody

19 Invalidita, stáří, ztráta živitele – formuláře E 205
Mgr. Ilona Kostadinovová ČSSZ kompetentní institucí – žadatel je pojištěn v ČR a podléhá českým právním předpisům Invalidita, stáří, ztráta živitele – formuláře E 205 OSSZ přijme žádost o dávku. ČSSZ rozhoduje.

20 Důchodové pojištění v ČR
Mgr. Ilona Kostadinovová Důchodové pojištění v ČR Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) řídí a kontroluje činnost okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ). V Praze Pražská správa sociálního zabezpečení (PSSZ). ČSSZ rozhoduje o nároku na důchody, jejich výši a výplatě. Orgány sociálního zabezpečení ministerstva vnitra rozhodují otázky týkající se vojáků z povolání, policistů, příslušníků Vězeňské stráže a jejich pozůstalých.

21 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Účel pojistného na sociální pojištění a pojistného na zdravotní pojištění Okruh započitatelných příjmů je pro oba systémy jednotný. I. Sociální pojištění – na účet okresních správ sociálního zabezpečení Pojistné na sociální pojištění je určeno na úhradu výdajů na: a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti – podpora v nezaměstnanosti, provádění nemocenského a důchodového pojištění (správní výdaje) - Penále ve výši 0,05% z neplacené částky za každý kalendářní den prodlení, promlčení po 10 letech ode dne splatnosti II. Zdravotní pojištění – na účet příslušné zdravotní pojišťovny Veřejné zdravotní pojištění je druhem zákonného pojištění, na jehož základě je hrazena zdravotní péče poskytnutá pojištěnci - z. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. - Sankcí za neplacení pojistného nebo nesprávně zaplacené pojistné v nižší výši, resp. za pozdní placení, je ze zákona penalizace ve výši 0,05% z neplacené částky za každý kalendářní den prodlení, pojistné se promlčuje za 5 let Zdravotní pojištění poskytuje Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR a řada dalších zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven jako například Pojišťovna ministerstva vnitra apod.

22 Okruh důchodově pojištěných osob v ČR od 1. 1. 2009
Mgr. Ilona Kostadinovová Okruh důchodově pojištěných osob v ČR od Dvě skupiny v závislosti na tom, zda účast na důchodovém pojištění je podmíněna účastí na nemocenském pojištění či nikoli. I. Zaměstnanec - § 5 odst. 1 písm. a) – l) zákona č. 155/1995 Sb. v souladu s § 5 písm. a), bod 1. – 14 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění X Zaměstnání malého rozsahu – sjednaná částka započitatelného příjmu je nižší než rozhodný příjem = 2000,- Kč II. Osoby, jejichž činnost nezakládá účast na nemocenském pojištění, přesto jsou za splnění podmínek účastni pojištění důchodového.

23 § 5 odst. 1 písm. w) a x) zákona 155/1995 Sb.
Mgr. Ilona Kostadinovová Osoby, jejichž činnost nezakládá účast na nemocenském pojištění, přesto jsou za splnění podmínek účastni pojištění důchodového. § 5 odst. 1 písm. w) a x) zákona 155/1995 Sb. § 8 z. 155/1995 Sb., účastny důchodového pojištění v těch měsících, ve kterých jim byl zúčtován příjem započitatelný do vyměřovacího základu (z. č. 589/1992 Sb.) pro stanovení pojistného alespoň ve výši rozhodného příjmu Rozhodný příjem – ¼ příjmu všeobecného vyměřovacího základu (§17 odst. 2 z.155/1995 ) za kalendářní rok, který o 2 roky předchází kalendářnímu roku, za který se posuzuje účast, a přepočítacího koeficientu (§ 17 odst. 4 z. 155/1995 Sb.) Nařízení vlády č. 365/2008 Sb. – v současné době je to minimálně 5900,- Kč – absolutní částka, která se nesnižuje Výpočet: x 1,0942 = : 4 = 5889, Kč

24 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
SAZBY POJISTNÉHO v roce § 7 zákona o pojistném na sociální zabezpečení Sazba Nem. poj. Důch. poj. St. pol. zam. Zdravotní poj. Zv 25% 2, 3 % 21, 5% 1,2 % 9 % Znc Zahr.znc 11 % 0 % 1,4% 6, 5 % 0,4% 4, 5 % OSVČ 29, 2 % je-li účastna 1, 4 % 28 % 1,2% 13, 5 % Dobrovolně účastná na důch. poj. Sazby pojistného jsou sou diferencovány podle jednotlivých poplatníků.

25 Popis systému důchodového pojištění
Mgr. Ilona Kostadinovová Popis systému důchodového pojištění I. Povinné základní důchodové pojištění - z. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů - dávkově financované - průběžně financované - univerzální, zabezpečuje všechny pojištěnce - důchod pobírá více než 99% obyv. ve věku vyšším než je věková hranice pro nárok na starobní důchod II. Dobrovolné doplňkové penzijní připojištění - zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, ve znění pozdějších předpisů

26 III. Vdovský a vdovecký důchod - §§ 49 – 51
Mgr. Ilona Kostadinovová Druhy dávek ze základního důchodového pojištění – z. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění I. Starobní důchod - §§ 28 – 37 II. Invalidní důchod a) Plný - §§ 38 – 42 b) Částečný - §§ III. Vdovský a vdovecký důchod - §§ 49 – 51 IV. Sirotčí důchod - §§

27 Zaměstnavatelské penzijní systémy
Mgr. Ilona Kostadinovová Zaměstnavatelské penzijní systémy s činností institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie se počítá, z. č. 340/2006 Sb. - produkty komerčních pojišťoven – životní pojištění

28 Důchodové pojištění v ČR 2008
Mgr. Ilona Kostadinovová Důchodové pojištění v ČR 2008 ● Na začátku roku 2008 se důchody zvedly v průměru o necelá čtyři procenta, tedy asi o 346 korun. ● Mimořádné zvýšení zvýšení. Ministr práce Petr Nečas (ODS) navrhl potřebné legislativní změny vládě, navýšení v průměru o 465 korun. ● Průměrná penze činila 9111 Kč. ● Důchod se skládá z pevné části, která je pro všechny stejná. Od ledna se zvýšila z 1570, - Kč o 130 korun na 1700 korun, od srpna na 2170,- Kč. Druhý díl je procentní. Vypočítává se podle výdělků a odvodů.

29 Důchodové pojištění v ČR 2009 a 20010
Mgr. Ilona Kostadinovová Důchodové pojištění v ČR a 20010 ● V důchodovém systému se plánují velké změny. ● Postupná reforma důchodového systému je nastíněna na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ● Změny již přijaté nabyly účinnosti od , avšak řada pasáží nabývá účinnosti až – viz přiložený dokument

30 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Příklad Český důchodce, který se přestěhoval do Portugalska má v tomto státě i se svými nezaopatřenými rodinnými příslušníky nárok na plnou zdravotní péči na účet své české zdravotní pojišťovny. Pokud by však měl nárok na důchod i v zemi, kam se přestěhoval, ponese náklady na zdravotní péči nový stát bydliště. Průměrná mzda v národním hospodářství – součin všeobecného vyměřovacího základu stanoveného nařízením vlády pro účely důchodového pojištění za kalendářní rok, který o 2 roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu stanoveného nařízením vlády pro účely důchodového pojištění pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu.

31 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Příklad Pracovník, který pracoval v ČR, kde požádal o důchod, bydlící v Řecku. Po přiznání nároku na důchod přechází do kategorie důchodců Průměrná mzda v národním hospodářství – součin všeobecného vyměřovacího základu stanoveného nařízením vlády pro účely důchodového pojištění za kalendářní rok, který o 2 roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu stanoveného nařízením vlády pro účely důchodového pojištění pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu.

32 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Podávání žádostí o důchody, § 82 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Žádosti o přiznání dávky důchodového pojištění je povinna sepsat s občany okresní správa sociálního zabezpečení příslušná podle místa trvalého pobytu občana; rodinní příslušníci či jiný občan na základě plné moci. ČSSZ rozhoduje o nároku na důchody, jejich výši a výplatě. Žádost lze podat nejdříve tři měsíce přede dnem, od kterého občan žádá dávku důchodového pojištění přiznat. Zaměstnavatel je povinen do 8 dnů ode dne, kdy obdržel výzvu okresní správy sociálního zabezpečení sepisující žádost o dávku důchodového pojištění, sdělit písemně požadované údaje.

33 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Starobní důchod - §§ 28 – 37 - potřebná doba 25 let pojištění a dosažení důchodového věku (§ 32) - 15 let pojištění a dosažení věku 65 let - §§ 30, 31 – před dosažením důchodového věku – 25 let pojištění a do důchodového věku chybí 3 roky, je poživatelem částečného invalidního důchodu a do důchodového věku mu chybí 2 roky, u plného invalidního důchodu 5 let - výše - §§ - souběh starobního důchodu s příjmem z výdělečné činnosti - § 37, jen je-li sjednán pracovní poměr na dobu určitou, nejdéle však na dobu 1 roku

34 Výše starobního důchod, §§ 33 – 36
Mgr. Ilona Kostadinovová Výše starobního důchod, §§ 33 – 36 základní výměra činí 2170, - Kč procentní výměra činí za každý celý rok doby pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod 1,5 % výpočtového základu, nejméně 770, - Kč

35 Příklady určení důchodového věku
Mgr. Ilona Kostadinovová Příklady určení důchodového věku Pojištěnec získal 17 let zaměstnání a dosáhl věku 64 let. Kdy vzniká tomuto pojištěnci nárok na starobní důchod? Žena vychovala 2 děti, získala 35 let doby pojištění a věku 55 let dosáhne 10. června Stanovte její důchodový věk a datum nároku na starobní důchod.

36 Invalidní důchod a) Plný invalidní důchod - §§ 38 – 42
Mgr. Ilona Kostadinovová Invalidní důchod a) Plný invalidní důchod - §§ 38 – 42 - je-li z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu snížena schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 66%, je schopen pro zdravotní postižení pracovat jen za zcela mimořádných podmínek - splnění potřebné doby pojištění - § 40 - základní výměra činí 2170, - Kč b) Částečný - §§ 43 – 45 - je-li pracovní schopnost snížena nejméně o 33%, zdravotní stav značně ztěžuje obecné životní podmínky - splnění potřebné doby pojištění dle § 40 - základní výměra činí 2170, - Kč

37 Invalidní důchod – plný, §§ 38 - 42
Mgr. Ilona Kostadinovová Invalidní důchod – plný, §§ je-li z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu snížena schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 66%, je schopen pro zdravotní postižení pracovat jen za zcela mimořádných podmínek splnění potřebné doby pojištění - § 40 do 20 let méně než jeden rok, od 20 let do 22 let jeden rok, od 22 let do 24 let dva roky, od 24 let do 26 let tři roky, od 26 let do 28 let čtyři roky a nad 28 let pět roků. - základní výměra činí 2170, - Kč - výše procentní výměry důchodu činí za každý celý rok doby pojištění 1,5 % výpočtového základu, nejméně 770,- Kč měsíčně

38 Zjišťování doby pojištění
Mgr. Ilona Kostadinovová Zjišťování doby pojištění Potřebná doba pojištění se zjišťuje z období před vznikem plné invalidity, a jde-li o pojištěnce ve věku nad 28 let, z posledních 10 let před vznikem plné invalidity. Podmínka potřebné doby pojištění se považuje za splněnou, byla-li získána v kterémkoliv období 10 roků po vzniku plné invalidity (u pojištěnce mladšího 24 let činí přitom potřebná doba pojištění dva roky). Podmínka potřebné doby pojištění se považuje za splněnou, vznikla-li plná invalidita následkem pracovního úrazu (nemoci z povolání). Do doby pojištění se započítává i tzv. dopočtená doba, kterou je doba ode dne vzniku nároku na plný invalidní důchod do dosažení důchodového věku (u žen se přitom bere v úvahu důchodový věk stanovený pro bezdětné ženy). Do doby pojištění se započítává rovněž tzv. náhradní doba pojištění (stejně jako v případě starobního důchodu

39 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Plný invalidní důchod a jeho výše v mimořádných případech (§ 42 zákona o důchodovém pojištění) Dnem dosažení věku 18 let vzniká nárok na plný invalidní důchod i osobám s trvalým pobytem na území ČR, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nemohly být účastny pojištění po potřebnou dobu a jejichž plná invalidita vznikla před dosažením 18 let věku. Procentní výměra plného invalidního důchodu činí v těchto případech 45 % výpočtového základu. Pro účely stanovení výpočtového základu se za osobní vyměřovací základ považuje všeobecný vyměřovací základ, který o dva roky předchází roku přiznání plného invalidního důchodu, vynásobený příslušným koeficientem. Takto stanovená výše procentní výměry je i minimální výší procentní výměry plného invalidního důchodu osob, které se stanou plně invalidními před dosažením věku 28 let, je-li tento důchod přiznán před dosažením věku 18 let a dále pojištěnce, který ke dni vzniku nároku na tento důchod získal aspoň 15 roků pojištění bez náhradních dob pojištění.

40 Invalidní důchod – částečný, §§ 43 - 45
Mgr. Ilona Kostadinovová Invalidní důchod – částečný, §§ - je-li pracovní schopnost snížena nejméně o 33%, zdravotní stav značně ztěžuje obecné životní podmínky - splnění potřebné doby pojištění dle § 40 - základní výměra činí 2170, - Kč - výše procentní výměry důchodu činí za každý celý rok doby pojištění 0,75 % výpočtového základu, nejméně 385 Kč měsíčně

41 Invalidní důchod – částečný, §§ 43 - 45
Mgr. Ilona Kostadinovová Invalidní důchod – částečný, §§ Potřebná doba pojištění činí u pojištěnce ve věku: do 20 let méně než jeden rok, od 20 let do 22 let jeden rok, od 22 let do 24 let dva roky, od 24 let do 26 let tři roky, od 26 let do 28 let čtyři roky a nad 28 let pět roků. Potřebná doba pojištění se zjišťuje z období před vznikem částečné invalidity, a jde-li o pojištěnce ve věku nad 28 let, z posledních 10 let před vznikem částečné invalidity. Podmínka potřebné doby pojištění se považuje za splněnou, byla-li získána v kterémkoliv období 10 roků po vzniku částečné invalidity (u pojištěnce mladšího 24 let činí přitom potřebná doba pojištění dva roky). Podmínka potřebné doby pojištění se považuje za splněnou, vznikla-li částečná invalidita následkem pracovního úrazu (nemoci z povolání). Do doby pojištění se započítává i tzv. dopočtená doba, kterou je doba ode dne vzniku nároku na plný invalidní důchod do dosažení důchodového věku (u žen se přitom bere v úvahu důchodový věk stanovený pro bezdětné ženy). Do doby pojištění se započítává rovněž tzv. náhradní doba pojištění (stejně jako v případě starobního důchodu ).

42 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Souběh částečného invalidního důchodu s příjmem z výdělečné činnosti (§ 46 až 48 zákona o důchodovém pojištění) - Zákonem č. 24/2006 Sb. byl s účinností od 1. února 2006 zrušen institut souběhu částečného invalidního důchodu s příjmem z výdělečné činnosti, takže výše příjmů z výdělečné činnosti poživatele tohoto důchodu nemá na výši důchodu a jeho výplatu vliv.

43 Zvláštní ustanovení o minimální výši částečného invalidního důchodu
Mgr. Ilona Kostadinovová Zvláštní ustanovení o minimální výši částečného invalidního důchodu Minimální výše procentní výměry částečného invalidního důchodu osob, které se stanou plně invalidními před dosažením věku 28 let, je-li tento důchod přiznán před dosažením věku 18 let a dále pojištěnce, který ke dni vzniku nároku na tento důchod získal aspoň 15 roků pojištění bez náhradních dob pojištění, činí 22,5 % výpočtového základu. Pro účely stanovení výpočtového základu se za osobní vyměřovací základ považuje všeobecný vyměřovací základ, který o dva roky předchází roku přiznání částečného invalidního důchodu, vynásobený příslušným koeficientem.

44 Příklad invalidní důchod
Mgr. Ilona Kostadinovová Příklad invalidní důchod ● Muž 40 let byl dnem uznán plně invalidní. Od skončení povinné školní docházky v roce 1982 nepřetržitě pracoval až do Poté odešel do ciziny a po návratu v roce 1997 od byl důchodově pojištěn jako OSVČ až do vzniku invalidity. Zjistěte, zda tento muž splnil podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na plný invalidní důchod.

45 Vdovský a vdovecký důchod - §§ 49 – 51
Mgr. Ilona Kostadinovová Vdovský a vdovecký důchod - §§ 49 – 51 - po dobu 1 roku od smrti manžela - výjimečně i déle - § 50 odst. 2 - nárok zaniká uzavřením nového manželství, způsobil-li vdovec úmyslně smrt manžela spácháním trestného činu výše základní výměry 2170,- Kč Výše procentní výměry důchodu činí 50 % procentní výměry důchodu, na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti. Zákon o registrovaném partnerství – analogicky?

46 Prodloužení a obnovení nároku
Mgr. Ilona Kostadinovová Prodloužení a obnovení nároku Po uplynutí doby má vdova nárok na vdovský důchod, jestliže pečuje o nezaopatřené dítě, pečuje o nezletilé dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě vyžadující mimořádnou péči nebo o zletilé dítě, které je převážně nebo úplně bezmocné, pečuje o převážně nebo úplně bezmocného svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti, nebo o takového rodiče, který je částečně bezmocný a starší 80 let, je plně invalidní, dosáhla věku 55 let nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší. Nárok na vdovský důchod vznikne znovu, jestliže se splní některá z uvedených podmínek do pěti roků po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod. To platí obdobně i pro vdovecký důchod s tím, že věk pro další nárok na vdovecký důchod činí 58 let.

47 Příklad vdovský důchod
Mgr. Ilona Kostadinovová Příklad vdovský důchod ● Vdově zanikl nárok na vdovský důchod uplynutím jednoho roku od smrti manžela. Po uplynutí 2 let od zániku nároku na důchod začal syn studovat na vysoké škole. Ve třetím ročníku vysoké školy syn dosáhl 26 let. Ke dni dovršení 26 let bylo vdově 52 let. Zjistěte, kdy vznikl nárok na obnovu vdoveckého důchodu, po jakou dobu tento nárok trval a kdy vdově vznikne opětovně nárok na obnovu nároku na vdovský důchod.

48 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Sirotčí důchod - §§ - nárok má nezaopatřené dítě po každém z rodičů Smrt rodiče (osvojitele), jiné osoby (převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů, byl-li v době smrti poživatelem starobního, plného invalidního nebo částečného invalidního důchodu. - nikoli po pěstounovi - výše činí 40% procentní výměry důchodu, na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti. - základní výměra činí 2170, - Kč

49 Příklady sirotčí důchod
Mgr. Ilona Kostadinovová Příklady sirotčí důchod Dítěti zemřel otec, který ke dni smrti nesplnil podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na plný invalidní důchod ani podmínky nároku na starobní důchod a ani nebyl poživatelem žádného z uvedených důchodů a k úmrtí nedošlo následkem pracovního úrazu. Vznikne v takovém případě nárok na sirotčí důchod po otci? Dítěti zemřeli při autohavárii oba rodiče. Matka byla poživatelkou invalidního důchodu, otec ke dni smrti splnil podmínku doby pojištění potřebnou pro nárok na plný invalidní důchod. Jaké nároky z důchodového pojištění v tomto případě vzniknou dítěti?

50 Dobrovolné doplňkové penzijní připojištění
Mgr. Ilona Kostadinovová Dobrovolné doplňkové penzijní připojištění Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, v platném znění - doživotní příjem jako doplněk k systému důchodového pojištění - daňové úlevy penzijním fondům, zaměstnavatelům, zaměstnancům - pojistné se nezahrnuje do vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

51 Výše státních příspěvků penzijního připojištění:
Mgr. Ilona Kostadinovová Výše státních příspěvků penzijního připojištění: Měsíční přípěvek účastníka Státní příspěvek 50 Kč + 40% z částky přesahující 100 Kč 90 Kč + 30% z částky přesahující 200 Kč 120 Kč + 20% z částky přesahující 300 Kč 140 Kč + 10% z částky přesahující 400 Kč 500 Kč a více 150 Kč

52 Zaměstnanecké penzijní pojištění v rámci EU
Mgr. Ilona Kostadinovová Zaměstnanecké penzijní pojištění v rámci EU Zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí penzijního pojištění z členských států EU nebo jiných států, které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru na území ČR a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

53 Kontrolní otázky, opakování důchodové pojištění
Mgr. Ilona Kostadinovová Kontrolní otázky, opakování důchodové pojištění Klíčové pojmy: - dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav - základní výměra důchodu - starobní důchod, souběh starobního důchodu s příjmem z výdělečné činnosti - částečný a plný invalidní důchod - vdovský a vdovecký důchod, sirotčí důchod - orgány sociálního zabezpečení

54 Mgr. Ilona Kostadinovová
Děkuji za pozornost. Mgr. Ilona Kostadinovová


Stáhnout ppt "Zákon 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění"

Podobné prezentace


Reklamy Google